29.9.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Just nu emottog ditt vänskapsfulla af den 28de dennes jemte borgesskriften för hvilka hvardera jag aflägger min tacksägelse.

Prioriteterna äro numera afsända till Atte, ehuru jag icke medhann att sända dem redan tidigare, straxt efter inflyttningen från landet. – Angående liqviden för dem har jag bedt honom antingen uppgöra med Dig afräkningsnot eller och att sända dem jemte penningarne hit direkte, hvilkendera han hellre önskar.

Kreditivfrågan hann för ögonblicket icke med forcefr. kraft bedrifvas emedan din tillförordnade, ojäfvige domaren HhfgHäradshövding Tranberg för närvarande är|2| bortrest, men då han förmodas åter inträffa här i nästa vecka hoppas jag dock att saken icke skall draga längre ut än att Du ännu qvarsitter då den skall slutligen föredragas. – För att påskynda affären skall jag emellertid inlemna definitiva uppgifter till Grahn och anhålla att han i måndag anmäler saken, då ju pappren d. v. s. inteckningar m. m. redan kunna ombesörjas härstädes – något som jag helst hade önskat hafva klart redan då saken skulle fördragas, emedan ju sjelfva beviljandet redan försiggått och densamma således egentligen beror af att pappren blifva i ordning.

|3|

Emellertid nödgas jag nu, för att sauverafr. säkra oss löpande kassa här hemma, då engelska sändningen först mot slutet af månaden tillåter trassering anhålla att Du af bolagets tillgodohafvande hos Dig ville disponera följande belopp

6 ½ månads ränta till din Svärmor å 24 000 mark – 780

745 Thaler i avista vexel till Strobel för resten af våra der beställda Maskiner hvilka nu alla äro under väg med [...]oläslig/saknad text 379 – 2 823: 55

eller inalles mark 3 603: 55

och billägger jag i sådant afseende tvenne bref ett till Strobel, deri Du ville innesluta vexelen, och|4| ett till din Svärmor, hvilket Du ville framlemna jemte räntan, hvarå Du borde utbedja Dig ett skildt qvitto, då ett svarsbref af din Svärmor icke torde ifrågakomma. – Ledsamt är det att jag kanske nödgas inkommendera Dig med dess utbetalningar, hvilka inom några dagar borde verkställas, men jag kan icke annat och hoppas att Du med lätthet disponerar det icke särdeles höga beloppet.

Heder & tack för kampen å bolagsstämman! Sorgligt att menniskorna skola vara så blinda. hvarföre icke köpa skildt fall hellre än blanda ihop tvenne sådana saker. Dock – ”gegen die Dummheit kämpfen die Götter selbst vergebens!ty. mot dumhet kämpar själva gudarna förgäves!” –

Våra hjertliga helsningar till Eder genom din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Sain äsken tämän kuun 28. päivän ystävällisen kirjeesi sekä takauskirjan, joista kummastakin kiitokset.

Etuoikeutetut osakkeet on nyt lähetetty Atelle, vaikka en ehtinytkään lähettää niitä jo aikaisemmin, heti maalta palattuani. – Mitä niiden maksamiseen tulee, olen pyytänyt häntä joko laatimaan sinun kanssasi laskelman tai lähettämään ne yhdessä rahojen kanssa suoraan tänne, kumpi hänelle vain paremmin sopii.

Kreditiivikysymystä ei ole toistaiseksi ehditty viedä voimalla eteenpäin, sillä sijaisesi, esteetön tuomari kihlakunnantuomari Tranberg, on matkoilla, mutta hänen odotetaan palaavan ensi viikolla, joten toivottavasti asia ei enää lykkäänny, vaan saadaan esitellyksi sinä aikana, jonka vielä olet tehtävässäsi. – Jutun kiirehtimiseksi annan kuitenkin lopulliset tiedot Grahnille ja pyydän häntä ilmoittamaan asian maanantaina, jolloin paperit, siis kiinnitykset ym., voidaan jo hoitaa täällä – minkä olisin mieluiten halunnut saada selväksi jo silloin, kun asia piti esitellä, sillä onhan myöntäminen jo tapahtunut, ja nyt on vain saatava paperit kuntoon.

Joudun nyt kuitenkin pyytämään, pelastaakseni meille juoksevan kassan tänne kotiin, kun vekselin voi Englannin lähetyksen vuoksi asettaa vasta loppukuusta, että voisit työpaikallasi järjestää yhtiön saatavista seuraavan summan

6 ½ kuukauden koron anopillesi 24 000 markasta – 780

745 taalaria postivekselinä Strobelille lopuista sieltä tilaamistamme koneista, jotka ovat kaikki nyt jo matkalla [...]oläslig/saknad text 379 – 2 823,55

eli yhteensä 3 603,55 markkaa

ja sen vuoksi oheistan kaksi kirjettä, yhden Strobelille, johon panet vekselin, ja toisen anopillesi – siinä on korko, toimittaisitko sen perille ja pyytäisitkö korosta erillisen kuitin, sillä anoppisi vastauskirje ei kai tule kyseeseen. – Harmillisesti joudun ehkä vaivaamaan sinua sen maksamisilla, jotka on hoidettava muutaman päivän sisällä, mutta muutakaan en voi, ja toivon, että sinulta järjestyy helposti tämä ei niin kovin suuri summa.

Kiitos & kunnia sinnikkyydestäsi yhtiökokouksessa! Surullista, että ihmisten pitää olla niin sokeita. Miksei ostaisi erillistä sen sijaan että sekoittaa keskenään kaksi tällaista. Siitä huolimatta – ”gegen die Dummheit kämpfen die Götter selbst vergebens!tyhmyyttä vastaan jumalatkin taistelevat turhaan” –

Sydämelliset terveiset teille meiltä, lähettää

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Just nu emottog ditt vänskapsfulla
af den 28de dennes jemte borgesskriften
för hvilka hvardera jag aflägger
min tacksägelse.

Prioriteterna äro numeratillagt afsända till
Atte, ehuru jag icke medhann
att sända dem redan tidigare,
straxt efter inflyttningen från
landet. – Angående liqviden för dem
har jag bedt honom antingen
uppgöra med Dig afräkningsnot
eller och att sända dem jemte
penningarne hit direkte, hvilkendera
han hellre önskar.

Kreditivfrågan hann för ögonblicket
icke med force bedrifvas emedan
din tillförordnade, ojäfvige domaren
HhfgHäradshövding Tranberg för närvarande är
|2| bortrest, men då han förmodas
åter inträffa här i nästa vecka
hoppas jag dock att saken icke
skall draga längre ut än att
Du ännu qvarsitter då den
skall slutligen föredragas. –
För att påskynda affären skall
jag emellertid inlemna defini-
tiva uppgifter till Grahn och
anhålla att han i måndag
anmäler saken, då ju pappren
d. v. s. inteckningar m. m. redan
kunna ombesörjas härstädes – nå-
got som jag helst hade önskat hafva
klart redan då saken skulle för-
dragas, emedan ju sjelfva beviljan-
det redan försiggått och densamma
således egentligen beror af
att pappren blifva i ordning.

|3|

Emellertid nödgas jag nu,
för att sauvera oss löpande
kassa här hemma, då engelska
sändningen först mot slutet af
månaden tillåter trassering an-
hålla att Du af bolagets till-
godohafvande hos Dig ville
disponera följande belopp

6 ½ månads ränta till din Svär-
mor å 24 000 mark – 780

745 Thaler i avista vexel
till Strobel för resten af
våra der beställda Maskiner hvilka
nu alla äro under väg med
[...]oläslig/saknad text 379 – 2 823: 55

eller inalles mark 3 603: 55

och billägger jag i sådant afseende
tvenne bref ett till Strobel, deri
Du ville innesluta vexelen, och
|4| ett till din Svärmor, hvilket
Du ville framlemna jemte
räntan, hvarå Du borde utbedja
Dig ett skildt qvitto, då ett
svarsbref af din Svärmor icke
torde ifrågakomma. – Ledsamt
är det att jag kanske nödgas
inkommendera Dig med dess ut-
betalningar, hvilka inom några
dagar borde verkställas, men
jag kan icke annat och hoppas
att Du med lätthet disponerar
det icke särdelestillagt höga beloppet.

Heder & tack för kampen å
bolagsstämman! Sorgligt att men-
niskorna skola vara så blinda. hvar-
före icketillagt köpa skildt fall hellre än blanda
ihop tvenne sådana saker. Dock –
”gegen die Dummheit kämpfen die Götter selbst
vergebens!” –

Våra hjertliga helsningar till
Eder genom din tillgifne vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil