17.9.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Tack för telegrammet d. 13de brefvet d. 14de dennes. Det har gjort mig ondt att Du skulle hafva så många krångel för deder vexlarne. Hvad beträffar arrangementerna här å min sida betydde det intet, ehuru jag telegraferade för att höra om brefvet möjligen förkommit. Genom försäljning af medler hade jag nog kunnat reda mig. Dock är jag Dig tacksam för det Du i mitt intresse inlöste hela vexeln här, ty bättre var det naturligen att endast förekomma å ett kontor. – Tack derföre för dina åtgöranden i saken. –

De för din räkning uppköpta hästarna afgingo härifrån i går morse bittida och borde de idag inträffa i HforsHelsingfors. – Att det dröjde längre än först var öfverenskommet berodde af att jag hade svårt att erhålla en pålitlig förman för deras transporterande och nödgades jag äfven slutliga betala 20 mark, då han åtog sig att äfven föda dem under vägen. – Måtte Du nu blifva nöjd med dem. Såvida jag kan bedömma tycktes det vara särdeles starka och duktiga hästar samt felfria i alla afseende.

Mitt telegram af mtillagt av utgivarenåndagen deri jag omnämnde hästarnes afsändande hoppastillagt av utgivaren jag Du emottagit och upprepar det derföre icke här meratillagt av utgivaren. – Telegramremissen g.genom|2| härvarande kontor har riktigt ingått och har Du blifvit behörigen krediterad för hästprisets inbetalande. Den inlösta vexeln och den nya accepten vidfogas här begge till ditt förstörandesvårtytt. –

Hagemanns besök här var i många afseenden nyttigt. För det första uppgjorde vi en plan att TitTitulus Petschoski – skulle taga alla de tilltänkta prioritetsaktierna i nya bolaget eftersom han varit halft benägen för att insätta 40 000 RbRubel, hvilket ungefär motsvarar 125 000 mark, och skulle H. genast efter återkomsten söka öfvertala honom dertill och för det andra utarbetades ett förslag att på ett honnett sätt blifva fri från det Wargerinska kontraktet, hvarigenom återstoden af kontrollerade leveransbeloppet Ca 10 000 Pud kunde afsättas till kanske 40 kpkopek högre pris prper Pud samt sålunda oss tillskyndas måhända 4 000 Rubel större vinst för förstkommande 5 månader. – Det sistnämnda förslagets genomförande beror dock af att nya bolaget kommer till stånd och jag derigenom blir satt i tillfälle att lösa ut alla vexlarne hos Herrarne Wargerin. – Inom nästa vecka skulle H. telegrafera huruvida Petschoski ätillagt av utgivarenro benägen öfvertaga det erbjudna beloppettillagt av utgivaren och blir svaret nekande tager jag papprettillagt av utgivaren till ÖmyraÖstermyra för att söka placera en del priortillagt av utgivarenitetsaktier i Österbotten.

|3|

Ur ditt senaste såg jag att du åter, heders vän, börjat funder på att slå hela PburgskaPetersburgska historien ur hågen. Ehuru det är ytterst svårt att i en sak som denna öfvertala till något, som man sjelf har motvilja för, tycker jag dock att Du gått nog långt i saken för att lämpligen kunna gå tillbaka nu utan att ens söka den ifrågasatta befattningen. – Skulle åter så vara att Du funne de nya förhållandena outhärdliga är det ju en lätt sak att afgå och så draga sig tillbaka antingen till den af Pedersvårtytt framhållna befattningen eller ock till privat lifvet, der du sedan kunde börja med politisk verksamhet. – Dock – jag vill ingalunda öfvertala Dig till ett steg, som Du måhända lider mera af att uttaga än Du hittintills velat tillstå för Dig sjelf och är öfvertygad om att Du nog handlar i denna angelägenhet såsom bäst är. – Jag beklagar Dig endast på det uppriktigaste för att denna oro icke vill öfvergifva Dig och lider med Dig gamle vän genom detta ditt tillstånd. Måtte nu svenska resan lyckas bringa Dig mera lugn och lite gladare vyer! –

Tilläggande mina många tacksägelser för senaste kampanjen hostillagt av utgivaren Dig i HforsHelsingfors och våra hjertliga helsningar ttillagt av utgivarenill Alexandra och Dig förblifver jag din ttillagt av utgivarenillgifne vän,

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kiitos 13. p lähettämästäsi sähkeestä ja 14. p lähettämästäsi kirjeestä. Olen pahoillani siitä, että niistä vekseleistä on koitunut sinulle niin paljon vaivaa. Omille järjestelylleni tässä päässä sillä ei ollut merkitystä, vaikka sähkötinkin kysyäkseni, onko kirje mahdollisesti joutunut hukkaan. Olisin kyllä selvinnyt myymällä varojani. Olen kuitenkin Sinulle kiitollinen siitä, että lunastit minun puolestani koko vekselin täällä, sillä oli luonnollisesti parempi, että se oli vain yhdessä konttorissa. – Siksi kiitos toimistasi tässä asiassa. –

Sinulle ostetut hevoset lähtivät täältä aikaisin eilisaamuna, ja tänään niiden pitäisi saapua Helsinkiin. – Siihen kului kauemmin kuin ensin oli sovittu, mikä johtui siitä, että minun oli vaikea saada luotettava ajomies niitä kuljettamaan, ja lopulta jouduin pulittamaan 20 markkaa, koska hän otti tehtäväkseen myös ruokkia eläimet matkalla. – Kunpa nyt olisit tyytyväinen niihin. Sikäli kuin osaan arvioida, hevoset näyttivät erityisen vahvoilta ja kunnollisilta sekä kaikin tavoin moitteettomilta.

Toivon että sait maanantaisen sähkeeni, jossa mainitsin hevosten lähettämisestä, enkä siksi toista sitä enää tässä. – Maksuosoituksesi on saapunut sähkeitse täkäläisen konttorin välityksellä oikeaan paikkaan, ja sinua on veloitettu asianmukaisesti hevosten hinnan maksamiseksi. Lunastettu vekseli ja uusi, hyväksytty vekseli liitetään molemmat tähän sinun hävitettäviksesi. –

Hagemannin käynti täällä osoittautui monin tavoin hyödylliseksi. Ensinnäkin laadimme suunnitelman, jossa Herra Petschoski – ottaisi uuden yhtiön kaikki kaavaillut etuoikeutetut osakkeet, koska hän on ollut puolittain taipuvainen sijoittamaan 40 000 Ruplaa, mikä vastaa suunnilleen 125 000 markkaa, ja H. yrittäisi heti palattuaan suostutella hänet siihen, ja toiseksi laadittiin ehdotus vapautua rehellisin keinoin Wargerinin sopimuksesta, jolla loput noin 10 000 puudan tarkistetusta toimitussummasta voitaisiin myydä ehkä 40 kopeekkaa korkeammalla hinnalla puudalta ja näin meille järjestyisi kenties 4 000 Ruplaa suurempi voitto ensimmäisiltä 5 kuukaudelta. – Jälkimmäisen ehdotuksen toteuttaminen perustuu kuitenkin siihen, että uusi yhtiö toteutuu, jolloin saan tilaisuuden lunastaa kaikki Herrojen Wargerinin vekselit. – Ensi viikolla Hn on tarkoitus ilmoittaa sähkeellä, onko Petschoski halukas ottamaan tarjotun summan haltuunsa, ja jos vastaus on kieltävä, vien paperin Törnävään ja yritän tarjota useita etuoikeutettuja osakkeita Pohjanmaalle.

Viimeisimmästä kirjeestäsi huomasin, että olet taas, hyvä ystävä, alkanut harkita koko Pietarin jutun jättämistä sikseen. Vaikka onkin äärimmäisen vaikeaa tämänkaltaisessa asiassa suostutella ketään sellaiseen mihin itse suhtautuu vastahakoisesti, olen kuitenkin sitä mieltä, että olet edennyt asiassa liian pitkälle voidaksesi soveliaasti perääntyä edes hakematta kyseenalaistamaasi tointa. – Jos taas kävisi niin, että kokisit uudet olosi sietämättömiksi, onhan aina helppo juttu erota ja vetäytyä sitten joko Pederin ehdottamaan toimeen tai sitten yksityiselämään, jossa voisit sitten ryhtyä toiminaan politiikassa. – Silti – en halua millään muotoa suostutella Sinua ottamaan askelta, jonka ottamisesta saattaisit kärsiä enemmän kuin olet tähän saakka halunnut itsellesi myöntää, ja olen varma siitä, että toimit kyllä asiassa niin kuin on parasta. – Olen vain vilpittömän pahoillani puolestasi siitä, ettet tahdo päästä eroon tästä huolesta ja kärsin Sinun, vanhan ystäväni rinnalla tästä tilastasi. Kunpa Ruotsin-matka nyt tuottaisi sinulle enemmän rauhaa ja hieman iloisempia näkymiä! –

Lisään vielä lukuisat kiitokset viime kampanjasta luonasi Helsingissä ja sydämelliset terveisemme Alexandralle ja Sinulle,

uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Tack för telegrammet d. 13de brefvet d. 14de dennes.
Det har gjort mig ondt att Du skulle hafva så mån-
ga krångel för deder vexlarne. Hvad beträffar arran-
gementerna här å min sida betydde det intet, ehuru
jag telegraferade för att höra om brefvet möjligen för-
kommit. Genom försäljning af medler hade jag nog
kunnat reda mig. Dock är jag Dig tacksam för
det Du i mitt intresse inlöste hela vexeln här, ty
bättre var det naturligen att endast förekomma å
ett kontor. – Tack derföre för dina åtgöranden
i saken. –

De för din räkning uppköpta hästarna afgingo
härifrån i går morse bittida och borde de idag
inträffa i HforsHelsingfors. – Att det dröjde längre än först
var öfverenskommet berodde af att jag hade svårt
att erhålla en pålitlig förman för deras transpor-
terande och nödgades jag äfven slutliga betala
20 mark, då han åtog sig att äfven föda dem
under vägen. – Måtte Du nu blifva nöjd med
dem. Såvida jag kan bedömma tycktes det vara
särdeles starka och duktiga hästar samt felfria
i alla afseende.

Mitt telegram a[...]oläsligtåndagen deri jag omnämnde
hästarnes afsändande hop[...]oläsligt jag Du emottagit och upprepar
det derföre icke här m[...]oläsligt. – Telegramremissen g.genom
|2| härvarande kontor har riktigt ingått och har Du
blifvit behörigen krediterad för hästprisets inbetalan-
de. Den inlösta vexeln och den nya accepten
vidfogas här begge till ditt förstörandesvårtytt. –

Hagemanns besök här var i många af-
seenden nyttigt. För det första uppgjorde vi en
plan att TitTitulus Petschoski – skulle taga alla de
tilltänkta prioritetsaktierna i nya bolaget efter-
som han varit halft benägen för att insätta
40 000 RbRubel, hvilket ungefär motsvarar 125 000 mark,
och skulle H. genast efter återkomsten söka
öfvertala honom dertill och för det andra
utarbetades ett förslag att på ett honnett sätt
blifva fri från det Wargerinska kontrak-
tet, hvarigenom återstoden af kontrollerade
leveransbeloppet Ca 10 000 Pud kunde afsättas
till kanske 40 kpkopek högre pris prper Pud samt så-
lunda oss tillskyndas måhända 4 000 Rubel större
vinst för förstkommande 5 månader. – Det
sistnämnda förslagets genomförande beror dock
af att nya bolaget kommer till stånd och
jag derigenom blir satt i tillfälle att lösa
ut alla vexlarne hos Herrarne Wargerin. –
Inom nästa vecka skulle H. telegrafera hu-
ruvida Petschoski [...]oläsligtro benägen öfvertaga
det erbjudna belopp[...]oläsligt och blir svaret nekan-
de tager jag papp[...]oläsligt till ÖmyraÖstermyra för att söka
placera en del pr[...]oläsligtitetsaktier i Österbotten.

|3|

Ur ditt senaste såg jag att du åter, heders vän,
börjat funder på att slå hela PburgskaPetersburgska historien
ur hågen. Ehuru det är ytterst svårt att i en
sak som denna öfvertala till något, som man
sjelf har motvilja för, tycker jag dock att Du gått
nog långt i saken för att lämpligen kunna
gå tillbaka nu utan att ens söka den ifrågasatta
befattningen. – Skulle åter så vara att Du funne
de nya förhållandena outhärdliga är det ju en lätt
sak att afgå och så draga sig tillbaka an-
tingen till den af Pedersvårtytt framhållna befattningen
eller ock till privat lifvet, der du sedan kunde
börja med politisk verksamhet. – Dock – jag
vill ingalunda öfvertala Dig till ett steg, som Du
måhända lider mera af att uttaga än Du hittin-
tills velat tillstå för Dig sjelf och är öfvertygad
om att Du nog handlar i denna angelägenhet
såsom bäst är. – Jag beklagar Dig endast på
det uppriktigaste för att denna oro icke vill öfver-
gifva Dig och lider med Dig gamle vän
genom detta ditt tillstånd. Måtte nu svenska
resan lyckas bringa Dig mera lugn och
lite gladare vyer! –

Tilläggande mina många tacksägelser för
senaste kampanjen [...]oläsligt Dig i HforsHelsingfors och våra
hjertliga helsninga[...]oläsligtill Alexandra och Dig
förblifver jag di[...]oläsligtillgifne vän,

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil