10–11.5.1860 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Käraste Broder!

Det allt tätare påkommande ”nuckandet” öfvertygade mig om omöjligheten att i afton mera fortsätta med Horatius. Men: tid är guld, – jag beslöt derföre att begagna denna sena stund, då jag redan är oduglig till läsning, för att med några rader tacka dig för det bref jag i afton erhöll. Icke att det just innehöll blott saker som vore tackvärda; – men redan dess egenskap af bref och den ton som ljuder i det hela berättiga till svar och tack. Jag kän|2|ner mig nästan smickrad af de höga tankar du tyckes hysa om min affäristiska förmåga, – och skall bjuda till att ådagalägga densamma. Var öfvertygad att, om det är någon rimlig möjlighet för mig, jag gerna tillsvidare stannar i utläggning för de 30. Ännu vet jag allsicke huru mina vidlytiga affärer skola rangeras och klareras. Naturligtvis negocierar jag upp ett lån, troligen från Brandstoden och skall bjuda till att taga det så rundligt att din 30 blir blott som en ”skumperla, spilld ur en pokal”. Möjligen kan densamma då få innestå till hösten: i det fall neml.nämligen att af den stora summan tillräckligt blir öfver|3| för mig till sommarviften. Derhemma nemligen lärer det allt blifva mera knappa tider nu, ty gamla herren har haft så mycket utbetalningar i år. – Alltså, förty, och emedan, ergum: var tillsvidare lugn! Efter en vecka bör jag veta säkert huru sakerna stå: – tillsvidare låt oss hvardera hoppas det bästa! – – Nog må du tro att jag har haft mina knaggliga stunder också, sen du for, – just i affärsväg. Brummer t. ex. betalte jag i slutet på April. Det behöfdes sannerligen énergie för att få ihop den summan. Dertill kom Frenckells räkning från i fjol (dock endast 8 ½ rub.rubel), – sedan Sederholm, – han måste vänta, – derpå Borgströmska affären, – o. s. v. Torsten|4| hann vid sin afresa ej göra upp sina hushållsaffärer med Lundberg, – ville lemna mig en summa derför, – men jag var bussig och sade mig nog sjelf klarera sådana småsaker. Resultatet var att jag fick punga ut genast omkr.omkring 15 – utom det att jag här aldrig får vara pank och hushållet kostar rätt mycket. Allt sammanlagdt kan ge dig en föreställning om hurudana mina förströelser under förberedelsen till Snellmans tentamen voro. – Men jag fruktar att du icke finner dessa berättelser riktigt roliga – och öfvergår derföre till andra saker. (Sömnigheten har nemligen litet trädt i skuggan, så att jag ännu kan språka en stund).

Filosofin är naturligtvis numera|5| undanstökad, – och jag andas derföre betydligt lättare. I förbigående kan jag omtala att jag igår, på väg till Snellman, ”i förbigående” gick till Postkontoret för att lyfta 35 hårda, – och dervid angenämt öfverraskades af – 14! Tiden var knapp jag kastade mig i en isvoschtshik, hann ej ens läsa ditt bref, reste till Snellman och lät honom pressa mig, – hvilket han ej heller underlät. Det räckte väl blott 1 ½ timma men – det kunde förslå. D. v. s. nog skulle jag gerna suttit der längre sedan saken kommit väl i gång och gubben tinade upp; – men början! uff – uff! Qvistiga frågor – och dito svar! Icke gick det dåligt – men icke heller bra. Approberingen|6| får troligen ingen berömlig svans efter sig. Saksamma. Jag vet hvad jag vet. Icke består all filosofisk vishet i att kunna trissa om Hegels qvistigaste formella bestämningar. Och dessutom: ”hvem jag är nådig, honom är jag nådig”. Ord, karakteristiska för dem som makten hafva.

Röö hade ej heller bättre lycka om aftonen hos Nordman. Gubben hade varit på det infamaste humör, riktigt plump, och gjort de mest infernaliska frågor. Röö göste af harm när han kom derifrån. Vi drucko sedan på tu man hand en butelj punch hos Catani, och derefter med Viftenberg, som tillkom, en flaska Grand vin royal. – John är således numera färdig och lärer|7| ha publik examen nästa Måndag. Tisdan eller Onsdan får väl undertecknad stå blank. Ty på Bruner arbetar jag ej länge. I Söndag eller Måndag går jag dit med Plato som redan förut bad om tentamen men måste vänta, emedan Brunér ej tar någon ensam då han har så mycket att skrifva. Det är väl mera kolossalt att på tre, fyra dagar läsa Tacitus, Horatius, Grammatiken, Broman och Bojesen, – men få si, kanske lyckas det. Hjernan har stor elasticité när det gäller. Icke får jag heller läsa ostördt: kandidatsammanträdena bli allt ymnigare. Och imorgon skall jag åka omkring med Aspen för att be sångerskorna sjunga. Idag gingo vi hos guldsmedarne och beskådade brocher, klockor, armband etc.et cetera|8| Fjång finns här i staden, – men kunde nog tåla också mera. Åtskilliga af herrar promovendi äro ena riktiga peruker, dumma och rädda (nästan servila). – I Lördag välja vi kransbinderska. Sista Lördags åter valdes poet Topelius, och predikant – Schauman. Aspen är gratist. – Sista examen får hållas d. 23e – och den stor masse ämnar spara sig till dess. Jag är sålunda en af de första i ”tiden”, och ej i ”rummet”. – Men – alla äro ej skapta till snillen och måste derföre åtnöja sig med mindre röstantal. – Ja, jag måste väl berätta dig också det: i Lördag skola Röö, Viftenb. och jag redan kl. 7 om morgonen till Kajsaniemi, dit vi äro bjudna af Charlotte och Sofie, som lära fira någon namnsdag. Det behöfs nog litet intermezzon i latinet. Idag t. ex. var jag på blankaste f. m.förmiddagen med ofvannämnda gossar och slå keglor. Vive la joie!fr. Leve glädjen! – Nu är det tid att krypa till sängs. Imorgon läser jag igenom detta fjesk, – har det för mycket spår af natten, så – blir du utan bref. Emellertid godnatt.

Din trofaste

Leo.

|9|

D. 11 om morgonen. Bra var det att jag ej genast förseglade detta nattliga fjesk, utan idag med kritisk blick läste igenom detsamma. Jag ser att jag måste tillägga en försäkran utan hvilken du, i anledning af mina många affärsberättelser, kunde tro att jag riktigt vill öfvertyga dig om att dina uppdrag förorsakat mig svårigheter. Denna försäkran lyder: allt gick mig lätt och lyckligt vid handen då jag bestyrde för dig. Det förorsakade mig ej det ringaste grubbel. Detta är sannt och du bör derföre på intet vis anse mig ha gjort dig någon så stor tjenst, – oafsedt det att jag så gerna gör hvad jag kan.f

Om jag minns rätt, så lofvade jag i mitt sista bref att icke mera skrifva|10| till dig före min examen? – Emellertid får du nu åter en diger lunta, – som gerna borde vara litet intressantare. Men tag den som den är, och betänk huru den tillkom.

Jag blef litet flat på Rektors-Kansliet, då jag lemnade dina papper. Jag trodde att alla vidlyftigheter nu vore förbi – jo vackert! Grotenfelt sade att först efter nästa Consistorii sammanträde betyg kunde fås, d. v. s. i Lördag kl. 1. Således kunna pappren ej afgå till dig förrän i Måndag. – Om jag då redan varit hos Brunér så får du också ett bref, – i annat fall resa de utan kommentarier. Med senaste post skref jag ju också, – du börjar få nästan för mycket bref! Humlorna is jag ej skicka – de skola vara ganska skräpiga. Nog har du väl der bättre saker för dig. – Nu måste jag återvända till min grammatika och bjuder dig derföre farväl!

Leo.

Ännu P. S.Post Scriptum Jag drömde i natt att jag mellan d. 16 och 26 Maj kuskade af till Lahdentaka, – och fann vid min ankomst väl din mor hemma, – men du hade rest på bal till – Karhusuo. Ändtligen återvände du dock och höll länge tal om huru en sådan färd allsicke skadat ditt knä. Morfeus är nu engång för alla en inbitet kuriös sufflör. – Från Österlandet väntar jag bref idag; – – vet för resten alls icke hvilka som derifrån komma till promotion. Och hvad angår det dig?

Det kunde ej skada om du framdeles ville använda litet bättre och fastare postpapper!!!!!!!

Finsk text

Rakkain veli!

Yhä tiheämmin toistuvat ”torkahdukset” vakuuttivat minut siitä, että on mahdoton enää tänä iltana jatkaa Horatiuksen kanssa. Mutta aika on kultaa ja siksi päätin käyttää tämän myöhäisen hetken, jolloin en enää pysty lukemaan, kiittäkseni sinua muutamilla riveillä kirjeestä jonka eilen sain. Ei siksi, että se sisältäisi pelkästään kiitosta ansaitsevia asioita, mutta jo sen olemassaolo ja sen äänilaji kokonaisuutena antaa perusteen vastata ja kiittää. Olen melkeinpä imarreltu siitä, kuinka korkea käsitys sinulla tuntuu olevan minun liikemieskyvyistäni – ja samalla se vaatii minua antamaan osoituksen niistä. Voit luottaa, että jos minulla vain on kohtalaiset mahdollisuudet, niin mielelläni pitäydyn siinä, että suoritan ne 30. En tiedä yhtään miten minun laajat afäärini tulevat järjestymään ja selkiytymään. Luonnollisesti neuvottelen yhdestä lainasta, luultavasti Palovakuutuksesta, ja pyrin saamaan sen niin avokätiseksi, että sinun 30 ovat vain hiukan ”vaahtoa maljan pinnalla”. Silloin se voi olla sisällä ehkä syksyyn saakka, nimittäin siinä tapauksessa, että suuresta summasta voisi jäädä minulle jotain kesävifteihin. Kotona nimittäin kuuluu tulevan hieman tiukemmat ajat nyt, sillä vanhalla herralla on ollut tänä vuonna niin paljon menoja. Siis, tästä huolimatta ja tämän vuoksi: ole toistaiseksi rauhassa! Viikon päästä tiedän varmasti miten asiat menevät – siihen asti toivokaamme molemmat parasta! – Voit uskoa että minullakin on ollut hankalia hetkiä sen jälkeen kun lähdit – juuri raha-asioissa. Brummerille esimerkiksi maksoin huhtikuussa. Vaati todella energiaa saada sellainen summa kasaan. Sen lisäksi tuli Frenckellin lasku viime vuodelta (kuitenkin vain 8 ½ ruplaa) – sitten Sederholm -, hänen täytyy odottaa – sen päälle Borgströmin asia jne.

Torsten ei ennen lähtöään ehtinyt hoitaa talousasioitaan Lundbergin kanssa, – hän halusi jättää minulle pienen summan sitä varten – mutta minä olin kiltti ja sanoin selviytyväni itsekin sellaisesta pienestä asiasta. Lopputulos oli se että minä sain heti pulittaa 15 sen lisäksi, että täällä en koskaan saa olla rahaton ja taloudenpito maksaa paljon. Kaikki tämä yhdessä antakoon sinulle käsityksen siitä millaiset minun kiemurani Snellmanin tenttiin valmistautuessa olivat. Mutta pelkäänpä, ettet pidä näutä tarinoita kovin hauskoina – ja siksi siirrynkin muihin asioihin. (Uneliaisuuteni on nimittäin hieman väistynyt joten voin vielä jutella hetken).

Filosofia on nyt joka tapauksessa pantu sivuun ja voin hengittää selvästi helpommin. Sivumennen voi kertoa että eilen Snellmanille mennessäni poikkesin ”ohimennen” postikonttoriin nostaakseni 35 kovaa – ja yllätyin miellyttävästi saadessani 14! Aika oli tiukoilla joten otin ajurin, en edes ehtinyt lukea kirjettäsi vaan ajoin Snellmanille ja annoin hänen prässätä minua. – mitä hän todellakaan ei jättänyt tekemättä. Se kesti vain 1 ½ tuntuia – se voisi riittää. Toisin sanoen, olisin kyllä istunut siellä pitempäänkin sitten kun oli päästy alkuun ja ukko lämpeni, mutta se alku! Huh huh. Hankalia kysymyksiä ja niihin vastattava. Ei se huonosti mennyt, mutta ei nyt niin hyvinkään. Hyväksyntä tuskin saa kiitosta peräänsä. Sama se. Minä tiedän, mitä minä tiedän. Kaikki filosofinen viisaus ei ole siinä että osaa pyöritellä Hegelin kaikkein konstikkaimpia muodollisia määrityksiä. Ja sitäpaitsi: kenelle olen armollinen, hänelle olen armollinen. Tyypillisiä sanoja niille, joilla on valtaa. Rööllä ei illalla ollut parempi onni Nordmanin luona. Ukko oli ollut kaikkein katalimmalla tuulellaan, oikean törkimys, ja tehnyt helvetillisiä kysymyksiä. Röö tuli suutuksissaan sieltä. Joimme sitten kahteen mieheen pullon punssia Catanilla ja sitten paikalle saapuneen Viftenbergin kanssa pullon Grand vin royalia. John on sitten valmis ja hänellä kuuluu olevan publiikkikoe ensi maanantaina. Tiistaina tai keskiviikkona saanee allekirjoittanut seistä esillä. Brunérin suhteen en nimittäin enää tee töitä. Sunnuntaina tai maanantaina menen sinne Platon kanssa, joka oli pyytänyt tenttiä jo aikaisemmin, mutta hänen piti odottaa koska Brunér ei ota ketään yksinään tenttimään silloin kun hänellä on paljon kirjoitettavaa. Onhan toki aika suureellista kolmessa neljässä päivässä lukea Tacius, Horatius, Grammatiikka, Broman ja Bojesen, mutta saa nähdä, ehkä se onnistuu. Aivot ovat hyvin joustavat kun sikseen tulee, En myöskään saa lukea häiriintymättä: kandidaattikokoontumisia on yhä tiheämmin. Huomenna ajelen Aspenin kanssa ympäriinsä pyytämässä laulajattaria laulamaan. Tänään kävimme kultasepillä katselemassa sormuksia, kelloja ja rannekoruja. Eläköön ilo!

Menoa on täällä kaupungissa – mutta voisi sitä olla enemmänkin. Monet herroista promovoitavista ovat oikeita peruukkeja, tyhmiä ja peloissaan (melkeinpä orjamaisia). Lauantaina valitsemme seppeleensitojattaren. Viime lauantaina puolestaan valittiin runoilijaksi Topelius ja saarnaajaksi – Schauman. Aspen on gratisti. Viimeiset kokeet saadaan pitää 23. päivä – ja suuri joukko jättää asiat siihen saakka. Minä olen siten yksi ensimmäisiä ”ajassa” mutta en ”paikassa”. Mutta – kaikkia ei ole luotu neroiksi ja saavat siten tyytyä vähäisempään äänimäärään. Niin, kai minun täytyy kertoa sinulle tämäkin: lauantaina menemme Röö, Viftenberg ja minä jo klo 7 Kaisaniemeen, Charlotten ja Sofien kutsusta, kai viettämään jotain nimipäivää. Tarvitseekin kyllä jotain latinan välipalaksi. Tänäänkin olin keskellä iltapäivää mainittujen toverien kanssa pelaamassa keilaa. Eläköön ilo!

Nyt on aika kömpiä sänkyyn. Huomenna luen tämän sotkun. Jos siinä on liian paljon öisiä jälkiä, niin – jäät ilman kirjettä. Hyvää yötä kuitenkin.

Sinun uskollinen

Leo

Klo 11 aamulla. Olipa hyvä etten heti sinetöinyt tätä yöllistä sotkua vaan kävin sen kriittisin silmin läpi. Huomaan, että minun täytyy lisätä vielä yksi vakuutus, sillä muutoin sinä voisit minun monien afääritarinoideni vuoksi luulla minun itse asiassa vakuuttelevan sinulle, että sinun toimeksiantosi olisivat aiheuttaneet minulle vaikeuksia. Vakuutus kuuluu näin: kaikki sujui minulta helposti ja onnellisesti kun hoitelin sinun asioitasi. Se ei aiheuttanut minulle vähäisintäkään huolta. Tämä on totta ja siksi sinun ei pidä ajatella, että olisin tehnyt sinulle erityisen suuren palveluksen – siitä huolimatta, että mielelläni teen sen mitä voin. Jos muistan oikein, lupasin viime kirjeessä, etten enää kirjoita sinulle ennen tutkinnon saamista Kuitenkin saat taas paksun luntan, jonka toki pitäisi olla mielenkiintoisempi. Mutta ota se sellaisena kuin se on ja ajattele kuinka se syntyi.

Tulin hiukan hämilleni kun jätin paperisi kansliaan. Luulin että kaikki hankaluudet nyt olivat ohi, mutta mitä vielä! Grotenfelt sanoi, että todistuksen voi saada vasta konsistorin seuraavan kokouksen jälkeen, siis lauantaina klo 1. Siitä syystä paperit eivät voi lähteä sinulle ennen kuin ensi maanantaina. – Jos olen siihen mennessä käynyt Brunérin luona, saat myös kirjeen – muussa tapauksessa ne matkaavat ilman kommetteja. Kirjoitan myös viime postissa, sinä alat kohta saada liikaa kirjeitä! Humaloita en viitsi lähettää, – ne olisivat aika sotkuisia. Sinulla on siellä varmasti parempaakin. – Nyt minun täytyy taas kääntyä kieliopin puoleen ja lausua siksi sinulle hyvästit

Leo

Vielä P.S. Näin viime yönä unta että minut 16. ja 26. toukokuuta kuskattiin Lahdentaakse, – ja sinne tultuani löysin kyllä äitisi kotoa mutta sinä olit matkustanut tanssiaisiin – Karhusuolle. Lopulta kuitenkin palasit ja pidit pitkän puheen siitä miten sellainen matka kertakaikkiaan oli vahingoittanut polveasi. Morfeus on nyt kertakaikkiaan paatunut kummallinen kuiskuttelilja. Itämaasta odotan kirjettä tänään – muutoin en saa ollenkaan tietää keitä sieltä on tulossa promootioon. Ja mitä se sinua koskee?

Ei haittaisi jos vastedes käyttäisivät vähän lujempaa ja parempaa postipaperia!!!!!!

Original (transkription)

|1|

Käraste Broder!

Det allt tätare påkommande ”nuc-
kandet” öfvertygade mig om omöj-
ligheten att i afton mera fortsätta
med Horatius. Men: tid är guld, –
jag beslöt derföre att begagna den-
na sena stund, då jag redan är
oduglig till läsning, för att med
några rader tacka dig för det
bref jag i afton erhöll. Icke att
det just innehöll blott saker som
vore tackvärda; – men redan
dess egenskap af bref och den
ton som ljuder i det hela berät-
tiga till svar och tack. Jag kän-
|2| ner mig nästan smickrad af de
höga tankar du tyckes hysa om
min affäristiska förmåga, – och
skall bjuda till att ådagalägga
densamma. Var öfvertygad att, om
det är någon rimlig möjlighet för
mig, jag gerna tillsvidare stannar
i utläggning för de 30. Ännu vet
jag allsicke huru mina vidlytiga
affärer skola rangeras och klareras.
Naturligtvis negocierar jag upp ett
lån, troligen från Brandstoden och
skall bjuda till att taga det så
rundligt att din 30 blir blott som
en ”skumperla, spilld ur en pokal”.
Möjligen kan densamma då få
innestå till hösten: i det fall neml.nämligen
att af den stora summantillagt tillräckligt blir öfver
|3| för mig till sommarviften. Derhemma
nemligen lärer det allt blifva mera
knappa tider nu, ty gamla herren
har haft så mycket utbetalningar
i år. – Alltså, förty, och emedan, ergum:
var tillsvidare lugn! Efter en vecka
bör jag veta säkert huru sakerna
stå: – tillsvidare låt oss hvardera
hoppas det bästa! – – Nog
må du tro att jag har haft mina
knaggliga stunder också, sen du for,
– just i affärsväg. Brummer t. ex.
betalte jag i slutet på April. Det
behöfdes sannerligen énergie för att
få ihop den summan. Dertill kom
Frenckells räkning från i fjol (dock
endast 8 ½ rub.rubel), – sedan Sederholm, –
han måste vänta, – derpå Borg-
strömska affären, – o. s. v. Torsten
|4| hann vid sin afresa ej göra upp sina
hushållsaffärer med Lundberg, – ville
lemna mig en summa derför, – men
jag var bussig och sade mig nog
sjelf klarera sådana småsaker.
Resultatet var att jag fick punga
ut genast omkr.omkring 15 – utom det att
jag här aldrig får vara pank och
hushållet kostar rätt mycket. Allt
sammanlagdt kan ge dig en föreställ-
ning om hurudana mina förströelser
under förberedelsen till Snellmans ten-
tamen voro. – Men jag fruktar att
du icke finner dessa berättelser
riktigt roliga – och öfvergår der-
före till andra saker. (Sömnighe-
ten har nemligen litet trädt i skuggan,
så att jag ännu kan språka en stund).

Filosofin är naturligtvis numera
|5| undanstökad, – och jag andas derföre
betydligt lättare. I förbigående
kan jag omtala att jag igår, på väg
till Snellman, ”i förbigående” gick
till Postkontoret för att lyfta 35
hårda, – och dervid angenämt öfver-
raskades af – 14! Tiden var knapp
jag kastade mig i en isvoschtshik,
hann ej ens läsa ditt bref, reste
till Snellman och lät honom pressa
mig, – hvilket han ej heller underlät.
Det räckte väl blott 1 ½ timma
men – det kunde förslå. D. v. s. nog
skulle jag gerna suttit der längre
sedan saken kommit väl i gång och
gubben tinade upp; – men början!
uff – uff! Qvistiga frågor – och
dito svar! Icke gick det dåligt
– men icke heller bra. Approberingen
|6| får troligen ingen berömlig svans efter
sig. Saksamma. Jag vet hvad jag vet.
Icke består all filosofisk vishet
i att kunna trissa om Hegels qvis-
tigaste formella bestämningar.
Och dessutom: ”hvem jag är nådig,
honom är jag nådig”. Ord, karak-
teristiska för dem som makten hafva.

Röö hade ej heller bättre lycka
om aftonen hos Nordman. Gubben
hade varit på det infamaste
humör, riktigt plump, och gjort de
mest infernaliska frågor. Röö göste
af harm när han kom derifrån.
Vi drucko sedan på tu man hand
en butelj punch hos Catani, och deref-
ter med Viftenberg, som tillkom, en
flaska Grand vin royal. – John
är således numera färdig och lärer
|7| ha publik examen nästa Måndag.
Tisdan eller Onsdan får väl un-
dertecknad stå blank. Ty på
Bruner arbetar jag ej länge. I Söndag
eller Måndag går jag dit med Plato
som redan förut bad om tentamen
men måste vänta, emedan Brunér
ej tar någon ensam då han har
så mycket att skrifva. Det är väl
mera kolossalt att på tre, fyra dagar
läsa Tacitus, Horatius, Grammatiken, Bro-
man och Bojesen, – men få si, kanske
lyckas det. Hjernan har stor elasti-
cité när det gäller. Icke får jag
heller läsa ostördt: kandidatsam-
manträdena bli allt ymnigare. Och
imorgon skall jag åka omkring med
Aspen för att be sångerskorna sjunga.
Idag gingo vi hos guldsmedarne
och beskådade brocher, klockor, armband
etc.et cetera
|8| Fjång finns här i staden, – men kunde
nog tåla också mera. Åtskilliga af
herrar promovendi äro ena riktiga pe-
ruker, dumma och rädda (nästan
servila). – I Lördag välja vi krans-
binderska. Sista Lördags åter valdes poet
Topelius, och predikant – Schauman.
Aspen är gratist. – Sista examen
får hållas d. 23e – och den stor masse
ämnar spara sig till dess. Jag är så-
lunda en af de första i ”tiden”, och ej
i ”rummet”. – Men – alla äro ej skapta
till snillen och måste derföre åtnöja
sig med mindre röstantal. – Ja,
jag måste väl berätta dig också det: i
Lördag skola Röö, Viftenb. och jag redan kl. 7
om morgonen till Kajsaniemi, dit vi äro bjud-
na af Charlotte och Sofie, som lära fira
någon namnsdag. Det behöfs nog litet inter-
mezzon i latinet. Idag t. ex. var jag på
blankaste f. m.förmiddagen med ofvannämnda gossar och
slå keglor. Vive la joie! – Nu är det
tid att krypa till sängs. Imorgon läser jag
igenom detta fjesk, – har det för mycket spår af
natten, så – blir du utan bref. Emellertid godnatt.

Din trofaste

Leo.

|9|

D. 11 om morgonen. Bra var det att
jag ej genast förseglade detta natt-
liga fjesk, utan idag med kritisk
blick läste igenom detsamma. Jag
ser att jag måste tillägga en försäkran
utan hvilken du, i anledning af mina
många affärsberättelser, kunde tro att
jag riktigt vill öfvertyga dig om att
dina uppdrag förorsakat mig svårighe-
ter. Denna försäkran lyder: allt gick
mig lätt och lyckligt vid handen då
jag bestyrde för dig. Det förorsakade
mig ej det ringaste grubbel. Detta
är sannt och du bör derföre på
intet vis anse mig ha gjort dig någon
så stor tjenst, – oafsedt det att jag
gerna gör hvad jag kan.f

Om jag minns rätt, så lofvade jag
i mitt sista bref att icke mera skrifva
|10| till dig före min examen? – Emellertid
får du nu åter en diger lunta, – som
gerna borde vara litet intressantare.
Men tag den som den är, och betänk
huru den tillkom.

Jag blef litet flat på Rektors-
Kansliet, då jag lemnade dina papper.
Jag trodde att alla vidlyftigheter nu
vore förbi – jo vackert! Grotenfelt
sade att först efter nästa Consistorii
sammanträde betyg kunde fås, d. v. s. i
Lördag kl. 1. Således kunna pappren
ej afgå till dig förrän i Måndag. –
Om jag då redan varit hos Brunér
så får du också ett bref, – i annat
fall resa de utan kommentarier. Med
senaste post skref jag ju också, – du
börjar få nästan för mycket bref!
Humlorna is jag ej skicka – de skola
vara ganska skräpiga. Nog har du väl
der bättre saker för dig. – Nu måste jag
återvända till min grammatika och bjuder dig
derföre farväl!

Leo.

Ännu P. S.Post Scriptum Jag drömde i natt att
jag mellan d. 16 och 26 Maj kuskade af
till Lahdentaka, – och fann vid min
ankomst väl din mor hemma, – men
du hade rest på bal till – Karhusuo.
Ändtligen återvände du dock och höll
länge tal om huru en sådan färd
allsicke skadat ditt knä. Morfeus
är nu engång för alla en inbitet
kuriös sufflör. – Från Österlandet
väntar jag bref idag; – – vet för
resten alls icke hvilka som derifrån
komma till promotion. Och hvad
angår det dig?

Det kunde ej skada om du framdeles ville an-
vända litet bättre och fastare postpapper!!!!!!!

Dokumentet i faksimil