3.10.1869 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Innerligt käre vän och bror!

I och med att Robert lovat skriva till dig om planen att byta vår resa till Laitiala mot en resa till Botby, dit jag hoppas anlända kring den 23 denna månad, begränsar jag mig här till de affärer som rör Notsjö, nemligen

1o) Den ena 6 % Jervägsobligationen å 1 000 Thaler har jag definitivt lofvat åt Sucksdorff till den i somras öfverenskomna kursen 370, hvarför jag ber Dig hafva godheten med det första remittera den till honom, i afräkning på köpeskillingen för Notsjö. När den andra dylika Obligationen blir ledig, vore min önskan att få den realiserad ju förr desto bättre. –

2o) Så snart det blir möjligt att erhålla uppgift öfver hvad Dur för min räkning inropat å auktionen härstädes, ber jag om att få den mig tillsänd. –

3o) Under de få dagar jag får tillbringa med Dig i HforsHelsingfors, (resp.respektive Botby) der jag stannar en vecka in på November, måste jag be om att af Dig få emottaga förslag till min inlaga till Härads rätten härstädes ang.angående laga fasta å Notsjö. Tinget lär bli den 10 November. – Behöfves dertill annat än ett af kuratorerne underskrifvet utdrag ur Auktionsportokollet? Behöfver jag biläggatillagt av utgivaren Törngrenska åtkomsthandlingarnavilkas framletande ur Notsjö-Arkivet blefve ett stort arbete? Obs. att auktionsprotokollet, som lemnas åt mig, bör vara belagdt med stämpel till belopp af 2 200 mark, som erlägges af Konkursmassan (se Finl. StatskalenderFinlands Statskalender, Bihang, pag 18)|2| Jag kan ej komma till sammanträdet den 11 dennes, emedan jag den tiden väntar hit arkitekten Lindqvist. – Då Herrar kuratorer naturligtvis då ännu ej vilja öfverlemna åt mig auktionsprotokollet jemte qvitto öfver köpeskillingen, emedan jag ej kommer att erlägga den till fullo förrän i slutet af Oktober, vore det väl om Herrana ville ställa det i ordning och deponera det hos Sucksdorff tills jag utlöser det. – Innan jag kan erhålla Sucksdorffs qvitto å hela hans fordran, bör jag lemna honom en förbindelse att ansvara för de 23 711 msmark silver 11 p.penni, som han efterskänkt, i händelse Malm skulle lyckas vinna företrädesrätt före honom i afseende å inteckningarna i Notsjö. – För öfrigt har Sucksdorff redan, som Du vet, lemnat mig en preliminär förbindelse att afstå nämnda summa. – Var nu så god, käre Leo, och ställ allt detta i ordning, så att jag vid vårt sammanträffande kan få alla nödiga handligar, i och för affärens uppgörande, och sedan göra slutliqvid. – Sedan Du med mina besparingar i Kassakreditivet, hvartill chek medföljer, den 8 Oktober infriat min vexel med Idestam i Finlands Bank, torde jag för slutliqviden, utom de medel som finnas hos Dig, ännu behöfva 15 à 20 000 msmark silver. – Dem kan jag nu ej få annorlunda än genom en vexel, helst i Finlands Bank. Vill Du fråga af Sucksdorff om han önskar till min accept utställa en vexel åtminstone å någon del af beloppet, eller å det som han bör få med afdrag af ofvannämnda Obligations belopp. För återstoden, eller kanske för hela summan jag bör anskaffa, måste jag be om Din medverkan. – Å min sida är jag färdig, att om det behöfves, omsätta Din Vexel i Finlands Bank 12 000 msmark silver, förfallen den 12 dennes, om Du i sådant fall ville tillsända mig en vexelblankett med|3| nästa post.

I händelse det är ligiltigt för Herrar Kuratorer hvar stämplarna till auktionsprotokollet köpas, anhåller jag att för deras räkning få göra det här i Urdiala, för att hjelpa ett ungt, fattigt fruntimmer, som har försäljningen om händer och därpå förtjenar in procent.

4o) Jag har för Sucksdorff både skriftligen och mundtligen förklarat att jag anser det mig påförda priset å veden i Notsjö skogar, neml. 1 mark prper famn för högt, och föreslår att betala hvad den kostat konkursmassan i huggning d. v. s. omkr.omkring 70 pipenni. Det är ögonskenligt att det hade varit bättre för mig om denna ved aldrig blifvit huggen, utan qvarstått som skog, och jag fått använda huggningspriset t. ex. till liqviderande af de fordringar hos mina underhafvande, som jag öfvertagit af Konkursmassan. Emellertid är det sannt, att jag i brådskan godkände förstnämnda pris, men med den feberaktiga oro hvarmed Sucksdorff och Törngren i allra sista ögonblicket ville expediera denna och så många andra vigtiga frågor, för att slippa härifrån, var det naturligt att det skulle gå på slarf. Så underlåta nämnde herrar att dervid nämna, att omkr. 2 000 famnar äro 3 och 4 års gammal ved! – I en affär som denna, der det gäller att tag emot så mycket ved på god tro (ty jag tror icke att någon af Kuratorerne ville komma med mig i skogen och uppmäta veden) hade något mera billighet å deras sida varit på sin plats. Jag åberopar ännu mitt bref till Sucksdorff i ämnet, och har honom förevisa det (ehuru jag der fällt yttranden om Törngren, som icke är smickrande, men som jag ej vill återtaga). – Om man icke ingår på afprutningen, återstår mig|4| endast medvetandet att ha blifvit prejad i denna, likasom i många andra detaljer. – Någon process i ämnet vill jag ej börja. – Och när alla dessa tråkiga affärer omsider blifva undanstökade skall det blifva mig ett särdeles nöje att bjuda Herrar Kuratorer på frukost för att sovittaa poisfi. skölja bort alla förargelser vid ett glas skummande Champagne.

Ännu är ej alls tröskadt hos mig; men så mycket kan jag säga att Rågen gifvit mer än jag de senaste veckorna väntade, neml.nämligen

 • å Notsjö gård – 14 ½ %
 • Kinola & Brusila – 8 ⅓ %
 • Köppilä & Tala – 7 %

Å alla lägenheterna tillsamman 566 tunnor på 60 trtunnor utsäde eller 9 ⅖ korn.

Äfvenså lofvar Hafran, hvilken som bäst tröskas, riklig skörd. Deremot fick jag på Kornet missväxt till följe af frosten d. 30 Augusti. neml.

 • å Notsjö gård – 7 ⅖ %
 • Kinola & Brusila – 5 ½ %
 • Köppilä – 3 ½ %
 • Tala – 8 ½ % (en godbit i allmänhet, om det icke vore sytning)
 • Mettämattila – 4 %

Tillsammans 175 trtunnor 13 kapp.kappar på 31 trtunnor 23 kappar eller 5 ½ Korn

Likaså fick jag missväxt på poteterna å lerjorden, till följe af regnet, men de äro ännu ej alls upptagna.

Hjertliga helsningar till alla de Dina och de våra från

Din broder

Torsten.

P. S. Krakau anlände i går. Har ej Tilgmann betalt min ränta?

Finsk text

Rakas veljeni

Robert on luvannut kirjoittaa sinulle, että suunniteltu Laitialan matkamme vaihdetaankin Puotilaan, jonne toivon saapuvani 23. päivä, joten kirjoitan sinulle nyt vain Nuutajärven liikeasioista, nimittäin:

1. Toisen 6 % rautatieobligaation, 1 000 taaleria, olen selkeästi luvannut Sucksdorffille kesällä sovittuun 370:n kurssiin, joten pyydän Sinua ystävällisesti heti toimittamaan sen hänelle, osana Nuutajärven kauppasummaa. Ja kun toinen samanlainen obligaatio vapautuu, toivon voivani realisoida sen mahdollisimman pian.

2. Heti kun on mahdollista saada tieto siitä, mitä sinä olet minun laskuuni ostanut täkäläisestä huutokaupasta, pyydän että lähetät minulle tiedon.

3. Niiden muutaman päivän aikana, jotka voin viettää luonasi Helsingissä (tai Puotilassa), jossa olen viikon ajan marraskuussa, minun täytyy pyytää, että saisin sinulta ehdotuksen täkäläiselle kihlakunnanoikeudelle Nuutajärven kiinnityksistä laadittavaan kirjelmääni. Käräjät pitäisi olla 10. marraskuuta. Tarvitaanko siihen muuta kuin valvojien allekirjoittama ote huutokauppapöytäkirjasta? Tarvitseeko liitteeksi todistusta Törngrenin saannosta, jonka etsiminen Nuutajärven arkistosta olisi iso työ. Minulle jätettävässä huutokauppapöytäkirjassa pitäisi olla 2200 markan leimamerkit, jotka konkurssipesä maksaa (ks. Suomen valtiokalenteri, liite, sivu 18)

En voi tulla kokoukseen 11. marraskuuta, koska niihin aikoihin odotan arkkitehti Lindqvistiä tänne. Jos herrat valvojat eivät vielä silloin ymmärrettävästi halua antaa minulle huutokauppapöytäkirjaa sekä kuittia kauppasummasta, koska maksan siitä loput vasta lokakuun lopussa, niin olisi hyvä, että herrat laittaisivat sen kuntoon ja tallettaisivat sen Sucksdorffille siksi kunnes minä lunastan sen. Ennen kuin voin saada Sucksdorffilta kuitin koko hänen saatavastaan, minun täytyy antaa luvata hänelle, että huolehdin niistä 23 711 markasta ja 11 pennistä, joista hän ei ole huolehtinut, jos nimittäin Malm onnistuisi saamaan häneen nähden etusijan Nuutajärven kiinnityksissä. Muuten Sucksdorff onkin jo, kuten tiedät, alustavasti minulle luvannut luopua tuosta summasta. Ole nyt rakas Leo kiltti ja laita kaikki tämä järjestykseen niin että voin kokouksessamme saada kaikki tarvittavat asiakirjat liiketoimiin liittyen ja siten saada lopulliset kuittaukset. Sitten kun olet minun kassakreditiivin säästöilläni, jota varten ohessa on shekki, 8. lokakuuta vapauttanut minun ja Idestamin vekselin Suomen Pankissa, niin luulisin loppuselvitystä varten tarvitsevani vielä 15 000–20 000 markkaa, niiden rahojen llsäksi, jotka sinulla on. Niitä en saa muutoin kuin vekselin avulla, mieluiten Suomen Pankissa. Voit kysyä Sucksdorffilta, haluaako hän asettaa minun hyväksynnälläni vekselin ainakin osalle summaa tai sille summalle, joka hänen pitäisi saada mainitun obligaation määrästä. Loppuja varten, tai ehkä koko summaakin varten, joka minun pitäisi hankkia, minun on pyydettävä sinun apuasi. Omalta puoleltani olen valmis tarpeen vaatiessa siirtämään sinun vekselisi Suomen Pankissa, 12 000, joka lankeaa 12. tätä kuuta, jos sitä varten lähetät minunlle vekselilomakkeen seuraavassa postissa.

Jos herrojen pesänhoitajien kannalta on samantekevää, mistä leimamerkit huutokauppapöytäkirjaan ostetaan, pyydän, että voisin heidän laskuunsa hoitaa sen asian täällä Urjalassa, auttaakseni erästä nuorta köyhää naista, joka hoitaa niiden myyntiä ja saa siitä provision.

4. olen Sucksdorffille sekä suullisesti että kirjallisesti selittänyt, että pidän minulle määrättyä hintaa Nuutajärven metsien polttopuusta, 1 markka syleltä, liian korkeana ja ehdottanut että maksaisin sen mitä hakkaaminen on konkurssipesälle suunnilleen maksanut eli noin 70 penniä. On päivänselvää, että minulle olisi parempi, ettei niitä puita olisi koskaan hakattukaan vaan ne olisivat saaneet jäädä metsään ja minä olisin saanut käyttää hakkuun tuotot esimerkiksi niiden velkojeni maksamiseen palkollisilleni, jotka olen konkurssipesästä ottanut vastattavakseni. On kyllä totta, että minä kiireessä hyväksyin ensiksi mainitun hinnan, mutta siinä kuumeisessa kiireessä, jolla Sucksdorff ja Törngren viime hetkessä halusivat hoitaa niin tämän kuin monta muutakin tärkeää asiaa päästäkseen niistä eroon, oli selvää, että ne hoidettiin kehnosti. Niinpä herrat unohtivat mainita, että 2 000 syltä on 3-4 vuotta vanhaa puutavaraa. Tällaisessa asiassa, jossa on kysymys näin suuren puumäärän vastaanottamisesta (en nimittäin usko, että yksikään valvojista olisi lähtenyt kanssani metsään mittaamaan puuta) olisi jonkinlainen kohtuullisuus heidän puoleltaan ollut paikallaan. Minä viittaan edelleen kirjeeseeni Sucksdorffille ja voin esittää sen, vaikka siinä on Törngrenistä maininta, jota ei voi pitä mairittelevana, enkä minä halua perua sitä. Jos tinkimiseen ei suostuta, minulle jää vain tietoisuus siitä, että minua on petkutettu tässä kuten monessa muussakin yksityiskohdassa. Mitään juttua en asiasta kuitenkaan enää nosta.

