21.7.1869 Alfred Kihlman–LM

Svensk text

|1|

Fortsättning

Sedan posten blifvit expedierad, anmodade jag Hr Z, som under natten hemkommit, att redoföra för det, som han under sin resa uträttat; hvarpå Hr Z. meddelade:

1o att han på grund af mitt begifvande försålt gamla lagret af lärften, som fanns i Pburg, utgörande circa 2 800 st. till ett medelpris af 12 Rb. 60 kop. per styck = eller till en summa af circa 35 000 Rb. Sr, och ansåg Hr Z. detta köp såsom ett ganska lyckligt, alldenstund Egorewssvårtytt anbud uppgick endast till circa 33 300, och priset dock icke var så lågt att handeln kunde anses förlustbringande (st.svårtytt står oss 12 Rb)

2o Att han icke köpt något lin i Pburg, sedan han genom vårt telegram blifvit underrättad att Riga linet egde företräde; att såväl Pskovska som Luga linet, hvardera 200 Pud, blifvit köpta af Stuchensvårtytt & Spiessvårtytt, Luga linet i välmening emedan det var 13 Rb. billigare och Stuchens karl försäkrat att linet var godt, att detta Luga lin dock vore lämpligt för gröfre sorter; att Z. i Riga med Rosenbröijers tillhjelp köpt 200 Pud hos Westberg och 300 Pud hos Penni & Copp.svårtytt i Riga; att Westberg lofvat oss credit för 20 000 Rb. Sr men icke deröfver, för hknhvilken summa de villa sända oss lån mot vår skyldighet att betala efter tre månader och 6 % per år, att Z efter återkomsten till Pburg och erhåller underrättelse om Pburgska linets sämre qvalitet tillskrifvit Westberg att sända oss 500 Pud i veckan;

3o att Z. icke lyckats erhålla några order ifrån Ryssland, att Grefve Lamsdorffs order på 1 000 Pud var upptagen redan före hans ankomst af St. & Sp, att denna order icke kunde återkallas utan stora förvecklingar; allt försök bör göras med några balar, om icke det af Lamsdorf beställda juteblandade blår garnet kan levereras till 6 Rb 75, hvilket Z. trodde blifva fallet.

Sedan jag erhållit denna redogörelse, meddelade jag|2| Hr Z. resultatet af mina iakttagelser vid fabriken, samt min öfvertygelse, att orsaken till den mängd af dåliga fabrikater måste sökas i dåligt lin. Z. Det har jag ju alltid sagt. Om en blott få godt lin, så skall ingen klaga öfver fabrikaterna. Men då jag fäste Z. uppmärksamhet derpå att de dåliga fabrikaterna voro ett faktiskt bevis derpå att dåligt lin under den förgångna tiden stundom måstesvårtytt blifvit köpt, och att linuppköpet verkstälts af ingen annan än Z., hvarföre på honom faller ansvaret derför, blef Hr Z. i hög grad grad upprörd, förmenande att dylika påståenden voro nästan för närgångna, hvarefter Z ur kopieboken uppläste flere bref der Z. på det allvarligaste anhåller att få god vara, och då han sålunda skrifvit, ansåg han sig hafva gjort hvad på honom ankommit. Fortsättning e. a. g.en annan gång

A. Kihlman

|3|

Herr Magister L. Mechelin Hfors

Jag sänder härhos fortsättning af min berättelse, hvaröfver reflexioner kunna göras.

Uppträdet med Z. var stormigare än någonsin. Min öfvertygelse är fortfarande att Z. menat redligt. Att man skulle kunna göra någonting annat än skrifva till St & Spies och bedja dem sända oss godt lin, och när de skicka dåligt beskedligt taga emot, och sedan åter skrifva o. s. v. år ut år in, derom tyckes Z icke hafva haft någon aning. Jag hinner icke närmare redogöra för det öfriga.

Serlachius har gjort sig beställning på gjutvaror för sitt sliperi för öfver 5 000 s. Finlayson har beställt en turbin på nära 200 hästkrafter för 17 000 s.

Wicklund värderar i telegram skrofvet till 12 000 s. Jag har ingenting gjordt till saken och förmodar alltså att vi icke blifvit egare till fartyget.tillagt av utgivaren

Jag får helsa från Din svärmor som jag träffade i dag, stadd på resa till Laukko.

För öfrigt intet af vigt.

Din tillgifne vän

Alfr. Kihlman

Finsk text

Jatkoa

Postin lähdettyä pyysin herra Z:aa selvittämään matkansa tuloksia, ja hra Z, kertoi näin

1. Hän on minun luvallani myynyt vanhan palttinavaraston Pietarissa, noin 2 800 kappaletta keskihintaan 12 ruplaa 60 kopeekkaa kappaleelta, mikä tekee yhteensä noin 35 000 hopearuplaa. Herra Z. piti kauppaa sangen onnistuneena, koska Egorevin tarjous oli vain 33 300, eikä hintaa silti olisi ollut niin alhainen että kauppa olisi ollut tappiollinen (12 ruplaa kappale).

2. Hän ei ostanut pellavaa Pietarista, koska olimme sähkeitse ilmoittaneet, että Riian pellavalla on etusija. Stuchen & Speis osti sekä Pihkovan että Lugan pellavaa, kumpaakin noin 200 puutaa, Lugaa etenkin siksi, että se oli 13 ruplaa halvempaa ja Stuchenin mies vakuutti sen olevan hyvää ja että tämä Lugan laatu sopisi etenkin karkeampiin tuotteisiin. Edelleen Z, oli Riiassa Rosenbröijerin avulla ostanut 200 puutaa Westbergiltä ja 300 puutaa Penni & Coppilta. Westberg oli luvannut meille luottoa 20 000 hopearuplaa, mutta ei enempää, ja he lähettävät meille tähän summaan asti velaksi niin että meidän on maksettava kolmen kuukauden aikana ja 6 %:n vuosikorolla. Z. oli palannut Pietariin ja saanut tiedon Pietarin pellavan huonosta laadusta sekä pyytänyt Westbergiä lähettämään meille viikon sisällä 500 puutaa.

3. Z ei onnistunut saamaan Venäjältä mitään tilauksia. St & Sp olivat varanneet kreivi Lamsdorffin 1 000 puudan tilauksen jo ennen hänen saapumistaan ja tätä tilausta on vaikea perua ilman suuria rettelöitä. Ainakin muutaman paalin suhteen on syytä yrittää, ellei Lamsdorffin tilaamaa juuttisekoitettua rohdinlankaa saada 6 ruplalla 75 kopeekalla, kuten Z. uskoo voitavan saada.

Saatuani tämän selvityksen kerroin herra Z:lle omista havainnoistani tehtaalla sekä sen näkemykseni, että syy kehnojen tuotteiden suureen määrään täytyy olla huonossa pellavassa. Samaa olen aina sanonut. jos vain saadaan hyvää pellavaa, ei tuotteiden laadussa ole moittimista. Mutta kun kiinnitin herra Z:n huomiota siihen, että huonojen tuotteiden esiintyminen osoittaa, että toisinaan on ostettu huonoa pellavaa, eikä pellavakauppoja ole tehnyt kukaan muu kuin hän, joten hänellä täytyy olla vastuu asiasta, niin hän kiihtyi kovin ja sanoi, että sellaiset väitteet hänestä olivat melkeinpä loukkaavia, jonka jälkeen hän luki minulle kopiokirjasta useita kirjeitään, joissa hän nimenomaan pyytää hyvää tavaraa ja koska hän on tällä tavoin kirjoittanut, hän katsoo tehneensä sen mitä hänelle kuuluu! Jatkoa toisella kertaa

A. Kihlman

Herra maisteri L Mechelin, Helsinki

Lähetän tässä jatkoa kertomukseeni pohdintoa silmälläpitäen.

Kohtaaminen Z:n kanssa oli myrskyisämpi kuin koskaan, ja minun käsitykseni on, että hän katsoo olleensa rehellinen. Hänellä ei näytä olevan aavistustakaan, että hän olisi voinut tehdä jotenkin toisin kuin että hän on vuodesta toiseen kirjoittanut St & Spiesille pyytäen hyvää pellavaa, ja ottanut vastaan, kun he lähettävät huonoa pellavaa, ja sitten kirjoittanut uudelleen, yhä edelleen, vuodesta toiseen. En ehdi tässä selittää muutoin tarkemmin.

Serlachius on tilannut valimotuotteita hiomoonsa 5 000 markalla. Finlayson on tilannut 200 hevosvoiman turbiinin 17 000 markalla. Wicklund arvioi sähkeessä laivanrungon arvoksi 12 000. En ole tehnyt mitään asian eteen ja arvelen, että meistä ei tule aluksen omistajia.

Terveisiä anopiltasi, jonka tapasin tänään, matkalla Laukkoon.

Muutoin ei mitään tähdellistä.

Ystäväsi

A. Kihlman

Original (transkription)

|1|

Fortsättning

Sedan posten blifvit expedierad, anmodade
jag Hr Z, som under natten hemkommit, att redoföra
för det, som han under sin resa uträttat; hvarpå Hr Z. med-
delade:

1o att han på grund af mitt begifvande försålt gam-
la lagret af lärften, som fanns i Pburg, utgörande circatillagt 2 800 st.
till ett medelpris af 12 Rb. 60 kop. per styck = eller till en
summa af circa 35 000 Rb. Sr, och ansåg Hr Z. detta köp
såsom ett ganska lyckligt, alldenstund Egorewssvårtytt anbud
uppgick endast till circatillagt 33 300, och priset dock icke var så
lågt att handeln kunde anses förlustbringande (st.svårtytt står oss 12 Rb)

2o Att han icke köpt något lin i Pburg, sedan han genom
vårt telegram blifvit underrättad att Riga linet egde företrä-
de; att såväl Pskovska som Luga linet, hvardera 200 Pud,
blifvit köpta af Stuchensvårtytt & Spiessvårtytt, Luga linet i välmening eme-
dan det var 13 Rb. billigare och Stuchens karl försäkrat att
linet var godt, att detta Luga lin dock vore lämpligt för
gröfre sorter; att Z. i Riga med Rosenbröijers tillhjelp
köpt 200 Pud hos Westberg och 300 Pud hos Penni & Copp.svårtytt
i Riga; att Westberg lofvat oss credit för 20 000 Rb. Sr
men icke deröfver, för hknhvilken summa de villa sända oss lån
mot vår skyldighet att betala efter tre månader ochtillagt 6 % per
år, att Z efter återkomsten till Pburg och erhåller underrättel-
se om Pburgska linets sämre qvalitet tillskrifvit Westberg
att sända oss 500 Pud i veckan;

3o att Z. icke lyckats erhålla några order ifrån Ryssland,
att Grefve Lamsdorffs order på 1 000 Pud var upptagen redan
före hans ankomst af St. & Sp, att denna order icke kunde åter-
kallas utan stora förvecklingar; allt försök bör göras med
några balar, om icke det af Lamsdorf beställda juteblan-
dade blår garnet kan levereras till 6 Rb 75, hvilket
Z. trodde blifva fallet.

Sedan jag erhållit denna redogörelse, meddelade jag
|2| Hr Z. resultatet af mina iakttagelser vid fabriken, samt
min öfvertygelse, att orsaken till den mängd aftillagt dåliga fabrikater måste
sökas i dåligt lin. Z. Det har jag ju alltid sagt. Om en
blott få godt lin, så skall ingen klaga öfver fabrikaterna. Men då
jag fäste Z. uppmärksamhet derpå att de dåliga fabrikaterna voro
ett faktiskt bevis derpå att dåligt lin under den förgångna tiden
stundom måstesvårtytt blifvit köpt, och att linuppköpet verk-
stälts af ingen annan äntillagt Z., hvarföre på honom faller ansvaret
derför, blef Hr Z. i hög grad grad upprörd, förmenan-
de att dylika påståenden voro nästan för närgångna, hvaref-
ter Z ur kopieboken uppläste flere bref der Z. på
det allvarligaste anhåller att få god vara, och då han
sålunda skrifvit, ansåg han sig hafva gjort hvad på honom
ankommit. Fortsättning e. a. g.en annan gång

A. Kihlman

|3|

Herr Magister L. Mechelin
Hfors

Jag sänder härhos fortsättning af
min berättelse, hvaröfver reflexioner kunna göras.

Uppträdet med Z. var stormigare än
någonsin. Min öfvertygelse är fortfarande att Z. menat
redligt. Att man skulle kunna göra någonting annat än
skrifva till St & Spies och bedja dem sända oss godt lin, och
när de skicka dåligt beskedligt taga emot, och sedan åter
skrifva o. s. v. år ut år in, derom tyckes Z icke hafva
haft någon aning. Jag hinner icke närmare redogöra för det
öfriga.

Serlachius har gjort sig beställning på gjut-
varor för sitt sliperi för öfver 5 000 s. Finlayson har beställt
en turbin på nära 200 hästkrafter för 17 000 s.

Wicklund värderar i telegram skrofvet till
12 000 s. Jag har ingenting gjordt till saken och förmodar
alltså att vi icke blifvit egare till fartyget

Jag får helsa från Din svärmor som jag
träffade i dag, stadd på resa till Laukko.

För öfrigt intet af vigt.

Din
tillgifne vän

Alfr. Kihlman

Dokumentet i faksimil