6.8.1869 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Härhos den utlofvade promemorian öfver hvad verkställande direktören vid linnespinneriet härstädes, under förutsättning att kontoret flyttas, enligt min åsigt bör hafva att uträtta. Att honom dessutom naturligtvis åligger att öfvervaka försäljningen af alla bolagets fabrikater på platsen, att upprätta inventarier vid årets slut samt andra dylika af sig sjelfa härflytande göromålsvårtytt är en gifven följd af hans befattning och har derföre af mig i promemorian utelemnats. – En blifvande instruktion kan dock innehålla dessa och än flera specialiteter|2| allt efter direktionens förgodtfinnande. –

Att öfvervaka det tekniska i sjelfva tillverkningen torde enligt min uppfattning icke blifva så svårt blott man har dugliga mästare och får godt råmaterial, ty om fabrikatet, som ständigt bör pröfvas, visar skörhet, ojemnheter, eller andra brister bör hvarje mästare kunna förklara, hvarföre han erhållit sådana fel på varan under behandlingen, då orsakerna dertill äfven lätt böra kunna afhjelpas. – Skulle åter något i maskinerna vara bristfälligt finnes ju en ingeniör för verket anställd, i samråd med hvilken dylika brister böra låta rätta sig. Naturligtvis bör verkställande direktören|3| dock känna detaljerna af fabrikationen och dervid använda maskiner, ehuru hans verksamhet mera bör bestå uti att öfvervaka och leda hela affären på platsen än uti att utgöra en ständigt närvarande uppsyningsman för hvarochen af specialmästarne. –

Fundera Du nu på saken och låt mig sedan veta hvad Kihlman svarar.

Då Du af Costi torde fått emottaga betalning för de två honom försålda kupongerna med fmsfinska mark silver 145:29 ber jag Dig vara god och använda denna summa gemte valutan för närlagde check tillsammans ms 243 till betalning af en jemväl bilagd rkngräkning från TitTitulus Graschoff f. d. Mohring No 16 Unionsgatan å en till Fru Linder levererad|4| symaskin samt vid tillfälle låta mig få emottaga den qvitterade räkningen.

Huru funderar du angående vår tillernade svenska resa? Bra stor lust har jag att för min Majkens skull göra denna utflygt och tager för afgjordt att Alexandra och Du äfven behöfver en liten rekreation efter årets mödor. Resan kunde företagas i början af September sådär omkring den 12 September och borde Du väl då redan hafva tjenstledighet. Kommen nu go’ vänner med, ty resans behag skulle för oss derigenom mer än fördubblas. –

Många helsningar!

Din tillgifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Kelpo ystävä

Tässä luvattu muistio siitä, mitä täkäläisen pellavakehräämön toimitusjohtajan minun käsittääkseni pitäisi tehdä siinä tapauksessa, että pääkonttori siirretään.Se, että hänen tehtävänsä luonnollisesti on lisäksi valvoa kaikkea tehtaan tuotteiden myyntiä paikan päällä, laatia inventaariot vuoden lopussa ja suorittaa kaikki muutkin vastaavanlaiset tehtävät, johtuu jo suoraan hänen asemastaan ja siksi ne asiat on jätetty pois tästä muistiosta. Tuleva ohjeistus voi kuitenkin sisältää niitä ja vielä muitakin vastaavia erityissseikkoja täysin johtokunnan harkinnan mukaan.

Itse valmistuksen tekninen valvonta ei mielestäni olisi niin vaikeaa, kunhan vain on kunnolliset mestarit ja kelvolliset raaka-aineet, sillä jos teollisuustuotanto, jota tulee jatkuvasti testata, osoittaa haperuutta, epätasaisuutta tai muita puutteita, niin kenen hyvänsä mestarin täytyy kyetä selittämään, miksi hän on sallinut sellaisia virheellisyyksiä tuotannossa, jolloin myös tilanteen syitä pystytään paremmin korjaamaan. Jos taas koneissa on vikoja, niin tehtaaseen on joka tapauksessa palkattu insinööri, jonka kanssa tällaiset ongelmat yhdessä korjataan. Toimitusjohtajan täytyy luonnollisesti tuntea valmistuksen yksityiskohdat ja siinä käytettävät koneet, vaikka hänen toimintansa tuleekin olla pikemmin koko toiminnan johtamista ja valvomista kuin sitä, että hän on koko ajan valvomassa jokaisen eri alan mestaria erikseen.

Mieti asiaa ja kerro mitä Kihlman on vastannut.

Koska lienet saanut Costilta maksun kahdesta hänelle myydystä kupongista, 145,29 hopeamarkkaa, niin pyydän, että olet hyvä ja käytät ne sekä oheisen shekin rahat, yhteensä 243 markkaa ja maksat ohessa myöskin olevan laskun herra Graschofille, ent Mohring, Unioninkatu 16, rouva Linderille lähetetystä ompelukoneesta ja annat minulle sopivassa tilaisuudessa kuitin laskun maksamisesta. Mitä ajattelet suunnittelemastamme Ruotsin matkasta? Minulle olisi Majkenini tähden suuri ilo tehdä se matka ja pitäisin selviönä, että myös Alexandra ja sinä tarvitsette pientä virkistystä vuoden uurastuksen jälkeen.

Matkalle voitaisiin lähteä syyskuun alussa, sanokaamme 12. syyskuuta tienoilla, ja sinä tarvitsisit kai silloin virkavapaata. Lähde nyt hyvä ystävä mukaan, sillä sinun mukanaolostasi matkan ilo vähintäänkin kaksinkertaistuisi.

Paljon terveisiä!

Sinun uskollinen

Fredrik Idestam.

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Härhos den utlofvade prome-
morian öfver hvad verkställande
direktören vid linnespinneriet
härstädes, under förutsättning att
kontoret flyttas, enligt min åsigt
bör hafva att uträtta. Att honom
dessutom naturligtvis åligger att
öfvervaka försäljningen af alla
bolagets fabrikater på platsen,
att upprätta inventarier vid
årets slut samt andra dyli-
ka af sig sjelfa härflytande
göromålsvårtytt är en gifven följd
af hans befattning och har
derföre af mig i promemorian
utelemnats. – En blifvande
instruktion kan dock innehålla
dessa och än flera specialiteter
|2| allt efter direktionens för-
godtfinnande. –

Att öfvervaka det tekniska
i sjelfva tillverkningen torde
enligt min uppfattning icke
blifva så svårt blott man
har dugliga mästare och får
godt råmaterial, ty om
fabrikatet, som ständigt bör
pröfvas, visar skörhet, ojemn-
heter, eller andra brister
bör hvarje mästare kunna
förklara, hvarföre han er-
hållit sådana fel på varan
under behandlingen, då
orsakerna dertill äfventillagt lätt böra kunna
afhjelpas. – Skulle åter något
i maskinerna vara bristfälligt
finnes ju en ingeniör för
verket anställd, i samråd med
hvilken dylika brister böra
låta rätta sig. Naturligtvis
bör verkställande direktören
|3| dock känna detaljerna af fa-
brikationen och dervid använda
maskiner, ehuru hans verk-
samhet mera bör bestå uti
att öfvervaka och leda hela
affären på platsen än uti
att utgöra en ständigt närvarandetillagt upp-
syningsman för hvarochen
af specialmästarne. –

Fundera Du nu på saken
och låt mig sedan veta hvad
Kihlman svarar.

Då Du af Costi torde fått
emottaga betalning för de två
honom försålda kupongerna
med fmsfinska mark silver 145:29 ber jag Dig vara
god och använda denna sum-
ma gemte valutan för när-
lagde check tillsammans ms 243
till betalning af en jemväl
bilagd rkngräkning från TitTitulus Graschoff
f. d. Mohring No 16 Unionsgatan
å en till Fru Linder levererad
|4| symaskin samt vid tillfälle
låta mig få emottaga
den qvitterade räkningen.

Huru funderar du an-
gående vår tillernade svenska
resa? Bra stor lust har jag
att för min Majkens skull
göra denna utflygt och tager
för afgjordt att Alexandra och
Du äfven behöfver en liten
rekreation efter årets mödor.
Resan kunde företagas i
början af September sådär
omkring den 12 September
och borde Du väl då
redan hafva tjenstledighet.
Kommen nu go’ vänner
med, ty resans behag skulle
för oss derigenom mer än
fördubblas. –

Många helsningar!

Din tillgifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil