11.12.1868 Adolf Mechelin–LM

Svensk text

|1|

Gode Leo, amice carissimelat. kära vän!

Den 8de dennes, några timmar efter inhändigandet af ditt bref af d. 27 NovbrNovember, besvarade jag detsamma, jemte tack för dina omständliga meddelanden. Till completterande af det förut sagda, ang.angående min direkta ansökn.ansökning hos Gr.Greve Adlg, får jag ännu tillägga, att jag för några dagar sedan underrättade BnBaron Stjernv. W–n i Petersburg om nämnda ”démarche” och utbad mig derjemte hans förord hos ”qui de droit”fr. vederbörande i händelse sådant öfverensstämde med hans åsigter. Brefvet var för resten affattadt i en med min värdighet som oberoende man öfverensstämmande stil, då jag ingalunda kunde beqväma mig att uppträda som supplikant i vanlig mening. Man får sedan bedöma mig som man vill. Om någon vecka borde väl redan någonting börja förljudas från eder kant. –

|2|

Hosgående bref ber jag dig framlemna till Oskar på sjelfva julafton. Och om det ej generar din kassa, anhåller jag att du tillika ville som julklapp lemna honom 20 fmsfinska mark silver från mamma, samt någon lämplig cadeaufr. gåva från pappa till 12–15 marks värde. –

Och härmed slutar jag denna gång, tillönskande dig och alla öfriga kära medlemmar af familien ännu en gång glädje och trefnad under instundande julhelg – från oss samtligen och mest från din oföränderlige

A Mechelin

Finsk text

Hyvä ystävä Leo!

Vastasin 8. tätä kuuta muutama tunti aiemmin saamaani kirjeeseesi 27. marraskuuta ja kiitin siinä saamistani tiedoista. Täydennykseksi siihen, koskien suoranaisesti hakemustani kreivi Adlerbergille, voin vielä lisätä, että muutama päivä sitten ilmoitin paroni Stjernwall-Wallenille Pietariin tästä ”liikkeestä” ja pyysin häneltä suositusta, kenelle asia sitten kuuluukin, jos sellainen sopisi hänen mielipiteisiinsä. Kirje oli laadittu minun itsenäisen miehen arvolleni sopivaan tyyliin, niin etten alennu esiintymään viranhakijana sanan tavallisessa merkityksessä. Sitä voi sitten arvioida niin kuin haluaa. Muutaman viikon kuluttua kuulunee sitten jo jotain sieltä teidän suunnaltanne.

Tässä mukana tulevan kirjeen pyydän antamaan Oskarille jouluaattona. Ja jollei sinun kassaasi haittaa, pyydän antamaan hänelle joululahjaksi 20 markkaa äidiltä ja jonkin sopivan 12–15 markan arvoisen lahjan isältä.

Tähän lopetan tällä kertaa, toivotan kaikille rakkaille perheenjäsenillesi vielä kerran iloa ja riemua koittavana jouluaikana – meiltä kaikilta ja ennen muuta minulta

A. Mechelin

Original (transkription)

|1|

Gode Leo, amice carissime!

Den 8de dennes, några timmar efter
inhändigandet af ditt bref af d. 27 NovbrNovember, besva-
rade jag detsamma, jemte tack för dina om-
ständliga meddelanden. Till completterande af
det förut sagda, ang.angående min direkta ansökn.ansökning hos
Gr.Greve Adlg, får jag ännu tillägga, att jag för några
dagar sedan underrättade BnBaron Stjernv. W–n i Pe-
tersburg om nämnda ”démarche” och utbad
mig derjemte hans förord hos ”qui de droit”
i händelse sådant öfverensstämde med hans
åsigter. Brefvet var för resten affattadt i en
med min värdighet som oberoende man öfver-
ensstämmande stil, då jag ingalunda kunde
beqväma mig att uppträda som supplikant
i vanlig mening. Man får sedan bedöma
mig som man vill. Om någon vecka
borde väl redan någonting börja förljudas
från eder kant. –

|2|

Hosgående bref ber jag dig framlemna till
Oskar på sjelfva julafton. Och om det ej
generar din kassa, anhåller jag att du tillika
ville som julklapp lemna honom 20 fmsfinska mark silver från
mamma
, samt någon lämplig cadeau från
pappa till 12–15 marks värde. –

Och härmed slutar jag denna gång, tillön-
skande dig och alla öfriga kära medlemmar
af familien ännu en gång glädje och trefnad
under instundande julhelg – från oss samtligen
och mest från din oföränderlige

A Mechelin

Dokumentet i faksimil