[före 4.3.]1866 LM–Jules Favre

Svensk text

|1|

Herr Parlamentsledamot

Kommen från utkanten av Europa för att studera den politiska rörelsen i Frankrike, och med uppdrag att i Helsingfors Dagblad teckna porträtt av framstående talare, hade jag velat se, höra de främsta bland dem, och bekanta mig med deras vältalighet på annat sätt än via Le Moniteur universels stenograf. Men porten till Kammaren öppnas bara för ett fåtal privilegierade åhörare; det är få som kan gå till Korinthla – alla har inte samma möjligheter. Andra ordnar inträde via deras ambassadörer; finländare har inte samma resurs; vårt fosterland har ännu inte vunnit fördelen av en särskild representation i utlandet. I dessa omständigheter har jag inget annat hopp än att vända mig till försvararen av nationaliteter som befinner sig i samma situation som Finland. Skulle det vara möjligt, herr, att genom ert godhetsfulla ingripande erhålla en inträdesbiljett|2| till en av de sessioner där ni kommer att tala? Jag hoppas att ni inte tar detta tilltag för simpel nyfikenhet, när det har dikterats av förhoppningen att samvetsgrant fylla mina uppdrag som korrespondent. Vilket resultatet än blir kommer jag alltid att hedra mig med att underteckna

en av era många beundrare

jurist vid Finlands Senat (Statsråd)

Paris, 211 Rue Saint Honoré

till Herr Jules Favre,
ledamot av den Lagstiftande församlingen

Finsk text

Herra parlamentin jäsen

Kun olen tullut Euroopan toiselta laidalta tutkimaan Ranskan poliittisia liikkeitä ja saanut tehtäväkseni hahmotella muotokuvia etevistä puhujista Helsingfors Dagbladiin, olisin halunnut nähdä ja ymmärtää heistä merkittävimpiä ja tutustua heidän kaunopuheisuuteensa muutoin kuin Le Moniteur universelin pikakirjoittajan välityksellä. Kamarin ovet eivät kuitenkaan aukene kuin pienelle etuoikeutetulle kuulijajoukolle; Korinttiin ei ole lupa kenen hyvänsä astua. Toiset saavat pääsyn suurlähettiläidensä välityksellä; suomalaisilla ei ole samaa keinoa: isänmaamme ei ole vielä saanut erityisedustuston etua ulkomailla. Näissä olosuhteissa minulla ei ole muuta toivoa kuin kääntyä samassa tilanteessa Suomen kanssa olevien kansojen puolestapuhujan puoleen. Olisiko mahdollista saada Teidän hyväntahtoisella myötävaikutuksellanne pääsylippu johonkin istuntoon, jossa puhutte? Toivon, että ette laita tätä yritystäni, johon minua innoitti halu täyttää tunnontarkasti velvollisuuteni kirjeenvaihtajana, pelkän uteliaisuuden tiliin. Mikä sen tuloksena sitten onkin, minulla on aina kunnia allekirjoittaa

yhtenä lukuisista ihailijoistanne

juristi Suomen senaatissa

Paris, 211 Rue St Honoré

Herra Jules Favrelle, lakia säätvän kokouksen jäsenelle

Original (transkription)

|1|

Monsieur le Député

Venu de l’extrémité de l’Europe pour étudier
le mouvement politique en France, et chargé
d’esquisser, dans le Dagblad de Helsingfors,
le portrait des orateurs éminents, j’aurais voulu
voir, entendre les principaux d’entr’eux, et connaitre
leur éloquence autrement que par la sténographie
du Moniteur. Mais les portes de la Chambre
ne s’ouvrent que pour un petit nombre d’auditeurs
privilégies ; non licet cuivis adire Corinthum.
D’autres obtiennent accès par l’intermédiaire de
leur ambassadeurs ; les Finnois n’ont pas la
même ressource : notre patrie n’a pas encore
conquis l’avantage d’une représentation
spéciale à l’étranger. Dans cette circonstance,
je n’ai d’autre espoir que de m’adresser à
l’orateur des nationalités qui se trouvent dans
la même situation que la Finlande. Serait-il
possible, Monsieur, d’obtenir, par votre
bienveillante intervention, un billet d’entrée pour
|2| une des séances où vous parlerez ?
J’espère que vous n’attribuerez pas à
une banale curiosité cette démarche qui
m’est inspirée par le désir de remplir
consciencieusement mes devoirs de
correspondant. Quelqu’en soit le résultat,
je m’honorerai toujours de signer

l’un de vos nombreux admirateurs

avocat au Sénat (Conseil d’état) de la Finlande

Paris, 211 Rue St Honoré

à Monsieur Jules Favre,
membre du Corps législatif.

Dokumentet i faksimil