8.7.1863 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|177|

Heders vän!

Temligen sentimentalt stämd sätter jag mig att besvara ditt senaste bref, för hvilket jag hjertligen tackar dig. – Jag kommer just från brunnsparken, der musiken spelar och menskliga individer i massa njuta af den herrliga, klara och lugna Juliqvällen. Jag vankade omkring der en timma – ensam och öfvergifven, lik en gengångare. Äfven nu spanade jag fåfängt efter Aa Rkompff, hvilken jag, skulle du väl tro det, icke en enda gång lyckats träffa ensam: jag har sålunda, tvertemot hvad jag hoppades, ännu icke fått höra det ringaste om min pia, sedan hon for. Efter att några gånger fåfängt ha sökt herrskapet Rff, träffade jag dem slutligen en afton, – men man satt hela tiden tillsammans. Tvenne gånger har jag råkat modren och yngre systren i brunnsparken, men den äldre är som bortblåst, blott jag är i rörelse; hon skall dock dagligen göra promenader. Men när man, som Robert säga, är född under planeten Markattan, bör man icke förvåna sig öfver en ihärdig otur. Emellertid torde du kunna tänka dig, hvilken tärande längtan ofta plågar mig. Vännerna finnes ej heller här till tröstande förströelse. Ågren blott är qvar, – vi dinera tillsammans och tycka naturligtvis om hvarandra, – men det fyller icke tomheten. Till svar på dina frågor om våra ligister vill jag meddela, att Paschan f. n.för närvarande befinner sig i den landsändan Tohmajärvi: han for först till landt|2|bruksmötet i Jämsä, och derifrån skulle han, via Nyslott och Pungaharju, med tu à tre löddriga åk inrulla till den fredliga prostgården, vid sin ankomst ”med saftiga kötteder afbrytande husfadrens aftonböner”. Han skall tillbringa en månad i någon bondgård i grannskapet ”der modermålet rent och klart läres”. Ty se, han har ansökt och erhållit privilegium att utgifva sin tidning på finska, ”Päivätär”, hvilken, äfven den, torde börja sina dagar i September, dock med afsigt att bli äldre än salig Barometern ... Plato och Viftus skola säkert bjuda till att på det bästa representera den Karelska landsbygden. Den senare kom sig icke att tentera ännu: demonerna voro honom öfvermäktiga. I höst, heter det nu. Kanske. Men derjemte skall han blifva Päivätärs bel esprit. Tredje medarbetare är Api Nylander, på hvars skuldror till en början det mesta bråket skall hvälfvas, ty den stora hufvudredaktören skall ”låta basen mäktigt ljuda på Riddarhuset”. – Riksdagskallelsen är ju nu ändtligen utfärdad. D. 26 Juni lästes den i tidningarne. I hufvudstaden emottogs den med största lugn, utan ens en illumination. Naturligtvis fägnar man sig dock hjertligen öfver att detta stora önskningsmål nu ändå bestämdt skall blifva en verklighet. Men den fordom stora fonden af tacksamhetshänförelse ha vederbörande mellanlänkar småningom lyckats fuska bort. I Åbo hölls dock genast en fêtefr. fest, vid hvilken Prof.Professor Schauman var talare. Visst kännes det som om en sten lyftats från ens hjerta, att ha den så länge saknade vissheten, att möjligheten till utveckling och|3| reformer nu är inne. Måtte denna möjlighet blott begagnas så klokt, så modigt, så insigtsfullt och kraftigt som det höfves och behöfves! Om nu sömnighet, försigtighet och inställsamhet finge öfverhand, och endast lappverk och halfmesyrer blefve resultatet af detta stora tillfälle, – då, tror jag, blefve man nog sorgsen för att vilja emigrera från detta olyckliga land, der luften är så tung och framtiden så höljd af töcken. Låtom oss dock hoppas det bästa! Låtom oss förjaga pessimismens mörka skuggor och heldre söka tillegna oss en fast förtröstan uppå att man äfven här skall kunna utbilda en sann medborgerlig karakter och bevara den ren och hög samt med framgång kämpa för höga och ädla mål! Hurudan blefve väl annars vid grafvens rand återblicken uppå ens lif? – – –

Langenskiöld begrofs den 2e dennes. En ofantlig folkmassa följde tåget och fyllde kyrkan. Den stackars enkan är öfverväldigad af sorg. – Axel är också rätt beklagansvärd: sjukdomen har åter visat sig – han håller nu på med smörjkuren. – Lillus spekulerar på egendomar till höger och venster, men med hans brist på viltillagt av utgivarenja och beslutsamhet tyckes det icke vilja bli något utaf. – De finska bataljonerna äro nu alla på marsch till Parola eller Luolais, der det stora mötet skall begynna den 13de. Kejsaren har för afsigt att sjelf komma och mönstra dem omkr.omkring d. 24 dennes. Du kan tänka dig att vederbb.vederbörande chefer befinna sig i en viss spänning.|4| Det skall dock redan gå ganska bra för Torsten, – och för Robert är jag lugn, oaktadt Willebrandt nu anländt och öfvertagit befälet. – Kejsarens besök har naturligtvis en politisk betydelse. Man säger att han är så förtörnad på HforsHelsingfors, för det ingen adress kom härifrån, att han blott skulle resa genom staden utan att se sig omkring. Emellertid förbereder borgerskapet att storartadt emottagande, med triumfportar, flaggor, blommor etc.et cetera – och man tror att han sålunda blir fullt blidkad. Det är meningen att visa honom att, om man också icke genom adresser vill liera sig med Rysslands utrikespolitik, så sorterar och erkänner man ändå Alexanders förtjenster såsom Finlands Storfurste; och såsom sådan bör han betraktas såsnart han beträdt finsk jord. Också bör landtdagsmanifestets utfärdande berättiga honom till hyllning. Jag skall väl sedan beskrifva för dig huru denna historia aflupit.

Det var ledsamt att du i ditt bref icke nämnde, om och när du skrifvit till Maria. Att du gjort det tager jag för afgjordt; hon gör det lyckligtvis också, och vi förmoda derföre att ditt bref förkommit. Ty huru vore det väl möjligt att du med afsigt skulle, sedan Maj månad, lemnat din stackars älskling utan bref? Hon var nyligen rest till Lahdentaka (fadren till Parola). Efter återkomsten dröjde hon några dagar|5| i staden; – afresan uppskjöts till senare på fredagsaftonen, för att invänta posten. Den kom, men åter intet bref! Den stackars flickan! Icke nog med att hon sjelf är orolig – hon måste naturligtvis dessutom besvara frågor och förmodanden – – – Ställ för all del framdeles så till att hon får litet oftare bref! – Jag lät nu helsa henne genom Kalle och säga ”att du mår bra, samt att bref till henne måtte ha förkommit emedan det ur brefvet till mig framgår att du skrifvit.”

D. 9de. Det förefaller mig som hade jag ännu så mycket att säga. Men tiden är knapp och jag måste sluta. – Augusta är förmodligen i Mariebad med fadren. Idag hoppas jag få närmare notiser: det är nemligen stor utfärd till Mejlans, der gardesmusiken ger afskedskonsert. Jag har beställt en vagn och skall nu bege mig till Rkampffsför att invitera dem dit. Måtte de gå in derpå! – Jag har nu under nära två månader offrat tid för att få ett sammanträffande; nu måste man offra äfven pengar. Gerna, blott det leder till något! – Chtte vägrar fortfarande att skrifva under. – När jag skrifver till Asklepen skall jag framföra din lyckönskan. Jag gaf honom din adress och tog af honom löftet att skrifva dig till. – Pluggningen går något matt nu under sommarfägringen, om par, tre veckor torde jag dock kunna uppvakta Rosenborg. – Skulle du råka Lstrand under hans utrikesresa, så låts icke om hvad jag Ø Ø skref om mitt besök i Kangasala. Det är onödigt af dig att tala om ”slarfviga” bref. Skall ※ ※ någon göra det så är det vännen

Leo.

|1|

P. S.Post Scriptum Träffar du Augusta, så inger dig nog din vänskap och din känsla de rätta orden. Tack emellertid för anbudet och din goda vilja! – –

Finsk text

Kelpo ystävä!

Varsin sentimentaalisessa tunnelmassa asetun vastaamaan viimeisimpään kirjeeseesi, josta sinua sydämestäni kiitän. – Tulen juuri Kaivopuistosta jossa musiikki soi ja ihmisyksilöt nauttivat laumoittain ihanasta, kirkkaasta ja rauhallisesta heinäkuun illasta. Vaeltelin ympäriinsä tunnin, – yksin ja hylättynä, kuin haamu. Nytkin etsin turhaan Augusta Rosenkampffia, jota en kertaakaan, voisitko tätä uskoa, ole onnistunut tapaamaan yksin. En ole siten, päinvastoin kuin toivoin, onnistunut saamaan vähäisintäkään tietoa tyttösestäni sen jälkeen kun hän lähti. Etsittyäni pari kertaa turhaan herrasväki Rosenkampffia onnistuin eräänä iltana näkemään heidät – mutta he istuivat koko ajan yhdessä. Kahdesti olen sattunut näkemään äidin ja nuoremman sisaren kaivopuistossa, mutta vanhempi on kuin poispuhallettu, jos minä vain olen liikkeellä. Hän kuuluu kuitenkin käyvän kävelyllä päivittäin. Mutta jos on, niin kuin Robert sanoo, syntynyt Markattan-planeetan merkeissä, ei pidä ihmetellä jatkuvaa epäonnea. Voinet kuitenkin ajatella, mikä piinaava kaipuu minua usein vaivaa. Eikä täällä ole ystäviä lohduttamassa. Vain Ågren on jäljellä, me syömme päivällistä yhdessä ja pidämme tietenkin toisistamme, mutta ei se täytä tyhjyyttä. Vastauksen kysymyksiisi liigan jäsenistä voin sanoa, että Paschan on tällä hetkellä Tohmajärven maankolkassa. Hän matkusti ensin maanmittarikokoukseen Jämsään, josta hänen piti Savonlinnan ja Punkaharjun kautta parilla, kolmella vaahtoavalla ajokerralla saapua perille rauhalliseen pappilaan, niin että hänen saapuessaan ”karkeat kiroukset keskeyttävät talon isännän iltarukoukset”. Hänen on määrä viettää kuukausi jossain talonpoikaistalossa naapurustossa,”missä äidinkieltä opitaan selkeänä ja kirkkaana”. Hän on nimittäin hakenut ja saanut privilegion julkaista suomenkielistä ”Päivätär”-sanomalehteä, joka alkaisi ilmestyä syyskuussa, ja on tarkoitettu pitkäikäisemmäksi kuin autuas Barometern. Plato ja Viftus varmaankin parhaillaan tarjoutuvat esittelemään Karjalan maaseutua. Jälkimmäinen ei vielä mennyt tenttimään, demonit kävivät hänelle ylivoimaisiksi. Syksyllä, hän nyt sanoo, Ehkäpä. Mutta samalla hänestä tulee Päivättären hengenluoja. Kolmas mukanaolija on Api Nyander, jonka harteille aluksi kai lasketaan kaikkein raskain taakka, sillä uusi päätoimittaja tulee antamaan ”pasuunan soida mahtavasti ritarihuoneessa”. Valtiopäiväkutsu on nyt vihdoin annettu – Lehdissä se julkaistiin 26. päivänä. Pääkaupungissa se otettiin vastaan rauhallisesti, ei edes ilotulitusta. Kaikkia tietenkin ilahduttaa sydämen pohjasta, että tuon suuren toiveen on nyt vihdoin määrä toteutua. Mutta ne ennen niin mittavat kiitollisuudenosoitukset ovat asianomaiset väliportaat nyt onnistuneet möhlimään. Turussa sentään järjestettiin heti juhla, jossa prof. Schauman oli puhujana. Tuntuuhan se toki kuin kivi olisi nostettu sydämeltä, kun nyt on kauan kaivattu varmuus siitä, että mahdollisuus kehitykseen ja uudistuksiin on käsillä. Kunpa sitä mahdollisuutta vain käytettäisiin niin viisasti, niin rohkeasti, niin oivaltavasti ja taitavasti kuin se ansaitsee ja tarvitsee. Jos velttous, varovaisuus ja pidättyväisyys saavat yliotteen ja suuri tilaisuus antaa tuloksiksi vain töherryksiä ja puolinaisia toimia – niin luulenpa sen olevan niin surullinen asia, että tekee mieli muuttaa pois tästä onnettomasta maasta, jossa ilmapiiri on niin raskas ja tulevaisuus niin sumun peitossa. Toivotaan kuitenkin parasta! Karkoittakaamme pessimismin synkät varjot ja etsikäämme mieluummin lujaa luottamusta siihen, että myös täällä voidaan luoda todellinen kansalaismieli, säilyttää se puhtaana ja korkeana ja taistella menestyksellisesti korkeiden ja jalojen päämäärien puolesta! Miten muussa tapauksessa voisikaan haudan partaalta katsella elämäänsä taaksepäin – –?

