16.1.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Ditt senaste af d. 14 dsdennes bragte mig den glada underrättelsen att v T. gifvit de bästa löften samt att Nokia affären således kan realiseras. Roligt minsann att så utfallit och beror nu endast uppå att få allt snabbt i ordning. –

Det af Dig insända förslaget till stadgar är bra och kommer af mig endast i några punkter att förändras. Med onsdagens post skola de öfverstyras för att genom din bemedling vinna sanktion. –

Troil skall jag skrifva till med första och hoppas han skall gå in uppå att förändra din nuvarande placering utan särskildt premium. Deremot anser jag A Lagerborg blifva svår att behandla och anhåller derföre att Du ofördröjligen ville hos honom arbeta Dig till en skriftlig förbindelse att emot en tillskottsbetalning af 10 % a 15 % t. ex. d. 1 Mars tillåter mig prper contant utlösa hans andel, hvarvid honom naturligtvis tillkommer full andel i vinsten för år 1870 samt 7 % för Jan.Januari & Feb.Februari, och kan du ju framhålla för honom att ensvårtytt för mig fördelaktig omställning af affären häraf är beroende samt att alla andra kommanditärer på billiga|2|re vilkor medgivit utlösen. – Försök nu att arrangera detta med snaraste så att inga hinder från hans sida må möta sakens bringande i verkställighet. –

Såvidt jag kunnat beräkna borde mitt tillgodohafvande hos Dig blifva Ca 200 msmark silver. För att emellertid undvika onödiga remisser ber jag Dig vara god och till Skandia inbetala Ca 185 Mark d. 27 December förfallna lifpremier, och detta naturligen före den 27 dennes. – Jag glömde totalt bort hela saken då jag var i HforsHelsingfors. – Försäkringen i Svea, hvars premie är förfallen till betalning i dag med en månads respit, torde numera knappt behöfva underhållas sedan jag genom den nya affärens bringande till stånd kan disponera aktiesäkerhet. – Härom närmare då vi troligen snart sammanträffa. –

Ledsamt att ortens tidning felaktligen angifvit förlusten vid branden här i fabriken till 600 msmark silver hvilken af Allmänna TdgenTidningen återgifven ss.såsom 4 000 msmark silver då den i sjelfva verket icke öfverstiger 200 msmark silver – men hvad står att göra. –

Helsningar! Din tillgifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Viimeisimmästä tämän kuun 14. päivän kirjeestäsi luin iloisen uutisen, että v T. on antanut mitä parhaimpia toiveita ja että Nokia-kauppa voidaan siis toteuttaa. Todella hauskaa, että näin on asian laita, ja nyt riippuu vain siitä, että kaikki saadaan nopeasti järjestykseen.

Lähettämäsi sääntöehdotus on hyvä, ja teen siihen vain joitakin muutoksia. Lähetetään säännöt keskiviikon postissa, jotta saadaan sinun kauttasi vahvistus.

Kirjoitan Troilille pikimmiten, toivotaan, että hän suostuu muuttamaan nykyistä sijoitustasi ilman eri maksua. Sen sijaan mielestäni A. Lagerborg on vaikeasti käsiteltävä, joten laatisitko viipymättä hänen luonaan itsellesi kirjallisen sitoumuksen, että 10–15 prosentin lisämaksua vastaan esimerkiksi 1. maaliskuuta annat minulle luvan lunastaa käteisellä hänen osuutensa, jolloin hän tietenkin saa täyden osuuden vuoden 1870 voitosta sekä 7 % tammikuulta ja helmikuulta, ja sinähän voit tähdentää hänelle, että tästä nyt riippuu, onko yrityksen uudelleenjärjestely kannattavaa minulle ja että kaikki muut yhtiömiehet ovat suostuneet lunastukseen huokeammin ehdoin. Yritä nyt järjestää tämä pikimmiten, jotta mitkään hänen taholtaan tulevat esteet eivät vaikuttaisi asian toteuttamiseen.

Sikäli kuin olen laskenut oikein, minun saatavani sinulta pitäisi olla noin 200 hopeamarkkaa. Tarpeettomien lähetysten välttämiseksi maksaisitko Skandiaan noin 185 markkaa 27. joulukuuta erääntyvistä henkivakuutuksista ja tietenkin ennen tämän kuun 27. päivää. – Unohdin koko asian täysin Helsingissä käydessäni. – Svean vakuutusta, jonka maksu on erääntynyt maksettavaksi tänään kuukauden lykkäysajalla, tuskin nykyisin enää tarvittaisiin, koska uuden yrityksen perustamisen jälkeen voin käyttää osakkeita vakuutena. – Tästä tarkemmin sitten kun luultavasti pian tapaamme.

Ikävää, että paikallinen lehti on kertonut täällä tehtaalla sattuneen tulipalon vahingoiksi virheellisesti 600 hopeamarkkaa ja Allmänna Tidningen on kirjoittanut 4 000 hopeamarkasta, vaikka vahingot eivät tosiasiassa ylitä 200 hopeamarkkaa – mutta minkäpä sille mahtaa.

Terveisin, uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Ditt senaste af d. 14 dsdennes bragte mig den glada
underrättelsen att v T. gifvit de bästa löften samt
att Nokia affären således kan realiseras. Roligt
minsann att så utfallit och beror nu endast
uppå att få allt snabbt i ordning. –

Det af Dig insända förslaget till stadgar
är bra och kommer af mig endast i några
punkter att förändras. Med onsdagens post skola
de öfverstyras för att genom din bemedling vinna
sanktion. –

Troil skall jag skrifva till med första och
hoppas han skall gå in uppå att förändra
din nuvarande placering utan särskildt premi-
um. Deremot anser jag A Lagerborg blifva
svår att behandla och anhåller derföre att
Du ofördröjligen ville hos honom arbeta Dig
till en skriftlig förbindelse att emot en till-
skottsbetalning af 10 % a 15 % t. ex. d. 1 Mars tillåter
mig prper contant utlösa hans andel, hvarvid
honom naturligtvis tillkommer full andel i vinsten
för år 1870 samt 7 % för Jan.Januari & Feb.Februari, och kan du
ju framhålla för honom att ensvårtytt för mig fördel-
aktig omställning af affären häraf är beroende
samt att alla andra kommanditärer på billiga-
|2| re vilkor medgivit utlösen. – Försök
nu att arrangera detta med snaraste så att
inga hinder från hans sida må möta sa-
kens bringande i verkställighet. –

Såvidt jag kunnat beräkna borde
mitt tillgodohafvande hos Dig blifva Ca 200 msmark silver.
För att emellertid undvika onödiga remisser
ber jag Dig vara god och till Skandia
inbetala Ca 185 Mark d. 27 December förfall-
na lifpremier, och detta naturligen före
den 27 dennes. – Jag glömde totalt bort hela
saken då jag var i HforsHelsingfors. – Försäkringen
i Svea, hvars premie är förfallen till
betalning i dag med en månads respit, torde
numera knappt behöfva underhållas
sedan jag genom den nya affärens
bringande till stånd kan disponera aktie-
säkerhet. – Härom närmare då vi
troligen snart sammanträffa. –

Ledsamt att ortens tidning felaktligen an-
gifvit förlusten vid branden här i fabriken till 600 msmark silver
hvilken af Allmänna TdgenTidningen återgifven ss.såsom 4 000 msmark silver
då den i sjelfva verket icke öfverstiger 200 msmark silver
men hvad står att göra. –

Helsningar!
Din tillgifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil