13.6.1869 Leonhard Hellström–LM

Svensk text

|1|

Herr L. Mechelin. Hfors?

Erkännande mottagandet af estim.estimerade skrifvelsen af den 4. dennes n. st.nya stilen samt densamma åtföljde anvisning å S. P.Sankt Petersburg 25 har äran meddela att jag skallsvårtytt använda dessa medel enl. H. Her.Högtärade Herrns önskan och att TitTitulus Sagulin redan bekommit en del af summan, hvilket tycktes vara mycket välkommet ty Gubben stackarn har nog svårt att slå sig ut härstädes.

Beträffande hans anställning såsom gårdsförvaltare härstädes finnes det en ganska stor svårighet att öfvervinna af den orsak att sådana tjenster som nu ifrågavarande ej gifvas åt andra än åt sådana personer som kunna ställa kontant säkerhet till så stort belopp som hyran för gården stiger till för ett halft år och dertill finnes föga utsigt, åtminstone enligt min förmodan.

Oaktadt det nu för tillfället ser mörkt ut med alla tjenster skola vi likväl bjuda till att komma till ett lyckligt resultat derutinnan.

Med sann högaktning

L. Hellström

Finsk text

Herra L. Mechelin, Helsinki?

Olen vastaanottanut kirjeenne tämän kuun 4. päivältä uutta lukua sekä sen mukana 25 hopearuplan osoituksen, ja minulla on kunnia ilmoittaa, että tulen käyttämään varat toivomuksenne mukaisesti, ja että herra Sagulin onkin jo saanut summasta osan, mikä tuntui olevan tervetullutta, sillä ukko raukalla on vaikeuksia selviytyä täällä.

Hänen asemaansa tilanhoitajana täällä liittyy se hyvin vaikeasti voitettava hankaluus, että sellaisia tehtäviä kuin nyt on kyseessä, ei anneta muille kuin sellaisille henkilöille, jotka voivat antaa kiinteät vakuudet tilan puolen vuoden vuokraa vastaavasta rahasummasta, ja ainakin minä arvelen, että siihen ei juuri näytä olevan mahdollisuutta.

Vaikka juuri nyt näyttää synkältä kaikkien virkojen suhteen, pyrimme kuitenkin pääsemään onnelliseen lopputulokseen tässä asiassa.

Syvästi kunnioittaen

L. Hellström

Original (transkription)

|1|

Herr L. Mechelin.
Hfors?

Erkännande mottagandet af estim.estimerade skrifvelsen
af den 4. dennes n. st.nya stilen samt densamma åtföljde
anvisning å S. P.Sankt Petersburg 25 har äran meddela att jag
skallsvårtytt använda dessa medel enl. H. Her.Högtärade Herrns önskan och
att TitTitulus Sagulin redan bekommit en del af sum-
man, hvilket tycktes vara mycket välkommet ty
Gubben stackarn har nog svårt att slå sig ut
härstädes.

Beträffande hans anställning såsom gårdsför-
valtare härstädes finnes det en ganska stor
svårighet att öfvervinna af den orsak att så-
dana tjenster som nu ifrågavarande ej gifvas
åt andra än åt sådana personer som kunna
ställa kontant säkerhet till så stort belopp
som hyran för gården stiger till för ett
halft år och dertill finnes föga utsigt, åt-
minstone enligt min förmodan.

Oaktadt det nu för tillfället ser mörkt ut
med alla tjenster skola vi likväl bjuda till att
komma till ett lyckligt resultat derutinnan.

Med sann högaktning

L. Hellström Hellströmtillagt senare

Dokumentet i faksimil