Langenskiöld haudattiin 2. päivänä tätä kuuta. Valtava ihmisjoukko seurasi kulkuetta ja täytti kirkon. Leskiraukka on surun murtama. Axelin tilanne on myös surkea, sairaus on taas tullut esiin – hän on nyt voidekuurilla –. Lillus spekuloi omaisuuksilla oikealla ja vasemmalla, mutta näyttää siltä, että hänen tahdollaan ja päättäväisyydellään siitä ei tule yhtään mitään. Suomen kaikki pataljoonat marssivat nyt Parolaan eli Luolaisille, missä suuri kokoontuminen alkaa 13. päivä. Keisarin on tarkoitus tulla itse ja tarkastaa ne 24. päivä. Voi arvata, että asianomaiset päälliköt ovat melkoisessa jännityksessä. Torstenin kohdalla taitaa kuitenkin sujua jo hyvin – ja Robertin suhteen olen rauhallinen, vaikka Willebrand onkin nyt saapunut ja ottanut päällikkyyden. – Keisarin vierailulla on luonnollisesti poliittinen merkitys. Sanotaan hänen olevaan niin pettynyt Helsinkiin, josta ei tullut yhtään adressia, että hän aikoo vain matkustaa kaupungin läpi ympärilleen katsomatta. Porvaristo valmistelee silti suurenmoista vastaanottoa riemukaarineen, portteineen, lippuineen ja kukkineen jne – ja luullaan, että hän tulisi sillä täysin lepytetyksi. Tarkotus on näyttää hänelle, että vaikkei halutakaan millään addresseilla sekaantua Venäjän ulkopolitiikkaan, niin nostetaan kuitenkin esille ja tunnustetaan Aleksanterin ansiot Suomen suuriruhtinaana; ja sellaisena häntä tulee pitää heti, kun hän astuu Suomen maaperälle. Myös valtiopäiväjulistuksen antaminen perustelee tällaisen kunnnianosoituksen hänelle. Kerron sitten sinulle miten tässä tarinassa on käynyt.

Oli surullista, ettet kirjeessäsi maininnut, oletko kirjoittanut Marialle ja koska. Pidän selvänä, että olet niin tehnyt, ja hän onneksi tekee myös niin, ja siksi odotamme sinun kirjeesi saapumista. Sillä miten muuten olisi mahdollista, että sinä olisit tarkoituksellisesti toukokuusta lähtien jättänyt rakastettuparkasi vaille kirjettä? Hän on nyt hiljattain matkustanut Lahdentaakse (isä Parolaan). Kotiinpaluunsa jälkeen hän oli jonkin aikaa kaupungissa – lähtöä lykättiin pitkälle perjantai-iltaan koska odotettiin postia. Posti tuli, muttei taaskaan kirjettä! Tyttö parka! Ei riitä, että hän itse on levoton – hänen täytyy tietenkin vastata kyselyihin ja arveluihin. – Asennoidu nyt jatkossa niin, että hän saa hieman useammin kirjeitä! – Minä lähetän hänelle nyt terveisiä Kallen kautta ja sanon, että ”sinä voit hyvin ja sinun kirjeesi hänelle on tulossa, koska hänen kirjeestään minulle sain käsityksen, että hän on kirjoittanut”.

9. päivä. Tuntuu, että minulla olisi vieläkin paljon sanottavaa. Mutta aika on tiukoilla ja täytyy lopettaa. Augusta on luultavasti Mariebadissa isänsä kanssa. Toivon saavani tänään tarkempia tietoja, nyt on nimittäin suuri retki Meilahteen, jossa Kaartin soittokunta antaa läksiäiskonsertin. Olen tilannut vaunut ja lähden nyt Rosenkampffeille kutsuakseni heidät mukaan. Kunpa he lähtisivät! – Olen kahden kuukauden ajan uhrannut aikaani saadakseni aikaan tapaamisen, nyt täytyy uhrata rahaakin. Mutta mielihyvin, jos se vain johtaa johonkin!

Charlotte kieltäytyy edelleen allekirjoittamasta. – Kun kirjoitan Asklepenille, välitän sinun onnittelusi. Annoin hänelle osoitteesi ja vaadin häneltä lupauksen, että hän kirjoittaa sinulle. Pänttääminen käy nyt kesän väreissä hieman laiskasti, mutta parin, kolmen viikon päästä aion kuitenkin herätellä Rosenborgia. – Jos satut tapaamaan Liljestrandia hänen ulkomaanmatkallaan, niin älä kerro, mitä kirjoitin sinulle Kangasalan matkastani. Sinun ei tarvitse kertoa tällaisesta ”hätäisestä” kirjeestä. Jos joku kertoo, se on ystäväsi

Leo

PS. Jos tapaat Augustan, niin ystävyytesi ja tunteesi antavat sinulle kyllä oikeat sanat. Kiitos kuitenkin tarjouksestasi ja hyvästä tahdostasi!

