28.4.1864 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders vän!

Först idag erhöll jag, å Kejserlige Wiborgs Hofrätt, ditt efterlängtade bref af den 15 dennes, – nu som alltid mig till värmande glädje.

– – Situationen framställer sig för dig redan af min nuvarande adress: den tillämnade Exp. sekreterarenexpeditionssekreteraren förvandlades nyligen helt enkelt till Hofrättsauskultant. Sammanhanget var sådant, att jag, efter att ha blifvit särskilda gånger gratulerad af personer som kommo från PburgSankt Petersburg eller som erhållit bref dädan, slutligen ändå begynte taga för afgjordt att jag icke skulle utnämnas, emedan jag neml.nämligen erfor att Ch. E. Frosterus var medsökande och att hans far redan en längre tid|2| korresponderat med sin gode vän Armfelt om sonens antagande. Såsnart detta förhållande blifvit mig bekant och jag slutat mina arbeten såsom sekreterare i Ständerhusutskottet samt bevistat Landtdagens afblåsning och afblusning, for jag derföre af från HforsHelsingfors, uppehöll mig par dagar hos Torsten och min mor och blef förliden måndag inskrifven i Hofrätten. Samtidigt erhöll jag här också bekräftelse på min förmodan att Frosterus skulle bli utnämnd. – – De omständigheter som skulle gjort mig tjensten i PburgSankt Petersburg önskvärd äro af dig alldeles riktigt senterade; men ändå kände jag icke någon sorg öfver resultatet af mina sträfvanden dit: det skulle ändå kanske ofta förefallit som att läsa|3| 4de boken utan att vara hemmastadd i de första böckerna. Om så olyckligt ginge att jag ännu länge skulle måsta vänta på sådan ställning i HforsHelsingfors, som skulle möjliggöra min förening med missen – – då skulle jag väl komma att beklaga denna första motvind på tjenstebanan. Men tillsvidare hyser jag godt hopp: en mängd vyer öppna sig för den som med ihärdighet sträfvar framåt på den bana jag valt. Statistiken icke till förglömmandes, – – sent omsider torde det statistiska embetsverket nu ändå snart bli inrättadt, på Ständernas yrkande. – –

– Hvad för öfrigt min pia beträffar för hvilken du väl intresser dig lika mycket som jag för din Maria – och då är det icke litet – så har hon|4| nyligen haft att bestå en hård strid, ur hvilken hon utgått segrande. Baronen och guvernören A. W. friade och fick korgen. På slägtens förebråelser härför svarade missen: L. M. eller ingen. .... Då jag afreste hade jag på länge icke fått se henne emedan hon sjuknat i frossan; nu skall det dock redan vara bättre med lillan. – – Ja, Gud gifve att din vackra målning om de båda parens ömsesidiga och inbördes lycka snart blifva en verklighet! ..... Och en verklighet icke så snart afbruten af olyckans natt som fallet tyvärr blifvit med vår dyre vän Lundsten, för hvilken vi nu om någonsin borde kunna vara verkliga, tröstande och stödjande vänner. – Hans unga maka har d. 9de dennes vandrat hädan – – en kastning åt brösten hade|5| plötsligen medfört döden ... Af honom sjelf har jag icke erfarit detta, tvärtom uttalte han, i ett bref från slutet af Mars, det bästa hopp om hennes krafter, oaktadt brösten redan då voro angripna. Den dystra notisen erhöll jag på min genomresa i FhamnFredrikshamn, dit fru Hintze till sin mor, fru Willström, skrifvit derom. Emedan Lundsten var fru Hintzes läkare och dagligen i beröring med henne, förefinnes, tyvärr, ingen anledning att betvifla meddelandets sanning ..... Tanken på hans sorgliga öde, ehuru tidt och ofta närvarande för min själ, har ännu icke tillåtit mig att skrifva honom till. Hvad skall man, hvad kan man också säga? Var en man! – men det är han ju mera än de flesta .... Innerligen skulle|6| jag önska att han snart återvända till HforsHelsingfors, att man der finge pyssla om honom och om möjligt förmå honom till en utrikesresa .....

Om våra politiska förhållanden är icke just heller mycket godt att säga. Förmodligen har du redan derute i något blad läst throntalet vid Landtdagens afslutande den 15de, och deraf funnit att man icke ville med någon stråle af nådenes rika sol lysa representanterna hem. Denna moderata, arbetsamma, allt beviljande represent. församlingrepresentantförsamling får af sin monark icke ett ord af erkännande för de många storverk den uträttat. Och hvarföre? Jo, emedan passionerade ryska partier, hvilkas påtryckning dikterat nämnda tal, behagat, stödda på ofta nog grundlösa korrespondenser, utfinna|7| att ”separatistiska sträfvanden”, ”dolsk revolutionalism”, ”rysshat” och annat mer var hufvudsaken för vår landtdag. Kanske blickade de mycket djupt bakom kulisserna, dessa ryska partimän, – kanske uttalade de aningsfullt hvad här inom patriotiska bröst måste ligga slumrande. Men det suveränt båla, på den materiela makten stödda nedsablandet af våra ”politici”, för brist på takt, klokhet, insigt i det ”af en bataljon försvarade” arma landets väl – det åtminstone hade, skamlöst som det var, icke bordt få influera på regeringens uppfattning. Alltnog: ett moln, ett tjockt moln har nu lägrat sig framför nådesolskenet – – programmet är uttaladt för den politik som i den närmaste framtiden skall oss|8| beskydda och öfvervaka. ”Glömmen icke att I ären en liten, fattig, usel, svag provins och att allt det goda I åtnjuten är endast imperiella välgerningar – hvilka lika så lätt kunna uteblifva”! – Sådan är ställningen – och antagligen blir den år för år sämre. Men förblir den då i all evighet hållbar? – – Det skola kanske våra efterkommande få se. – –

– Ja frihetens vida toga har jag nu utbytt mot den snäfva tschinovniksfracken. Emottagandet här har varit vänligt och smått aktningsfullt. Presidenten Gadd, som annars anses mycket bål, tog mycket amicalt emot mig, förde mig i soffan och politiserade en timme; igår var jag hos honom på middag. Hans förnämsta hygglighet bestod dock deri att han, innan jag ens bedt derom, befriade|9| mig från det vanliga auskultantgöromålet – renskrifning – och lät mig strax indelas till protokollet vid andra division. Nästa måndag vidtager min vecka. Svettas får jag då, ty en massa ärende ligger. Men sålunda kan jag ha nytta af min vistelse här, som blir ganska kort. Jag ämnar nemligen senast vid sessionens slut den 15 Juni återvända till HforsHelsingfors för att under sommaren tjenstgöra under landskamrern och derjemte förstå ombudsmanstjensten vid hypotheksföreningen. – Felix, utnämnd häradshöfding i Lappvesi domsaga, är f. n.för närvarande adjungerad ledamot (och blir min hjelpreda vid behof). – Jag bor icke hos honom utan i ett par små nätta rum, som jag fick hyra samma dag jag kom och der jag ostördt kan arbeta. Blattesvårtytt och Hiiski äro ”mina närmaste förmän” – kanslister;|10| trefliga som förr. – Grefvinnan StevenSteinheil är fortfarande gräsenka: mannen egendomsförvaltar nere i Ryssland. Hon lefver nu blott för sina söner, Alexis och den 2 ½ årige Hugo. – Julia Koskull född Hackman har redan tvenne, snart tre, barn. Jag torde snart besöka denna gamla flamma. – –

Från vännerna i HforsHelsingfors skiljdes jag med en för mig oväntad ståt. Då jag, lördagen den 16de, vardt klar, kom jag till Kleinehs hôtel för att äta resfrukost. Men se, en fin middag för 12 personer mötte i stället mina blickar, – och mina öron tjusades, än mera oväntadt, af gardesmusikens toner. Det var nära nog årsdagen af vår middag för Giganten anno 62. Samma lokal, samma vackra vårsol, samma mängd promenerande|11| som undrade öfver ungherrarnas lättsinne. Jag hade beställt hästar till ½ 4. Vagnen fick emellertid stå utanför hotellet till 8 och sedan utanför Kajsaniemi till ½ 11. – Josua skötte affärerna ända till Borgå medan jag beqvemt låg och sof i den för tillfället hyrda trespända täckvagnen. Ågren hade nemligen den vänligheten att följa mig till Borgå, görande sålunda tillika sin visite hos Torsten som icke litet förvånades öfver vår ankomst, kl. 5 på morgonen Paschan anlände dit på e. m.eftermiddag Han skulle tillbringa en vecka dels hos Torsten dels hos sin vän Åkerman på Kiiala, derifrån han naturligtvis äfven skulle besöka det vackra, af än vackrare inbyggerskor befolkade Haikko.

|12|

– Lycka till att din séjour i det lilla, theoretiska, Freiberg ändtligen nått sitt slut! Jag tänker mig att din utrikesresa egentligen först nu begynner. Nyfiken är jag att få höra hvart du skall styra dina steg. Passar det, så laga att du sammanträffar med Axel som reser ut om en månad (till Aachen). – Ho vet om icke du kommer att fira midsommarn eller pingst i Svea rikes stad Linköping? ... ifall danska politiken tillåter Jättars färd till Skandinavien.

Farväl du gamle vän! Helsa och tacka Maria för hennes vänliga lyckönskan och skrif snart åter till din trogne

Leo M

P. S.Post Scriptum Felix ber helsa. I morgon, d. 29e, firar jag här, i tankarnas och drömmarnas tysthet, Augustas inträde i den ålder, då, enligt riksdagens beslut, giftomannarätten upphör. – Hon hade högeligen gladt sig åt berörda beslut ......

Finsk text

Kelpo ystävä!

Vasta tänään sain, Keisarillisessa Viipurin hovioikeudessa, kirjeesi 15. tätä kuuta, ja se lämmitti iloisesti kuten aina. – –

Tilanne käy ilmi sinulle jo ylläolevasta osoitteesta – sihteerin virka aivan yksinkertaisesti muuttui hiljan hovioikeuden auskultantin viraksi. Asia meni niin, että olin useampaankin kertaan saanut onnitteluja ihmisiltä, jotka olivat tulleet Petarista tai saaneet kirjeen sieltä, mutta aloin silti jo uskoa, että asia oli ratkaistu, eikä minua nimitetä, sillä kuulin että Ch. E. Frosterus oli kilpahakija ja että hänen isänsä olisi pitkään ollut kirjeenvaihdossa hyvän ystävänsä Armfeltin kanssa poikansa nimityksestä. Heti kun sain tiedon tästä asiasta ja lopetin työni säätytalovaliokunnan sihteerinä, kävin valtiopäivien päättäjäisissä ja päätösjuhlissa, lähdin siitä syystä Helsingistä, vietin pari päivää Torstenin ja äitini luona, ja viime maanantaina kirjoittauduin hovioikeuteen. Samaan aikaan sain kuulla myös vahvistuksen oletukseeni, että Frosterus oli nimitetty. – Olet aivan oikein oivaltanut ne syyt, miksi virka Pietarissa olisi ollut minulle toivottava, mutta en silti ollut lainkaan surullinen siitä, että yritykseni sinne sai tämän lopputuloksen: se olisi voinut useinkin tuntua samalta kuin jos lukee neljättä kirjaa ilman että on perehtynyt aiempiin osiin. Jos kävisi niin onnettomasti, että joutuisin vielä kauankin odottelemaan vastaavaa tilaisuutta Helsingissä, mikä tekisi mahdolliseksi yhteenmenon neidin kanssa... niin silloin vasta katuen valittelisin tätä virkaurani ensimmäistä vastoinkäymistä. Mutta toistaiseksi elän hyvässä toivossa: monenlaiset näköalat avautuvat sille, joka sitkeästi pyrkii eteenpäin valitsemallaan tiellä. Tilastotointa unohtamatta – tilastollinen laitos ollaan viimeinkin perustamassa, säätyjen vaatimuksesta.

Mitä taas muuten minun tyttöseeni tulee, josta kai olet yhtä lailla kiinnostunut kuin minä sinun Mariastasi – eikä se siinä tapauksessa ole vähäistä –, niin hän on äskettäin saanut kestää kovan kamppailun, josta hän on selvinnyt voittajana. Paroni ja maaherra A.W. kosi ja sai rukkaset. Suvun tästä moittiessa neiti vastasi ”L.M. tai ei kukaan”. Kun lähdin, en ollut nähnyt häntä pitkään aikaan, sillä hän oli vilustunut, nyt pikkuinen kuuluu olevan jo parempi. – Jumala suokoon, että sinun kaunis kuvauksesi kummankin parin molemminpuolisesta ja keskinäisestä onnesta tulisi pian todeksi...! Ja ettei onnettomuuden yö katkaisisi sitä onnea yhtä pikaisesti kuin ystävällämme Lundstenilla, jolle meidän nyt jos koskaan tulee olla todellisia, lohduttavia ja tukevia ystäviä. – Hänen nuori puolisonsa menehtyi tämän kuun 9. päivänä – kohtaus rinnassa oli aiheuttanut äkkikuoleman. Häneltä itseltään en tätä ole kuullut, päinvastoin hän kirjeessään maaliskuun lopusa oli toiveikas puolisonsa voimien suhteen, vaikka rinta jo silloin oli sairaana. Sain surullisen uutisen läpikulkumatkallani Haminassa, jonne rouva Hintze oli äidilleen, rouva Willströmille, siitä kirjoittanut. Koska Lundsten oli rouva Hintzen lääkäri ja päivittäin tekemisissä tämän kanssa, ei valitettavasti ole mitään syytä epäillä tiedon totuudenmukaisuutta... Ajatus hänen surullisesta kohtalostaan on usein ja tiheään mielessäni, mutta se ei ole sallinut minun vielä kirjoittaa hänelle. Mitä siihen pitäisi ja mitä siihen voisi sanoa? Ole mies! – mutta sitä hän on enemmän kuin useimmat muut. Toivon hartaasti, että hän palaisi pian Helsinkiin, että siellä voitaisiin hoivata häntä ja ehkä valmistaa häntä ulkomaanmatkalle...

Poliittisesta tilanteestamme ei nyt ole paljoakaan hyvää sanottavana. Oletkin ehkä siellä ulkomailla jostain lehdestä lukenut valtiopäivien päätöspuheen 15. päivänä ja siitä havainnut, että siinä ei haluttu millään armon auringon runsaiden säteillä valaista edustajien kotimatkaa. Tämä maltillinen, ahkera ja kaikkeen suostuva edustajakokous ei saa hallitsijaltaan sanallakaan tunnustusta niistä monista suurista teoista, joita kokous on tehnyt. Ja miksi? Kyllä, kiihkeät venäläiset puolueet, joiden painostus saneli kyseisen puheen, ovat usein perusteettomien kirjeenvaihtajauutisten perusteella havainneet ”separatististen pyrkimysten”, ”salakavalan vallankumoushengen”, ”venäläisvihan” ja muun sellaisen olleen valtiopäiviemme pääasia. Ehkä he katsovat liian syvälle kulissien taakse, nuo venäläiset puoluemiehet – ehkä he toivat aavistellen julki sen, mitä isänmaallisissa rinnoissa täällä täytyy olla uinumassa. Mutta se suvereeni pöyhkeys ja aineelliseen mahtiin tukeutuva läksytys siitä, miten meidän ”poliitikoiltamme” puuttuu tahdikkuutta, viisautta ja ymmärrystä tämän ”yhden pataljoonan puolustaman” köyhän maan edusta, oli niin häpeämätöntä, – että sen ei ainakaan olisi pitänyt vaikuttaa hallituksen ajattelutapaan. Kaiken kaikkiaan: pilvi, paksu pilvi on nyt asettunut armollisen auringonpaisteen eteen – on lausuttu julki sen politiikan ohjelma joka meitä lähitulevaisuudessa valvoo ja varjelee. ”Älkää unohtako, että olette pieni, köyhä, surkea, heikko maakunta ja kaikki se hyvä mitä teillä on, on vain hallitsijan hyviä tekoja, jotka yhtä hyvin voivat jäädä saamatta” – Tällainen on tilanne – ja luultavasti se tulee vielä huonommaksi. Mutta onko se silloin ikuisesti kestävä? – –Sen tulevat meitä seuraavat polvet näkemään. –

Niin, minä olen nyt vaihtanut vapauden väljän toogan virkamiehen ahtaaseen frakkiin. Vastaanotto on ollut ystävällinen ja hiukan kunnioittavakin. Presidentti Gadd, jota muutenkin pidetään erinomaisen, suhtautui hyvin ystävällisesti, istutti sohvalle ja puhui tunnin politiikkaa: eilen olin hänen luonaan päivällisellä. Hänen merkittävin kohteliaisuutensa oli kuitenkin se, että ennen kuin olin ehtinyt edes pyytää, hän vapautti minut auskultantin normaalista puuhasta – puhtaaksikirjoituksesta – ja laittoi minut heti osaltani kirjoittamaan toisen osaston pöytäkirjaa. Ensi maanantaina alkaa minun viikkoni. Siinä saan hikoilla, sillä juttuja on joukottain. Mutta sillä tavoin saan hyötyä lyhyeksi jäävästä oleskelustani täällä. Aion nimittäin heti istuntokauden loputtua 15. kesäkuuta palata Helsinkiin hoitaakseni siellä kesällä viransijaisena lääninkamreenin tehtävää ja samalla hypoteekkiyhdistyksen asiamiehen tehtävää. Felix, joka on nimitetty kihlakunnantuomariksi Lapveden tuomiokuntaan, on tällä hetkellä avustavana jäsenenä (ja minun apunani tarvittaessa). – En asu hänen luonaan vaan parissa pienessä, sievässä huoneessa jotka sain vuokrata tulopäivänäni ja joissa voin työskennellä ilman häiriöitä. Blatte ja Hiiski ovat ”lähimmät esimieheni”, – kanslisteja, hauskoja niin kuin ennenkin. Kreivitär Steven-Steinheil on edelleen vihreä leski, mies hoitaa tilojaan Venäjällä. Kreivitär elää nyt vain poikiaan, Alexista ja 2½ vuotiasta Hugoa varten. Julia Koskullilla, os. Hackman on kaksi, kohta kolme lasta. Taidan kohta vierailla tuon vanhan heilan luona...

Erosin ystävistä Helsingissä minulle epätavallisen komeasti. Kun kaikki lauantaina 16. päivä oli valmista, menin Kleinehille syödäkseni matka-aamiaisen. Mutta katso, siellä olikin sen sijaan edessäni hieno 12 hengen päivällinen – ja korviani hivelivät vielä odottamattommat kaartin soittokunnan sävelet. Olikin melkein Gigantille järjestämämme illallisen 1862 vuosipäivä. Sama paikka, sama kaunis kevätaurinko ja sama ohikulkijoiden joukko ihmettelemässä nuorten herrojen kepeää mielialaa. Olin tilannut hevoset puoli neljäksi, mutta vaunut saivat kuitenkin seistä hotellin ulkopuolella klo 8 saakka ja sitten Kaisaniemen ulkopuolella puoli yhteentoista saakka. – Josua hoiti asiat aina Porvooseen saakka sillä välin kun minä makasin ja nukuin mukavasti tätä tarkoitusta varten vuokratuissa kolmivaljakon vetämissä umpivaunuissa. Ågren nimittäin saattoi minua ystävällisesti Porvooseen ja teki samalla vierailun Torstenille, joka yllättyi melkoisesti tulostamme klo 5 aamulla. Paschan saapui sinne iltapäivällä. Hänen oli määrä viettää siellä koko viikko osin Torstenilla ja osin ystävänsä Åkermanin luona Kiialassa, josta käsin hän tietenkin kävisi myös kauniissa ja vielä kauniimpien asujattarien kansoittamassa Haikossa.

Onnittelut siitä että matkasi pieneen, teoreettiseen Freibergiin on vihdoinkin saavuttanut päätepisteensä. Minä ajattelen, että sinun ulkomaanmatkasi varsinaisesti nyt vasta alkaa. Olen utelias kuulemaan, minne seuraavaksi suuntaat askeleesi. Sattuisikohan niin, että tapaat Axelin joka on lähdössä kuukauden kuluttua (Aacheniin). – Ja kuka tietää vaikka vietät juhannusta tai helluntaita Ruotsinmaalla Linköpingissä! – mikäli Tanskan politiikka sallii jättiläisten matkata Skandinaviaan.

Hyvästi vanha ystävä! Terveiset Marialle ja kiitokset hänen kauniista onnentoivotuksestaan ja kirjoita taas pian sinun uskolliselle

Leollesi

P.S. Felix pyytää lähettämään terveisiä. Huomenna, 29. päivänä vietän täällä kaikessa hiljaisuudessa vain ajatusten ja unelmien parissa Augustan astumista siihen ikään, jolloin holhoojan oikeus avioliiton suhteen valtiopäivien päätösten mukaisesti päättyy. – Hän oli suuresti iloinnut mainitusta päätöksestä...

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Först idag erhöll jag,
å Kejserlige Wiborgs Hofrätt, ditt efter-
längtade bref af den 15 dennes, – nu
som alltid mig till värmande glädje.

– – Situationen framställer sig för dig
redan af min nuvarande adress: den
tillämnade Exp. sekreterarenexpeditionssekreteraren förvandlades
nyligen helt enkelt till Hofrättsauskul-
tant. Sammanhanget var sådant, att
jag, efter att ha blifvit särskilda gånger
gratulerad af personer som kommo från
PburgSankt Petersburg eller somtillagt erhållit bref dädan, slut-
ligen ändå begynte taga för afgjordt
att jag icke skulle utnämnas, emedan
jag neml.nämligen erfor att Ch. E. Frosterus var
medsökande och att hans far redan en längre
tid
|2| korresponderat med sin gode vän Armfelt
om sonens antagande. Såsnart detta för-
hållande blifvit mig bekant och jag
slutat mina arbeten såsom sekreterare
i Ständerhusutskottet samt bevistat Landt-
dagens afblåsning och afblusning, for jag
derföre af från HforsHelsingfors, uppehöll mig
par dagar hos Torsten och min mor
och blef förliden måndag inskrifven
i Hofrätten. Samtidigt erhöll jag här
också bekräftelse på min förmodan
att Frosterus skulle bli utnämnd. – –
De omständigheter som skulle gjort mig
tjensten i PburgSankt Petersburg önskvärd äro af dig
alldeles riktigt senterade; men ändå
kände jag icke någon sorg öfver resul-
tatet af mina sträfvanden dit: det skulle
ändå kanske ofta förefallit som att läsa
|3| 4de boken utan att vara hemmastadd
i de första böckerna. Om så olyckligt
ginge att jag ännu länge skulle måsta
vänta på sådan ställning i HforsHelsingfors, som
skulle möjliggöra min förening med
missen – – då skulle jag väl komma
att ångrastruket beklagatillagt denna första motvind på
tjenstebanan. Men tillsvidare hyser jag
godt hopp: en mängd vyer öppna sig
för den som med ihärdighet sträfvar framåt
på den bana jag valt. Statistiken icke
till förglömmandes, – – sent omsider torde det
statistiska embetsverket nu ändå snart bli
inrättadt, på Ständernas yrkande. – –

– Hvad för öfrigt min pia beträffar
för hvilken du väl intresser dig lika
mycket som jag för din Maria – och
då är det icke litet – så har hon
|4| nyligen haft att bestå en hård strid, ur
hvilken hon utgått segrande. Baronen
och guvernören A. W. friade och fick korgen.
På slägtens förebråelser härför svarade
missen: L. M. eller ingen. .... Då jag
afreste hade jag på länge icke fått se
henne emedan hon sjuknat i frossan;
nu skall det dock redan vara bättre med
lillan. – – Ja, Gud gifve att din vackra
målning om de båda parens ömse-
sidiga och inbördes lycka snart blifva en
verklighet! ..... Och en verklighet icke
så snart afbruten af olyckans natt som
fallet tyvärr blifvit med vår dyre
vän Lundsten, för hvilken vi nu om
någonsin borde kunna vara verkliga,
tröstande och stödjande vänner. – Hans
unga maka har d. 9de dennes vandrat
hädan – – en kastning åt brösten hade
|5| plötsligen medfört döden ... Af honom
sjelf har jag icke erfarit detta, tvärtom
hysstruket uttalte han, i ett bref från slutet
af Mars, det bästa hopp om hennes
krafter, oaktadt brösten redan då voro
angripna. Den dystra notisen erhöll jag
på min genomresa i FhamnFredrikshamn, dit fru
Hintze till sin mor, fru Willström, skrifvit
derom. Emedan Lundsten var fru Hintzes
läkare och dagligen i beröring med henne,
förefinnes, tyvärr, ingen anledning att be-
tvifla meddelandets sanning ..... Tanken
på hans sorgliga öde, ehuru tidt och
ofta närvarande för min själ, har ännu
icke tillåtit mig att skrifva honom till.
Hvad skall man, hvad kan man också
säga? Var en man! – men det är han
ju mera än de flesta .... Innerligen skulle
|6| jag önska att han snart återvända till
HforsHelsingfors, att man der finge pyssla om
honom och om möjligt förmå honom
till en utrikesresa .....

Om våra politiska förhållanden är
icke just heller mycket godt att säga.
Förmodligen har du redan derute i något
blad läst throntalet vid Landtdagens
afslutande den 15de, och deraf funnit att
man icke ville med någon stråle af nå-
denes rika sol lysa representanterna hem.
Denna moderata, arbetsamma, allt be-
viljande represent. församlingrepresentantförsamling får af sin
monark icke ett ord af erkännande
för de många storverk den uträttat.
Och hvarföre? Jo, emedan passionerade
ryska partier, hvilkas påtryckning dik-
terat nämnda tal, behagat, stödda på
ofta nog grundlösa korrespondenser, utfinna
|7| att ”separatistiska sträfvanden”, ”dolsk re-
volutionalism”, ”rysshat” och annat mer
var hufvudsaken för vår landtdag. Kanske
blickade de mycket djupt bakom kulisser-
na, dessa ryska partimän, – kanske
uttalade de aningsfullt hvad här inom
patriotiska bröst måste ligga slumrande.
Men det suveränt båla, på den materiela
makten stödda nedsablandet af våra
”politici”, för brist på takt, klokhet,
insigt i det ”af en bataljon försvarade”
arma landets väl – det åtminstone
hade, skamlöst som det var, icke bordt
få influera på regeringens uppfattning.
Alltnog: ett moln, ett tjockt moln har
nu lägrat sig framför nådesolskenet –
– programmet är uttaladt för den politik
som i den närmaste framtiden skall oss
|8| beskydda och öfvervaka. ”Glömmen icke
att I ären en liten, fattig, usel, svag
provins och att allt det goda I åt-
njuten är endast imperiella välgerningar –
hvilka lika så lätt kunna uteblifva”!
– Sådan är ställningen – och antagligen
blir den år för år sämre. Men förblir
den då i all evighet hållbar? – – Det skola
kanske våra efterkommande få se. – –

– Ja frihetens vida toga har jag
nu utbytt mot den snäfva tschinovniks-
fracken. Emottagandet här har varit
vänligt och smått aktningsfullt. Presidenten
Gadd, som annars anses mycket bål, tog
mycket amicalt emot mig, förde mig i
soffan och politiserade en timme; igår
var jag hos honom på middag. Hans för-
nämsta hygglighet bestod dock deri att
han, innan jag ens bedt derom, befriade
|9| mig från det vanliga auskultantgöromålet –
renskrifning – och lät mig strax in-
delas till protokollet vid andra division.
Nästa måndag vidtager min vecka. Svettas
får jag då, ty en massa ärende ligger.
Men sålunda kan jag ha nytta af min
vistelse här, som blir ganska kort. Jag
ämnar nemligen senast vid sessionens slut
den 15 Juni återvända till HforsHelsingfors för
att under sommarentillagt tjenstgöra under landskamrern och
derjemte förstå ombudsmanstjensten vid
hypotheksföreningen. – Felix, utnämnd
häradshöfding i Lappvesi domsaga, är
f. n.för närvarande adjungerad ledamot (och blir min
hjelpreda vid behof). – Jag bor icke hos honom
utan i ett par små nätta rum, som jag
fick hyra samma dag jag kom och der
jag ostördt kan arbeta. Blattesvårtytt och Hiiski
äro ”mina närmaste förmän” – kanslister;
|10| trefliga som förr. – Grefvinnan Steven-
Steinheil är fortfarande gräsenka: man-
nen egendomsförvaltar nere i Ryssland.
Hon lefver nu blott för sina söner, Alexis
och den 2 ½ årige Hugo. – Julia Koskull
född Hackman har redan tvenne, snart tre,tillagt barn.
Jag torde snart besöka denna gamla
flamma. – –

Från vännerna i HforsHelsingfors skiljdes jag
med en för mig oväntad ståt. Då jag,
lördagen den 16de, vardt klar, kom jag till
Kleinehs hôtel för att äta resfrukost.
Men se, en fin middag för 12 personer
mötte i stället mina blickar, – och mina
öron tjusades, än mera oväntadt, af gar-
desmusikens toner. Det var nära nog
årsdagen af vår middag för Giganten
anno 62. Samma lokal, samma vackra
vårsol, samma mängd promenerande
|11| som undrade öfver ungherrarnas lätt-
sinne. Jag hade beställt hästar till
½ 4. Vagnen fick emellertid stå utanför
hotellet till 8 och sedan utanför Kajsa-
niemi till ½ 11. – Josua skötte affärerna
ända till Borgå medan jag beqvemt låg
och sof i den för tillfället hyrda
trespända täckvagnen. Ågren hade
nemligen den vänligheten att följa mig
till Borgå, görande sålunda tillika sin
visite hos Torsten som icke litet för-
vånades öfver vår ankomst, kl. 5 på
morgonen Paschan anlände dit på e. m.eftermiddag
Han skulle tillbringa en vecka dels hos
Torsten dels hos sin vän Åkerman
på Kiiala, derifrån han naturligtvis
äfven skulle besöka det vackra, af
än vackrare inbyggerskor befolkade Haikko.

|12|

– Lycka till att din séjour i det
lilla, theoretiska, Freiberg ändtligen nått
sitt slut! Jag tänker mig att din utrikes-
resa egentligen först nu begynner. Nyfiken
är jag att få höra hvart du skall
styra dina steg. Passar det, så laga
att du sammanträffar med Axel som
reser ut om en månad (till Aachen). – Ho
vet om icke du kommer att fira midsom-
marn eller pingsttillagt i Svea rikes stad Linköping? ...
ifall danska politiken tillåter Jättars färd
till Skandinavien.

Farväl du gamle vän! Helsa
och tacka Maria för hennes vänliga
lyckönskan och skrif snart åter
till din trogne

Leo M

P. S.Post Scriptum Felix ber helsa. I morgon, d. 29e, firar jag
här, i tankarnas och drömmarnas tysthet, Augustas inträde
i den ålder, då, enligt riksdagens beslut, giftomannarätten
upphör. – Hon hade högeligen gladt sig åt berörda beslut ......

Dokumentet i faksimil