7.6.1856 LM–Torsten Costiander

Svensk text

Käre Torsten!

I Helsingfors Tidningar för den 5 juni finns följande annons: ”Studerande, som känna Tyska någorlunda kunna öfversätta från Fransyska, och fritt läsa samt något förstå Ryska språket, kunna få tjenstebefattningar, som icke hindra studiernas fortsättande, med 420 rub. s:rrubel silver i årslön och andra förmåner, då anmälan, inom d. 15 Junii detta år, göres å Societetshuset, hos. A. F. Cederwaller.sv” Först idag såg jag tidningsnumret och denna annons frapperade mig naturligtvis, och därför vänder jag mig nu till dig igen. Jag ber dig att så snart som möjligt, till exempel på tisdag morgon, gå till Cederwaller för att förfråga sig om alla villkor beträffande denna tjänst. Från annonsen förstår man ingenting förutom att arvodet är bra. Därför borde man ta reda på vad det är för en tjänst, hur mycket arbete det finns och vilket slags arbete det är, var man ska vara bosatt och om man är sysselsatt hela året. –

Det är nog mycket möjligt att det inte är en tjänst som jag absolut vill ha, särskilt om den skulle ta alltför mycket tid ifrån mig. Å andra sidan vore det också dåligt att inte förfråga sig alls; – det kunde ju vara så att det verkligen skulle vara fördelaktigt att få tjänsten, – särskilt om den skulle vara i Helsingfors. Eftersom man måste höra av sig före den 15 juni är det nödvändigt att du skickar svaret redan på tisdag. I så fall skulle svaret vara här på onsdag och då kunde man ännu skriva härifrån med torsdagsposten. Alltså, käre Torsten, skulle Du kunna hjälpa mig denna gång igen, precis som några gånger tidigare. Men om du inte hinner göra något i den saken på tisdag, men du tycker att tjänsten är fördelaktig (nota bene tjänsten måste i så fall vara i Helsingfors), så kan Du utan vidare anmäla mig – och jag litar i så fall helt på ditt omdöme! Huvudsaken är att det inte skulle vara för mycket arbete – och att jag dessutom inte skulle råka i oangenäma förhållanden. – Härifrån finns ingenting särskilt att berätta. Vi är alla friska och allt är som förut. Alla hälsar Dig så väldigt mycket. Farväl!

Din lillebror Leo.

P.S. (Cederwaller skall vara lite slarvig så att man inte helt och hållet kan lita på honom.)

Finsk text

Rakas Torsten!

5. kesäkuuta ilmestyneessä Helsingfors Tidningarissa on seuraava ilmoitus: ”Opiskelija, joka osaa jonkin verran saksaa, pystyy kääntämään ranskasta ja lukemaan sujuvasti sekä ymmärtämään jossain määrin venäjän kieltä, voi saada ansiotyötä, joka ei estä opintojen edistämistä, 420 hopearuplan vuosipalkalla ja muita etuja, kun ilmoitus tehdään 15. kesäkuuta mennessä tänä vuonna Seurahuoneelle A. F. Cederwallerille.sv” Näin tämän lehden vasta tänä aamuna ja ilmoitus tietenkin kiinnitti huomioni, joten käännyn jälleen puoleesi pyynnöllä, että menisit Cederwallerin puheille niin pian kuin mahdollista, esimerkiksi tiistaiaamuna, ja kysyisit häneltä tarkasti kaikista tätä tehtävää koskevista seikoista; ilmoituksestahan ei käy ilmi muuta kuin että palkka on hyvä. Siksi pitäisi saada tietää, millainen toimi on kyseessä, kuinka paljon ja millaista työtä se sisältää, missä työntekijän olisi määrä asua ja olisiko siinä kiinni koko vuoden.

On toki sangen mahdollista, että toimi on sellainen jota en edes haluaisi, etenkin jos se veisi aivan liikaa aikaa. Toisaalta taas sekin olisi huono juttu ettei lainkaan tiedustelisi asiasta – voisihan olla hyvinkin kannattavaa saada tämä toimi, etenkin jos se olisi Helsingissä. Koska hakijan on ilmoittauduttava ennen 15. kesäkuuta, olisi kai välttämätöntä että lähettäisit vastauksen jo tiistaina; silloin se tulisi tänne keskiviikkona, jolloin täältä voisi laittaa kirjeen vielä torstain postin mukaan. Niinpä, rakkahin Torsten, auttaisitko minua vielä tämän kerran, kuten jo muutaman kerran aiemminkin! Mikäli et tee mitään asian hyväksi tiistaina mutta katsoisit sitten että toimi on varsin kannattava (huom. sen on sitten oltava Helsingissä), voit ilmoittaa minut siihen ilman muuta – ja jättäydyn täysin sinun arviosi varaan! Pääasia olisi, ettei siinä olisi aivan liikaa työtä ja myös etten joutuisi mihinkään epämiellyttäviin oloihin.

Täältä ei ole mitään erityistä kerrottavaa. Olemme kaikki terveinä ja kaikki sujuu tavalliseen tapaan. Kaikilta oikein paljon terveisiä. Voi hyvin!

Pikkuveljesi Leo.

P.S. (Se Cederwaller kuuluu olevan hiukan vätys, joten hänen varaansa ei ylipäätään voi ihan täysin laskea.)

Original (transkription)

|1|

Lieber Torsten!

In Helsingfors Tidn. für den 5ten Junii
befindet sich folgende annonce: ”Stu-
derande, som känna Tyska någorlunda
kunna öfversätta från Fransyska, och
fritt läsa samt något förstå Ryska
språket, kunna få tjenstebefattningar, som
icke hindra studiernas fortsättande,
med 420 rub. s:rrubel silver i årslön och andra för-
måner, då anmälan, inom d. 15 Junii detta
år, göres hosstruket å Societetshuset, hos. A. F.
Cederwaller.” Erst heute Morgen sah ich
die Zeitungsnummer und diese an-
nonce frappierte mich natürlicherweise,
|2| und darum wende ich mich nun
wieder zu Dir mit der Bitte, daß
Du so bald wie möglich, z. B. Dien-
stag morgens, zu Cwaller gehen wür-
dest und von ihm genau alle Um-
stände, die diesen Dienst betreffen,
nachfragen; denn aus der annonce
weiß man ja gar nichts weiter als
daß da eine gute gage ist. Darum
müßte man erfahren was für ein
Dienst es ist, wieviel und was für
einen Arbeit er giebt, wo man mit
diesem Dienste wohnen soll und ob man
das ganze Jahr beschäftigt ist. –
Sehr möglich ist es wohl daß es ein
Dienst isttillagt dennstruket ich gewiß nicht haben
möchte, besonders wenn er gar zu viel
Zeit wegnehmen würde. Anderseits
wieder wäre es auch schlecht gar nicht
nachzufragen; – es könnte ja sein daß
es wirklich sehr vortheilhaft wäre
diesen Dienst zu bekommen, – besonders
|3| wenn es in Hfors wäre. – Weil
man sich vor dem 15ten Juni melden
muß, so wäre es wohl nothwendig
daß Du schon am Dienstage die Ant-
wort senden würdest; dann würde
sie am Mittwochen hier ankommen,
und dann könnte man noch mit der
Donnerstags Post hiervon schreiben.
Also, liebster Torsten, würdest Du mir
wohl noch diesmal, wie schon so manch-
mal früher, helfen! Wirdstruketst Dutillagt aber nicht
fertig Dienstags irgendetwas in der Sache
zu thun, findest aber dann daß der Dienst
sehr vortheilhaft ist (nb. er muß denn in Hfors
sein) so kannst Du ja mich ohne weiteres
dazu melden – und ich verlasse mich dann
ganz auf Dein ”jugement”! Die Hauptsache
wäre nun daß dabei nicht gar zu viel
Arbeit wäre – und auch daß ich in keine un-
angenehme Verhältnisse käme. –
Hiervon ist nichts besonderes zu er-
zählen. Wir sind alle gesund und
|4| alles geht nach dem Alten. Alle grüssen
Dir sehr viel. Lebewohl!

Dein Brüderlein

Leo.

P. S. (Der Cederwaller soll etwas slarf sein,
so daß man ihm überhaupt nicht ganz und
gar treuen kann).

Dokumentet i faksimil