27.9.1861 Krönika

Svensk text

|32|

Krönika.

Stackars krönika, hvad du har blifvit tillbakasatt i dag, – knappast har du fått åt dig den allrasista spalten! Men så går det, när man är en obetydlig passagerare, som har litet eller intet att påstå.

Hvad för en tid vi också må lefva uti, en ruskighetens eller duskighetens, icke är det åtminstone en krönikans tid. Menniskorna lefva som snäckan i sitt skal, arbetsamheten råder, promenaderna äro öde, kapellet supplicerar med bedröflig uppsyn och fladdrande trasor om hvila efter sina öfveransträngningar, höstvädrets små genier, snufvor och förkylningar, trycka sin stämpel än på den enas än på den andras humör.

Intet under föröfrigt om man denna tid helst lefver stilla och sitter hemma. Man har ju så mycket att läsa. Bokpressarne arbeta utan uppehåll, isynnerhet för universitetets räkning. Vi ha åter två intressanta disputationer att anmäla: ”Skolan, Pedagogiskt utkast med hänsigt till bestående förhållanden i Skandinavien, Tyskland och Schweiz af D:r Z. J. Cleve, och ”Om Bibliografiska Systemer och Bibliotheksmethoder” af Lektor K. Collan. Den förra af dessa ventileras den 2, den senare den 5 Okt.

På Th. Sederholms förlag har i veckan utkommit: Anvisning till Vattenkurens utöfning, efter J. H. Rausse; Muiden maiden marjoja I. Kertoelmia, Nepomukilta. Suomennos; – samt Tre sånger ur sagospelet Prinsessan af Cypern, satta i musik af Fr. Pacius. Man har länge längtat efter att erhålla tryckta dessa vackra sånger, som man vid theaterinvigningen med så mycken njutning åhörde. –

En tilldragelse har denna vecka dock att förtälja, hvars minne ej så snart förgår, som mångt och mycket af det som proklameras såsom vigtigt här i verlden. Det var med känslor af på engång vemod och stolthet, man i tisdags om qvällen samlades i societetshusets stora salong, för att fira en fest till Werner Holmbergs minne. Salen, för öfrigt icke festligt smyckad, var dock skönare prydd än kanske någonsin förut: der sågos nära trettio af Werner Holmbergs taflor. – Festen öppnades med den vackra och sorgsna Marche funebre af Chopin, utförd af hr v. Schantz, orkester; sedan höll prof. Z. Topelius ett föredrag, deri han tolkade festens djupa betydelse och skildrade den hädangångnes lif och rastlösa verksamhet samt karakteren och rigtningen af hans konstnärssnille: Det var en biografi, som man såväl för dess ämnes skuld, som för dess egen flärdfria skönhet, afhörde med djupaste intresse. – Till slut afsjöngs af studenternas sångarchör, med accompagnement af orkestern, en kantat af Rietz, till hvilken prof. Topelius författat orden. Äfven prof. Cygnæus hade skrifvit och låtit trycka verser för denna fest.

Prof. v. Willebrand har i onsdags återvändt från sin resa till Christiania-universitetets semisekularfest.

Herr v. Schantz’ orkester lärer komma att i nästa vecka gifva konserter i Wiborg.

I Tavastehus timade natten mot den 22 Sept. en eldsvåda. Det nedbrunna var försäkradt i allm. brandstodsbol.allmänna brandstodsbolaget för 2 450 rub.

Det vid föreningsbankens senaste bolagsstämma valda bankutskottet har inom sig till ledamöter i centralstyrelsen utsett konsulerne R. Frenckell och C. Hernmark samt j. u.juris utriusque kand. H. Borgström, hvilka åter sig emellan utsett j. u.juris utriusque kand. Borgström till föreningsbankens verkställande direktör.

På begäran få vi meddela att vår artikel om Medicinaltaxan snart torde kommenteras af några i saken intresserade. – Då ämnet ännu på långt när icke är uttömdt, skola vi med nöje fortsätta diskussionen häruti.

Finsk text

Kronikka

Voi kronikkaparkaa, mitä vastoinkäymisiä tänään kohtaat: hädin tuskin olet päässyt edes vihoviimeiselle palstalle! Niin siinä vain kuitenkin käy, kun on sivuroolissa korkeintaan muutamin vuorosanoin.

Millaista vuodenaikaa elämmekään. Tihkusateisen koiranilman vallitessa ei ole paljoa kronikoitavaa. Ihmiset vetäytyvät kuin simpukat kuoriinsa ja keskittyvät töihinsä. Kävelykadut ammottavat tyhjyyttään ja kappelli anoo surkean näköisenä ryysyt liehuen pääsyä lepoon puurtamisensa jälkeen. Syyssään pahat henget, nuhat ja vilustumiset, painavat yhden, jos toisenkin mieltä maahan.

Ei ihmettä, että ihmiset pysyvät paikoillaan ja istuvat kotona. Luettavaa onkin paljon ja kirjapainot ovat käynnissä yötä päivää, varsinkin yliopistoa varten. Ilmoitamme jälleen kahdesta mielenkiintoisesta väitöstyöstä: tohtori Z. J. Cleven ”Skandinavian, Saksan ja Sveitsin vallitsevien järjestelmien pohjalta pedagogisesti hahmoteltu koulu” ja lehtori K. Collanin ”Bibliografisista järjestelmistä ja kirjastometodeista”. Ensimmäisen väitöksen väitöstilaisuus pidetään toisena päivänä ja jälkimmäisen viidentenä päivänä.

T. Sederholmin kustantamo on kuluneen viikon aikana julkaissut seuraavat: J. H. Raussen ”Vesikuurin harjoittamisen ohjeistus”, suomennos teoksesta ”Muiden maiden marjoja I. Kertoelmia Nepomukilta”, samaten F. Paciuksen säveltämät ”Kolme laulua Kypron prinsessa -satunäytelmästä”. Viimeksi mainittuja, teatterin avajaisissa suurella nautinnolla kuultujen kauniiden laulujen painettuja versioita on jo pitkään odotettu.

Kuluneella viikolla on kuitenkin sattunut yksi tapahtuma, joka ei ihan heti ole unohtumassa, toisin kuin monenmoiset muut muka tärkeiksi julistetut asiat. Tiistai-iltana kokoonnuttiin haikeuden ja ylpeyden sekaisin tuntein seurahuoneen suureen salonkiin viettämään Werner Holmbergin muistojuhlia. Salonkia ei oltu koristeltu juhlakuntoon, mutta se oli yhtäkaikki koreampana kuin kenties koskaan aiemmin: näytillä oli lähes kolmekymmentä Werner Holmbergin taulua. Muistojuhla alkoi herra von Schantzin orkesterin soittamalla Chopinin murheellisen kauniilla hautajaismarssilla, minkä jälkeen professori Z. Topelius piti puheen, jossa hän korosti juhlan syvällistä merkitystä ja eritteli poisnukkuneen elämää ja väsymätöntä uurastusta, kuin myös tämän nerokkaan taiteen luonnetta ja tyylisuuntaa: kyseessä oli elämäkerta, jota kuultiin keskittyneesti mitä suuremmalla mielenkiinnolla paitsi itse aiheen, myös sen pelkistetyn kauneuden vuoksi. Ylioppilaiden laulukuoro lauloi lopuksi orkesterin säestyksellä erään professori Topeliuksen sanoittaman Rietzin kantaatin. Professori Cygnaeus oli niin ikään kirjoittanut ja painattanut runoja tätä juhlaa varten.

Professori von Willebrand on keskiviikkona palannut reissultaan Christiania-yliopiston viisikymmentävuotisjuhliin.

Herra von Schantzin orkesteri järjestää kuuleman mukaan ensi viikolla konsertteja Viipurissa.

Hämeenlinnassa sattui syyskuun 22. päivän vastaisena yönä tulipalo. Palanut omaisuus oli palovakuutettu yleisessä palovakuutusyhtiössä 2 450 ruplan edestä.

Yhdyspankin viimeisimmässä yhtiökokouksessa valittu pankkivaltuusto on keskuudestaan valinnut johtokunnan jäseniksi konsulit R. Frenckellin ja C. Hernmarkin sekä oikeustieteiden kandidaatti H. Borgströmin. Herrat ovat keskuudestaan vielä valinneet oikeustieteiden kandidaatti Borgströmin yhdyspankin toimitusjohtajaksi.

Pyynnöstä tiedotamme, että artikkeliamme lääkehinnastosta olisi piakkoin joidenkin asiasta kiinnostuneiden tarkoitus kommentoida. Koska aihetta ei ole lähimainkaan vielä koluttu loppuun, jatkamme keskustelua mielellämme.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil