18.3.1871 August Eklöf–LM

Svensk text

|1|

Herr Mag.Magister L. Mechelin,

Helsingfors

Jemte det jag tackar HHsHögädle Herrns benägna meddelanden af den 14 dnsdennes, får jag härigenom bekräfta innehållet af sålydande telegrammer till HHHögädle Herrn under gårdagen:

”Från Petersburg ingånget telegram meddelar att concessionen blifvit bifallen, men subventionen nedsatt till 50 000. Mark i redskap. Åberg meddelar närmare.” och ”Sednare ingånget Petersburgskt telegram förklarar att hela subventionen utgöres af 50 000 Mark. Hvarken rågen eller lånet beviljade. Vidtog Edra bästa åtgärder i kändt syfte.

och beklagar att endast kunna lemna dessa upplysningar, som emellertid äro faktiska.

Numera har Borgå stad naturligtvis ännu mindre skäl att tänka på byggandet af banan på egen risk. Min förbindliga anhållan är derföre att HHHögädle Herre ville omarbeta projektet till Frankfurt, så att det likväl blir möjligt att få företaget igång. Och som jag icke tviflar derpå, så ber jag att i sinom tid få del af HHsHögädle Herrns åsigter i frågan efter dess nuvarande ståndpunkt, tecknandes

med sann högaktning

Aug. Eklöf

Finsk text

Herra Maisteri L. Mechelin, Helsinki

Kiitän Kunnioitetun Herran suopeista viesteistä tämän kuun 14. päivältä ja totean samalla KH:lle eilen tulleiden sähkeiden sisällön, ne kuuluvat näin:

”Pietarista tulleessa sähkeessä ilmoitetaan, että toimilupa on myönnetty, mutta avustus supistettu 50 000:een. Välineenä maa. Åberg ilmoittaa lähemmin.” ja ”Pietarista myöhemmin tulleessa sähkeessä selitetään, että koko avustus on 50 000 markkaa. Ei myönnetty ruista eikä lainaa. Tehkää mitä parhaaksi katsotte tässä asiassa.”

ja valitan, etten voinut muuta kuin lähettää nämä viestit, joissa kuitenkin todetaan tosiasiat.

Porvoon kaupungilla on nykyisin luonnollisesti vielä vähemmän syytä ajatella radan rakentamista omalla riskillä. Siksi pyydän kohteliaimmin, että KH muokkaisi hanketta Frankfurtia varten, jotta yritys kuitenkin saataisiin käyntiin. Ja koska minulla ei ole epäilyksiä tämän asian suhteen, pyydän että saan aikanaan kuulla KH:n kannan tästä asiasta nykyvaiheen jälkeen, kirjoittaa

vilpittömästi kunnioittaen

Aug. Eklöf

Original (transkription)

|1|

Herr Mag.Magister L. Mechelin,

Helsingfors

Jemte det jag tackar HHsHögädle Herrns benägna
meddelanden af den 14 dnsdennes, får jag härigenom bekräf-
ta innehållet af sålydande telegrammer till
HHHögädle Herrn under gårdagen:

”Från Petersburg ingånget telegram med-
delar att concessionen blifvit bifallen,
men subventionen nedsatt till 50 000.
Mark i redskap. Åberg meddelar när-
mare.” och ”Sednare ingånget
Petersburgskt telegram förklarar att hela
subventionen utgöres af 50 000 Mark.
Hvarken rågen eller lånet beviljade. Vidtog
Edra bästa åtgärder i kändt syfte.

och beklagar att endast kunna lemna dessa
upplysningar, som emellertid äro faktiska.

Numera har Borgå stad naturligtvis ännu
mindre skäl att tänka på byggandet af banan på egen
risk. Min förbindliga anhållan är derföre att HHHögädle Herre
ville omarbeta projektet till Frankfurt, så att det
likväl blir möjligt att tillagt företaget igång. Och som
jag icke tviflar derpå, så ber jag att i sinom
tid få del af HHsHögädle Herrns åsigter i frågan efter dess
nuvarande ståndpunkt, tecknandes

med sann högaktning

Aug. Eklöf

Dokumentet i faksimil