21.7.1869 Alfred Kihlman–LM

Svensk text

|1|

Herrar S. Calamnius & L. Mechelin. Helsingfors.

Jag hoppas att HHHerrarna erhållit den skrifvelse, som jag i går på morgonen i största hast nedkastade på papperet, för att kunna få den afsänd med ångbåten.

Hufvudafsigten med denna skrivelse vore 1o att underrätta HH det jag efter närmare ompröfning beslöt begagna mig af den makt HH gifvit mig att afstå ifrån planens utförande, i händelse jag skulle anse bolagets kontanta tillgångar icke tillåta ifrågavarande utgift, och 2o att föreslå Dykeribolaget en gemensam affär, hvarigenom risken under transporten skulle blifva mindre (då Neptun icke skulle behöfva brådska utan kunna afvakta lugnt väder) och contanta utgifterna likaså blifva i hög grad förminskade. Skulle Dykeribolaget gå in på en sådan gemensam affär, så skulle jag tycka att vi kunde våga försöket. Under förutsättning att en öfverenskommelse kunde komma till stånd, sände jag Wicklund till KstadKristinestad och gaf Wahlgrén fullmakt att å bolagets vägnar köpa fartyget. Men Wahlgrén reser icke ens från BborgBjörneborg till Kstad om han icke genom telegram från HH underrättas att han bör begifva sig åstad; och Wicklund uppträder i Kstad såsom bolagets man undersökande fartyg och rigg, utan att låta någon veta om och till hvad pris han ämnar bjuda. Wicklund har ingen fullmakt och kan derföre ingenting göra om icke Wahlgrén kommer till auktionen. Om en öfverenskommelse blifvit träffad, bör således Wahlgren per telegraf underrättas om det han har att göra.

Af Tidningarna har jag sett att vid auktionen beviljas 6 månaders kredit. Denna omständighet är visserligen af vigt. Kassa tillgången kunde och möjligen tillåta några tusen Ms utgift, ish.i synnerhet om dividendutbetalningen uppskutas. Men då detta icke bör ske, då linuppköpstiden snart stundar, då jag icke mera såsom före blir i tillfälle att i behofvets stund låna bolaget ett och annat tusen, alldenstund mina tillgångar absorberas af min|2| fyllnadsborgen för G W., då en brist af en obetydlig summa således kan komma att hindra bolaget att vara såsom hittils punktligt i betalande af räntor; då ett origgadt fartyg icke torde vara så alldeles begärligt och bolaget till följd deraf kunde komma att få behålla fartyget någon om och mindre, tid, har jag ansett det vara med bolagets sanna bästa öfverensstämmande att icke inkasta sig ensam i affären, och sedan jag fattat mitt beslut, har jag varit lugn. Skulle förhållandena vara annorlunda, d. v. s. skulle vi hafva penningar eller åtminstone icke förut vara så mycket skyldiga, så skulle mitt beslut blifvit ett helt annat.

Jag får tacka för Calamnii bref af d. 16 Juli. Jag väckte med Wahlgrén fråga om revisionsförordet och anmodade honom att uppgifva den summa, som hvarmed han vore fullt tillfredsställd. Wahlgrén förklarade att han skulle föreslå 500 s och dermed vore särdeles nöjd, om blott jag icke funne summan alltför hög. I betraktande af den tid W. använde på revisionen, och resekostnader, vivre å värdshus m. m. ansåg jag priset icke vara för högt och lät utbetala summan.

Jag har haft en conferens med MagMagister Fr. Idestam, som förklarar sig villig att blifva husbonde på stället mot en lön af circa 10 000, kontrakt på tre år, fria husrum. Smidt skulle i sådan händelse kunna umbäras, men Idestam fordrar att häckel mästare och spinnmästare skola vara fullkomligt allena sin stycker. Med dugliga mästare i hvarje branche kan Idestam sig våga öfvertaga ledningen af det hela. Idestam skulle önska att saken afgjordes ju förr dess hellre, emedan hans enskilda angelägenheter sådant fordra.

Jag för min del har mycket svårt att yttra mig i saken förrän jag fått initiera Wahlgrén i förhållandena. Jag skulle vilja låta W. försöka här i Tfors. Hittils hafva vi endast haft Zuhr. Derföre att förhållandet icke varit godt emellan DirektDirektionen och Z. följer icke att förhållandet måste blifva likadant då W. kommer. Jag beder att framdeles få yttra mig närmare.

|3|

Wahlgrén har skaffat sig priskurrent på Almedahls fabriks i Sverige fabrikater. En beräkning och jemförelse har blifvit gjord och vi hafva kommit till det glädjande resultat att en export icke bör vara omöjlig, ish då man tager i beaktande de priser hvartill våra fabrikater stundom i Ryssland säljas och den nu nuvarande dåliga kursen på Ryssland. Så mycket är säkert att man under närvarande förhållanden kan göra ett försök.

Den 28 dennes förfaller i För BknFöreningsbanken ett aktielån å 10 000 s mot Calamnii och min fyllnadsborgen. Då lånet beviljades, fordrade Törnqvist uttryckligen att afbetalning skulle göras vid ansättningen. Jag kan icke gerna disponera öfver mera än 2 000 s till amortering. Jag hoppas att HH förena sig med mig för att genom förnyande af fyllnadsborgen upprätthålla bolaget. Jag har skickat förnyelseskrift till Niskasvårtytt för att presenteras Hr Calamnius till underskrift. Hypoteket 10 aktier lämnar oförändradt.

Jag bifogar till genomseende budget för Juli & Aug. Behofven för dockan och spedition äro icke upptagna, men jag har beräknat att de skulle kunna bestridas af det som inflyter från Stockman och för plankorna, hvilka poster icke upptagits bland inkomster. Likaså har beräknats från Pburg endast ½ faktura beloppet, den ¼ del som nusvårtytt ytterligare får dragas, användes till linuppköp. Dessa bristfälligheter i budgeten hafva sin grund deri att budgeten aflsutades på kontoret utan att jag visste deraf, och bristerna hafva sedermera icke blifvit rättade. Wickbergs gamla fordran är nu Gudi lof betald. Alla våra skulder tillsammans gå nu till cirka 1 950 000 s.

Hr Zuhr hemkom i natt. Jag har ännu icke fått tillfälle tala med honom om resans resultater m. m. vigtiga saker.

Hr Mechelin ville till För. BknFöreningsbanken frambära min ursäkt för G Ws vexel. Jag hade verkligen trott att G W. skulle anse sig vara skyldig sjelf hålla reda på sina accepter. Hade|4| G W. gjort detta, så skulle vexeln förnyats på förfallodagen såvidt på mig ankommer. Jag har nu genom en ledsam erfarenhet kommit till öfvertygelsen att man från det hållet icke har att räkna på någonting, icke ens på en vexelblankett på förfallodgaen, då ehuru vexeln får förnyas och diskonteras af trassenten utbetalas. Jag anhåller att För. BknFöreningsbanken om möjligt icke ville räkna mig till last försummelse. Jag slutar för denna gång, tecknande

högaktningsfullt

Alfr. Kihlman

P. S. Budgeten återbegäres.

Finsk text

Herrat S. Calamnius ja L. Mechelin, Helsinki

Toivottavasti herrat ovat saaneet kirjelmän, jonka eilen aamulla kiireessä panin paperille, jotta saisin sen lähetettyä höyrylaivan mukana. Kirjelmän pääasiat olivat:

1. ilmoittaa herroille, että minä lähemmän perehtymisen jälkeen päätin käyttää valtaa, jonka herrat ovat minulle antaneet ja luopua suunnitelman toteuttamisesta siinä tapauksessa, että en katso yhtiön käteisvarojen riittävän kyseisen menoerän suorittamiseen ja 2. ehdottaa Dykeribolagetille yhteistoimintaa, joka vähentäisi kuljetuksen riskejä (Neptunin ei tarvitsi kiirehtiä vaan se voisi rauhassa odotella tyyniä säitä ja kiinteät menot pienenisivät samassa suhteessa merkittävästi. Jos Dykeribolaget lähtisi tällaiseen niin arvelen, että voisimme ryhtyä yritykseen. Sillä edellytyksellä, että pääsemme yhteisymmärrykseen, lähetin Wicklundille Kristiinankaupunkiin ja annoin Wahlgrénille valtakirjan, että he voivat ostaa aluksen yhtiön laskuun. Mutta Wahlgrén ei edes lähde Porista Kristiinankaupunkiin, jolleivat herrat ilmoita hänelle sähkeitse, että hän voi niin tehdä, ja Wicklund esiintyy Kristiinankaupungissa yhtiön miehenä, joka etsii aluksia ja takiloita ilman että hän kertoo kenellekään, aikooko hän tarjota jotain ja millaista hintaa. Wicklundilla ei ole valtakirjaa, eikä hän siksi voi tehdä mitään ellei Wahlgren tule huutokauppatilaisuuteen. Jos yhteisymmärrys syntyy, on siis Wahlgrenille ilmoitettava sähkeitse, mitä hänen tulee tehdä.

Sanomalehdistä olen nähnyt että huutokaupassa myönnetään kuuden kuukauden luotto. Tämä on tietenkin tärkeä seikka. Kassavarat saattaisivat ehkä sallia muutaman tuhannen markan maksamisen, jos osinkojen maksamista lykätään. Mutta niin ei tule tehdä, koska pellavanoston aika on pian käsillä, enkä minä enää pysty samalla tavoin kuin aiemmin tarpeen tullen lainaamaan yhtiölle muutamia tuhansia, sillä varani hupenevat täydennystakuisiin G.W:lle, ja siksi voi käydä niin että jokin vähäinen summa estää yhtöitä maksamaan korkojaan täsmällisesti kuten tähän asti. Koska takiloimaton alus ei ehkä ole niin haluttu ja koska yhtiö siksi joutuisi ehkä pitämään alusta jonkin aikaa, niin näistä syistä katson, että yhtiön todellisen edun mukaista ei ole lähteä hankkeeseen yksin, ja kun tein tämän päätökseni, olen ollut rauhallinen. Jos olosuhteet olisivat toisenlaiset eli jos meillä olisi rahaa tai jos emme ainakaan olisi niin velkaisia, olisi päätökseni ollut aivan toinen.

Kiiitän Calamniusta kirjeestä 16. heinäkuuta.

Kysyin Wahlgrénilta tarkastusraportista ja pyysin ilmoittamaan summan, johon hän olisi täysin tyytyväinen. Wahlgrén sanoi ehdottavansa 500 markka ja että hän olisi siihen täysin tyytyväinen ellen minä pidä summaa liian korkeana. Siihen nähden, miten paljon W. käytti aikaa tarkastukseen ja lisäksi matkakulut ja asuminen majatalossa ym, en pitänyt summaa liian suurena ja annoin maksaa sen.

Olen neuvotellut maisteri Fr. Idestamin kanssa ja hän olisi halukas tulemaan paikan isännäksi, noin 10 000 palkalla, kolmen vuoden sopimus ja ilmainen asunto. Voisimme siinä tapauksessa tulla toimeen ilman Smidtiä, mutta Idestam vaatii, että häkilöintimestarin ja kehruumestarin tulee selviytyä omalla alallaan yksin. Jos kullakin osa-alueella on osaava mestari, Idestam uskoo voivansa ottaa kokonaisuuden johtamisen. Idestam toivoo, että asia ratkaistaisiin mahdollisimman pikaisesti, koska hänen yksityiset asiansa vaativat sitä.

Minun on omasta puolestani ollut hyvin vaikea ilmaista kantaani asiassa, ennen kuin olen saanut tutustuttaa Wahlgrenia tilanteeseen. Haluaisin, että W:n annettaisiin yrittää täällä Tampereella. Tähän asti meillä on ollut vain Zuhr. Siitä, että johdon ja Z:n välit ovat olleet huonot ei seuraa, että tilanne olisi samamanlainen kun W. tulee. Pyydän saada jatkaa tästä tuonnempana tarkemmin.

Wahlgrén on hankkinut Almedahlin tuotteiden hinnaston Ruotsissa. Olemme tehneet laskelmat ja vertailut ja päätyneet siihen ilahduttavaan tulokseen, että vienti ei olisi mahdotonta, etenkin kun ottaa huomioon, mihin hintaan valmistajamme toisinaan myyvät Venäjälle ja tämänhetkisen heikon kurssin Venäjällä. Varmaa on, että nykyisissä oloissa voidaan ainakin yrittää.

Tämän kuun 28. päivä lankeaa Yhdyspankissa 10 000 markan osakelaina Calamniuksen ja minun täytetakuita vastaan. Kun laina myönnettiin, Törnqvist nimenomaan sanoi, että maksu tulee suoritaa uudistamisen yhteydessä. Minä en mielelläni voisi sijoittaa kuoletukseen enempää kuin 2 000 markkaa. Toivon, että herrat ovat samaa mieltä sitä, että täydennystakuiden uudistamisella pelastetaan yhtiö. Olen lähettänyt Niskalle uudistamiskirjelmän, jotta herra Calamnius voisi vahvistaa sen allekirjoituksellaan. Pantti, 10 osaketta säilyy ennallaan.

Liitän tähän katsottavaksi heinä-ja elokuun budjetin. Telakan ja välitystoiminnan arvioituja kuluja ei ole laskettu mukaan, mutta arvelen, että ne katetaan sillä mitä saadaan Stockmannilta ja lankuista, joita eriä ei ole laskettu tuloihin mukaan. Myös Pietarista on arvioitu vain puolet lähetyslaskun summasta, ja se ¼, joka lisäksi voidaan saada, käytetään pellavan ostoon. Nämä budjetin puutteet johtuvat siitä, että budjetti oli päätetty konttorissa ilman että tiesin siitä, eikä puutteita ole sittemmin korjattu. Wickbergin vanha lasku on nyt Luojan kiitos maksettu. Kaikki velkamme yhteenlaskettuna ovat nyt 1 950 000.

Herra Zuhr palasi kotiin viime yönä. En ole vielä ehtinyt puhua hänen kanssaan matkan tuloksista ja muista tärkeistä asioista.

Pyydän Herra Mecheliniä esittämään Yhdyspankille minun pahoitteluni G.W.:n vekselistä. Olin todellakin luullut että G.W. katsoisi asiakseen pitää huolta omista hyväksynnöistään. Jos G.W. olisi sen tehnyt, vekseli olisi uudistettu lankeamispäivänä, sikäli kuin se minua koskee. Olen nyt tämän surullisen kokemuksen myötä tullut sille kannalle, että siltä suunnalta ei ole odotettavissa yhtään mitään, ei edes vekselilomaketta määräpäivänä, jolloin vekselin voisi uudistaa ja asettajat maksaisivat kulut. Pyydän, että Yhdyspankki ei lukisi tätä laiminlyöntiä minun viakseni.

Lopetan tällä kertaa

kunnioittaen

Alf. Kihlman

P.S. Budjetin pyydän palauttamaan

Original (transkription)

|1|

Herrar S. Calamnius & L. Mechelin.
Helsingfors.

Jag hoppas att HHHerrarna erhållit den skrif-
velse, som jag i går på morgonen i största hast nedkastade
på papperet, för att kunna få den afsänd med ångbåten.

Hufvudafsigten med denna skrivelse voretillagt
1o att underrätta HH attstruket dettillagt jag efter närmare ompröfning be-
slöt begagna mig af den makt HH gifvit mig att afstå
ifrån planens utförande, i händelse jag skulle anse bolagets
kontanta tillgångar icke tillåta ifrågavarande utgift, och 2o att
föreslå Dykeribolaget en gemensam affär, hvarigenom risken under trans-
porten skulle blifva mindre (då Neptun icke skulle behöfva brådska
utan kunna afvakta lugnt väder) och contantatillagt utgifterna likaså blifvatillagt i hög grad
förminskade. Skulle Dykeribolaget gå in på en sådan gemensam affär,
så skulle jag tycka att vi kunde våga försöket. Under förutsättning
att en öfverenskommelse kunde komma till stånd, sände jag Wick-
lund till KstadKristinestad och gaf Wahlgrén fullmakt att å bolagets vägnar
köpa fartyget. Men Wahlgrén reser icke ens tillstruket från BborgBjörneborg till Kstad
om han icke genom telegram från HH deromstruket underrättas att han
bör begifva sig åstad; och Wicklund uppträder i Kstad såsom
bolagets man undersökande fartyg och rigg, utan att låta nå-
gon veta om och till hvad pris han ämnar bjuda. Wicklund
har ingen fullmakt och kan derföre ingenting göra om icke Wahl-
grén kommer till auktionen. Om en öfverenskommelse blifvit
träffad, bör således Wahlgren per telegraf underrättas om
det han har att göra.

Af Tidningarna har jag sett att vid auk-
tionen beviljas 6 månaders kredit. Denna omständighet är vis-
serligen af vigt. Kassa tillgången kunde och möjligen tillåta några
tusen Ms utgift, ish.i synnerhet om dividendutbetalningen uppskutas. Men då
detta icke bör ske, då linuppköpstiden snart stundar, då jag icke
mera såsom före blir i tillfälle att i behofvets stund låna bo-
laget ett och annat tusen, alldenstund mina tillgångar absorberas af min |2| fyllnadsborgen för G W., då en brist af en obetydlig summa
således kan komma att hindra bolaget att vara såsom
hittils punktligt i betalande af räntor; då ett origgadt
fartyg icke torde vara så alldeles begärligt och bolaget
till följd deraf kunde komma att få behålla fartyget någon
om och mindre, tid, har jag ansett det vara med bolagets
sanna bästa öfverensstämmande att icke inkasta sig ensam
i affären, och sedan jag fattat mitt beslut, har jag varit
lugn. Skulle förhållandena vara annorlunda, d. v. s. skulle
vi hafva penningar eller åtminstone icke förut vara så myc-
ket skyldiga, så skulle mitt beslut blifvit ett helt annat.

Jag får tacka för Calamnii bref af d. 16 Juli.
Jag väckte med Wahlgrén fråga om revisionsförordet och anmodade
honom att uppgifva den summa, som hvarmed han vore fullt tillfreds-
ställd. Wahlgrén förklarade att han skulle föreslå 500 s och der-
med vore särdeles nöjd, om blotttillagt jag icke funne summan alltför hög.
I betraktande af den tid W. använde på revisionen, och rese-
kostnader, vivre å värdshus m. m. ansåg jag priset icke vara
för högt och lät utbetala summan.

Jag har haft en conferens med MagMagister Fr.
Idestam, som förklarar sig villig att blifva husbonde på stället
mot en lön af circa 10 000, kontrakt på tre år, fria husrum.
Smidt skulle i sådan händelse kunna umbäras, men Idestam fordrar
att häckel mästare och spinnmästare skola vara fullkomligt allena
sin stycker. Med dugliga mästare i hvarje branche kan Idestam
sig våga öfvertaga ledningen af det hela. Idestam skulle önska
att saken afgjordes ju förr dess hellre, emedan hans enskilda ange-
lägenheter sådant fordra.

Jag för min del har mycket svårt att yttra
mig i saken förrän jag fått initiera Wahlgrén i förhållandena.
Jag skulle vilja låta W. försöka här i Tfors. Hittils hafva
vi endast haft Zuhr. Derföre att förhållandet icke varit godt
emellan DirektDirektionen och Z. följer icke att förhållandet måste blifva
likadant då W. kommer. Jag beder att framdeles få yttra mig närmare.

|3|

Wahlgrén har skaffat sig priskurrent på Almedahls
fabriks i Sverige fabrikater. En beräkning och jemförelse
har blifvit gjord och vi hafva kommit till det glädjande resul-
tat att en export icke bör vara omöjlig, ish då man tager i
beaktande de priser hvartill våra fabrikater stundom i
Ryssland säljas och den nu nuvarande dåliga kursen på Ryssland.
Så mycket är säkert att man under närvarande förhållanden
kan börjastruket göra ett försök.

Den 28 dennes förfaller i För BknFöreningsbanken
ett aktielån å 10 000 s mot Calamnii och min fyllnadsborgen.
Då lånet beviljades, fordrade Törnqvist uttryckligen att afbetal-
ning skulle göras vid ansättningen. Jag kan icke gernatillagt disponera
öfver mera än 2 000 s till amortering. Jag hoppas att HH
förena sig med mig förtillagt att genom förnyande af fyllnadsborgen upp-
rätthålla bolaget. Jag har skickat förnyelseskrift till Niskasvårtytt
för att presenteras Hr Calamnius till underskrift. Hypoteket
10 aktiertillagt lämnar oförändradt.

Jag bifogar till genomseende budget för Juli
& Aug. Behofven för dockan och spedition äro icke upptagna, men
jag har beräknat att de skulle kunna bestridas af det som
inflyter från Stockman och för plankorna, hvilka poster icke upp-
tagits bland inkomster. Likaså har beräknats från Pburg endast ½
faktura beloppet, den ¼ del som nusvårtytttillagt ytterligare får dragas, användes
till linuppköp. Dessa bristfälligheter i budgeten hafva sin grund
deri att budgeten aflsutades på kontoret utan att jag visste
deraf, och bristerna hafva sedermera icke blifvit rättade.
Wickbergs gamla fordran är nu Gudi lof betald. Alla våra
skulder tillsammans gå nu till cirka 1 950 000 s.

Hr Zuhr hemkom i natt. Jag har
ännu icke fått tillfälle tala med honom om resans
resultater m. m. vigtiga saker.

Hr Mechelin ville till För. BknFöreningsbanken fram-
bära min ursäkt för G Ws vexel. Jag hade verkligen trott att
G W. skulle anse sig vara skyldig sjelftillagt hålla reda på sina accepter. Hade |4| G W. gjort detta, så skulle vexeln förnyats på förfallodagen
såvidt på mig ankommer. Jag har nu genom en ledsam erfaren-
het kommit till öfvertygelsen att man från det hållet icke
har att räkna på någonting, icke ens på en vexelblankett
på förfallodgaen, då ehurutillagt vexeln får förnyas och diskonteras af
trassenten utbetalas. Jag anhåller att För. BknFöreningsbanken om möjligt
icke ville räkna mig till last försummelse.
Jag slutar för denna gång, tecknande

högaktningsfullt

Alfr. Kihlman

P. S. Budgeten återbegäres.

Dokumentet i faksimil