29.6.1865 kopist på Finans Expeditionen i Senatens Ekonomie Departement

29.6.1865 kopist på Finans Expeditionen i Senatens Ekonomie Departement

Svensk text

|1|

Som vid återbesättandet af en ledig kopist tjenst i Finans Expeditionen af Kejserliga Senatens Ekonomie Departement hos Kejserliga Senaten i åtanke kommit Extra ordinarie kopisten i Senaten, Juris utriusqve kandidaten Leopold Henrik Stanislaus Mehelin, alltså har, å Kejserliga Senatens vägnar, Jag härmed velat utnämna och förordna honom, Leopold Henrik Stanislaus Mechelin, till Kopist i bemälde Expedition, med åtnjutande af den lön och de öfriga förmoner, som med sagde tjenst enligt stat och författningar förenade äro. Det en hvar, som vederbör, till efterrättelse länder. Helsingfors, den 29. Juni 1865.

P. Rokassovsky

G; H; Sjöstedt.

Fullmakt för Extra kopisten L. H. S. Mechelin att vara kopist i Kejserliga Senatens Finans Expedition

Finsk text

Täytettäessä vapaana ollutta Keisarillisen Senaatin talousosaston valtiovaraintoimituskunnan kopistin virkaa Keisarillisessa Senaatissa on huomioitu Senaatin ylimääräinen kopisti, molempain oikeuksien kandidaatti Leopold Henrik Stanislaus Mechelin, joten olen Keisarillisen Senaatin puolesta täten halunnut nimittää ja määrätä hänet, Leopold Henrik Stanislaus Mechelinin, kyseisen toimituskunnan kopistiksi, nauttimaan sitä palkkaa ja niitä muita etuja, jotka mainittuun virkaan lain ja asetusten mukaan kuuluvat. Tätä jokainen asianosainen noudattakoon. Helsingissä 29. kesäkuuta 1865.

P. Rokassovsky

G. H. Sjöstedt

Valtakirja ylimääräiselle kopistille L. H. S. Mechelinille toimia Keisarillisen Senaatin valtiovaraintoimituskunnan kopistina

Original (transkription)

|1|

Som vid återbesättandet af en ledig ko-
pist tjenst i Finans Expeditionen af Kejser-
liga Senatens Ekonomie Departement hos
Kejserliga Senaten i åtanke kommit Extra
ordinarie kopisten i Senaten, Juris utriusqve
kandidaten Leopold Henrik Stanislaus Me-
helin, alltså har, å Kejserliga Senatens vägnar,
Jag härmed velat utnämna och förordna ho-
nom, Leopold Henrik Stanislaus Mechelin,
till Kopist i bemälde Expedition, med åtnjutan-
de af den lön och de öfriga förmoner, som med
sagde tjenst enligt stat och författningar förena-
de äro. Det en hvar, som vederbör, till efterrät-
telse länder. Helsingfors, den 29. Juni 1865.

P. Rokassovsky

G; H; Sjöstedt.

Fullmakt för Extra kopisten L. H. S. Mechelin att vara
kopist i Kejserliga Senatens Finans Expedition

Dokumentet i faksimil