16.12.1868 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Tillfölje af att jag genom marknaden härstädes i går blef förhindrad att afresa, nödgas jag numera fara direkte till Åminne för att före thomasdagen d. 21 hinna uppsäga några torpare derstädes. Min plan att före lördagens sammanträde i Björkenheimska massan muntligen få öfverlägga med Dig om hvad för Fru Linder vore bäst att påyrka blir således icke realiserad, hvarföre jag härhos bilägger fullmakt för Dig att vid nämnda sammankomst föra|2| hennes talan under tillägg det jag icke anser mig kunna emottaga 40 p %procent af hennes fordran såsom full liqvid, men väl bifaller till uppskof med realiseringen, ifall derigenom utsigt om högre dividend för de oprioriterade kan vinnas – – Då likväll å det blifvande sammanträdet möjligen oförutsedda förslag kunna väckas, lemnas Dig naturligtvis öppet att i sådana saker efter omständigheterna afgifva hennes votum. – Söndagen inträffar jag troligen i HforsHelsingfors. Tilldess farväl

Din tillgifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Veli Leo!

Koska täkäläiset markkinat estivät minua matkustamasta eilen, minun on nyt mentävä suoraan Åminneen, jotta ehtisin siellä irtisanoa eräitä torppareita ennen tuomaanpäivää 21. tätä kuuta. Suunnitelmani, että olisin ennen lauantaista kokousta Björkenheimin konkurssipesän asiassa keskustellut kanssasi siitä, mitä rouva Linderin puolesta kannattaisi vaatia, ei siis toteudu, ja siksi jätän tässä sinulle valtakirjan tuohon kokoukseen jotta voit edustaa häntä, sillä lisäyksellä että minä en katso voivani ottaa 40 % hänen saatavastaan täytenä suorituksena, mutta suostun realisoinnin lykkäämiseen siinä tapauksessa, jos sillä tavoin voidaan saada enemmän jaettavaa ei-ensisijaisille. – Koska kokouksessa voidaan tehdä myös ennalta odottamattomia ehdotuksia, niin sellaisissa tapauksissa voit tietenkin tilanteen mukaan käyttää hänen ääntään.

Sunnuntaina tulen luultavasti Helsinkiin. Hyvästit siihen asti

uskollinen ystäväsi

Fr. Idestam

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Tillfölje af att jag genom
marknaden härstädes i går
blef förhindrad att afresa,
nödgas jag numera fara
direkte till Åminne för
att före thomasdagen d. 21tillagt hin-
na uppsäga några torpare
derstädes. Min plan att
före lördagens sammanträde
i Björkenheimska massan
muntligen få öfverlägga
med Dig om hvad för Fru
Linder vore bäst att påyrka
blir således icke realiserad,
hvarföre jag härhos bilägger
fullmakt för Dig att vid
nämnda sammankomst föra |2| hennes talan under tillägg
det jag icke anser mig
kunna emottaga 40 p %procent af
hennes fordran såsom full
liqvid, men väl bifaller
till uppskof med realiserin-
gen, ifall derigenom ut-
sigt om högre dividend
för de oprioriterade kan
vinnas – – Då likväll å det
blifvande sammanträdet möj-
ligen oförutsedda förslag
kunna väckas, lemnas Dig
naturligtvis öppet att i så-
dana saker efter omstän-
digheterna afgifva hennes
votum. –
Söndagen inträffar jag tro-
ligen i HforsHelsingfors. Tilldess farväl

Din tillgifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil