17.10.1868 C. R. Lilius–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder!

Med särdeles nöje har jag emottagit Ditt vänskapsfulla och ställningen af vår fråga i HforsHelsingfors belysande bref. Lika angenämt, som det är att höra att saken framkallat allvarliga öfverläggningar i Direktionen, lika sorgligt är å andra sidan att vår Haukijärvi linie har så klena utsigter att gå igenom och frågan derigenom lemnas beroende till en framtid, som jag förmodar blifva lång nog. Heder och tack emellertid för Dina varma bemödanden. Din önskan, att ej ersättas för annat än Dina utgifter, står ej i min makt att till möte gå, emedan jag, af vår Magistrat, är anmodad att bedja Dig hålla tillgodo Fmfinska mark 100, af 1 lika mycket samt af Mustonen och Pylkkänen hvardera 50 Mmark, summa 300, hvilka också nu närslutas. Vill och hinner Du äfven framdeles hålla mig au courantfr. uppdaterad med affären, så blefve jag Dig tack skyldig.

Med sann vänskap

tuuslat. din Rb. Lilius.

P. S. Just nu erhöll jag af Koliissvårtytt hans Fmsfinska mark silver 100, som bifogas. –

Finsk text

Kunnon veli!

Erityisen ilahtuneena sain sinun ystävällisen ja meidän asiamme tilannetta Helsingissä valaisevan kirjeesi. Yhtä miellyttävää kuin oli kuulla, että asia on synnyttänyt vakavaa keskustelua johtokunnassa, niin yhtä surullista oli toisaalta se, että meidän Haukijärven linjamme mahdollisuudet ovat niin heikot ja että kysymys jää siksi tulevaisuuden varaan, joka voi osoittautua pitkälliseksikin. Kiitos ja kunnia kuitenkin sinulle lämpimästä pyrkimyksestäsi. Toiveesi, että sinulle ei korvattaisi muuta kuin sinun kulusi, ei ole minun vallassani toteuttaa, koska meidän maistraattimme on pyytänyt minua hyvittämään sinua 100 markalla, Kellgreniltä tulee sama summa ja Mustoselta sekä Pylkkäseltä kummaltakin 50, yhteensä 300 markkaa, mikä seuraa tässä ohessa. Jos ehdit pitämään minua edelleen ajan tasalla asiassa, olen kiitollinen

todellisella ystävyydellä

sinun Rb. Lilius

Ps. Juuri nyt sain Kolilta 100 markkaa, mikä tulee mukana.

Original (transkription)

|1|

Heders Broder!

Med särdeles nöje har jag emottagit
Ditt vänskapsfulla och ställningen af
vår fråga i HforsHelsingfors belysande bref. Lika
angenämt, som det är att höra att saken
framkallat allvarliga öfverläggningar i
Direktionen, lika sorgligt är å andra
sidan att vår Haukijärvi linie har så
klena utsigter att gå igenom och frå-
gan derigenom lemnas beroende till
en framtid, som jag förmodar blifva
lång nog. Heder och tack emellertid för
Dina varma bemödanden. Din önskan, att
ej ersättas för annat än Dina utgifter, står
detstruket ej i min makt att till möte gå, eme-
dan jag, af vår Magistrat, är anmodad att
bedja Dig hålla tillgodo Fmfinska mark 100, af 1 lika mycket samt af Mustonen och
Pylkkänen hvardera 50 Mmark, summa 300, hvil-
ka också nu närslutas. Vill och hinner Du
äfven framdeles hålla mig au courant med
affären, så blefve jag Dig tack skyldig.

Med sann vänskap

tuus Rb. Lilius.

P. S. Just nu erhöll jag af Koliissvårtytt hans
Fmsfinska mark silver 100, som bifogas. –

Dokumentet i faksimil