6.1.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Enligt öfverenskommelse närsluten härhos räkning till Spinneriet öfver resekostnader och arvode samt hoppas Du är god och presenterar samma. Något hög tyckes den väl men då man närmare granskar den finner man att lifvet i PburgSankt Petersburg kostade i medeltal 9 RbRubel per dag och i HforsHelsingfors 12 msmark silver i sanning en kostnad under hvilken jag alldrig kommit under en längre vistelse å dessa orter. Arvode åter är upptaget till 800 msmark silver men jag tror tillika att hvarje opartisk skall finna det moderat för 6 veckors resor och bråk uti angelägenheter sådana som dessa. Presentera nu räkningen och uppbär medlen samt utbetala af det utfallande beloppet 548 m.mark aftillagt av utgivaren premien till Skandia med msmark silver 362: 50 och behåll resten tills vi råkas då jag anhåller att närmare få disponera desamma.

Till Charpentier har jag skrifvit att han fredagen den 14 på aftonen borde inträffa å Laitiala för att om lördagen med mig taga kännedom om egendomen. Såvidt nu synes bör Du således thorsdagen d. 13 inträffa i ThusTavastehus der vi råkas och derifrån vi vidare åtföljes.

Då Du kommer från HforsHelsingfors ber jag Dig vara god och medtaga från Broth mina|2| svarta kläder frack & byxor samt hvad du möjligen beställt derstädes, från Fatzer min Pels från Societetshuset min hatt (Emma har fodralet) samt från skomakar Cederström lilla Robertsgatan ett par stöflar och ett par taflor. Bäst vore väl om Du ville sända till alla dessa handtverkare och underrätta dem på förhand att de d. 12 böra sända effekterna till Dig.

Vid mitt besök hos Torsten lofvade han att skaffa mig några prisuppgifter från Notsjö antingen sjelf personligen eller g.genom bref. Då jag nu icke kommer till HforsHelsingfors ber jag Dig uppmana honom att så snart han erhåller dem tillsända mig desamma i bref på PburgSankt Petersburg, Hotel Wal.svårtytt

Du har väl icke glömt att betala premierna till Skandia de förföllo den 28 December 69.

Med otålighet emotseende sammanträffandet å Laitiala der du bör vara försedd med alla för jernvägsfrågan nödiga papper förblifver jag under många helsningar till Alexandra och tacksägelser för senaste

din tillgifne Vän

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Tässä tulee sopimuksen mukaan liitteenä Kehräämön lasku matkakustannuksista ja palkkiosta sekä pyyntö että olet ystävällinen ja lähetät saman. Sehän näyttää aika suurelta, mutta lähemmin tarkasteltaessa huomaa, että kun eläminen maksoi Pietarissa keskimäärin 9 Ruplaa päivässä ja Helsingissä 12 markkaa, kustannus on sellainen, minkä alle en ole koskaan päässyt oleskellessani pitempään näillä paikkakunnilla. Palkkioksi taas on merkitty 800 markkaa, mutta olen yhtä lailla sitä mieltä, että mikä tahansa puolueeton taho pitäisi maksua kohtuullisena 6 viikon matkustamisesta ja vaivannäöstä tämän kaltaisissa asioissa. Lähetä nyt lasku ja veloita kustannukset sekä maksa Skandian maksettavaksi lankeavasta 548 markan palkkiosta 362:50 markan summa ja pidä loput, kunnes tapaamme, jolloin pyydän päästä määräämään niistä tarkemmin.

Kirjoitin Charpentierille, että hänen pitäisi saapua perjantain 14. pvän iltana Laitialaan tutustuakseen tilaan lauantaina minun kanssani. Nyt näyttäisikin siltä, että Sinun pitäisi näin ollen saapua torstaina 13. p Hämeenlinnaan, jossa tapaamme ja josta jatkamme matkaa yhdessä.

Kun nyt tulet Helsingistä, pyydän että olisit hyvä ja toisit Brothilta mustan asuni frakin & housut sekä mitä olet mahdollisesti sieltä tilannut, Fatzerilta Turkkini, Seurahuoneelta hattuni (Emmalla on kotelo) sekä suutari Cederströmiltä Pieneltä Roobertinkadulta saappaat ja pari taulua. Olisi kai parasta, että lähettäisit sanan kaikille näille käsityöläisille ja kertoisit heille ennalta, että 12. p heidän pitäisi lähettää nämä esineet Sinulle.

Kun vierailin Torstenin luona, hän lupasi hankkia minulle hintatietoja Nuutajärveltä joko henkilökohtaisesti tai kirjeitse. Kun en nyt tule Helsinkiin, pyydän sinua kehottamaan häntä heti tiedot saatuaan lähettämään ne minulle kirjeitse Pietariin, Hotelli Wal.

Et kai unohtanut maksaa Skandian palkkioita, kun ne erääntyivät 28. joulukuuta 69.

Odottaen kärsimättömänä tapaamistamme Laitialassa, jonne sinun pitää tuoda kaikki rautatiekysymyksessä tarvittavat paperit, lähetän monia terveisiä Alexandralle ja kiitoksia viimeisestä

Uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Enligt öfverenskommelse närsluten härhos räk-
ning till Spinneriet öfver resekostnader och arvode samt
hoppas Du är god och presenterar samma. Något hög
tyckes den väl men då man närmare granskar
den finner man att lifvet i PburgSankt Petersburg kostade i medeltal
9 RbRubel per dag och i HforsHelsingfors 12 msmark silver i sanning en kostnad
under hvilken jag alldrig kommit under en längre
vistelse å dessa orter. Arvode åter är upptaget till
800 msmark silver men jag tror tillika att hvarje opartisk
skall finna det moderat för 6 veckors resor och
bråk uti angelägenheter sådana som dessa.
Presentera nu räkningen och uppbär medlen
samt utbetala af det utfallande beloppet 548 m.mark a[...]oläsligt
premien till Skandia med msmark silver 362: 50 och behåll
resten tills vi råkas då jag anhåller att närmare
få disponera desamma.

Till Charpentier har jag skrifvit att han
fredagen den 14 på aftonen borde inträffa å Laitiala
för att om lördagen med mig taga kännedom
om egendomen. Såvidt nu synes bör Du så-
ledes thorsdagen d. 13 inträffa i ThusTavastehus der vi
råkas och derifrån vi vidare åtföljes.

Då Du kommer från HforsHelsingfors ber jag Dig
vara god och medtaga från Broth mina |2| svarta kläder frack & byxortillagt samt hvad du möjligen be-
ställt derstädes, från Fatzer min Pels
från Societetshuset min hatt (Emma har
fodralet) samt från skomakar Cederström
lilla Robertsgatan ett par stöflar och ett
par taflor. Bäst vore väl om Du ville
sända till alla dessa handtverkare och
underrätta dem på förhand att de
d. 12 böra sända effekterna till Dig.

Vid mitt besök hos Torsten lofvade
han att skaffa mig några prisuppgifter
från Notsjö antingen sjelf personligen eller
g.genom bref. Då jag nu icke kommer till
HforsHelsingfors ber jag Dig uppmana honom att
så snart han erhåller dem tillsända
mig desamma i bref på PburgSankt Petersburg, Hotel Wal.svårtytt

Du har väl icke glömt att betala
premierna till Skandia de förföllo den
28 December 69.

Med otålighet emotseende samman-
träffandet å Laitiala der du bör vara
försedd med alla för jernvägsfrågan
nödiga papper förblifver jag under
många helsningar till Alexandra och
tacksägelser för senaste

din tillgifne Vän

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil