24.5.1860 Felix Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Liebster Leoty. Käre Leo!

Hjertlig tack för ditt kärkomna bref af den 22 Majus, som jag i dag erhöll och hvarpå jag nu i hast, åter nära midnatt, skall svara så godt omständigheterna det medgifva, – angående vår länge påtänkta resa dit till Din – kröning. –

Tyvärr äro numera alla utsigter ute att med ångbåt, såsom vi i det längsta hoppats och man väl i vår tid tyckte sig kunna påräkna, anträda resan dit. – Det oaktadt ämna Sofi och jag, ty någon annan af de våra kan nu ej mer ens tänka derpå, i söndag e. m.eftermiddag bryta opp härifrån landvägen genom FrhamnFredrikshamn för att, om möjligt, redan tisdags aftonen kunna va|2|ra framme der; och bedje vi Dig således förbindligast, att till sagde tid och de derpå följande dagarne af nästa vecka draga försorg om något anspråkslöst och lämpligt härberge för oss båda, derest icke Sofi, såsom Din Mamma uti sitt i dag ankomna bref till henne förmodade, kunde jemte Mili, utan att dock intrång i Albas nödiga utrymme och beqvämlighet derigenom må ske, få sig någon golfbädd eller dylikt i Torstens qvarter, i hvilket senare fall Du då ville vara så god och abonnera för mig något annat lämpligt, d. v. s. anspråkslöst och ej alltför aflägset eller dyrt ungkarlsqvarter för de några solenna dagarne. – Passar det åter icke, att Sofi logerade jemte de andra damerna, så hyr då ett litet qvarter för oss båda tillsammans, hvar|3| och huru Du finner det lämpligast, hvilket sistanförda fall vi ock nästan nog redan förutsätta, – på det ingen må för vår skull generas, utan en hvar åtnjuta tillbörlig ”personlig frihet”, hvarförutan även den nöjsammaste samvaro eljest ofelbart mer eller mindre skulle störas. – För att imellertid hamna på rätt i den stora staden, då vi nu måste sträfva dit med hästkraft, skola vi i FrhamnFredrikshamn efterfråga, hvar Torstens qvarter är beläget, och hoppas att sedan der vid vår framkomst få veta, huru Du ställt för oss, – emedan svar per posto ej mer hunne hit före vår tillämnade afresa och att telegrafera blefve dyrt. – I förlitan på Din öfverseende godhet med allt det myckna tråk och bestyr, vi förorsaka, hoppas vi på ett gladt återseende derborta och helsa varmt till Eder alla genom – ”vaka, vanha” setäsifi. din solida gamla farbror

Füts.

Finsk text

Rakkain Leo!

Sydämellinen kiitos toukokuun 22. päivän kirjeestäsi. Sain sen tänään ja vastaan – koskien pitkään suunniteltua matkaamme sinne kruunajaisiisi – siihen kiireesti, taas keskiyöllä, niin hyvin kuin olosuhteet sallivat.

Ikävä kyllä kaikki toiveet saapua sinne höyrylaivalla, niin kuin me Sofin kanssa viimeiseen asti toivoimme ja joihin tässä ajassa on luullut voivansa uskoa, ovat nyt osoittautuneet tyhjiksi. Siitä huolimatta Sofi ja minä – kukaan muu meistä ei voi edes ajatella asiaa – lähdemme täältä maantietä pitkin sunnuntaina Haminan kautta, jotta saapuisimme sinne jo tiistaina illalla. Siksi pyytäisimme Sinua kohteliaimmin huolehtimaan meille molemmeille mainitulle ajalle ja seuraavan viikon seuraaville päiville jonkin vaatimattoman ja sopivan majapaikan. Mikäli on mahdollista, että Sofi ja Mili, niin kuin Äitisi tänään saapuneessa kirjeessä oletti, voisivat suuremmin Alban tilaa ja mukavuutta häiritsemättä saada lattiavuoteen tai muun vastaavan Torstenin kortteerissa, voit vuokrata minulle jonkin sopivan, toisin sanoen läheisen ja edullisen, poikamieshuoneen juhlallisia päiviä varten. – Mikäli ei sovi, että Sofi majoittu muiden daamien kanssa, vuokraa silloin meille yhteisesti pieni kortteeri, missä vain näet sopivimmaksi. Tätä viimeksi mainittua me oikeastaan odotammekin, sillä siten kukaan ei vuoksemme häiriinny vaan kaikki saavat nauttia heille kuuluvaa ”henkilökohtaista vapautta”, jota ilman mukavinkin yhdessäolo väistämättä enemmän tai vähemmän häiriintyy. – Kysymme Haminassa, kun kerran hevosvoimin sinne matkaamme, missä Torstenin asunto sijaistee, jotta löytäisimme oikeaan paikkaan suuressa kaupungissa. Perille päästäymme toivomme saavamme tietää miten olet järjestänyt asiamme, sillä kirjeitse vastaus ei ehtine saapua ennen lähtöämme ja sähkösanoma tulisi kalliiksi. – Luottaen suopeaan hyväntahtoisuuteesi kaiken tämän aiheuttamamme vaivan ja askareen suhteen toivomme iloista jälleennäkemistä siellä ja lähetämme Teille kaikille terveisiä ”vakaan, vanhan” setäsi kautta

Füts

Original (transkription)

|1|

Liebster Leo!

Hjertlig tack för ditt kärkomna bref af den 22 Ma-
jus, som jag i dag erhöll och hvarpå jag nu i hast,
åter nära midnatt, skall svara så godt omständig-
heterna det medgifva, – angående vår länge
påtänkta resa dit till Din – kröning. –

Tyvärr äro numera alla utsigter ute att med
ångbåt, såsom vitillagt i det längsta hoppats och man
väl i vår tid tyckte sig kunna påräkna, an-
träda resan dit. – Det oaktadt ämna Sofi och
jag, ty någon annan af de våra kan nu ej mer
ens tänka derpå, i söndag e. m.eftermiddag bryta opp
härifrån landvägen genom FrhamnFredrikshamn för att,
om möjligt, redan tisdags aftonen kunna va-
|2| ra framme der; och bedje vi Dig således förbind-
ligast, att till sagde tid och de derpå följande da-
garne af nästa vecka draga försorg om något
anspråkslöst och lämpligt härberge för oss båda,
derest icke Sofi, såsom Din Mamma uti sitt i dag
ankomna bref till henne förmodade, kunde
jemte Mili, utan att dock intrång i Albas
nödiga utrymme och beqvämlighet derigenom
må ske, få sig någon golfbädd eller dylikt i
Torstens qvarter, i hvilket senare fall Du då
ville vara så god och abonnera för mig nå-
got annattillagt lämpligt, d. v. s. anspråkslöst och ej alltför
aflägset eller dyrt ungkarlsqvarter för de några
solenna dagarne. – Passar det åter icke, att Sofi
logerade jemte de andra damerna, så hyr då
ett litet qvarter för oss båda tillsammans, hvar
|3| och huru Du finner det lämpligast, hvilket sistan-
förda fall vi ock nästan nog redan förutsätta, –
på det ingen må för vår skull generas, utan en
hvar åtnjuta tillbörlig ”personlig frihet”, hvarförutan
även den nöjsammaste samvaro eljest ofelbart
mer eller mindre skulle störas. – För att imeller-
tid hamna på rätt i den stora staden, då vi nu
måste sträfva dit med hästkraft, skola vi i
FrhamnFredrikshamn efterfråga, hvar Torstens qvarter är be-
läget, och hoppas att sedantillagt der vid vår framkomst
få veta, huru Du ställt för oss, – emedan
svar per posto ej mer hunne hit före vår tilläm-
nade afresa och att telegrafera blefve dyrt. –
I förlitan på Din öfverseende godhet med allt
det myckna tråk och bestyr, vi förorsaka, hoppas
vi på ett gladt återseende derborta och helsa varmt
till Eder alla genom – ”vaka, vanha” setäsi

Füts.
(Felix M.)tillagt senare

Dokumentet i faksimil