Original (transkription)

|177|

Heders vän!

Temligen sentimentalt stämd sätter jag mig att
besvara ditt senaste bref, för hvilket jag hjertligen tackar
dig. – Jag kommer just från brunnsparken, der musiken
spelar och menskliga individer i massa njuta af den
herrliga, klara och lugna Juliqvällen. Jag vankade omkring
der en timma – ensam och öfvergifven, lik en gengångare.
Äfven nu spanade jag fåfängt efter Aa Rkompff, hvilken
jag, skulle du väl tro det, icke en enda gång lyckats träffa
ensam: jag har sålunda, tvertemot hvad jag hoppades, ännu
icke fått höra det ringaste om min pia, sedan hon for.
Efter att några gånger fåfängt ha sökt herrskapet Rff, träf-
fade jag dem slutligen en afton, – men man satt hela tiden
tillsammans. Tvenne gånger har jag råkat modren och yngre
systren i brunnsparken, men den äldre är som bortblåst, blott
jag är i rörelse; hon skall dock dagligen göra promenader.
Men när man, som Robert säga, är född under planeten
Markattan, bör man icke förvåna sig öfver en ihärdig otur.
Emellertid torde du kunna tänka dig, hvilken tärande
längtan ofta plågar mig. Vännerna finnes ej heller här
till tröstande förströelse. Ågren blott är qvar, – vi dinera
tillsammans och tycka naturligtvis om hvarandra, – men
det fyller icke tomheten. Till svar på dina frågor om
våra ligister vill jag meddela, att Paschan f. n.för närvarande befinner
sig i den landsändan Tohmajärvi: han for först till landt-
|2| bruksmötet i Jämsä, och derifrån skulle han, via Nyslott och
Pungaharju, med tu à tre löddriga åk inrulla till den fredliga
prostgården, vid sin ankomst ”med saftiga kötteder afbrytande
husfadrens aftonböner”. Han skall tillbringa en månad i någon
bondgård i grannskapet ”der modermålet rent och klart läres”.
Ty se, han har ansökt och erhållit privilegium att utgifva
sin tidning på finska, ”Päivätär”, hvilken, äfven den, torde börja
sina dagar i September, dock med afsigt att bli äldre än
salig Barometern ... Plato och Viftus skola säkert bjuda
till att på det bästa representera den Karelska landsbygden.
Den senare kom sig icke att tentera ännu: demonerna voro
honom öfvermäktiga. I höst, heter det nu. Kanske. Men der-
jemte skall han blifva Päivätärs bel esprit. Tredje med-
arbetare är Api Nylander, på hvars skuldror till en
början det mesta bråket skall hvälfvas, ty den stora huf-
vudredaktören skall ”låta basen mäktigt ljuda på Riddar-
huset”. – Riksdagskallelsen är ju nu ändtligen utfärdad.
D. 26 Juni lästes den i tidningarne. I hufvudstaden emot-
togs den med största lugn, utan ens en illumination.
Naturligtvis fägnar man sig dock hjertligen öfver att
detta stora önskningsmål nu ändå bestämdt skall blifva
en verklighet. Men den fordomtillagt stora fonden af tacksamhetshän-
förelse ha vederbörande mellanlänkar småningom lyckats
fuska bort. I Åbo hölls dock genast en fête, vid
hvilken Prof.Professor Schauman var talare. Visst kännes det
som om en sten lyftats från ens hjerta, att ha den så
länge saknade vissheten, att möjligheten till utveckling och
|3| reformer nu är inne. Måtte denna möjlighet blott be-
gagnas så klokt, så modigt, så insigtsfullt och kraftigt
som det höfves och behöfves! Om nu sömnighet, försig-
tighet och inställsamhet finge öfverhand, och endast lapp-
verk och halfmesyrer blefve resultatet af detta stora
tillfälle, – då, tror jag, blefve man nog sorgsen för att
vilja emigrera från detta olyckliga land, der luften är så
tung och framtiden så höljd af töcken. Låtom oss dock hoppas
det bästa! Låtom oss förjaga pessimismens mörka skuggor
och heldre söka tillegna oss en fast förtröstan uppå att
man äfven här skall kunna utbilda en sann medborgerlig
karakter och bevara den ren och hög samt med framgång
kämpa för höga och ädla mål! Hurudan blefve väl annars
vid grafvens rand återblicken uppå ens lif? – – –

Langenskiöld begrofs den 2e dennes. En ofantlig folk-
massa följde tåget och fyllde kyrkan. Den stackars
enkan är öfverväldigad af sorg. – Axel är också rätt
beklagansvärd: sjukdomen har åter visat sig – han håller
nu på med smörjkuren. – Lillus spekulerar på egen-
domar till höger och venster, men med hans brist på
[...]oläsligtja och beslutsamhet tyckes det icke vilja bli något
utaf. – De finska bataljonerna äro nu alla på
marsch till Parola eller Luolais, der det stora mötet
skall begynna den 13de. Kejsaren har för afsigt att sjelf
komma och mönstra dem omkr.omkring d. 24 dennes. Du kan
tänka dig att vederbb.vederbörande chefer befinna sig i en viss spänning.
|4| Det skall dock redan gå ganska bra för Torsten, – och för
Robert är jag lugn, oaktadt Willebrandt nu anländt och
öfvertagit befälet. – Kejsarens besök har naturligtvis
en politisk betydelse. Man säger att han är så förtörnad
HforsHelsingfors, för det ingen adress kom härifrån, att han
blott skulle resa genom staden utan att se sig omkring.
Emellertid förbereder borgerskapet att storartadt emotta-
gande, med triumfportar, flaggor, blommor etc.et cetera – och
man tror att han sålunda blir fullt blidkad. Det är
meningen att visa honom att, om man också icke genom
adresser vill liera sig med Rysslands utrikespolitik,
så sorterar och erkänner man ändå Alexanders förtjenster
såsom Finlands Storfurste; och såsom sådan bör han
betraktas såsnart han beträdt finsk jord. Också
bör landtdagsmanifestets utfärdande berättiga honom attstruket
till hyllning. Jag skall väl sedan beskrifva för dig
huru denna historia aflupit.

Det var ledsamt att du i ditt bref icke nämnde,
om och när du skrifvit till Maria. Att du gjort det
tager jag för afgjordt; hon gör det lyckligtvis också,
och vi förmoda derföre att ditt bref förkommit. Ty
huru vore det väl möjligt att du med afsigt skulle,
sedan Maj månad, lemnat din stackars älskling utan
bref? Hon var nyligen rest till Lahdentaka (fadren
till Parola). Efter återkomsten dröjde hon några dagar
|5| i staden; – afresan uppskjöts till senare på fredagsaftonen,
för att invänta posten. Den kom, men åter intet bref!
Den stackars flickan! Icke nog med att hon sjelf är
orolig – hon måste naturligtvis dessutom besvara frågor
och förmodanden – – – Ställ för all del framdeles
så till att hon får litet oftare bref! – Jag lät
nu helsa henne genom Kalle och säga ”att du mår bra,
samt att bref till henne måtte ha förkommit
emedan det ur brefvet till mig framgår att du skrifvit.”

D. 9de. Det förefaller mig som hade jag ännu så mycket
att säga. Men tiden är knapp och jag måste sluta. –
Augusta är förmodligen i Mariebad med fadren. Idag
hoppas jag få närmare notiser: det är nemligen stor
utfärd till Mejlans, der gardesmusiken ger afskedskonsert.
Jag har beställt en vagn och skall nu bege mig till
Rkampffsför att invitera dem dit. Måtte de gå in
derpå! – Jag har nu undertillagt nära två månaders tidstruket offrat
tid för att få ett sammanträffande; nu måste man
offra äfven pengar. Gerna, blott det leder till något!
– Chtte vägrar fortfarande att skrifva under. – När
jag skrifver till Asklepen skall jag framföra din lyckönskan.
Jag gaf honom din adress och tog af honom löftet
att skrifva dig till. – Pluggningen går något matt
nu under sommarfägringen, om par, tre veckor torde jag
dock kunna uppvakta Rosenborg. – Skulle du råka
Lstrand under hans utrikesresa, så låts icke om hvad jag Ø
Ø skref om mitt besök i Kangasala. Det är onödigt af dig att tala om ”slarfviga” bref. Skall ※
※ någon göra det så är det vännen

Leo.

|1|

P. S.Post Scriptum Träffar du Augusta, så inger dig nog din vänskap och din känsla de rätta orden. Tack
emellertid för anbudet och din goda vilja! – –

Dokumentet i faksimil