Ja kun kaikki nämä ikävät asiat vihdoin on saatu hoidettua pois, minulla on erityinen ilo tarjota herroille lounasta ja sovittaa pois kaikki harmit lasilla kuohuvaa shamppanjaa.

Kaikkea viljaa ei vielä ole korjattu, mutta jo nyt voi sanoa, että ruis on antanut enemmän kuin mitä viime viikoina odotettiin, nimittäin

 • Nuutajärven tilalla 14 ½ %
 • Kinola & Brusila 8 ⅓ %
 • Köppilä & Tala 7 %

Kaikkien tilojen yhteenlaskettu sato on 566 tynnyriä 60 tynnyrin kylvöstä eli 9 ⅖ jyvää.

Myös kaura, jota parhaillaan leikataan, näyttää antavan runsaan sadon. Ohrasta sitä vastoin tuli kato 30. elokuuta hallan vuoksi. Eli

 • Nuutajärvellä 7 ⅖ %
 • Kinola &Brusila 5 ½
 • Köppilä 3 ½ %
 • Tala 8 ½ (yleisesti ottaenkin hyvä, ellei se olisi syytingissä)
 • Mettämattila 4 ½ %

Yhteensä 175 tynnyriä 13 kappaa 31 tynnyrin 23 kapan kylvöstä eli 5 ½ -kertainen.

Myös perunaa kohtasi savimaassa kato sateiden vuoksi, mutta niitä ei vielä ole nostettu.

Sydämelliset terveiset kaikille omillesi ja omillemme

veljesi Torsten

P.S. Krakau saapui eilen. Eikö Tilgmann ole maksanut korkojani?

Original (transkription)

|1|

Très-cher ami & frère!

Robert m’ayant promis de t’écrire comment le projet
d’échanger notre voyage à Laitiala contre un voyage à
Botby, où j’espère arriver vers le 23 de ce mois, je ne t’entre-
tiendrai maintenant que de mes affaires de Notsjö, nemligen

1o) Den ena 6 % Jervägsobligationen å 1 000 Thaler har
jag definitivt lofvat åt Sucksdorff till den i somras öfverens-
komna kursen 370, hvarför jag ber Dig hafva godheten med det
första remittera den till honom, i afräkning på köpeskillingen för
Notsjö. När den andra dylika Obligationen blir ledig, vore min önskan
att få den realiserad ju förr desto bättre. –

2o) Så snart det blir möjligt att erhålla uppgift öfver hvad
Dur för min räkning inropat å auktionen härstädes, ber jag om
att få den mig tillsänd. –

3o) Under de få dagar jag får tillbringa med Dig i HforsHelsingfors,
(resp.respektive Botby) der jag stannar en vecka in på November, måste
jag be om att af Dig få emottaga förslag till min inlaga till Härads
rätten härstädes ang.angående laga fasta å Notsjö. Tinget lär bli den
10 November. – Behöfves dertill annat än ett af kuratorerne
underskrifvet utdrag ur Auktionsportokollet? Behöfver jag biläg
Törngrenska åtkomsthandlingarnavilkas framletande ur Notsjö-
Arkivet blefve ett stort arbete? Obs. att auktionsprotokollet, som
lemnas åt mig, bör vara belagdt med stämpel till belopp af 2 200
mark, som erlägges af Konkursmassan (se Finl. StatskalenderFinlands Statskalender, Bihang, pag 18)
|2| Jag kan ej komma till sammanträdet den 11 dennes, emedan jag den
tiden väntar hit arkitekten Lindqvist. – Omstruket tillagt Herrar kuratorer möjligenstruket naturligtvistillagt
ännu ej vilja öfverlemna åt mig auktionsprotokollet jemte qvitto öfver
köpeskillingen, emedan jag ej kommer att erlägga den till fullo förrän i slutet af
Oktober, vore det väl om Herrana ville ställa det i ordning och deponera
det hos Sucksdorff tills jag utlöser det. – Innan jag kan erhålla
Sucksdorffs qvitto å hela hans fordran, bör jag lemna honom en försakelsestruketbindelsetillagt
att ansvara för de 23 711 msmark silver 11 p.penni, som han efterskänkt, i händelse
Malm skulle lyckas vinna företrädesrätt före honom i afseende å in-
teckningarna i Notsjö. – För öfrigt har Sucksdorff redan, som Du vet,
lemnat mig en preliminär förbindelse att afstå nämnda summa. –
Var nu så god, käre Leo, och ställ allt detta i ordning, så att jag vid
vårt sammanträffande kan få alla nödiga handligar, i och för affä-
rens uppgörande, och sedan göra slutliqvid. – Sedan Du med mina be-
sparingar i Kassakreditivet, hvartill chek medföljer, den 8 Oktober
infriat min vexel med Idestam i Finlands Bank, torde jag för
slutliqviden, utom de medel som finnas hos Dig, ännu behöfva
15 à 20 000 msmark silver. – Dem kan jag nu ej få annorlunda än
genom en vexel, helst i Finlands Bank. Vill Du fråga af
Sucksdorff om han önskar till min accept utställa en vexel åt-
minstone å någon del af beloppet, eller å det som han bör få
med afdrag af ofvannämnda Obligations belopp. För återstoden, eller
kanske för hela summan jag bör anskaffa, måste jag be om Din
medverkan. – Å min sida är jag färdig, att om det behöfves, omsätta
Din Vexel i Finlands Bank 12 000 msmark silver, förfallen den 12 dennes,
om Du i sådant fall ville tillsända mig en vexelblankett med
|3| nästa post.

I händelse det är ligiltigt för Herrar Kuratorer hvar stämp-
larna till auktionsprotokollet köpas, anhåller jag att för deras
räkning få göra det här i Urdiala, för att hjelpa ett ungt,
fattigt fruntimmer, som har försäljningen om händer och därpå
förtjenar in procent.

4o) Jag har för Sucksdorff både skriftligen och mundtligen
förklarat att jag anser det mig påförda priset å veden i Notsjö
skogar, neml. 1 mark prper famn för högt, och föreslår att betala
hvad den kostat konkursmassan i huggning d. v. s. omkr.omkring 70 pipenni. Det
är ögonskenligt att det hade varit bättre för mig om denna ved
aldrig blifvit huggen, utan qvarstått som skog, och jag fått använda
huggningspriset t. ex. till liqviderande af de fordringar hos minatillagt underhafvandes skulderstruket,
som jag öfvertagit af Konkursmassan. Emellertid är det sannt, att
jag i brådskan godkände förstnämnda pris, men med den feberaktiga
oro hvarmed Sucksdorff och Törngren erstruket i allra sista ögonblicket
ville expediera denna och så många andra vigtiga frågor, för att
slippa härifrån, var det naturligt att det skulle gå på slarf.
Så underlåta nämnde herrar att dervid nämna, att omkr. 2 000
famnar äro 3 och 4 års gammal ved! – I en affär som denna, der
det gäller att tag emot så mycket ved på god tro (ty jag tror icke att
någon af Kuratorerne ville komma med mig i skogen och uppmäta veden)
hade något mera billighet å deras sida varit på sin plats. Jag åberopar
ännu mitt bref till Sucksdorff i ämnet, och har honom förevisa det (ehuru
jag der fällt yttranden om Törngren, som icke är smickrande, men som jag
ej vill återtaga). – Om man icke ingår på afprutningen, återstår mig
|4| endast medvetandet att ha blifvit prejad i denna, likasom i många
andra detaljer. – Någon process i ämnet vill jag ej börja. –
Och när alla dessa tråkiga affärer omsider blifva undanstökade
skall det blifva mig ett särdeles nöje att bjuda Herrar Kuratorer
på frukost för atttillagt sovittaa pois alla förargelser vid ett glas
skummande Champagne.

Ännu är ej alls tröskadt hos mig; men så mycket kan
jag säga att Rågen gifvit mer än jag de senaste veckorna
väntade, neml.nämligen

 • å Notsjö gård – 14 ½ %
 • Kinola & Brusila – 8 ⅓ %
 • Köppilä & Tala – 7 %

Å alla lägenheterna tillsamman 566 tunnor på 60 trtunnor utsäde eller 9 ⅖ korn.

Äfvenså lofvar Hafran, hvilken som bäst tröskas, riklig skörd.
Deremot fick jag på Kornet missväxt till följe af frosten d. 30 Augusti.
neml.

 • å Notsjö gård – 7 ⅖ %
 • Kinola & Brusila – 5 ½ %
 • Köppilä – 3 ½ %
 • Tala – 8 ½ % (en godbit i allmänhet, om det icke vore sytning)tillagt
 • Mettämattila – 4 %

Tillsammans 175 trtunnor 13 kapp.kappar på 31 trtunnor 23 kappar eller 5 ½ Korn

Likaså fick jag missväxt på poteterna å lerjorden, till följe af regnet, men
de äro ännu ej alls upptagna.

Hjertliga helsningar till alla de Dina och de våra från

Din broder

Torsten.

P. S. Krakau anlände i går.
Har ej Tilgmann betalt min ränta?

Dokumentet i faksimil