26.12.1868 August Andelin–LM

Svensk text

Käraste Bror!

Menniskan är full af besynnerligheter och motsatser. Straxt efter afsändandet af mitt lyriska kornsvårtytt återfick jag en känning af mina gamla dubier ang.angående behörigheten att inför publikum framträda, men skämdes dock för min barnsliga rädsla, satte ögonen fast och tänkte: låt gå! Sednare i anl.anledning af din (långa, men icke ovänligt tolkade) tystnad, började jag likväl på fullt allvar hoppas att ingenting blefve af hela saken och fann mig med mycket lugn i denna föreställning tills ditt bref af d. 19de dennes åter underrättade mig om att dikterna redan äro under tryckning. Det ofvansagda innebär fullkomlig sanning, ty jag vill ingalunda drifva koketteri med en blygsamhet som jag alls icke ega, men lika uppriktigt tackar jag dig emellertid nu för hvad du tillgjort i saken. Jag tänker: ha de något värde, så är det bra; ha de det icke, så åstadkomma de ju heller intet ondt. Dermed är jag också nöjd att du åtog dig förläggareskapet. Det enda ledsamma är nu att jag ej sjelf blir i tillfälle att genomgå korrekturet. Derigenom kunde man hade kunnat kanske ännu lappa opp någon dumhet i sista minuten – men kanske går det an ännu per posto? – Knappast dock gissar jag. I sednare fallet pålägger jag dig riktigt att noga plocka ut tryckfelen, ty så litet älskvärda de i allmänhet äro, så äro de i poesi rent|2| rent af en styggelse. Finns för öfrigt något galet, ty ”dormitat interdum”lat. stundom slumrar [även Homeros] ... som du vet, så lemnar jag med full tillit åt din bepröfvade smak och takt att detsamma corrigera. Hvad menar de om pseydonomin? – Trots min ovilja för det sentimentala har jag ej allenast producerat, utan äfven inflickat i samlingen några stycken af denna tendens och de giva mig nu äfven ondt samvete, men ändring är för sen numera, om icke utgifningen uppskjutes. Det får allt bero på dig.

Medan jag skref detta som bäst, blef jag störd af påhelsande landtliga fremmande, hvilket också torde märkas på brefvets sednare hälft, och derför slutar jag nu med tillönskan af ett godt nytt år.

Din tillgifne

Aug. An

Finsk text

Rakas veli!

Ihminen on täynnä kummallisuuksia ja ristiriitoja. Heti lyyrisen rihkamani lähettämisen jälkeen minuun iski taas vanha epäilyksen tunne siitä, olenko pätevä esiintymään yleisön silmissä, mutta nolostuin kuitenkin lapsellista pelkoani, laitoin silmät kiinni ja ajattelin: antaa mennä! Sitten sinun (pitkän, mutta ei kuitenkaan epäystävälliseksi tulkitun) hiljaisuutesi johdosta aloin kuitenkin aivan vakavissani toivoa, että koko asiasta ei tulisi mitään ja huomasin olevani aivan tyytyväinen tähän käsitykseeni, kunnes kirjeesi 19. päivältä llmoitti, että runot ovat jo painossa. Äsken sanomani on täyttä totta, sillä en mitenkään halua diivailla kainoudella, jollaista minussa ei lainkaan ole, mutta yhtä vilpittömästi kiitän nyt sinua kaikesta siitä, mitä olet tehnyt asian hyväksi. Ajattelen, että jos ne ovat jonkin arvoisia, niin hyvä sitten, mutta jos niillä ei arvoa ole, niin eivätpä ne saa mitään pahaakaan aikaan. Niinpä olen tyytyväinen myös siihen, että sinä otit ne julkaistavaksesi. Surullista vain, että minulla itselläni ei ole tilaisuutta oikolukea korrehtuuria. Sillä tavoin olisin ehkä voinut viime hetkessä poistaa vielä jonkin typeryyden – vai olisiko se mahdollista hoitaa postitse? Arvelen, että tuskinpa vain. Siinä tapauksessa velvoitan sinut korjaamaan painovirheet tarkoin, sillä jos ne ovat yleensäkin harmillisia, niin runoudessa ne ovat suorastaan kirottuja. Kertakaikkiaan sietämättömiä. Jos siellä muutoin on jotain hölmöä, sillä ”Homeroskin uinahtaa”, kuten tiedät, niin luotan täysin sinun koeteltuun makuusi ja tahdikkuuteesi sellaisten korjaamisessa. Mitähän he ajattelevat nimimerkistä? Vaikka suhtaudunkin sentimentaalisuuteen vastenmielisesti, en ole ainoastaan tuottanut vaan myös kokoelmaan liittänyt joitain sen lajin edustajia, mistä poden huonoa omaatuntoa, mutta sitä asiaa on myöhäistä muuttaa, ellei ilmestymistä lykätä. Se riippuu kokonaan sinusta.

Juuri tätä kirjoittaessani minua häiritsivät tervehtimään tulleet maalaisvieraat, mikä kirjeen loppupuolesta kyllä näkyykin – ja siksi lopetan nyt vain toivottamalla hyvää uutta vuotta.

Sinun uskollinen

Aug. An.

Original (transkription)

Käraste Bror!

Menniskan är full af besynnerligheter och motsatser. Straxt efter
afsändandet af mitt lyriska kornsvårtytt återfick jag en känning af mina gamla
dubier ang.angående behörigheten att inför publikum framträda, men skämdes dock
för min barnsliga rädsla, satte ögonen fast och tänkte: låt gå! Sednare
i anl.anledning af din (långa, men icke ovänligt tolkade) tystnad, började jag likväl på
fullt allvar hoppas att ingenting blefve af hela saken och fann mig med
mycket lugn i denna föreställning tills ditt bref af d. 19de dennes åter under-
rättade mig om att dikterna redan äro under tryckning. Det ofvansagda
innebär fullkomlig sanning, ty jag vill ingalunda drifva koketteri med en
blygsamhet som jag alls icke ega, men lika uppriktigt tackar jag dig
emellertid nu för hvad du tillgjort i saken. Jag tänker: ha de något vär-
de, så är det bra; ha de det icke, så åstadkomma detillagt ju heller intet ondt. Dermed
är jag också nöjd att du åtog dig förläggareskapet. Det enda ledsam-
ma är nu att jag ej sjelf blir i tillfälle att genomgå korrekturet. Deri-
genom kunde man hade kunnattillagt kanske ännu lappa opp någon dumhet i sista minuten
– men kanske går det an ännu per posto? – Knappast dock gissar
jag. I sednare fallet pålägger jag digtillagt riktigt att noga plocka ut tryck-
felen, ty så litet älskvärda de i allmänhet äro, så äro de i poesi rent
|2| rent af en styggelse. Finns för öfrigt något galet, ty ”dortillagtmitat in-
terdum” ... som du vet, så lemnar jag med full tillit åt din
bepröfvade smak och takt att detsamma corrigera.
Hvad menar de om pseydonomin? – Trots min ovilja för det
sentimentala har jag ej allenast producerat, utan äfventillagt inflickat i
samlingen några stycken af denna tendens och de giva mig
nu äfven ondt samvete, men ändring är för sen numera,
om icke utgifningen uppskjutes. Det får allt bero på dig.

Medan jag skref detta som bäst, blef jag störd af
påhelsande landtliga fremmande, hvilket också torde mär-
kas på brefvets sednare hälft, och derför slutar jag nu
med tillönskan af en god jul – ämnade jag sägastruket ett
godt nytt år.

Din tillgifne

Aug. An

Dokumentet i faksimil