7.10.1870 L. G. Schultz–LM

Svensk text

|1|

HHöglärde Herr Magister L. Mechelin

Helsingfors

Härjemte tager jag mig friheten bifoga listan för Aktie teckningen till den påtänkta ångbåten på södra Päijene & Wesijärvi, och får tillika upplysa att utom de redan tecknade aktierna, äro 20 andra bitingade af Herrar Wirzenius i Anianpelto och Schildt i Padasjoki; sedan Herr Magistern tecknat sina aktier beder jag ödmjukast om listans återsändande till mig med möjligaste första för att kunna få de resterande signerade –

Den 27. Oktober blir sammanträde i Anianpelto, för att bestämma om ångbåtens storlek, utse bestyrelse samt afgöra andra vigtiga frågor, hvarföre vore bra om Herr Magistern sjelf, eller genom ombud vore närvarande synnerligast om bolaget bestämmer sig för en båt jemngod med Sköna Helena, då den tecknade summan torde blifva otillräcklig –

Med sannaste högaktning

L. G. Schultz

Finsk text

H Herra Maisteri L. Mechelin
Helsinki

Otan vapauden liittää oheen Etelä-Päijänteelle & Vesijärvelle kaavaillun höyrylaivan osakkeiden merkintäluettelon ja saanen samalla ilmoittaa, että jo merkittyjen osakkeiden lisäksi Herrat Wirzenius Anianpellosta ja Schildt Padasjoelta ovat merkinneet 20 kappaletta; kun Herra Maisteri on merkinnyt omat osakkeensa, pyydän nöyrimmin lähettämään listan minulle mahdollisimman pian saadakseni loput allekirjoitetuksi –

Lokakuun 27. P pidetään Anianpellossa kokous, jossa päätetään höyrylaivan koosta, valitaan hallitus sekä ratkaistaan muita tärkeitä kysymyksiä, minkä vuoksi olisi hyvä, jos Herra Maisteri olisi läsnä itse tai edustajan välityksellä, etenkin jos yhtiö päättää valita Sköna Helenan kokoisen aluksen, jolloin merkitty summa ei riittäne –

Vilpittömästi kunnioittaen

L. G. Schultz

Original (transkription)

|1|

HHöglärde Herr Magister L. Mechelin

Helsingfors

Härjemte tager jag mig friheten
bifoga listan för Aktie teckningen till den
påtänkta ångbåten på södra Päijene & Wesijär-
vi, och får tillika upplysa att utom de redan
tecknade aktierna, äro 20 andra bitingade af
Herrar Wirzenius i Anianpelto och Schildt
i Padasjoki; sedan Herr Magistern tecknat
sina aktier beder jag ödmjukast om listans
återsändande till mig med möjligaste första
för att kunna få de resterande signerade –

Den 27. Oktober blir sammanträde
i Anianpelto, för att bestämma om ångbåtens
storlek, utse bestyrelse samt afgöra andra vig-
tiga frågor, hvarföre vore bra om Herr Magistern
sjelf, eller genom ombud vore närvarande
synnerligast om bolaget bestämmer sig för en
båt jemngod med Sköna Helena, då den teck-
nade summan torde blifva otillräcklig –

Med sannaste högaktning

L. G. Schultz

Dokumentet i faksimil