24.11.1864 A. J. von Haartman–LM

Svensk text

B.B.Bästa Broder

Jag skyndar att åter öfverhopa dig med några kommissioner, förlitande mig på din så mången gång pröfvade vänskap och tålmodighet. Således beder jag dig att af mitt tertial inbetala en ränta i Brandstodsbolaget, stor 21 rubel, förfallen sedan den 1sta September. Derjemte, behöfver jag ånyo upprepa att mig skär i hjertat vid tanken på din dyrbara tid som går förlorad till flärd och fåfänga, behöfver jag ett nytt par epauletter utan stjernor. Tag dem hos Mellin och sänd dem per posto hit till Radelmaa genom Åbo. Enligt löfte betalar du sedan hvi-svårtytt tasvårtytt Stålberg; om resten får jag|2| disponera sednare. Ingenting nytt naturligtvis härifrån bondlandet. Lef således väl önskar dig af varmaste hjerta din

Alfons von Haartman

Radelmaa,

Finsk text

H.V.

Kiiruhdan kuormittamaan sinua muutamilla tehtävänannoilla, luottaen sinun niin monesti koeteltuun ystävyyteesi ja kärsivällisyyteesi. Niinpä pyydän sinua minun kolmanneksestani maksamaan paloapuyhtiön korot, 21 ruplaa, jotka ovat langenneet jo 1. syyskuuta. Minun täytyy toistaa, että minua ottaa sydämestä, kun ajattelen miten sinun kallista aikaasi menee turhuuteen ja koreiluun, mutta tarvitsen lisäksi uuden epolettiparin, ilman tähtiä. Ota ne Melliniltä ja lähetä postissa tänne Raadelmaan Turun kautta. Lupauksen mukaan sinä maksat Ståhlbergille, lopusta määrään sitten myöhemmin. Täältä talonpoikaismailta ei mitään uutta. Voi siis hyvin, toivottaa lämpimästi sydämestään

Alfons von Haartman,

Raadelmaa.

Original (transkription)

B.B.Bästa Broder

Jag skyndar att åter öfverhopa
dig med några kommissioner,
förlitande mig på din så mån-
gen gång pröfvade vänskap och
tålmodighet. Således beder jag dig
att af mitt tertial inbetala en
ränta i Brandstodsbolaget, stor
21 rubel, förfallen sedan den 1sta
September. Derjemte, behöfver jag
ånyo upprepa att mig skär i
hjertat vid tanken på din dyr-
bara tid som går förlorad till
flärd och fåfänga, behöfver
jag ett nytt par epauletter utan
stjernor. Tag dem hos Mellin
och sänd dem per posto hit
till Radelmaa genom Åbo. En-
ligt löfte betalar du sedan hvi-svårtytt
tasvårtytt Stålberg; om resten får jag
|2| disponera sednare. Ingenting
nytt naturligtvis härifrån bond-
landet. Lef således väl önskar
dig af varmaste hjerta din

Alfons von Haartman

Radelmaa,

Dokumentet i faksimil