8.2.1866 Henrik Lindroos–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

För att blifva i tillfälle att underrätta dig om fulländandet af egendomernas skiftning, har jag ända hittills uppskjutit med att besvara ditt bref af den 9 JanJanuari. – Emellertid har jag ännu ej vidtagit några åtgärder i denna angelägenhet, medan jag efter närmare öfvervägande af saken ansett att det kunde vara bäst att uppskjuta såväl denna skiftning, som och vårt utbyte af öfriga lotter till din hemkomst. Jag tror äfven att jag gör rättast uti att ej heller dessförinnan köpa Jettas och Jannes andelar i lagret, emedan jag anser att jag sjelf vid en sådan transaktion, oaktadt Snellman är deras kurator, kanske skulle spela en alltför partiell roll, och att du möjligtvis skulle finna anledning att klandra mina åtgöranden. – Hvad menar du härom? Månne det ej vara lämpligast att vänta till er återkomst med uppgörandet af våra affärer, och tilldess låta handeln gå för allas gemensamma intresse?

|2|

Vi hafva ännu ej kunnat fullända bokslutet, emedan flere utländska kontokuranter ännu ej ingått, så att jag icke nu kan meddela dig resultatet af affärsverksamheten. – Om ett par dagar ämnar jag företaga en resa till småstäderna hufvudsakligast för att göra bekantskap med köpmännen der, samt indrifva utstående fordringar, och äfven om möjligt göra affärer, som dock under närvarande kritiska tider är något svårt, emedan man är tvungen att iakttaga den största försigtighet vid hvarje transaktion, emedan många bland de mindre minuthandlarne, som förr ansågos för solida numera betraktas som mindre säkra. Detta gäller naturligtvis endast vid försäljningar, der en längre tids kredit kommer i fråga. –

Törnegren, som nyligen återvändt till Tammerfors, efter en längre vistelse i Petersburg, har ännu ej oaktadt han lofvat gör det i slutet af Januari, inbetalt sina räntor. Jag ämnar derföre vid mitt besök i Tammerfors uppvakta honom, för att få höra när han tänker göra det. Man berättar att hans affärer skola öfvertagas af en administration, som möjligen äfven kommer att verkställa nämda inbetalning.

|3|

Forselles har förmodligen tillskrifvit dig att Hackman ofta förefrågat sig hos oss, angående en afbetalning för ditt creditiv, som bordt ske i Dec.December a. f.anno finito; förra året Efter att hafva samtalat med Forselles, svarade jag derom, att den första afbetalningen var tarvande af en ränteliqvid, och att såsnart denna var uppgjordt betalningen skulle ske genom hrherr F. – I samråd med mamma uppsade jag i januari hos Gen.General Schoultz Waseniisvårtytt skuld, hvilken sålunda i början af April bör betalas, men som jag sedermera skrifvit att Schoultz är i begrepp att resa till det inre Ryssland och således möjligen undandrager sig betalningen, lemnade jag reversen åt Forselles, som i egenskap af jurist och ditt ombud bättre kan uppgöra affären än jag. –

Sista underrättelsen från Lundellsvårtytt var af den 18 Jan.Januari från Cadiz. Han hade då utlossat sin trälast, samt var klar att afsegla till Cardiff och der lasta stenkol för Havanna, samt återvända till Europa med socker. Vi vänta dagligen underrättelser från kommissionären i Cadiz, för att få veta till hvad pris Johannas’s last blifvit försålld. Briggen åter, som gått in till Grimsby för att kopprasvårtytt, måste hela 5 veckor ligga der för att få komma i torrdock, hvilket är tråkigt nog, men kanske|4| äfven lyckligt å en annan sida, ty just under denna tid rasade de svåraste stormar, under hvilka 400 fartyg förliste i kanalen och Nordsjön. – Henriette är på väg till Rio, för att der söka frakt på Europa.

Din bror Torsten sade nog redan hafva anmodat dig att på Guvernörens inrådan söka den lediga politie borgmästar tjensten, hvilken jag äfven säkert tror att du borde erhålla, om ej, som man vill påstå, Zilliacus är en medsökande, ty i sådant fall tänker jag att han som redan gammal, och föröfrigt allmänt omtyckt tjensteman, blir en alltför svår konkurent för att kunna besegras af ditt parti. Men emedlertid har du Gouvernörens rekommendation, och det är ju redan mycket.

Jag medsänder här tidningarnes berättelser om konstnärsgillets årsfest, hvilken Jetta troligen närmare kommer att beskrifva, då hon härnäst tillskrifver Sandra. – Alla må väl och skicka helsningar till er genom

Din tillgifne svåger och vän

Henr. Lindroos.

Finsk text

Veli Leo!

Jotta voisin antaa sinulle selvityksen tilojen jakamisen loppuunsaattamisesta, olen tähän asti lykännyt vastaamista kirjeeseesi 9. tammikuuta. – en kuitenkaan ole ryhtynyt mihinkään toimiin tuossa asiassa, koska asiaa harkittuani tulin siihen tulokseen, että olisi ehkä paras lykätä niin tuota jakoa kuin muiden osuuksien vaihtamistakin siihen asti kun palaat. Luulen myös olevan parasta, että en ennen sitä myöskään osta Jettan ja Jannen osuuksia varastosta, sillä katson, että vaikka Snellman onkin heidän valvojansa, niin minä voisin sellaisessa liiketoimessa olla liiaksi puolueellinen ja sinä saisit ehkä aiheen moittia tekemiäni ratkaisuja. Mitä arvelet tästä. Eikö olisi paras, että odottaisimme liikeasioidemme ratkaisemiessa teidän paluutanne ja hoitaisimme sitten asiat kaikkien yhteisen edun mukaisesti?

Emme ole voineet vielä tehdä tilinpäätöstä loppuun, sillä monet ulkomaiset tiliotteet ovat vielä tulematta, enkä siten voi vielä ilmoittaa sinulle liiketoiminnan tulosta. - Aion parin päivän sisällä lähteä matkalle pikkukaupunkeihin lähinnä solmiakseni tuttavuuksia sikäläisten kauppiaiden kanssa, edistääkseni sisällä olevia saatavien saamista sekä mahdollisesti tehdäkseni kauppoja, mikä tosin on näinä kriittisinä aikoina sangen vaikeaa, koska jokaisessa rahansiirrossa on otettava huomioon mitä suurin varovaisuus, kun monet pienemmät vähittäiskauppiaat, joita ennen pidettiin vakaina, ovat nyt vähemmän luotettavia. Tämä koskee tietenkin vain sellaista myyntiä, jossa voi olla kyse pitempiaikaisesta luotosta.

Törnegren, joka palasi hiljan Tampereelle oltuaan pitkään Pietarissa, ei tammikuun lopussa antamastaan lupauksesta huolimatta ole edelleenkään maksanut korkojaan. Aion Tampereella käydessäni tavata häntä ja kysyä, milloin hän aikoo sen tehdä. Kerrotaan, että hänen liikeasiansa joutuvat hallintaan, joka mahdollisesti sitten suorittaa mainitun maksun.

Forselles on luultavasti kirjoittanut sinulle, että Hackman on meiltä usein kysellyt sinun kreditiivisi maksua, jonka piti tapahtua viime joulukuussa. Puhuttuani Forsellesin kanssa vastasin, että ensimmäinen suoritus tarvittiin korkoihin ja heti kun se on suoritettu, niin ensimmäinen maksu tapahtuu herra F:n kautta. Yhteistuumin äidin kanssa irtisanoin tammikuussa Waseniuksen velan kenraali Schoultzilla, joka siten pitää maksaa huhtikuun alussa. Mutta kuten sittemnmin kirjoitin, Schoultz on aikeissa matkustaa Venäjän sisämaahan ja siten kenties välttää maksamisen, joten jätin velkasitoumuksen Forsellesille, joka juristina ja sinun asiamiehenäsi osaa ratkaista asian paremmin kuin minä.

Viimeisin tieto Lundellilta on tammikuun 18:lta Cadizista. Hän oli purkanut puutavaralastinsa ja oli valmis purjehtimaan Cardiffiin ja ottamaan sieltä kivihiiltä Havannaan, josta hän palaa Eurooppaan sokerilastissa. Odotamme joka päivä Cadizin asiamieheltämme tietoa siitä, mihin hintaan Johannan lasti on myyty. Priki puolestaan vietiin Grimsbyhyn kuparin laittoa varten ja se joutuu nyt odottamaan siellä jopa viisi viikkoa kuivatelakalle pääsyä varten, mikä on sinänsä ikävää, mutta asiassa on ehkä se valoisampi puoli, että juuri tänä aikana ovat olleet pahimmat myrskyt, joiden aikana 400 alusta haaksirikkoutui kanaalissa ja Pohjanmerellä. Henriette on makalla Rioon hakemaan sieltä lastia Eurooppaan.

Veljesi Torsten kertoi jo kehottaneensa kuvernöörin neuvosta sinua hakemaan avoinna olevaa kunnallispormestarin virkaa ja minäkin olen sangen varma, että sinä saisit sen, ellei sitten Zilliacus ole hakemassa niin kuin väitetään. Ajattelen, että hän on vanha ja yleisesti pidetty virkamies ja voi olla, että hän olisi sinun puolueellesi liian paha kilpailija kukistettavaksi. Mutta sinulla on kuitenkin kuvernöörin suositus ja se on jo paljon. Laitan tähän mukaan sanomalehtien kertomuksia taideyhdistyksen vuosijuhlasta, josta Jetta kertonee lisää, kun hän lähiaikoina kirjoittaa Sandralle. Kaikki voivat hyvin ja lähettävät terveisiä

uskollinen lankosi ja ystäväsi

Henr. Lindroos

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

För att blifva i tillfälle att
underrätta dig om fulländandet af egen-
domernas skiftning, har jag ända hittills
uppskjutit med att besvara ditt bref af
den 9 JanJanuari. – Emellertid har jag ännu
ej vidtagit några åtgärder i denna ange-
lägenhet, medan jag efter närmare öfver-
vägande af saken ansett att det kunde vara
bäst att uppskjuta såväl denna skiftning,
som och vårt utbyte af öfriga lotter till
din hemkomst. Jag tror äfven att jag gör
rättast uti att ej heller dessförinnan
köpa Jettas och Jannes andelar i lagret,
emedan jag anser att jag sjelf vid en
sådan transaktion, oaktadt Snellman är
deras kurator, kanske skulle spela en
alltför partiell roll, och att du möjligtvis
skulle finna anledning att klandra mina
åtgöranden. – Hvad menar du härom?
Månne det ej vara lämpligast att vänta
till er återkomst med uppgörandet af
våra affärer, och tilldess låta handeln
gå för allas gemensamma intresse?

|2|

Vi hafva ännu ej kunnat fullända bok-
slutet, emedan flere utländska kontoku-
ranter ännu ej ingått, så att jag icke
nu kan meddela dig resultatet af affärs-
verksamheten. – Om ett par dagar ämnar
jag företaga en resa till småstäderna huf-
vudsakligast för att göra bekantskap
med köpmännen der, samt indrifva
utstående fordringar, och äfven om möj-
ligt göra affärer, som dock under närva-
rande kritiska tider är något svårt, eme-
dan man är tvungen att iakttaga den stör-
sta försigtighet vid hvarje transaktion,
emedan många bland de mindre minut-
handlarne, som förr ansågos för solida
numera betraktas som mindre säkra.
Detta gäller naturligtvis endast vid för-
säljningar, der en längre tids kredit
kommer i fråga. –

Törnegren, som nyligen återvändt
till Tammerfors, efter en längre vistelse
i Petersburg, har ännu ej oaktadt han
lofvat gör det i slutet af Januari, in-
betalt sina räntor. Jag ämnar derföre
vid mitt besök i Tammerfors uppvakta
honom, för att få höra när han tänker göra
det. Man berättar att hans affärer skola
öfvertagas af en administration, som
möjligen äfven kommer att verkställa
nämda inbetalning.

|3|

Forselles har förmodligen tillskrifvit
dig att Hackman ofta förefrågat sig hos oss, angåen-
de en afbetalning för ditt creditiv, som bordt
ske i Dec.December a. f.anno finito; förra året Efter att hafva samtalat med
Forselles, svarade jag derom, att den första
afbetalningen var tarvande af en ränte-
liqvid, och att såsnart denna var uppgjordt
deri första afstruketbetalningen skulle ske genom
hrherr F. – I samråd med mamma uppsade
jag i januari hos Gen.General Schoultz Waseniisvårtytt
skuld, hvilken sålunda i början af April
bör betalas, men som jag sedermera skrifvit
att Schoultz är i begrepp att resa till det
inre Ryssland och således möjligen undan-
drager sig betalningen, lemnade jag reversen
åt Forselles, som i egenskap af jurist och
ditt ombud bättre kan uppgöra affären än
jag. –

Sista underrättelsen från Lundellsvårtytt var af den
18 Jan.Januari från Cadiz. Han hade då utlossat sin
trälast, samt var klar att afsegla till Cardiff
och der lasta stenkol för Havanna, samt återvän-
da till Europa med socker. Vi vänta dagligen
underrättelser från kommissionären i Cadiz, för
att få veta till hvad pris Johannas’s last
blifvit försålld. Briggen åter, som gått
in till Grimsby för att kopprasvårtytt, måste hela
5 veckor ligga der för att få komma i torr-
dock, hvilket är tråkigt nog, men kanske
|4| äfven lyckligt å en annan sida, ty just
under denna tid rasade de svåraste stormar,
under hvilka 400 fartyg förliste i kanalen
och Nordsjön. – Henriette är på väg till Rio,
för att der söka frakt på Europa.

Din bror Torsten sade nog redan hafva
anmodat dig att på Guvernörens inrådan
söka den lediga politie borgmästar tjensten,
hvilken jag äfven säkert tror att du borde
erhålla, om ej, som man vill påstå, Zilli-
acus är en medsökande, ty i sådant fall
tänker jag att han som redan gammal,
och föröfrigt allmänt omtyckt tjensteman,
blir en alltför svår konkurent för att
kunna besegras af ditt parti. Men emed-
lertid har du Gouvernörens rekommendation,
och det är ju redan mycket.

Jag medsänder här tidningarnes
berättelser om konstnärsgillets årsfest,
hvilken Jetta troligen närmare kommer
att beskrifva, då hon härnäst tillskrifver
Sandra. – Alla må väl och skicka hels-
ningar till er genom

Din tillgifne svåger och vän

Henr. Lindroos.

Dokumentet i faksimil