19.7.1869 Alfred Kihlman–LM

Svensk text

|1|

Till Herrar Direktörer för Tfors L & J. M. A. BolagTammerfors Linne- & Jern-Manufaktur Aktie-Bolag S. Calamnius & L. Mechelin Hfors

HHHögtärade Herrar torde redan tänka att jag följer vissa föredömen, brukliga här i Tfors, då jag icke låtit höra af mig annorlunda än styckevis. Jag har likväl icke kunnat handla annorlunda, då jag vetat att Hr Mechelin varti bortrest och då jag trott att Hr Calamnius skulle begifvit sig åstad till utlandet. Då jag nu vet att HH båda finnas i Hfors skyndar jag att meddela åtskilligt härifrån.

Jag har satt till pappers mina observationer etc. Min mening har varit att dessa uppsatser skulle utgöra material för en berättelse till Direkt.Direktionen Då jag nu likväl icke fått tid att göra någon omarbetning, sänder jag råmaterialet, sådant det blifvit nedskrifvet för min egen räkning, dervid byggande på HHs vänliga öfverseende bteräffande den bristande formen. Hufvudsaken torde dock vinnas, och kanske ännu bättre genom råmaterialet än genom en öfverarbetning. Herrarne kunna sjelfva bilda sig ett omdöme oberoende af mitt.

Sedan HHHerrarna läst hosfölj.hosföljande papper ville HH återsända dem hit. Jag behöfver dem för att kunna hålla räfst med vederbörande.

Jag kan lemna HHHerrarna den tillfredsställande underrättelsen att en verklig tendens till det bättre har vid fabriken gjort sig gällande. Endast Hr Z. tyckes vara oförbätterlig ty han har på sin sista ryska resa köpt Lugasvårtytt lin, en linsort, som lemnat förut dåligt fabrikat. Hr Z. upptog ock en ordre af Grefve Lanssvårtyttdorff på 1 000 Pud groft garn till våra vanliga förra priser: hvilka äro sådana att de gifva ren förlust. Jag förklarade ordern oantaglig, men vet ej om den kunnat återkallas.

Såsom ett bevis på Hr Z.s beteende|2| mot DirektnDirektionen, vill jag anföra följande: Direkt.Direktionen begärde i våras ett gravationsbevis och Z. skickade två. Direkt.Direktionen frågade om orsaken och fick slutligen muntligen efter mycket bråk veta att Hr Lindeqvist icke fäst sig vid DirektnDirektionens ordaglag och att Z. icke velat blott ställa Lindeqvist. Jag frågade Lindeqvist huru med saken sig förhållit berättade hur Hr Z. svarat. Lindeqvist svarade att han blifvit skickad af 2 till Borgmästarn och först flera dagar efteråt sett DirektnsDirektionens bref. Hr Z. fordrar likväl att betraktas såsom uppriktig!

Tiden tillåter ej vidare.

Högaktningsfullt

Alf. Kihlman

Finsk text

Herrat Tampereen L & J.M.A -yhtiön johtajat S. Calamnius ja L. Mechelin Helsinki

Hyvät herrat ovat ehkä jo ajatelleet, että minä noudatan tiettyjä täällä Tampereella tavallisia tapoja, koska en ole antanut kuulua itsestäni kuin ajoittain. En kuitenkaan olisi voinut toimia millään muulla tavoin, sillä tiesin, että herra Mechelin on poissa ja uskoin, että herra Calamnius olisi lähdössä ulkomaille. Kun nyt tiedän, että molemmat herrat ovat Helsingissä, kiiruhdan heti kertomaan erinäisiä uutisia täältä.

Olen pannut paperille havaintojani. Ajatukseni on ollut, että nämä kirjoitukset olisivat materiaalina johtokunnalle annettavaan kertomukseen. Kun minulla ei nyt kuitenkaan ole ollut aikaa niiden työstämiseen, niin lähetän raakamateriaalin sellaisena kuin olen sen kirjoittanut itseäni varten ja luotan siis siihen, että herrat ystävällisesti sivuuttavat muodon puutteellisuuden. Päätarkoitus lienee silti saavutettavissa, ja jopa paremmin raakamateriaalin kuin viimeistellyn avulla. Herrat voivat itse muodostaa oman arvionsa minun arviostani riippumatta.

Kun herrat ovat lukeneet nämä paperit, pyydän lähettämään ne takaisin. Minä tarvitsen niitä tarkastellakseni asioita asianosaisten kanssa.

Voin antaa herroille sen ilahduttavan tiedon, että tehtaassa suunta on selvästi kohti parempaa. Vain herra Z. on parantumaton, sillä hän on viime Venäjän-matkallaan ostanut Lugan pellavaa, sellaista pellavalaatua, josta aiemmin on saatu huonoja tuotteita. Z. osti kuitenkin kreivi Lansdorffilta tuhat puutaa karkeata lankaa meidän aiempaan tavalliseen hintaamme, joka on sellainen, että se tuottaa pelkkää tappiota. Minä sanoin että kauppaa ei voi hyväksyä mutta en tiedä, voidaanko sitä enää peruuttaa. Eräänä todisteena herra Z:n toiminnasta johtokunnan suhteen voin esittää seuraavaa: johtokunta pyysi viime keväänä yhtä kiinnitystodistusta ja Z. lähetti kaksi. Johtokunta kysyi syytä tähän ja sai lopulta kovan kinan jälkeen suullisesti vastauksen, että herra Lindeqvist ei ollut tutustunut johtokunnan määräykseen ja että hän ei halunnut paljastaa Lindeqvistiä. Minä kysyin Lindeqvistiltä miten asia oli ja kerroin Z:n vastauksesta. Lindeqvist vastasi, että hän oli lähettänyt pormestarille kaksi ja vasta päiviä sen jälkeen saanut nähdä johtokunnan kirjeen. Herra Z. kuitenkin katsoo, että hänen on myönnettävä toimineen oikein.

Ei ole aikaa enempään

kunnioittaen

Alf. Kihlman

Original (transkription)

|1|

Till Herrar Direktörer för Tfors L & J. M. A. BolagTammerfors Linne- & Jern-Manufaktur Aktie-Bolag S. Ca-
lamnius & L. Mechelin Hfors

HHHögtärade Herrar torde redan tänka att jag följer vissa
föredömen, brukliga här i Tfors, då jag icke låtit höra af mig
annorlunda än styckevis. Jag har likväl icke kunnat handla annor-
lunda, då jag vetat att Hr Mechelin varti bortrest tillstruket ochtillagt
jag trott att Hr Calamnius skulle begifvit sig åstad till utlandet.
Då jag nu vet att HH båda finnas i Hfors skyndar jag
att meddela åtskilligt härifrån.

Jag har satt till pappers mina obser-
vationer etc. Min mening har varit att afstruket dessa uppsat-
ser skulle utgöra material för en berättelse till Direkt.Direktionen
Då jag nu likväl icke fått tid att göra någon omarbet-
ning, sänder jag råmaterialet, sådant det blifvit ned-
skrifvet för min egen räkning, dervid byggande på HHs vän-
liga öfverseende bteräffande den bristande formen. Hufvudsa-
ken torde dock vinnas, och kanske ännu bättre genom råma-
terialet än genom entillagt öfverarbetning. Herrarne kunna sjelfva bilda
sig ett omdöme oberoende af mitt.

Sedan HHHerrarna läst hosfölj.hosföljande papper ville
HH återsända dem hit. Jag behöfver dem för att kunna hålla
räfst med vederbörande.

Jag kan lemna HHHerrarna den tillfreds-
ställande underrättelsen att en verklig tendens till det
bättre har vid fabriken gjort sig gällande. Endast Hr Z.
tyckes vara oförbätterlig ty han resstruket har på sin sistatillagt ryska resa
köpt Lugasvårtytt lin, en linsort, af det slagstruket som lemnat förut
dåligt fabrikat. Hr Z. upptog ock en ordre af Grefve Lanssvårtytt-
dorff på 1 000 Pud groft garn till våra vanliga förra priser:
hvilka äro sådana att de gifva ren förlust. Jag förklarade
ordern oantaglig, men vet ej om den kunnat återkallas.

Såsom ett bevis på Hr Z.s beteende |2| mot DirektnDirektionen, vill jag anföra följande: Direkt.Direktionen begärde i våras
ett gravationsbevis och Z. skickade två. Direkt.Direktionen frågade om orsa-
ken och fick slutligen muntligen efter mycket bråk veta att Hr Lin-
deqvist icke fäst sig vid DirektnDirektionens ordaglag och att Z. icke velat blott
ställa Lindeqvist. Jag frågade Lindeqvist huru med saken sig förhål-
lit berättade hur Hr Z. svarat. Lindeqvist svarade att
han blifvit skickad af 2 till Borgmästarn och först flera dagar efteråt
sett DirektnstillagtDirektionens brefvetstruket. Hr Z. fordrar likväl att betraktas såsom uppriktig!

Tiden tillåter ej vidare.

Högaktningsfullt

Alf. Kihlman

Dokumentet i faksimil