6.2.1867 LM–Adolf Mechelin

Svensk text

|1|

Bäste Farbror Adolf!

Det skulle i sanning vittna om en ovanligt hög grad af öfverseende, om Farbror icke redan mången gång skulle varit färdig att fördöma mig såsom korrespondent betraktad. Flera månader hafva ju förflutit sedan jag emottog Farbrors senaste skrifvelse – otaliga gånger har jag ämnat svara, – några gånger tillochmed skrifvit en sida, – och så hafva afbrott och hinder af hvarjehanda slag åter ställt sig emot afsigtens fullföljande. Dock erkänner jag nogsamt, att när det gäller meddelandet af underrättelser, viljan icke kan tagas för verket.

Sällan eller aldrig har jag varit så öfverhopad af arbete som under de senaste tiderna. Och ännu värre har det blifvit. Då jag nu omsider hos Farbror anhåller om förlåtelse för min långa tystnad, kan jag visserligen icke som fullgiltigt skäl derför åberopa dessa arbeten, men jag tycker mig dock kunna nämna dem. Mina nuvarande befattningar äro: senatstjensten, – god man i Törngrens konkurs, – skattmästare vid fruntimmersföreningen, – direktör för HforsHelsingfors Dagblads aktiebloag, – medlem i direktionen för Tammerfors linne- och jern aktiebolag, – förvaltare af Botby egendom, – – och nu senast, förlidna vecka, har jag af Ständernas Stats‑ och Bevillnings utskott blifvit vald till dess sekreterare. Detta sistnämnda uppdrag är ganska arbetsdrygt, ty utskottet sitter alla dagar från kl. 4 till 7 à 9 e. m.eftermiddag – och det åligger mig att inom par månader hafva utarbetat dess 8 à 9 betänkanden. Jag behöfver|2| ej säga att, oaktadt betalningen för detta arbete är ganska njugg, 600 mark i månaden sålänge landtdagen räcker, jag dock var rätt glad öfver att utskottet enhälligt valde mig framför flera andra kandidater. Jag hade hoppats att i stället erhålla ledighet från Senaten, men detta lyckades blott till en del, och nu vill Snellman ännu anlita mig för utarbetande af förslag till särskilda tullreformer.

Kuratelet i Törngrens konkurs var mig icke ovälkommet, enär jag derigenom kan förtjena en rund summa, men visst är utredningen af ett bo om inemot 3 miljoner mark förenadt med en hel hop obehag och bråk. Huru fördelaktig realisationen kan blifva, har jag ännu svårt att bedöma, – men gör mig dock beredd på en 50 à 60 tusen marks förlust. Ingen som eger något kan för öfrigt nuförtiden undgå förluster: en så svår kris som den närvarande torde vår affärsverld förut aldrig ha upplefvat. Åtskilliga tecken tyder visserligen på att kulminationen är öfverstånden, men få vi ej i år goda export konjunkturer, kunna vi endast långsamt repa oss.

Och nu, för att icke så länge tala om tråkiga saker, hoppar jag med ens till en nyligen timad händelse af gladaste slag: Torstens förlofning med min snälla svägerska miss Henriette Lindroos, lilla Jetta kallad. Aldrig har, näst min egen, en förlofning så gladt mig som denna, ty jag har den, på nära kännedom af hvardera kontrahenter grundade, öfvertygelse att de fullkomligt passa för hvarandra och skola blifva ett lyckligt par. Torsten har med ens blifvit tio år yngre – och de unga tu se strålande ut som vårsolen. Bröllopet lärer ej blifva utaf förrän i Augusti, – svärmor har|3| litet svårt att skilja sig förr från sin pia. För öfrigt tyckes hon vara i alla afseenden belåten med sin nya svärson.

Från mitt lilla hem har jag lyckligtvis ej heller annat än godt att berätta. Alexandra har visserligen icke varit så frisk som jag det önskat, men i alla fall varit raskare än de flesta unga mödrar i våra dagar. Och lilla Cely är ett så präktigt barn att hon hittills icke skänkt oss annat än glädje, – ständigt frisk och glad och utan ”kinka”, – rosenkinder och strålande ögon. – Också är hemmet oss allt, – bättre nöjen, än hemtrefnaden förunnat, känna vi oss föga frestade att uppsöka. Visst tycker min gumma emellanåt att jag borde ha litet mera tid att disponera äfven för hennes räkning, – men det kan nu ej hjelpas, – om man ej vid mina år arbetar och samlar den erfarenhet hvartill tillfälle erbjudes, så blir det ogjordt. Jag följer principen att såväl genom affärslif som administrativ verksamhet söka utbilda mig i finansielt afseende; kanske skall detta bära goda frukter. Och så hoppas jag att under sommarlugn på Botby åter kunna anknyta de vetenskapliga arbetenas nu afbrutna tråd.

Våra snälla systrar Mili och Alma äro sig lika: arbeta och sträfva och äro varmhjertade som förr, – om ock ej några epouseurerfr. friare förstått detta. – Den fasta vänskap som råder mellan dem samt Alexandra och Jetta bidrager också i sin mon till det kordiala förhållande som sprider en så sällsynt trefnad inom de förenade familjerna. – Milis sånglektioner äro talrikt anlitade.

Adu har gått märkbart fråmåt i utveckling, – jag har ej hört annat än godt om honom från Mustiala. Julen tillbragte han|4| hos mig, och blef derunder konfirmerad. I sommar torde han kunna lemna Mustiala för att söka praktik i sitt yrke.

Robert lefver ännu i det hopp att icke behöfva söka en regress till ryskt regemente. Den komité som sedan medlet af Januari här arbetat på en reorganisation af finska militären, och i hvilken Torsten varit medlem, torde snart afgifva sitt förslag, enligt hvilket det torde bli möjligt för Robert att såsom chef för en af de nya bataljonerna qvarstå och slå sig ut. Och svårligen kan han dervid förbjudas, då han erkänts vara primus inter pareslat. främste bland likar.

Om landtdagen och den inrepolitiska ställningen här, vore visst mycket att berätta, som kunde blifva af intresse för Farbror, men – det är sent på natten, och ännu har jag mycket att skrifva. Också är ställningen ännu ej riktigt prononcerad. –

Skulle Farbror nu vilja på ett riktigt välvilligt sätt räcka mig en förlåtande hand, så gör det i form af ett bref med underrättelser om Eder derborta i det fria, lyckliga Norge!

Alla de mina sända Eder de hjertligaste helsningar! Och jag ber tillslut ännu, att Farbror måtte framgent som förr hysa vänskap för sin

upprigtigt tillgifne

L Mechelin

Finsk text

Hyvä Adolf-setä!

Todistaisi todellakin epätavallisen suurta anteeksiantavaisuutta,jos Setä ei olisi jomoneen kertaan ollut valmis tuomitsemaan minua kirjeenvaihtajana tarkasteltuna. Onhan mennyt monta kuukautta siitä kun sain Sedän viimeisimmän kirjeen – lukemattomat kerrat olen aikonut vastata – jonkin kerran jopa kirjoittanut yhden sivun – ja sitten on taas tullut kaikenlaisia keskeytyksiä ja esteitä tarkoituksen toteuttamisen tielle. Tiedän kyllä tarkoin, että kun on kysymys tietojen välittämisestä, niin tahtoa eivielä voi pitää tekemisenä.Harvoin joskoskaan olen ollut niin töiden rasittama kuin viime aikoina. Ja se on tullut aina vain pahemmaksi. Kun nyt lopultakin pyydän Sedältä anteeksi pitkää vaikenemistani, en voi täysin pätevänä syynä vedota näihin töihini, mutta voin kuitenkin mainita niitä. Nykyiset tehtäväni ovat – senaatin virka – Törngrenin konkurssin omaisuudenhoitaja – naisyhdistyksen rahastonhoitaja – Helsingfors Dagbladetin osakeyhtiön johtaja – Tampereen pellava- ja rautaosakeyhtiön johtokunnan jäsen – Puotilan tilan hoitaja – ja nyt, viime viikolla, säätyjen suostunta- ja valtiovaliokunta valitsi minut sihteerikseen. Viimeksi mainittu tehtävä on sangen työläs, sillä valiokunta istuu joka päivä noin kello 4 alkaen noin7–9 asti iltapäivällä, ja minun tehtäväni on työstää parin kuukauden aikana 8 tai 9 valiokunnan mietintöä. Minun ei tarvinne sanoa, että vaikka tuo työn palkkaus on sangen niukka, 600 markkaa kuussa valtiopäivien kestoaikana, niin olin kuitenkin iloinen, että valiokunta yksimielisesti valitsi minut ennen kaikkia muitaehdokkaita. Olin toivonut saavani sen sijaan vapaata senaatista, mutta se onnistui vain osittain, ja nyt Snellman haluaa lisäksi turvautua minuun eräiden tulliuudistusta koskevien ehdotusten valmistelemiseksi.

Törngrenin konkurssin valvominen ei ollut minulle epämieluista, koska sillä voin ansaita hyvän summan, muttaa noin kolmen miljoonan arvoisen pesän selvittelyyn liittyy varmasti paljon hankaluutta ja epämiellyttävää. On vielä vaikea arvioida, kuinka edullisesti realisointi saadaan tehtyä – mutta olen kuitenkin varautunut 50–60 000 markan tappioihin. Kukaan, joka omistaa jotain, ei nykyaikana voi välttyä tappioilta; meidän liike-elämämme ei liene koskaan elänyt yhtä vaikeaa kriisiä kuin tämä nykyinen. Eräät merkit viittaavat siiihen että kulminaatiopiste on jo ohitettu, mutta jos emme saa vuosiin hyviä vientisuhdanteita, niin toipuminen voi tapahtua vain hitaasti.

Ja nyt, jotten liian pitkään puhuisi vain ikävistä asioista, siirryn kerralla äskettäin sattuneeseen, kaikkein iloisinta lajia olevaan tapaukseen: Torstenin kihlaus minun pikku kälyni neiti Henriette Lindroosin, pikku Jettaksi kutsutun kanssa. Mikään kihlaus ei koskaan ole, omaani lukuunottamatta, ilahduttanut minua niin kuin tämä, sillä minulla on molempien osapuolten tuntemiseen perustuva vankka käsitys, että he sopivat täysin yhteen ja että heistä tulee onnellinen pari. Torsten on nuorentunut kerralla kymmenen vuotta – ja nuo kaksi nuorta säteilevä kuin kevätaurinko. Häät eivät ole ennen kuin elokuun alussa – anopin on hieman vaikea erota pikku tytöstään aikaisemmin. Muutoin hän näyttää kaikin puolin tyytyväiseltä uuteen vävypoikaansa. Omasta pienestä kodistani minulla ei onneksi ole muuta kuin hyvää kerrottavaa. Alexandra ei tosin ole ollut niin terve kuin olin toivonut, mutta kuitenkin reippaampi kuin useimmat nuoret äidit meidän aikanamme. Ja pikku Cely on niin suurenmoinen lapsi, että hän ei ole tuonut meille tähän asti mitään muuta kuin iloa – aina terve ja iloinen, ei ”ronaa” – ruusuposket ja loistavat silmät. – Koti onkin meille kaikki, meillä ei juurikaan ole halua etsiä parempia huvituksia kun mitä kotielämä tarjoaa. Eukkoni tosin toisinaan arvelee, että minulla pitäisi olla vähän enemmän aikaa myös häntä varten – mutta sitä ei voi auttaa. Jos mies ei minun iässäni työskentele ja hanki sitä kokemusta mitä on tarjolla, niin se jää tekemättä. Minun periaatteeni on, että koetan niin liike-elämässä kuin hallinnollisessakin toiminnassa kouluttaa itseäni taloudellisessa mielessä: ehkäpä se tuottaa hyvää hedelmää. Ja toivon, että Puotilan kesäisessä rauhassa voin jälleen solmia myös tieteellisen työni aukirevenneet langat yhteen.

Kiltit siskomme Mili ja Alma ovat omat itsensä: tekevät työtä, yrittävät ja ovat yhtä lämminsydämisiä kuin ennenkin – vaikkeivat kosijat ole sitä vielä ymmärtäneetkään. – Luja ystävyys heidän sekä Alexandran ja Jettan välillä luo osaltaan sitä luottamuksellisuuta, joka levittää harvinaislaatiuista viihtyvyyttä näin yhtyneiden perheiden kesken. – Milin laulutunneilla on runsaasti kävijöitä. Adun kehitys on mennyt merkittävästi eteenpäin –en ole kuullut Mustialasta sanottavan hänestä mitään muuta kuin hyvää. Joulun hän vietti minun luonani ja kävi samalla konfirmoitavana. Kesällä hän jättänee Mustialan etsiäkseen käytännön toimintaa omassa ammatissaan. Robert elää edelleen toivossa, ettei hänen tarvitsisi hakeutua takaisin venäläiseen rykmenttiin. Komitea, joka tammikuun puolivälistä lähtien on työskennellyt Suomen sotalaitoksen uudistamiseksi, ja johon myös Torsten kuuluu, esittänee pian ehdotuksensa, jonka mukaan tulisi mahdolliseksi, että Robert jonkin uuden pataljoonan komentajana voisi jäädä ja jatkaa siinä. Eikä häneltä voi sitä hevin evätä, sillä hänen on tunnustettu olevan paras vertaistensa joukossa.

Valtiopäivistä ja täkäläisen sisäpolitiikan tilanteesta olisi kyllä paljonkin sellaista kerrottavana, joka voisi kiinnostaa Setää – mutta on jo myöhä ja minulla on vielä paljon kirjoitettavaa. Myöskään tilanne ei ole vielä oikein arvioitavissa.

Jos Setä nyt haluaa oikein hyväätekevällä tavalla ojentaa minulle anteeksiantavan käden niin tekee sen kirjeellä, jossa kertoo tietoja Teistä siellä vapaassa, onnellisessa Norjassa!

Koko minun väkeni lähettää teille sydämellisiä terveisiä

ja minä pyydän lopuksi, että Setä edelleen osoittaisi ystävyyttään kuten ennenkin

vilpittömästi uskolliselle

Leo Mechelinille

Original (transkription)

|1|

Bäste Farbror Adolf!

Det skulle i sanning vittna om en ovanligt hög
grad af öfverseende, om Farbror icke redan mången gång
skulle varit färdig att fördöma mig såsom korrespondent
betraktad. Flera månader hafva ju förflutit sedan jag emot-
tog Farbrors senaste skrifvelse – otaliga gånger har jag ämnat
svara, – några gånger tillochmed skrifvit en sida, – och så hafva
afbrott och hinder af hvarjehanda slag åter ställt sig emot af-
sigtens fullföljande. Dock erkänner jag nogsamt, att när det gäller
meddelandet af underrättelser, viljan icke kan tagas för verket.

Sällan eller aldrig har jag varit så öfverhopad af arbete som
under de senaste tiderna. Och ännu värre har det blifvit. Då jag
nu omsider hos Farbror anhåller om förlåtelse för min långa
tystnad, kan jag visserligen icke som fullgiltigt skäl derför åberopa
dessa arbeten, men jag tycker mig dock kunna nämna dem.
Mina nuvarande befattningar äro: senatstjensten, – god man i Törn-
grens konkurs, – skattmästare vid fruntimmersföreningen, – direktör
för HforsHelsingfors Dagblads aktiebloag, – medlem i direktionen för Tammer-
fors linne- och jern aktiebolag, – förvaltare af Botby egendom, –
– och nu senast, förlidna vecka, har jag af Ständernas Stats‑
och Bevillnings utskott blifvit vald till dess sekreterare. Detta
sistnämnda uppdrag är ganska arbetsdrygt, ty utskottet sitter alla
dagar från kl. 4 till 7 à 9 e. m.eftermiddag – och det åligger mig att inom par
månader hafva utarbetat dess 8 à 9 betänkanden. Jag behöfver
|2| ej säga att, oaktadt betalningen för detta arbete är ganska njugg,
600 mark i månaden sålänge landtdagen räcker, jag dock var
rätt glad öfver att utskottet enhälligt valde mig framför flera
andra kandidater. Jag hade hoppats att i stället erhålla ledighet
från Senaten, men detta lyckades blott till en del, och nu vill
Snellman ännu anlita mig för utarbetande af förslag till särskilda
tullreformer.

Kuratelet i Törngrens konkurs var mig icke ovälkommet,
enär jag derigenom kan förtjena en rund summa, men visst är
utredningen af ett bo om inemot 3 miljoner mark förenadt med
en hel hop obehag och bråk. Huru fördelaktig realisationen kan
blifva, har jag ännu svårt att bedöma, – men gör mig dock beredd
på en 50 à 60 tusen marks förlust. Ingen som eger något kan för
öfrigt nuförtiden undgå förluster: en så svår kris som den när-
varande torde vår affärsverld förut aldrig ha upplefvat. Åt-
skilliga tecken tyder visserligen på att kulminationen är öfverstånden,
men få vi ej i år goda export konjunkturer, kunna
vi endast långsamt repa oss.

Och nu, för att icke så länge tala om tråkiga saker, hoppar
jag med ens till en nyligen timad händelse af gladaste slag: Tor-
stens förlofning med min snälla svägerska miss Henriette Lindroos,
lilla Jetta kallad. Aldrig har, näst min egen, en förlofning så
gladt mig som denna, ty jag har den, tillagt nära kännedom af hvardera
kontrahenter grundade, öfvertygelse att de fullkomligt passa för hvar-
andra och skola blifva ett lyckligt par. Torsten har med ens blifvit
tio år yngre – och de unga tu se strålande ut som vårsolen.
Bröllopet lärer ej blifva utaf förrän i Augusti, – svärmor har
|3| litet svårt att skilja sig förr från sin pia. För öfrigt tyckes
hon vara i alla afseenden belåten med sin nya svärson.

Från mitt lilla hem har jag lyckligtvis ej heller annat än
godt att berätta. Alexandra har visserligen icke varit så frisk
som jag det önskat, men i alla fall varit raskare än de flesta
unga mödrar i våra dagar. Och lilla Cely är ett så präktigt barn
att hon hittills icke skänkt oss annat än glädje, – ständigt frisk
och glad och utan ”kinka”, – rosenkinder och strålande ögon. – Ock-
så är hemmet oss allt, – bättre nöjen, än hemtrefnaden förunnat,
känna vi oss föga frestade att uppsöka. Visst tycker min gumma
emellanåt att jag borde ha litet mera tid att disponera äfven för
hennes räkning, – men det kan nu ej hjelpas, – om man ej
vid mina år arbetar och samlar dentillagt erfarenhet hvartill tillfälle erbjudes,
så blir det ogjordt. Jag följer principen att såväl genom affärslif
som administrativ verksamhet söka utbilda mig i finansielt af-
seende; kanske skall detta bära goda frukter. Och så hoppas jag
att under sommarlugn på Botby åter kunna anknyta de veten-
skapliga arbetenas nu afbrutna tråd.

Våra snälla systrar Mili och Alma äro sig lika: arbeta
och sträfva och äro varmhjertade som förr, – om ock ej några
epouseurer förstått detta. – Den fasta vänskap som råder mellan
dem samt Alexandra och Jetta bidrager också i sin mon till det
kordiala förhållande som sprider en så sällsynt trefnad inom
de förenade familjerna. – Milis sånglektioner äro talrikt anlitade.

Adu har gått märkbart fråmåt i utveckling, – jag har ej hört
annat än godt om honom från Mustiala. Julen tillbragte han
|4| hos mig, och blef derunder konfirmerad. I sommar torde
han kunna lemna Mustiala för att söka praktik i sitt yrke.

Robert lefver ännu i det hopp att icke behöfva söka
en regress till ryskt regemente. Den komité som sedan
medlet af Januari här arbetat på en reorganisation af finska
militären, och i hvilken Torsten varit medlem, torde snart
afgifva sitt förslag, enligt hvilket det torde bli möjligt för Ro-
bert att såsom chef för en af de nya bataljonerna qvarstå och
slå sig ut. Och svårligen kan han dervid förbjudas, då han erkänts
vara primus inter pares.

Om landtdagen och den inrepolitiska ställningen här, vore
visst mycket att berätta, som kunde blifva af intresse för Farbror,
men – det är sent på natten, och ännu har jag mycket att
skrifva. Också är ställningen ännu ej riktigt prononcerad. –

Skulle Farbror nu vilja på ett riktigt välvilligt sätt
räcka mig en förlåtande hand, så gör det i form af ett bref
med underrättelser om Eder derborta i det fria, lyckliga
Norge!

Alla de mina sända Eder de hjertligaste helsningar!
Och jag ber tillslut ännu, att Farbror måtte framgent som
förr hysa vänskap för sin

upprigtigt tillgifne

L Mechelin

Dokumentet i faksimil