26.7.1864 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Broder Gigant!

Visst hade du skäl att i ditt bref af den 18de dennes, som jag erhöll igår, uttala din förundran öfver att jag icke förr besvarat din föregående skrifvelse. Nu torde du emellertid redan ha emottagit svaret derå. – För att betaga dig all oro rörande penningarne, skyndar jag nu redan att meddela dig, det du med visshet kan emotse den äskade summan i Berlin till d. 15. Aug.Augusti ”Waikka pilvistä”, niin pitää hän ne rahat saaman.fi. Om så från molnen måste han få pengarna. Värre transaktioner har man genomfört än den nu ifrågavarande. Och du vet väl huru gerna jag i detta fall sätter mig i rörelse! Icke skall du heller oroa dig för de redan gjorda förskotten: de utgöra blott omkr.omkring 150 mark, och förminskas genom September qvartalet. Men visst blir det en pank kassa, jag vid redogörelsens stund kommer att till dig öfverlemna. –

Hvad deremot beträffar dina förebråelser, för det jag icke underrättat dig om promotionen, så ber jag att få skicka dem tillbaka. Jag hade visserligen kunnat omnämna saken i något bref. Men 1o) intresserade den mig icke; 2o) trodde jag dig redan då du reste ha vetat af den; 3o) hade intet hindrat dig att fråga derom, då du ville bli promoverad; 4o) hade det varit en galenskap att deltaga med par, trehundra mark i den solenna promotionen, då du i jul kan slippa med högst tjugu. Fallet är nemligen, som du nästan bordt veta, det, att den som frånvarande låter promovera sig vid solenn promotion, måste deltaga i alla omkostnader, för bal, middag etc.et cetera, hvaremot man vid enskildt promotion endast betalar den för hvar och en lika stora afgiften för diplom, med|2| de öfliga utskylderna dervid. Jag hoppas således att du icke mera erfar mig bära skulden för att alla dina tentamensvåndor skulle varit fåfänga?

Förliden vecka var jag rest till lägret och träffade der vännen Lundsten samt var naturligtvis mest tillsammans med honom. Nog är han djupt betryckt, den arme vännen, – men tiden skall väl småningom öfvertäcka, om ock ej läka detta sår. – Han medgaf att lägerlifvet är för honom nyttigt, enär han der är tvungen såväl till verksamhet, som till lifligt umgänge med menniskor inför hvilka han måste beherrska sig och vänja sig vid lugn. Hvad i början är en mask och ett tvång, kan ju småningom öfvergå till en sjelffallen resignation. – Efter att ha ledsagat UborgsUleåborgs bataljon upp till dess hemort, kommer han med sin son hit i Oktober, således samtidigt med dig. Då får således qvartetten ändtligen åter vara församlad! – –

Din Maria är sedan några dagar på landet: Bodom, Backas, Hoplax skulle besökas. Hennes utflygt är gynnad af det herrligaste sommarvädret.

Ondt om tid – jag har ju alltid brådtom! Men snarligen mera, adr.adress på Berlin, –

från din trofasta

Leo Mechelin

Finsk text

Veli Gigantti!

Sinulla oli kyllä aihettakin eilen saamassani kirjeessä 18. päivältä esittää ihmettelysi siitä, etten ole aiemmin vastannut sinun viimeisimpään kirjeeseesi. Nyt lienet kuitenkin jo saanut vastauksen siihen. – Poistaakseni sinulta kaiken levottomuuden raha-asioiden suhteen, kiiruhdan nyt jo ilmoittamaan, että tulet varmasti saamaan ne rahat Berliiniin 15. elokuuta mennessä. ”Waikka pilvistä” niin pitää hänen ne rahat saaman. Huonompiakin siirtoja on tehty kuin tämä nyt kyseessäoleva, ja sinä tiedät kuinka mielelläni lähden tällaisessa asiassa liikkeelle! Sinun ei myöskään pidä huolestua jo otetuista ennakoista, ne ovat vain 150 markkaa ja ne vähennetään syyskuun neljännesvuosipalkkiosta. Mutta tyhjä se kassa kyllä tulee olemaan, jonka sinulle selontekemisen yhteydessä luovutan.

Mitä sitten tulee moitteisiisi siitä, etten ole ilmoittanut sinulle promootiosta, niin pyydän saada lähettää ne takaisin. Olisin toki voinut kertoa asiasta jossain kirjeessä. Mutta ensinnäkin se ei kiinnostanut minua, toiseksi luulin sinun tienneen asiasta jo silloin kun lähdit, kolmanneksi mikään ei olisi estänyt sinua kysymästä, jos haluat tulla promovoiduksi, neljänneksi olisi ollut hullua osallistua 200–300 markalla juhlalliseen promootioon, kun heinäkuussa voit selviytyä siitä korkeintaan 20 markalla. Asiahan on nimittäin niin, mikä sinun olisi melkeinpä pitänyt tietääkin, että sen, joka poissaolevana antaa promovoida itsensä juhlallisessa promootiossa, täytyy osallistua kaikkiin tanssiaisten, päivällisten ym. kustannuksiin, kun taas yksityisessä promootiossa jokainen maksaa vain kaikille saman summan diplomista ja lisäksi tulevista muista kuluista. Toivon siis, ettet enää koe minun olevan syypää siihen, että kaikki sinun tenttimisvaivannäkösi olisivat menneet hukkaan? Viime viikolla matkustin leirille, jossa tapasin ystävämme Lundstenin ja olin tietenkin enimmäkseen hänen kanssaan. Onhan hän syvästi masentunut, ystävä parka – mutta aika tulee vähitellen peittämään, jollei aivan parantamaan haavat. – Hän myönsi leirielämän olevan hänelle hyväksi, koska hänen on siellä pakko toimia ja seurustella vilkkaasti ihmisten kanssa niin että hänen täytyy hallita itsensä ja käyttäytyä tyynesti. Mikä ensin on vain naamiota ja pakkoa, siitä voi vähitellen tulla itsestäänselvää resignoitumista. – Saateltuaan Oulun pataljoonan kotiinsa hän tulee poikansa kanssa tänne lokakuussa, siis samaan aikaan kuin sinäkin. Sillon kvartetti voi siis vihdoin olla taas koolla!

Sinun Mariasi on ollut jo muutaman päivän maalla, käy Bodomissa. Backaksessa ja Huopalahdessa. Hänen retkeään suosii kaunein kesäsää.

Aika loppuu – minulla on aina kiire. Mutta kohta lisää, Berliiniin osoitetttuna

sinun uskolliselta

Leo Mecheliniltä

Original (transkription)

|1|

Broder Gigant!
Idestamtillagt senare

Visst hade du skäl att i ditt bref af den 18de
dennes, som jag erhöll igår, uttala din förundran öfver att
jag icke förr besvarat din föregående skrifvelse. Nu torde du
emellertid redan ha emottagit svaret derå. – För att betaga
dig all oro rörande penningarne, skyndar jag nu redan att med-
dela dig, det du med visshet kan emotse den äskade summan
i Berlin till d. 15. Aug.Augusti ”Waikka pilvistä”, niin pitää hän ne
rahat saaman. Värre transaktioner har man genomfört än
den nu ifrågavarande. Och du vet väl huru gerna jag i detta
fall sätter mig i rörelse! Icke skall du heller oroa dig för
de redan gjorda förskotten: de utgöra blott omkr.omkring 150 mark,
och förminskas genom September qvartalet. Men visst blir det en
pank kassa, jag vid redogörelsens stund kommer att till dig
öfverlemna. –

Hvad deremot beträffar dina förebråelser, för det jag icke un-
derrättat dig om promotionen, så ber jag att få skicka dem till-
baka. Jag hade visserligen kunnat omnämna saken i något bref. Men
1o) intresserade den mig icke; 2o) trodde jag dig redan då du reste
ha vetat af den; 3o) hade intet hindrat dig att fråga derom, då du ville
bli promoverad; 4o) hade det varit en galenskap att deltaga med par, tre-
hundra mark i den solenna promotionen, då du i jul kan slippa med
högst tjugu. Fallet är nemligen, som du nästan bordt veta, det, att den som
frånvarande låter promovera sig vid solenn promotion, måste deltaga i alla
omkostnader, för bal, middag etc.et cetera, hvaremot man vid enskildt promotion
endast betalar den för hvar och en lika stora afgiften för diplom, med
|2| de öfliga utskylderna dervid. Jag hoppas således att du icke mera erfar
mig bära skulden för att alla dina tentamensvåndor skulletillagt varit fåfänga?

Förliden vecka var jag rest till lägret och träffade der vännen
Lundsten samt var naturligtvis mest tillsammans med honom. Nog
är han djupt betryckt, den arme vännen, – men tiden skall väl
småningom öfvertäcka, om ock ej läka detta sår. – Han medgaf
att lägerlifvet är för honom nyttigt, enär han der är tvungen
såväl till verksamhet, som till lifligt umgänge med menniskor
inför hvilka han måste beherrska sig och vänja sig vid lugn. Hvad
i början är en mask och ett tvång, kan ju småningom öfvergå till
en sjelffallen resignation. – Efter att ha ledsagat UborgsUleåborgs bataljon
upp till dess hemort, kommer han med sin son hit i Oktober,
således samtidigt med dig. Då får således qvartetten ändtligen
åter vara församlad! – –

Din Maria är sedan några dagar på landet: Bodom,
Backas, Hoplax skulle besökas. Hennes utflygt är gynnad
af det herrligaste sommarvädret.

Ondt om tid – jag har ju alltid brådtom! Men snarligen
mera, adr.adress på Berlin, –

från din trofasta

Leo Mechelin

Dokumentet i faksimil