27.10.1872 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo!

Äskad vexel & fullmakter sänder jag härhos och är det mig en verklig glädje att under denna tidpunkt kunna vara Dig helst till någon nytta. Denna affär expedierad, kan jag endast disponera öfver några ögonblick för att hjertligen tacka Dig för brefvet af d. 24. – Att det lugn hvarmed Du meddelar oss Dina svåra pröfningar endast är ett resultat af Din ädla vana att behålla inom Dig sjelf allt som kunde oroa Dina närmaste, inser jag allt för väl och med djupaste deltagande tänker jag mig alla Dina plågor, både fysiska och moraliska, under denna tid, och beder Dig broderligen att låta alla öfriga konsiderationer vika, huru svårt det än må kännas, för nödvändigheten att framför allt återställa Din|2| helsa. Lyd Wasastjerna, afbryt arbetet och låt professionen stryka! – När helsa och lugn återvändt kan Du ju återtaga arbetet med Doktors graden och dermed sedan vända Dig hvart Du behagar. – Nog står verlden öppen för Dig blott helsa och krafter finnas. Professionen skulle väl i alla fall icke blifva något slutmål för Dina sträfvanden, och för öfrigt kan en sådan plats ännu yppa sig i en snar framtid. Den bästa triumf skall Du säkert vinna om Du har mod att nu afstå från detta mål som så lifligt intresserat Dig, och hvad yttre erkännande och ära beträffar, så har Du nog inom kort tid deraf skördat så mycket att Du gerna kan göra ett uppehåll och en uppoffring för ögonblicket för att framdeles vinna desto säkrare framgångar. – Den ekonomiska sidan af saken torde minst behöfva bekymra Dig och förtjenar icke att ställas i bredd med helsans fordringar. – Måtte|3| Du, kära Leo, icke behöfva lida för mycket af Din sjukdom och blifva grundligt kurerad derifrån, – detta torde vara Din snälla hustrus och alla de dinas gemensamma högsta önskningsmål – och dermed sänder jag Eder en hjertlig helsning från Jenny och

Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Adu börjar först d. 1 November sin tjensteutöfning. Emellertid har jag redan erfarit att han har intresse, insigter och bestämda åsigter för sin blifvande verksamhet, äfvensom att hans personlighet vinner af en närmare bekantskap – allt saker på hvilka jag bygger vissa förhoppningar för honom och för mig sjelf, utan att dock ännu med säkerhet vilja uppträda som spåman. Förhållandet med Jenny är det bästa. –

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Lähetän ohessa pyydetyn vekselin & valtakirjat, ja omalta osaltani olen todella iloinen, että voin tällaisessa tilanteessa, jos mahdollista, olla sinulle jollakin tavoin hyödyksi. Kun asia on hoidettu, käytän tässä vain hetken siihen, että kiitän sinua sydämellisesti 24. päivän kirjeestä. – Tiedän aivan liian hyvin, että se rauhallisuus, jolla kerrot meille vaikeista kokeistasi, on vain tulosta jalosta tavastasi pitää sisälläsi kaikki mikä voisi tehdä omaisesi levottomiksi. Mitä syvimmin osaa ottaen ajattelen kaikkia tuskiasi tänä aikana, sekä fyysisiä että henkisiä, ja pyydän Sinua veljellisesti antamaan kaikkien muiden ajatusten olla, miten vaikealta se sitten tuntuukin, koska terveytesi palautuminen on välttämättömyys ennen kaikkea. Tottele Wasastjernaa, pidä työssä tauko ja anna professuurin peruuntua. – Voithan aloittaa uudelleen tohtorinväitöskirjatyön, kun terveys ja rauha ovat palanneet, ja sen myötä sitten suuntautua mihin parhaaksi näet. Maailma on kyllä auki Sinulle, kunhan vain terveyttä ja voimia riittää. Professuuri ei kait kuitenkaan tulisi olemaan ponnistelujesi päätepiste, ja sellainen paikka voi muuten vielä ilmaantua lähitulevaisuudessakin. Parhaimman voiton saavutat varmaan, jos Sinulla on voimia nyt luopua tästä tavoitteesta, joka on niin kovasti kiinnostanut Sinua. Ja mitä ulkonaiseen tunnustukseen ja kunniaan tulee, niin olet kyllä lyhyessä ajassa saavuttanut sitä niin paljon, että kernaasti voit pitää tauon ja uhrata silmänräpäyksen saavuttaaksesi vastedes sitäkin varmemmin menestystä. – Asian taloudellisen puolen kai kaikkein vähiten tarvitsee huolestuttaa sinua, eikä sitä tarvitse asettaa terveyden vaatimusten rinnalle. – Kunpa sinun, rakas Leo, ei tarvitsisi kärsiä liikaa sairaudestasi ja parantuisit siitä kunnolla – sitä herttainen puolisosi ja kaikki perheenjäsenesi yhdessä varmaan eniten toivovat – sydämelliset terveiset teille, lähettävätJenny ja

veljesi

Torsten

P. S. Adu aloittaa vasta marraskuun 1. päivänä työnsä harjoittelun. Olen kuitenkin jo nähnyt, että hänellä on kiinnostusta, tietoja ja määrätietoisia näkemyksiä tulevasta työstään, sekä että hänen persoonalleen on eduksi, kun häneen tutustuu lähemmin. Kaikki asioita, joiden varaan asetan tiettyjä toiveita häntä ja itseänikin ajatellen, haluamatta kuitenkaan vielä esiintyä ennustajana. Suhde Jennyyn on mitä parhain.

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo!

Äskad vexel & fullmakter sänder jag
härhos och är det mig en verklig glädje
att under denna tidpunkt kunna vara
Dig helst till någon nytta. Denna affär
expedierad, kan jag endast disponera öfver
några ögonblick för att hjertligen tacka
Dig för brefvet af d. 24. – Att det lugn
hvarmed Du meddelar oss Dina svåra pröf-
ningar endast är ett resultat af Din ädla
vana att behålla inom Dig sjelf allt som
kunde oroa Dina närmaste, inser jag allt
för väl och med djupaste deltagande tänker
jag mig alla Dina plågor, både fysiska
och moraliska, under denna tid, och beder Dig
broderligen att låta alla öfriga konsiderationer
vika, huru svårt det än må kännas, för nöd-
vändigheten att framför allt återställa Din
|2| helsa. Lyd Wasastjerna, afbryt arbetet
och låt professionen stryka! – När helsa och
lugn återvändt kan Du ju återtaga arbetet
med Doktors graden och dermed sedan vända
Dig hvart Du behagar. – Nog står verlden
öppen för Dig blott helsa och krafter finnas.
Professionen skulle väl i alla fall icke blifva
något slutmål för Dina sträfvanden, och för
öfrigt kan en sådan plats ännu yppa sig i
en snar framtid. Den bästa triumf skall Du
säkert vinna om Du har mod att nu afstå
från detta mål som så lifligt intresserat Dig,
och hvad yttre erkännande och ära beträffar, så
har Du nog inom kort tid deraf skördat så
mycket att Du gerna kan göra ett uppehåll
och en uppoffring för ögonblicket för att framdeles
vinna desto säkrare framgångar. – Den ekono-
miska sidan af saken torde minst behöfva be-
kymra Dig och förtjenar icke att ställas i
bredd med helsans fordringar. – Måtte
|3| Du, kära Leo, icke behöfva lida för mycket
af Din sjukdom och blifva grundligt kurerad
derifrån, – detta torde vara Din snälla hustrus
och alla de dinas gemensamma högsta önsk-
ningsmål – och dermed sänder jag Eder
en hjertlig helsning från Jenny och

Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Adu börjar först d. 1 November sin tjensteutöf-
ning. Emellertid har jag redan erfarit att han har
intresse, insigter och bestämda åsigter för sin
blifvande verksamhet, äfvensom att hans per-
sonlighet vinner af en närmare bekantskap
– allt saker på hvilka jag bygger vissa för-
hoppningar för honom och för mig sjelf,
utan att dock ännu med säkerhet vilja
uppträda som spåman. Förhållandet med Jenny
är det bästa. –

Dokumentet i faksimil