7.7.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Broder Leo!

Så oändligt gerna jag än velat träffa Dig, kan jag ej uppskjuta min resa emedan alla anstalter med hästar och annat äro så vidtagna att vi måste afresa herifrån i morgon bittida med godståget. Nöjet af ett sammanträffande måste jag sål.således försaka till Augusti månad då jag bestämdt hoppas få se Dig med familj på Notsjö. – Om det nödvändiga få vi korrespondera. –

Sanceau’s viner, 1 fat, ½ dodito och 2 kistor, äro genom Henrik uttagna från tullen och finnas i hans källare. Rudolph tog ej emot faten och jag har ej hunnit gå till honom för att tala om buteljering emedan jag varit som i en qvarn. – Sanceau lemnade mig ej facturasvårtytt, sade sig ej heller ha brådska med liqviden, men upplyste att penningarne kunna skickas under hans adress till Stockholm. – Enligt bilagde nota betalte jag till honom fmsfinska mark silver 37: 80 pipenni. – Efter 2 månader trodde han sig åter inträffa i HforsHelsingfors. –

Jag tycker ej om att beklaga mig, allraminst för Dig som sjelf är öfverhopad af bråk och bekymmer, men emedan jag, oaktadt jag arbetat som en häst, till följe af många oväntade fataliteter likväl blifvit hindrad att få allting klart till resan och derföre måste be om att få lemna ett bestyr åt Dig, kan jag ej underlåta att säga, att denna min vistelse i HforsHelsingfors varit i alla afseenden fatal, och det i följande kronologiska ordning:

1o) underrättelsen att Du skulle inträffa här först dagen efter min afresa. –

2o) Protest af Frans Lohmans vexel å 200 msmark silver och tvungen utbetalning. Han sjelf lär vara sjuk och ha glömt hela affären. –

3o) Fannys anhållan om 135 Rub.Rubel = fmsfinska mark silver 435: 51 pipenni af de hos Dig deponerade medel, hvilken summa jag utbetalt.

4o) Sedan alla hos mig varit så utmärkt friska att jag med bäfvan emotsett någon förändring till resan, sjuknade Jenny plötsligen till följe af aftonkyla. – Hon är dock nu, Gud ske lof, så återställd, att jag, oaktadt min vanliga försigtighet, ej tvekar|2| att företaga resan.

5o) Underrättelse att mina till Törngren levererade 44 tunnor Råg gro blott 85 % och således bli liggande. –

6o) dodito att af de till Svensson levererade och redan i Sverige förskottsvis försålda 100 trtunnor Råg, äro 70 som gro 81 à 85 %. I går afton telegraferat till Sverige. Denna afton ännu intet svar. Huru jag skall reda mig ur denna affär utan skandal vet jag ännu ej. – Jag har velat köpa af Törngren, till hvilken jag tidigare sålt duglig, öfver 90 % Råg, för 21 msmark silver (utan säck) men han begär 26 msmark silver jemte säck. – Nu just kom telegrammet. Inga arrangemanger äro möjliga. – Jag får nu lof att köpa af Törngren#Svensson ombesörjer allt hithörande. –, och reser härifrån pank eller nästan så, men skulle ha behöft flere tusen mark (som jag påräknat för min Råg) för att liqvidera mina byggnadsarbeten och för att lefva med min familj på Notsjö, ty jag ville ej gerna mera röra mig från fläcken. – Jag vet ej riktigt huru jag skall reda mig. Skulle man kunna skicka penningar till Notsjö med posten, så skulle jag helt enkelt be dig göra det, men det låter ej göra sig. Emellertid, om jag under det lugn som jag hoppas skall inträffa under hemresan, hittar på någon lämplig utväg att komma ur den närvarande brydsamma situationen, skall jag anlita Ditt bistånd i bref med den post som anländer till HforsHelsingfors nästa Tisdag. –

Den affär, som jag i alla fall nu måste be om att Du ville uträtta – straxt, om Du har tid, annars tål den äfven vid uppskof – är försäljningen till Civilstatens E. o P. kassaEnke- och Pupillkassa af min Baer-Boyeska revers, som Du känner. Kassans Direktions ordförande, Gubben Gylden (Fabiansgatan NoNumero 7) fann för sin del denna affär som en för kassan god aqvisition. – Då jag i dag besökte honom, bad han mig äfven vidtala Ref. Sekr.Referendariesekreterare Pipping hvars detalj det vore att för Direktionen omhändertaga affären,|3| de meddela honom att Gyldén önskade uppgörelsen, samt derefter åter besöka Gubben. – Jag hann hvarken med det ena eller det andra – allt för min olyckliga rågaffärs skull. – Min begäran vore nu att Du, om Du hinner, skulle vidtala Pipping och få saken till afgörande vid Direktions sammanträdet nästa Tisdag e. m.eftermiddag Om icke, så vid första lägliga tillfälle. – Till saken hör 1o) att pengar nu finnas i Kassan, men man vet ej huru länge och 2o) att förnyelsen af inteckningen borde ske vid nästa hösteting, hvarför det vore önskligt att i god tid veta hvem som skall ombesörja. – För Kassan blir detta ej någon svårighet, menade Gyldén. – 18 000 mark gäller pappret, deraf jag skulle använda 2 000 mark till att genast inbetala till Civsts E. o P. KassaCivilstatens Enke- och Pupillkassa ett lån, stort 2 000 mark som jag har mot proprie borgen. – Då jag skrifver detta, är min afsigt att genom Svensson lemna till Dig detta bref, den Boyeska reversen.

Och nu god natt, och välkommen i sinom tid till Din broder

Torsten.

Noter

  1. #Svensson ombesörjer allt hithörande. –

Finsk text

Rakas Leo-veli!

Niin pohjattoman mieluusti kuin olisinkin halunnut tavata sinut, en voi lykätä matkaani sillä kaikki valmistelut hevosten ja muiden osalta on järjestetty niin, että meidän on lähdettävä täältä huomenaamuna tavarajunalla. Minun on siksi luovuttava tapaamisen ilosta elokuuhun asti, jolloin toivon saavani nähdä Sinut perheesi kanssa Nuutajärvellä. – Tarpeellisesta olemme kirjeenvaihdossa. –

Henrik haki tullista Sanceun viinit, tynnyrillinen ja puolikas sekä kaksi arkkua, ja ne ovat nyt hänen kellarissaan. Rudolph ei ottanut vastaan tynnyreitä enkä ole vielä ehtinyt hänen luokseen puhuakseni pullottamisesta, sillä olen juossut asioilla pää kolmantena jalkana. – Sanceau ei myöskään jättänyt minulle laskua ja sanoi, ettei hänellä ollut kiire maksun kanssa. Hän kuitenkin kertoi, että rahat voidaan lähettää hänen osoitteellaan Tukholmaan. – Oheisen laskelman mukaisesti makson hänelle 38 markkaa 20 penniä. – Hän lienee Helsingissä taas kahden kuukauden kuluttua. –

En haluaisi valittaa, kaikkiein vähiten Sinulle, jolla on vaivaa ja huolta ylenmäärin. Koska en suurista ponnisteluistani huolimatta ja odottamattomien harmien vuoksi ole saanut kaikkea valmiiksi ennen lähtöä, joudun jättämään yhden askareen huoleksesi enkä voi olla sanomatta, että Helsingin vierailuni on ollut kaikilta osin mitä onnettomin, ja sitä seuraavan johdosta:

1) Tieto, että saavut vasta päivä lähtöni jälkeen.

2) Lohmannin 200 markan protestoitu vekseli ja sen pakonalainen maksaminen. Hän itse on kuulemma sairaana ja unohtanut koko jutun.

3) Fannyn pyyntö saada 135 ruplaa, toisin sanoen 435 markkaa 21 penniä sinun luoksesi talletetuista rahoista, minkä myös maksoin.

4) Koskapa koko perheeni on ollut aivan terve olen pelolla odottanut, että tämä asiaintila muuttuisi ennen matkaa ja niin Jenny sairastui iltakylmän seurauksena yhtäkkiä. – Hän on kuitenkin, Luojan kiitos, jo niin terve, että minä, huolimatta tavanomaisesta varovaisuudestani, en epäröi lähteä matkaan.

5) Tieto, että minun Törngrenille toimittamani 44 tynnyriä ruista itää vain 85 %:sesti ja näin ollen jäävät myymättä. –

6) Sama koskien Svenssonille Ruotsiin toimittetuja ja ennakkoon myytyjä 100 tynnyriä ruista. Niistä 70 itää vain 81–85 %:sesti. Sähkötin eilen illalla Ruotsiin. Ei vastausta vielä tähän iltaan mennessä. Kuinka selvitän tämän asian ilman skandaalia ei ole minulla vielä tiedossa. – Olen halunnut ostaa Törngrenilta, jolle olen myynyt kelvollista, yli 90 % ruista, 21 markalla (ilman säkkiä), mutta hän pyytää 26 markkaa (säkitettynä). – Sähke saapui äsken. Sopiminen mahdotonta. Saan luvan ostaa Törngreniltä#Svensson huolehtii kaikesta tähän kuuluvasta. –, ja lähden täältä varattomana, tai ainakin lähes. Olisin tarvinnut monta tuhatta markkaa (jotka olin laskeskellut saavani rukiistani) maksaakseni rakennustyöni ja elättääkseni perheeni Nuutajärvellä, sillä en mielelläni haluaisi enää muuttaa. – En oikein tiedä miten selviän. Jos rahaa voisi lähettää postitse suoraan Nuutajärvelle pyytäisin sinua tekemään niin, mutta se ei käy. Jos kuitenkin kotimatkalla toivon mukaan asettuva rauha soisi minun keksiä tavan päästä pinteestä, aion turvautua apuusi kirjeellä postissa, joka saapuu Helsinkiin ensi tiistaina. –

Asia, joka minun on nyt joka tapauksessa pyydettävä sinua puolestani hoitamaan – hetimiten, jos ehdit, muuten se kestänee lykkäämistä – on tuntemasi Baer–Boyen velkakirjan myyminen siviilivirkakunnan leskein ja orpolasten kassalle. Kassan johtokunnan puheenjohtaja ukko Gyldén piti velkakirjan hankkimista kassalle oivana hankintana. Kun tänään kävin hänen luonaan, pyysi hän minua puhumaan myös esittelijäsihteeri Pippingille, jonka toimenkuvaan kuuluu johtokunnan lukuun huolehtia asiasta. He ilmoittavat hänelle, että Gyldén toivoi sopimusta. Sen jälkeen pitäisi käydä ukon pakeilla taas. – En ehtinyt yhtä enkä toista – kaikki sen onnettoman ruiskaupan tähden. – Pyyntöni on, että kävisit, jos ehdit, Pippingin puheilla ja saisit asian päätettäväksi ensi tiistai-iltapäivän johtokunnan kokoukseen. Mikäli ei silloin, heti se seuraavana sopivana hetkenä. – Asiaan liittyy se, 1) että kassassa on nyt rahaa, muttei tiedetä kuinka pitkään, ja 2) että kiinnityksen uusiminen pitäisi saada aikaiseksi ensi syyskäräjillä, miksi olisi suotavaa tietää kenelle se kuuluu. – Kassalle tämä ei olisi ongelma, vakuutti Gyldén. – Paperi on 18 000 markan arvoinen. Summasta käyttäisin heti 2 000 markkaa maksaakseni takaisin samansuuruisen omavelkaisesti taatun lainan siviilivirkakunnan leskein ja orpolasten kassalle. – Tätä kirjoittaessani tarkoitukseni on toimittaa tämä kirje ja Boyen velkakirja Sinulle Svenssonin kautta.

Nyt hyvää yötä, ja tervetuloa, kun aika on, veljesi luokse,

Torsten.

Viitteet

  1. #Svensson huolehtii kaikesta tähän kuuluvasta. –

Original (transkription)

|1|

Älskade Broder Leo!

Så oändligt gerna jag än velat träffa Dig, kan jag ej upp-
skjuta min resa emedan alla anstalter med hästar och annat äro
så vidtagna att vi måste afresa herifrån i morgon bittida med
godståget. Nöjet af ett sammanträffande måste jag sål.således försaka till
Augusti månad då jag bestämdt hoppas få se Dig med familj på
Notsjö. – Om det nödvändiga få vi korrespondera. –

Sanceau’s viner, 1 fat, ½ dodito och 2 kistor, äro genom Henrik ut-
tagna från tullen och finnas i hans källare. Rudolph tog ej emot
faten och jag har ej hunnit gå till honom för att tala om buteljering
emedan jag varit som i en qvarn. – Sanceau lemnade mig ej facturasvårtytt,
sade sig ej heller ha brådska med liqviden, men upplyste att penningarne
kunna skickas under hans adress till Stockholm. – Enligt bilagde
nota betalte jag till honom fmsfinska mark silver 37: 80 pipenni. – Efter 2 månader trodde
han sig åter inträffa i HforsHelsingfors. –

Jag tycker ej om att beklaga mig, allraminst för Dig som sjelf
är öfverhopad af bråk och bekymmer, men emedan jag, oaktadt jag
arbetat som en häst, till följe af många oväntade fataliteter
likväl blifvit hindrad att få allting klart till resan och derföre måste
be om att få lemna ett bestyr åt Dig, kan jag ej underlåta att
säga, att denna min vistelse i HforsHelsingfors varit i alla afseenden fatal,
och det i följande kronologiska ordning:

1o) underrättelsen att Du skulle inträffa här först dagen efter min
afresa. –

2o) Protest af Frans Lohmans vexel å 200 msmark silver och tvungen
utbetalning. Han sjelf lär vara sjuk och ha glömt hela affären. –

3o) Fannys anhållan om 135 Rub.Rubel = fmsfinska mark silver 435: 51 pipenni af de hos
Dig deponerade medel, hvilken summa jag utbetalt.

4o) Sedan alla hos mig varit så utmärkt friska att jag med
bäfvan emotsett någon förändring till resan, sjuknade Jenny plöts-
ligen till följe af aftonkyla. – Hon är docktillagt nu, Gud ske lof, så
återställd, att jag, oaktadt min vanliga försigtighet, ej tvekar
|2| att företaga resan.

5o) Underrättelse att mina till Törngren levererade 44 tunnor Råg
gro blott 85 % och således bli liggande. –

6o) dodito att aftillagt de till Svensson levererade och redan i Sverige
förskottsvis försålda 100 trtunnor Råg, äro 70 som gro 81 à 85 %.
I går afton telegraferat till Sverige. Denna afton ännu intet
svar. Huru jag skall reda mig ur denna affär utan skandal
vet jag ännu ej. – Jag har velat köpa af Törngren, till hvilken
jag tidigare sålt duglig, öfver 90 % Råg, för 21 msmark silver (utan säck)
men han begär 26 msmark silver jemte säck. – Nu just kom tele-
grammet. Inga arrangemanger äro möjliga. – Jag får
nu lof att köpa af Törngren#Svensson ombesörjer allt hithörande. –, och reser härifrån pank
eller nästan så, men skulle ha behöft flere tusen mark
(som jag påräknat för min Råg)tillagt för att liqvidera mina byggnadsarbeten och för att lefva
med min familj på Notsjö, ty jag ville ej gerna mera
röra mig från fläcken. – Jag vet ej riktigt huru jag
skall reda mig. Skulle man kunna skicka penningar
till Notsjö med postentillagt, så skulle jag helt enkelt be dig göra
det, men det låter ej göra sig. Emellertid, om jag under det
lugn som jag hoppas skall inträffa under hemresan, hittar
på någon lämplig utväg att komma ur den närvarande
brydsamma situationen, skall jag anlita Ditt bistånd
i bref med den post som anländer till HforsHelsingfors nästa
Tisdag. –

Den affär, som jag i alla fall nu måste be om att
Du ville uträtta – straxt, om Du har tid, annars
tål den äfven vid uppskof – är försäljningen till
Civilstatens E. o P. kassaEnke- och Pupillkassa af min Baer-Boyeska
revers, som Du känner. Kassans Direktions ordförande,
Gubben Gylden (Fabiansgatan NoNumero 7) fann för sin del denna
affär som en för kassan god aqvisition. – Då jag i dag
besökte honom, bad han mig äfven vidtala Ref. Sekr.Referendariesekreterare Pipping
hvars detalj det vore att för Direktionen omhändertaga affären,
|3| de meddela honom att Gyldén önskade uppgörelsen, samt
derefter åter besöka Gubben. – Jag hann hvarken med
det ena eller det andra – allt för min olyckliga råg-
affärs skull. – Min begäran vore nu att Du, om Du
hinner, skulle vidtala Pipping och få saken till afgö-
rande vid Direktions sammanträdet nästa Tisdag e. m.eftermiddag
Om icke, så vid första lägliga tillfälle. – Till saken hör
1o) att pengar nu finnas i Kassan, men man vet ej huru
länge och 2o) att inteckningenstruket förnyelsen af in-
teckningen borde ske vid nästa hösteting, hvarför
det vore önskligt att i god tid veta hvem som skall
ombesörja. – För Kassan blir detta ej någon svårighet,
menade Gyldén. – 18 000 mark gäller pappret, deraf
jag skulle använda 2 000 mark till att genast
inbetala till Civsts E. o P. KassaCivilstatens Enke- och Pupillkassa ett lån, stort 2 000
mark som jag har mot proprie borgen. – Då
jag skrifver detta, är min afsigt att genom Svensson
lemna till Dig detta bref, den Boyeska reversen
(och nyckeln till min skrifbords låda (hvarifrån
jag ber Dig taga min bruna portfölj, innehållande
mina värdepapper, och förvara dem i Ditt kassaskåp. –
Jag har neml. ej utsigter att mera träffa Henrik, som
annars kunde öfvertaga den.)
struket.

Och nu god natt, och välkommen i sinom tid till Din broder

Torsten.

Noter

  1. #Svensson ombesörjer allt hithörande. –

Dokumentet i faksimil