19.10.1868 Robert Costiander–LM

Svensk text

|21|

Älskade broder Leo!

Nästa gång Dina svarta trafvare spännas för Din eleganta vagn och Du med cigarren i munnen intar en beqväm ställning i vagnshörnet, ville jag bedja dig stanna utanför Fatzers pelsmagasin för att kasta en blick på en promenadpels tillhörig aflidne Major Nervander och inlemnad till försäljning af Majorskan. Enligt Majorskans uppgift skulle Fatzer hafva bjudit för densamma 150 Fmarkfinska mark och Majorskan vore benägen att afstå den åt mig för samma pris. Frågan gälde nu:|2| Är pelsen ännu så god att den i flere år kunde tjena mig som promenad pels i städerna – samt – är priset på den så lågt att det vore all idé för mig att köpa densamma? Åt Fatzer vore säkrast att icke nämna någonting om priset, ty om han vill köpa pelsen, så är hans personliga intresse inblandadt i handeln. Ju förr jag kunde erhålla svar, desto bättre.

Nu är all säd uttröskad och resultaten deraf ganska nedslående.

Af 32 Tun.tunnor råg erhöll 175 =5 ½ korn.
Af 12 ½ Dodito korn erhölls 58 ½ =4 ⁷⁄₁₀ Do
Af 34Do hafre Do 55 =1 ³⁄₅ Do
Af 1 ½Tunna hvete erhölls 8 =5 ⅔ korn
Af 5 ¼Tunna ärter Do 30 ½ =5 ⅘ Do
Af 19Do potäter Do 108 =5 ⁷⁄₁₀ Do

Af denna säd kan jag endast sälja omkrin 70 tunor råg, 20 tuntunnor korn och 15 tun. ärter. – – Rågbrodden är numera äfven allt ganska vacker och ville vår Herre nästa år ge gynsam väderlek under blomningstiden, torde nästa års skörd kunna utfalla annorlunda än detta års. – Om affärerna i allmänhet vore åtskilligt att räsonnera och visste jag att Du under förra hälften af nästa månad egde mindre arbete än vanligt, så vore jag frestad att komma till Helsingfors föratt rådgöra om åtskilligt|30| På samma resa önskade jag aflägga ett besök på Mariefors, föratt taga kännedom om Björkenhejms rior, ty nästa vår måste jag ovilkorligen uppföra en ny ria, annars får jag icke säden behörigen tröskad.

Numera har helsotillståndet på Woipala något bättrat sig; måtte detta fortfara!

Hösten har hittils varit vacker, men nu synas höstregnen hafva börjat. Många helsningar till Eder alla från stora och små voipoliter genom Din broder Robert.

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Seuraavalla kerran kun musta ravurisi valjastetaan tyylikkäiden vaunujesi eteen ja otat sikari suussa mukavan asennon vaunun nurkassa, pyydän sinua pysähtymään Fazerin turkkiliikkeen luona ja vilkaisemaan majuri Nervanderille kuulunutta kävelyturkkia, jonka majurska on jättänyt myyntiin. Majurskan kertoman mukaan Fazer olisi tarjonnut siitä 150 markkaa ja hän olisi valmis myymään sen samalla hinnalla minulle. Kysymys on nyt siitä, onko turkki vielä niin hyvä, että se useamman vuoden ajan kelpaisi minulle kaupungilla kävellessä, ja onko hinta niin alhainen että minun olisi mitään järkeä sitä ostaa? Fazerille ei kannata puhua hinnasta mitään, koska jos hän haluaa ostaa turkin, niin hänellä on henkilökohtainen intressinsä kaupanteossa. Mitä pikemmin saan vastauksen, sen parempi.

Nyt on kaikki vilja puitu ja tulokset olivat sangen masentavia.

32 tynnyriä ruista antoi 175 =5 ½ jyvää.
12 ½ tynnyriä ohraa tuotti 58 tynnyriä =4 ⁷⁄₁₀ jyvää
34 tynnyriä kauraa antoi 55 =1 ³⁄₅ jyvää
1 ½ tynnyriä vehnää antoi 8 =5 ⅔ jyvää
5 ¼ tynnyriä herneitä tuotti 30 ½ == 5 ⅘
9 tynnyriä perunoita tuotti 108 =5 ⁷⁄₁₀

Tästä sadosta voin myydä vain noin 70 tynnyriä ruista, 20 tynnyriä ohraa ja 15 tynnyriä herneitä. – Rukiin oraat ovat nyt kaikkialla varsin kauniita, ja jos Herra antaa suotuisan sään ensi vuonna kukinta-aikaan, niin ensi vuoden sato on eri luokkaa kuin nyt. Liikeasioista olisi ylipäänsäkin paljonkin puhuttavaa ja jos tietäisin, että sinulla ensin kuun alkupuolella olisi tavallista vähemmän töitä, niin tekisipä mieleni tulla Helsinkiin kyselemään kaikenlaista. Samalla matkalla haluaisin käydä Marieforsissa, tutustuakseni Björkenheimin riihiin, sillä minun täytyy välttämättä rakennuttaa ensi keväänä uusi riihi, muuten en saa viljaa kunnolla puitua.

Terveystilanne Voipaalassa on nyt vähän parempi; kunpa näin jatkuisikin.

Syksy on tähän asti ollut kaunis, mutta nyt tuntuvat syyssateet alkaneen.

Monet terveiset teille niin suurilta kuin pieniltä voipaalalaisilta

veljesi Robert

Original (transkription)

|21|

Älskade broder Leo!

Nästa gång Dina svarta trafvare spän-
nas för Din eleganta vagn och Du
med cigarren i munnen intar en
beqväm ställning i vagnshörnet,
ville jag bedja dig stanna utanför
Fatzers pelsmagasin för att kasta
en blick på en promenadpels till-
hörig aflidne Major Nervander och
inlemnad till försäljning af Majorskan.
Enligt Majorskans uppgift skulle
Fatzer hafva bjudit för densamma
150 Fmarkfinska mark och Majorskan vore be-
nägen att afstå den åt mig för
samma pris. Frågan gälde nu:
|2| Är pelsen ännu så god att den i
flere år kunde tjena mig som pro-
menad pels i städerna – samt – är
priset på den sammastruket så lågt att
det vore all idé för mig att
köpa densamma? Åt Fatzer vo-
re säkrast att icke nämna nå-
gonting om priset, ty om han
vill köpa pelsen, så är hans per-
sonliga intresse inblandadt i handeln.
Ju förr jag kunde erhålla svar,
desto bättre.

Nu är all säd uttröskad och
resultaten deraf ganska nedslående.

Af 32 Tun.tunnor råg erhöll 175 =5 ½ korn.
Af 12 ½ Dodito korn erhölls 58 ½ =4 ⁷⁄₁₀ Do
Af 34Do hafre Do 55 =1 ³⁄₅ Do
Af 1 ½Tunna hvete erhölls 8 =5 ⅔ korn
Af 5 ¼Tunna ärter Do 30 ½ =5 ⅘ Do
Af 19Do potäter Do 108 =5 ⁷⁄₁₀ Do

Af denna säd kan jag endast sälja
omkrin 70 tunor råg, 20 tuntunnor korn och
15 tun. ärter. – – Rågbrodden är numera
äfven allt ganska vacker och ville
vår Herre nästa år ge gynsam
väderlek under blomningstiden, tor-
de nästa års skörd kunna utfalla
annorlunda än detta års. – Om affärer-
na i allmänhet vore åtskilligt att
räsonnera och visste jag att Du un-
der förra hälften af nästa månad
egde mindre arbete än vanligt,
så vore jag frestad att komma till
Helsingfors föratt rådgöra om åtskilligt
|30| På samma resa önskade jag afläg-
ga ett besök på Mariefors, föratt
taga kännedom om Björkenhejms
rior, ty nästa vår måste jag o-
vilkorligen uppföra en ny ria,
annars får jag icke säden behö-
rigen tröskad.

Numera har helsotillståndet på
Woipala något bättrat sig; måtte
detta fortfara!

Hösten har hittils varit vacker, men
nu synas höstregnen hafva börjat.
Många helsningar till Eder
alla från stora och små voipoliter
genom
Din broder Robert.

Dokumentet i faksimil