27.2.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Härhos medfölja 50 ststycken prioritets aktier undanskrifna af mig & P-pé och får du resten med onsdagens post. Jag har daterat dem den 1 Mars efter räntan skall beräknas från den dagen. – Äfven vidfogar jag köpebrefvet rörande fabriken vid Nokia jemte arrendekontraktet med Bruket behörigen transporteradt, och dodito med bönderna x. y. o. s. v. rörande gamla [...]oläslig/saknad text vid Nokia. Att jag icke antog ditt förslag att ensam betala kartansvårtytt bör Du finna naturligt, då ju inventarierna följa med och dessutom den af oss påräknade räntan för våra inratersvårtytt till d. 7 majsvårtytt går förlorad. – Ditt tillägg om kommesvårtytt enligt lag har jag bort|2|lemnat emedan detta köp ju icke gäller fastighet. – Bruket har jag icke kunnat förmå att lemna mig öppensvårtytt rätt till arrende kontraktets transporterande utan Nääs hörande, men deremot godkände han transporten och medgaf Nokia Bolag rätt att tillåtasvårtytt inteckningar efter behag utan hans hörande. Om detta nu icke är just lika bra som det föreslagna kan jag verkligen icke derföre, ty de dumma äro stockenvisa såsom Du vet och der hjelper ingen bevisföring huru förnuftig den än må vara. – För att kunna operera vid tinget i fredag ber jag Dig med onsdags posten tillsända mig följande:

1o) Köpebrefvet för Nokia egendom att användas vid uppbudsanhållan

|3|

2o) Originala skuldsedeln till Finlands Bank för att intecknas (månne icke senaten kunde nöja sig med en bestyrkt afskrift då engång originalet företettssvårtytt i Banken)

3o) Det af mig i dag insända köpebrefvet om Nokia fabriker, behörigen underskrifvet, jemte begge arrendekontrakten att användas vid inteckningen för din svärmor

4o) De tresvårtytt skuldsedlarna till din svärmor för att i Nokia vexlarsvårtytt intecknas

5o) Originala stadgarna för bolaget jemte resolutionen och konstituerande bolagsstämmoprotokol ifall de skulle behöfvas för att constatera bolagets tillvaro.

Såvida jag kommer ihåg borde icke andra dokumenter behöfvas|4| men dessa uppräknade måste jag nödvändigt erhålla med onsdagsposten, emedan tinget begynner fredagen den 3 Mars, och derförinnan någon vidare post från HforsHelsingfors icke hit anländer.

Att Du diskonterat vår vexel i FöBankenFöreningsbanken var bra och ber jag Dig af utfallande beloppet använda för Lagerborg i morgon den sista Februari 12 000 msmark silver + 7 % å summan för 2 månader samt dessutom underrätta honom om att såsnart bokslutet är färdigt, hvilket borde hända i slutet af veckan, skall dividenden för 1870 till honom utbetalas. – Vill han dock nu genast hafva mera kan du utgifva ytterligare 7 % för 1870 då han skall erhålla nästa såsnart dividendens belopp kan bestämmas. Resten af vexeln ber jag Dig sända hit ty här behöfves penningar för alla uppköp. – Tuissimuslat. ~ Din allra käraste vän

Fredrik Idestam

ObsObservera När förfaller vexeln?

Finsk text

Hyvä ystävä!

Ohessa 50 kpl etuoikeutettuja osakkeita, jotka minä & P–pé olemme panneet syrjään, ja loput saat keskiviikon postissa. Olen päivännyt ne maaliskuun 1. päivälle, ja korko lasketaan siitä päivästä lähtien. – Oheistan myös Nokian tehtaan kauppakirjan ja tehtaiden kanssa solmitun asianmukaisesti siirretyn maanvuokrasopimuksen sekä maanviljelijöiden x. y. jne. maanvuokrasopimuksen Nokian vanhojen [...]oläslig/saknad text. Sinusta lienee ymmärrettävää, etten suostunut ehdotukseesi maksaa karttaa yksin, sillä kalustohan seuraa mukana ja lisäksi osakemaksuille toukokuun 7. päivään saakka laskemamme korko menee hukkaan. – Lisäyksesi ”tulkoon lain mukaan” jätin pois, sillä tämä kauppahan ei koske kiinteistöä. – En saanut tehtaita luovuttamaan minulle täyttä vapautta maanvuokrasopimuksen siirtämiseen Nääsiä kuulematta, mutta hän puolestaan hyväksyi siirron ja myönsi Nokia-yhtiölle oikeuden sallia kiinnitykset aivan vapaasti häntä kuulematta. Eikö tämä nyt ole aivan yhtä hyvä kuin se mitä ehdotettiin, en todella voi [...]oläslig/saknad text, sillä tyhmät ovat itsepäisiä, kuten tiedät, eivätkä siinä perustelut auta, olivatpa ne miten järkeviä hyvänsä. – Jotta voisin toimia käräjillä perjantaina, lähetäthän minulle keskiviikon postissa seuraavat:

1o) Nokian kartanon kauppakirjan lainhuutohakemukseen.

2o) Alkuperäisen velkakirjan kiinnitettäväksi Suomen Pankkiin (eikö senaatti voisi tyytyä oikeaksi todistettuun kopioon, kun kerran alkuperäinen on viety pankkiin?)

3o) Minun tänään lähettämäni Nokian tehtaiden kauppakirjan asianmukaisesti allekirjoitettuna sekä molemmat maanvuokrasopimukset kiinnitykseen anopillesi.

4o) Kolme velkakirjaa anopillesi Nokian vekselien vakuudeksi.

5o) Yhtiön alkuperäiset säännöt sekä välipäätöksen ja perustavan yhtiökokouksen pöytäkirjan, joita saatetaan tarvita yhtiön olemassaolon todistamiseksi.

Sikäli kuin muistan, muita asiakirjoja ei pitäisi tarvita, mutta nämä luettelemani minun on ehdottomasti saatava keskiviikon postissa, sillä käräjäoikeuden istunto alkaa perjantaina 3. maaliskuuta, eikä tänne sitä ennen tule Helsingistä muuta postia.

On hyvä, että olet diskontannut vekselimme Yhdyspankissa, ja pyydän sinua maksamaan saadusta summasta Lagerborgille huomenna helmikuun viimeisenä päivänä 12 000 hopeamarkkaa + 7 % summalle 2 kuukaudelta sekä lisäksi ilmoittamaan hänelle, että heti kun tilinpäätös on valmis, varmaankin loppuviikolla, hänelle maksetaan vuoden 1870 osinko. – Jos hän nyt kuitenkin haluaa heti enemmän, voit antaa lisäksi 7 % vuodelta 1870, jolloin hän saa seuraavan heti, kun osinkosumma on määritelty. Lähetäthän loput vekselistä tänne, sillä täällä tarvitaan rahaa kaikkiin ostoksiin.

– Tuissimus

Fredrik Idestam

Huom! Milloin vekseli erääntyy?

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Härhos medfölja 50 ststycken prioritets
aktier undanskrifna af mig & P-pé
och får du resten med onsdagens
post. Jag har daterat dem den
1 Mars efter räntan skall beräk-
nas från den dagen. – Äfven
vidfogar jag köpebrefvet rörande
fabriken vid Nokia jemte arrende-
kontraktet med Bruket behörigen
transporteradt, och dodito med bönder-
na x. y. o. s. v. rörande gamla
[...]oläslig/saknad text vid Nokia. Att jag icke
antog ditt förslag att ensam betala
kartansvårtytt bör Du finna naturligt,
då ju inventarierna följa med
och dessutom den af oss påräkna-
de räntan för våra inratersvårtytt till
d. 7 majsvårtytt går förlorad. – Ditt tillägg
om kommesvårtytt enligt lag har jag bort-
|2| lemnat emedan detta köp ju
icke gäller fastighet. – Bruket
har jag icke kunnat förmå att
lemna mig öppensvårtytt rätt till arren-
de kontraktets transporterande utan
Nääs hörande, men deremot god-
kände han transporten och medgaf
Nokia Bolag rätt att tillåtasvårtytt in-
teckningar efter behag utan
hans hörande. Om detta nu
icke är just lika bra som det
föreslagna kan jag verkligen
icke derföre, ty de dumma äro
stockenvisa såsom Du vet och der
hjelper ingen bevisföring huru
förnuftig den än må vara. –
För att kunna operera
vid tinget i fredag ber jag
Dig med onsdags posten
tillsända mig följande:

1o) Köpebrefvet för Nokia egendom
att användas vid uppbudsanhållan

|3|

2o) Originala skuldsedeln till
Finlands Bank för att intecknas
(månne icke senaten kunde nöja
sig med en bestyrkt afskrift då engång
originalet företettssvårtytt i Banken)

3o) Det af mig i dag insända
köpebrefvet om Nokia fabriker,
behörigen underskrifvet, jemte
begge arrendekontrakten att an-
vändas vid inteckningen för
din svärmor

4o) De tresvårtytt skuldsedlarna till din
svärmor för att i Nokia vexlarsvårtytt
intecknas

5o) Originala stadgarna för
bolaget jemte resolutionen
och konstituerande bolagsstäm-
moprotokol ifall de skulle
behöfvas för att constatera
bolagets tillvaro.

Såvida jag kommer ihåg borde
icke andra dokumenter behöfvas
|4| men dessa uppräknade måste
jag nödvändigt erhålla med
onsdagsposten, emedan tinget
begynner fredagen den 3 Mars,
och derförinnan någon vidare
post från HforsHelsingfors icke hit anländer.

Att Du diskonterat vår vexel
i FöBankenFöreningsbanken var bra och ber jag
Dig af utfallande beloppet använ-
da för Lagerborg i morgon den
sista Februari 12 000 msmark silver + 7 %
å summan för 2 månader samt
dessutom underrätta honom om
att såsnart bokslutet är färdigt,
hvilket borde hända i slutet af
veckan, skall dividenden för 1870
till honom utbetalas. – Vill han
dock nu genast hafva mera kan du
utgifva ytterligare 7 % för 1870 då han
skall erhålla nästa såsnart divi-
dendens belopp kan bestämmas.
Resten af vexeln ber jag Dig sända
hit ty här behöfves penningar för
alla uppköp. – Tuissimus

Fredrik Idestam

ObsObservera När förfaller vexeln?

Dokumentet i faksimil