10.9.1860 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Bäste Broder!

Icke likgiltighet eller vårdslöshet ha vållat att jag ej besvarat ditt senaste bref (dat.daterat d. 12 Aug.Augusti), utan den på detsamma grundade förhoppning, att du i första dagarne af September skulle anlända till Helsingfors. Men ännu höres ingen Idestam af, och detta har gjort mig orolig. Hvarföre har du ej kommit? Har det onda åter tagit öfverhanden? – Ehuru jag har skäl att förmoda det du snart personligen lemnar svar på dessa frågor, drifs jag dock, att icke vänta tills de kunna göras mundtligen, utan nu redan framställa dem; – så mycket mera, som|2| äfven många andra riktat desamma till mig. Du ser häraf att din långa frånvaro från skådeplatsen dock ingalunda gjort dig glömd på densamma. Här vid akademin har ej ännu den förkrossande massan af lifvets småsaker bortsopat hjertats värma och instufvat egoismens sjelftillräcklighet i den svaga menniskosjälen. Här kan man hafva vänner; du har erfarit det, – prisa det som en lycka!

Lundstén anlände till staden samma dag som jag, d. ä.det är d. 29 Aug.Augusti; Flosse kom jemt en vecka senare. Nu läsa de som gastar. Efter par veckor gå de till Bonsdorff. Viftenberg, Nasse och Plato finnas ock tillstädes. Likaså tjocka Ståhlberg, hvilken jemte Lindberg och Troil bor gentilt i Cargerska|3| stenhuset. Jag för min del bebor Torstens qvarter tills han återvänder från sin utrikesresa. Du kommer således att någon månad logera solo. Jag bodde först der till d. 7 Sept.September sålänge min svägerska ännu var här.

Men detta bref kan icke ha för afsigt att underrätta dig om härvarande förhållanden. Det frågar blott: huru är det med dig? – Kommer du? – och det hoppas att ditt svar gör all vidare correspondance öfverflödig. Svara med det första

din trofaste

Leo.

Finsk text

Hyvä veli!

Se, etten ole vastannut viimeisimpään (kirjeeseesi 12. elokuuta) ei johdu välinpitämättömyydestä eikä huolimattomuudesta vaan tuohon kirjeeseen perustuneesta toiveesta, että olisit syyskuun alkupäivinä saapunut Helsinkiin. Mutta vieläkään ei kuulu Idestamia, ja se tekee minut nyt levottomaksi. Miksi et ole tullut? Onko se paha saanut taas vallan?

Vaikka minulla onkin syytä olettaa, että pian henkilökohtaisesti vastaat näihin kysymyksiin niin toivon, ettet jätä sitä suullisen keskustelun varaan vaan mahdollisimman pian annat vastauksesi – ja vielä enemmän siksi, että monet muutkin ovat esittäneet näitä kysymyksiä minulle. Huomaat, että sinun pitkä poissaolosi näyttämöltä ei ole saanut aikaan sitä, että sinut unohdetaan. Täällä akatemiassa päällevyöryvä elämän pikkuasioiden joukko ei vielä ole pyyhkinyt pois sydämen lämpöä ja istuttanut egoismin itseriittoisuutta heikkoon ihmissieluun. Täällä sinulla on ystäviä, sen olet kokenut. Kiitä siitä onnesta!

Lundsten saapui kaupunkiin samana pävänä kuin minä eli 29. elokuuta. Flosse tuli tasan viikkoa myöhemmin. Nyt he lukevat kuin peikot. Parin viikon päästä he menevät Bonsdorffille. Viftenberg, Nasse ja Plato ovat myös siellä. Samoin paksu Ståhlberg, joka asuu Lindbergin ja Troilin kanssa komeasti Cargerin kivitalossa. Minä puolestani asun Torstenin asunnossa siihen saakka kun hän palaa ulkomaanmatkaltaan. Siä tulet siis jonkin kuukauden asumaan yksinäsi. Minä asuin ensin siellä 7. syyskuuta saakka kun kälyni oli täällä.

Mutta tämän kirjeen tarkoitus ei voi olla kertoa täkäläisistä olosuhteista. Se vain kysyy: miten sinun laitasi on? – Tuletko? – Ja toivomus on, että vastauksesi tekee kaiken lisäkirjeenvaihdon tarpeettomaksi. Vastaa ensi tilassa uskolliselle

Leo.

Original (transkription)

|1|

Bäste Broder!

Icke likgiltighet eller vårdslös-
het ha vållat att jag ej besvarat
ditt senaste bref (dat.daterat d. 12 Aug.Augusti), utan
den på detsamma grundade förhopp-
ning, att du i första dagarne af
September skulle anlända till Helsing-
fors. Men ännu höres ingen Idestam
af, och detta har gjort mig orolig.
Hvarföre har du ej kommit? Har
det onda åter tagit öfverhanden?
– Ehuru jag har skäl att förmoda
det du snart personligen lemnar
svar på dessa frågor, drifs jag dock,
att icke vänta tills de kunna göras
mundtligen, utan nu redan fram-
ställa dem; – så mycket mera, som
|2| äfven många andra riktat desamma
till mig. Du ser häraf att din långa
frånvaro från skådeplatsen dock
ingalunda gjort dig glömd på den-
samma. Här vid akademin har ej
ännu den förkrossande massan af
lifvets småsaker bortsopat hjertats
värma och instufvat egoismens
sjelftillräcklighet i den svaga men-
niskosjälen. Här kan man hafva
vänner; du har erfarit det, – prisa
det som en lycka!

Lundstén anlände till staden samma
dag som jag, d. ä.det är d. 29 Aug.Augusti; Flosse
kom jemt en vecka senare. Nu läsa
de som gastar. Efter par veckor gå
de till Bonsdorff. Viftenberg, Nasse
och Plato finnas ock tillstädes. Likaså
tjocka Ståhlberg, hvilken jemte Lindberg
och Troil bor gentilt i Cargerska
|3| stenhuset. Jag för min del bebor
Torstens qvarter tills han återvänder
från sin utrikesresa. Du kommer
således att någon månad logera solo.
Jag bodde först der till d. 7 Sept.September
sålänge min svägerska ännu var
här.

Men detta bref kan icke ha för
afsigt att underrätta dig om härva-
rande förhållanden. Det frågar blott:
huru är det med dig? – Kommer
du? – och det hoppas att ditt
svar gör all vidare correspondance
öfverflödig. Svara med det första

din trofaste

Leo.

Dokumentet i faksimil