22.7.1867 C. Brummer–LM

Svensk text

|1|

Högädle Herr Magistertillagt av utgivaren

Jag kommer nu justtillagt av utgivaren från en tillernad Bothbyvisit, från hvars fullföljande omslaget i väderleken hindrade mig.

Oviss om jag i dag eller i morgon kan få råka Herr Magistern, beder jag att härmed få tacka för det mig d.den 19 tillhanda komna förslaget till kontrakt, som af mig i allo godkännas, allenast med reservation rörande den|2| Polénska 5te delen i möjligen uppkommande brist. I morgon ämnar jag fara till Laitiala och skall då medtaga kontraktet till de öfriga delgifvande. Min resa afser vidare, att drifva bort Langsvårtytt; att taga notis om anordningarna och resurserna å stället samt att söka få ladugården besatt, hvartill tiden nu, i anseende till behofvet af brödföda för såväl bönder som torpare i TlandTavastland, torde vara den lämpligaste – penningen dertill äfvensom till af Bellman äskade 1 000. MkMark, skulle jag derföre anhålla om –|3| 2 000. MkMark torde [...]oläslig/saknad text åtminstone böra af migtillagt av utgivaren medföras – och ska [...]oläslig/saknad text mit kl. X.10 f.för middagen i mortillagt av utgivarengon i händelse ej annattillagt av utgivaren meddelande ingår [...]oläslig/saknad text finna mig å Kor[...]oläslig/saknad text till lyftande af se[...]oläslig/saknad text som kan fås.

Hittills är, utöfver ertillagt av utgivarenhållna 7 800 MkMark samt af Poléns [...]oläslig/saknad text räntasvårtytt för. vintern vårsädet, användt:

Tillaukt.auktionvårensvårtyttMkMark800.
utskylder i brandstod1000.–
inventarier300 –
10. Mattorsvårtytt mjöl360 –

Behöfves ännu:

30. kor, à 40MkMark1 200.
3. hästar à 100300.
redskap och bohag500.

Från ThusTavastehus har aukt.auktions protokollet ännu ej afhörts. Så snart det ingått, skall|3| jag derom inberätta. Före kan väl ej kontraktet underskrifvas? –

Om egendomens ammorterande skall jag efter inhemtande jemväl af öfriga intressenters mening, vidtaga åtgärd – Suckulenten Furuhjelm torde vara mig till mötes å Laitiala.

Anhållande om min vördnadsfulla helsning till Fru Kommerserådinnan, för den händelse att det besök, jag har för afsigt att i morgon f. m.förmiddag aflägga å Bothby, blefve om intet, tecknar,

med varm högaktning ödmjukast

C. Brummer

Finsk text

Kunnioitettava herra maisteri

Tulen juuri aikomaltani Puotinkylän matkalta, jonka loppuunsaattamisen sään muuttuminen esti. Koska en tiedä, saanko tänään tai huomenna tavata herra maisteria, pyydän täten saada kiittää 19. päivänä saamastani sopimusehdotuksesta, jonka hyväksyn kokonaisuudessaan, lukuunottamatta varausta Polénin viidesosassa mahdollisesti ilmenevien puutteiden suhteen. Matkustan huomenna Laitialaan ja otan sopimuksen mukaan muita sopimusosapuolia varten. Matkani tarkoitus on myös ajaa Lang pois, saada selkoa paikan järjestelyistä ja resursseista sekä koettaa saada navetta asutetuksi, mihin nyt luulisi olevan paras mahdollinen ajankohta, ottaen huomioon leivänpuutteen niin talollisten kuin torpparienkin keskuudessa Hämeessä. Pyytäisin sitä varten rahaa Bellmanilta kysymäni 1 000 markan lisäksi – minulla pitäisi olla mukanani ainakin 2 000 markkaa ja ne pitäisi [...]oläslig/saknad text olla minulla huomenna aamulla klo 10, ellei mitään muuta ilmoitusta [...]oläslig/saknad text

Tähän mennessä on käytetty minulla olevista 7 800 markasta sekä Polénin konkurssikoroista kevätsiementä varten lisäksi seuraavasti

huutokauppaan toistaiseksi800 markkaa
palovakuutusmaksuihin1 000 〃
inventointeihin300 〃
10 jauhomattoa360 〃

Vielä tarvitaan

30 lehmää á 40 mk1 200 markkaa
3 hevosta á 100 mk300 〃
Välineisiin ja irtaimistoon500 〃

Huutokauppapöytäkirjaa ei vielä ole saatu Hämeenlinnasta. Kerron siitä heti kun se tulee. Sitä ennen sopimusta ei kai voi allekirjoittaa? Ryhdyn toimenpiteisiin kartanon menojen kuolettamisen suhteen kunhan olen saanut tietoja myös muilta osapuolilta. Sukkulentti Furuhjelmin tapaan luultavasti Laitialassa.

Pyydän välittämään kunnioittavimman tervehdykseni rouva kauppaneuvoksettarelle, siinä tapauksessa että huomenna aamulla aikomani käynti Puotilassa ei onnistuisi.

Lämpimästi kunnoittaen nöyrimmin

C. Brummer

Original (transkription)

|1|

Högädle Herr Magis

Jag kommer nu j
från en tillernad Bothby-
visit, från hvars full-
följande omslaget i väder-
leken hindrade mig.

Oviss om jag i dag el-
ler i morgon kan få rå-
ka Herr Magistern, beder
jag att härmed få tacka
för det mig d.den 19 tillhanda
komna förslaget till kon-
trakt, som af mig i allo
godkännas, allenast med
reservation rörande den
|2| Polénska 5te delen i möjli-
gen uppkommande brist.
I morgon ämnar jag fa-
ra till Laitiala och
skall då medtaga kon-
traktet till de öfriga del-
gifvande. Min resa afser
vidare, att drifva bort
Langsvårtytt; att taga notis om
anordningarna och re-
surserna å stället samt
att söka få ladugården
besatt, hvartill tiden nu,
i anseende till behof-
vet af brödföda för
såväl bönder som tor-
pare i TlandTavastland, torde va-
ra den lämpligaste – pen-
ningen dertill äfvensom
till af Bellman äskade
1 000. MkMark, skulle jag
derföre anhålla om –
|3| 2 000. MkMark torde [...]oläslig/saknad text
åtminstone böra af
medföras – och ska [...]oläslig/saknad text
mit
kl. X.10 f.för
middagen i
gon i händelse ej an
meddelande ingår [...]oläslig/saknad text
finna mig å Kor[...]oläslig/saknad text
till lyftande af se[...]oläslig/saknad text
som kan fås.

Hittills är, utöfver
hållna 7 800 MkMark samt af
Poléns [...]oläslig/saknad text räntasvårtytt för.
vintern vårsädet, användt:

Tillaukt.auktionvårensvårtyttMkMark800.
utskylder i brandstod1000.–
inventarier300 –
10. Mattorsvårtytt mjöl360 –

Behöfves ännu:

30. kor, à 40MkMark1 200.
3. hästar à 100300.
redskap och bohag500.

Från ThusTavastehus har aukt.auktions
protokollet ännu ej afhörts.
Så snart det ingått, skall
|3| jag derom inberätta.
Före kan väl ej kon-
traktet underskrifvas? –

Om egendomens ammor-
terande skall jag efter in-
hemtande jemväl af öf-
riga intressenters mening,
vidtaga åtgärd – Sucku-
lenten Furuhjelm tor-
de vara mig till mötes
å Laitiala.

Anhållande om min
vördnadsfulla helsning
till Fru Kommerserådinnan,
för den händelse att det
besök, jag har för afsigt
att i morgon f. m.förmiddag afläg-
ga å Bothby, blefve om
intet, tecknar,

med varm högaktning
ödmjukast

C. Brummer

Dokumentet i faksimil