28.12.1870 Leonard af Forselles–LM

Svensk text

|1|

Heders Broder!

Hjertligt tack för ditt bref af den 27. dennes och det deri uttalde angenäma svaret. Jag vet nu ej om jag åter gjort orätt, kanske jag sjelf grumsatsvårtytt bort alltsammans. – I dag morgon afreste Oskar och äfven min mor som var här. – Doriginal: då jag, efter att hafva talt med Oskar närmare om för huru mycket han stod i eder Bank, inhemtade att han såldt betydligt hafva sinasvårtytt vexlar under hösten och diskonterat vexlarne i Fören BankenFöreningsbanken, ansåg jag att Direktionen i HforsHelsingfors hellre toge en vexel utställd af mig och accepterad af min mor och bad jag henne derföre acceptera åt mig en vexel å 5 400. ms.mark silver hvilken summa numera återstår att betala å Nummerska lånet. Detta gjorde hon äfven och får jag|2| nu öfversända detta papper till dig jemte fullmakt för innehafvare bedjande förbindligt dig vara god enligt löfte styra och ställa om saken. I händelse du anser denna vexel ej kunna användas (kanske ett fruntimmers accept anses olämpligt) så hoppas jag du med några ord helt hastigt vill underrätta mig skall jag sända efter en vexel af Oskar. Han kommer för öfrigt hit Fredag afton åter. – Derjemte bilägger jag 215. ms.mark silver till räntan.

Ännu en gång tackande dig och Törnqvist likaledes för förtroende och hjelp tecknar alltid

redlige vännen

Lennart af Forselles.

Ett godt slut på det gamla och god början på det nya året. – Nog är jag lofvad pengar nu åter men intet törs jag mera lita på några löften.

Finsk text

Hyvä veli!

Sydämellinen kiitos 27. p lähettämästäsi kirjeestä ja siinä antamastasi mieleisestä vastauksesta. En nyt tiedä, teinkö taas väärin, ehkä minä itse sotkin kaiken. – Oskar lähti tänä aamuna, samoin äitini, joka oli täällä. – Kun minä, puhuttuani Oskarin kanssa tarkemmin siitä, kuinka paljon hän oli Pankillenne velkaa, sain tietää, että hän oli myynyt huomattavasti vekseleitään syksyn aikana ja diskontannut vekselit Yhdyspankkiin, arvelin, että pankin johto Helsingissä ottaisi mieluummin minun asettamani ja äitini hyväksymän vekselin, joten pyysin häntä siksi hyväksymään minulle 5 400 markan vekselin, joka summa on nyt maksettavana Nummerin lainasta. Äiti hyväksyikin sen, ja nyt saanen lähettää sinulle tämän paperin sekä haltijavaltakirjan pyytäen sinua mitä kohteliaimmin olemaan hyvä ja huolehtimaan asiasta niin kuin oli luvattu. Jos sattuisit olemaan sitä mieltä, että tätä vekseliä ei voi käyttää (kenties naisihmisen hyväksyntää pidetään sopimattomana), toivon että ilmoitat minulle siitä pian muutamalla sanalla niin lähetän perässä Oskarin vekselin. Hän muuten tulee tänne taas perjantai-iltana. – Samalla liitän mukaan 215 markkaa korkoihin.

Vielä kerran kiittäen sinua ja yhtä lailla Törnqvistiä luottamuksesta ja avusta

vilpitön ystäväsi

Lennart af Forselles

Hyvää loppua vanhalle ja hyvää alkua uudelle vuodelle. – Minulle on kyllä taas luvattu rahaa, mutta en tohdi enää luottaa lupauksiin.

Original (transkription)

|1|

Heders Broder!

Hjertligt tack för ditt bref af
den 27. dennes och det deri uttalde
angenäma svaret. Jag vet nu ej om
jag åter gjort orätt, kanske jag sjelf
grumsatsvårtytt bort alltsammans. – I dag
morgon afreste Oskar och äfven min
mor som var här. – då jag, efter
att hafva talt med Oskar närmare
om för huru mycket han stod i eder
Bank, inhemtade att han såldt be-
tydligt hafva sinasvårtytt vexlar under hö-
sten och diskonterat vexlarne i Fören
Banken
Föreningsbanken, ansåg jag att Direktionen
i HforsHelsingfors hellre toge en vexel ut-
ställd af mig och accepterad af
min mor och bad jag henne der-
före acceptera åt mig en vexel å
5 400. ms.mark silver hvilken summa numera
återstår att betala å Nummerska lånet.
Detta gjorde hon äfven och får jag
|2| nu öfversända detta papper till dig
jemte fullmakt för innehafvare
bedjande förbindligt dig vara god en-
ligt löfte styra och ställa om saken.
I händelse du anser denna vexel ej
kunna användas (kanske ett frun-
timmers accept anses olämpligt) så
hoppas jag du med några ord helt
hastigt vill underrätta mig skall
jag sända efter en vexel af Oskar.
Han kommer för öfrigt hit Fre-
dag afton åter. – Derjemte biläg-
ger jag 215. ms.mark silver till räntan.

Ännu en gång tackande dig och Törn-
qvist likaledes för förtroende och hjelp
tecknar alltid

redlige vännen

Lennart af Forselles.

Ett godt slut på det gamla och
god början på det nya året. –
Nog är jag lofvad pengar nu åter men
intet törs jag mera lita på några löften.

Dokumentet i faksimil