11.3.1866 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Jag tackar dig mycket för ditt bref af den 7 dennes och för de inneliggande 1 000 frankerna, hvilka i sinom tid skola liqvideras.

Ditt bref bar prägel af ett hos dig ovanligt svårmod. Det är väl sannt att situationen hos oss icke är egnad att ingifva rosenröda förhoppningar, men skäl att låta modet falla gifves dock ej. Om man studerar de schweiziska förhållandena och jemför det i alla afseenden eländiga tillståndet uti hvilket Schweiz på 1820-talet befann sig, med det nuvarande då landet lyser som en stjerna af första ordningen på frihetens horisont, så kommer man till det resultatet att det ej är dåraktigt att hoppas på en framtid äfven då man befinner sig i en så usel position som vi.

|2|

Det är bra fägnande att vi snart kunna träffas. Vi resa väl härifrån den 23, så att vi ej sammanstöta här, men engång i samma land så måste vi råkas. Om du ej hade lofvat att söka upp oss, så skulle vi ha besökt eder i Clarens. Kanske göra vi det ändock.

Jag skulle råda dig att här taga in på Hotel Garni de la Poste, ett mycket godt och billigt tyskt hotell. Två dagar är det högsta som kan anslås för Genève af den som besöker staden blott som turist. Inom staden finnas inga märkvärdigheter att bese. En promenad längsmed CoraterieCorraterie till place St. AntoineSaint-Antoine och derifrån ned till hamnen ut på la jetée och så öfver pont du Mont Blanc till quai du dito och derifrån till l’ile de RousseauÎle Rousseau förslår för att få en idé om stadens yttre. Vill du se konstverker så kan Musée Rath och äfven l’Athenée besökas. Exkursion bör göras i vagn längs med sjöstranden, och om du så vill till|3| le petit Salève hvarifrån man har en herrlig utsigt. Rothschilds villa bör besökas om den då står öppen för publiken. Inträdes kort fås på värdshuset. I fall du besöker Genève blott som turist så torde du hafva föga gagn af de rekommendationer jag kan gifva dig. Har du deremot gedignare afsigter, för hvilket fall dock en längre sejour torde vara af nöden, tror jag mig kunna lemna dig någon gagnelig ”introduktion”.

Frosterus adress är: Rue Bonivard No 12 au deuxièmefr. på andra (våningen).

I fall du besöker Lyon, hvilket jag skulle rekommendera, så är Hotel ”Collet” bra.

För par dagar sedan hade jag ett mycket vänskapligt bref af Lundsten, som fortfarande vistas i S–m.Stockholm der han synes trifvas bra. Han berättar följande från Finland, hvilket bevisar att det skämtsamma elementet ännu förmår göra sig gällande hos oss: ”Man har i HforsHelsingfors ritat en tafla föreställande Snellmans hus belägradt af en|4| massa menniskor, som med underhaltigt ryskt småmynt inkastar hans rutor. Den stora financieren sjelf står uti ett fönster och ropar undan afvärjande åtbörder: tillagt av utgivarenmen, mina bästa vänner, jag är ju icke skyldig att taga emot mer än 2 R.Rubel 50 kop.kopek” Är icke detta lyckadt.

Men nu tager sömnigheten ut sin rätt. God natt broder, helsa din älskvärda fru från oss båda och glöm ej din

trofaste

Ernst Linder

Det vore ledsamt om Jätten skulle komma i trångmål. Vi måste närmare resonnera om den saken då vi råkas.

Finsk text

Veli Leo!

Kiitän sinua kovin kirjeestäsi 7. päivä ja siinä olleesta 1 000 frangista, jotka maksetaan takaisin aikanaan.

Sinun kirjeessäsi oli sinulle epätavallinen surumielisyyden sävy. On totta, että meidän tilanteemme eivät juuri anna aihetta ruusunpunaisiin toiveisiin, mutta ei ole myöskään syytä masentua. Kun tutkii Sveitsin oloja ja vertaa 1820-luvulla vallinnutta joka suhteessa kurjaa tilannetta nykyhetkeen, jolloin maa loistaa ensimmäisen luokan tähtenä vapauden horisontissa, niin päätyy siihen tulokseen, että ei ole järjetöntä toivoa tulevaisuutta edes niin kurjassa tilanteessa kuin meillä nyt on.

Onpa ilahduttavaa, että pian tapaamme. Me lähdemme täältä 23. päivä, joten emme törmää täällä, mutta kun kerran olemme samassa maassa, niin jossain tulemme tapaamaan. Jollet olisi luvannut etsiä meitä, olisimme etsineet teitä Clarensista. Ehkä teemme niin joka tapauksessa.

Neuvoisin teitä täällä ottamaan Hotel Garni de la Posten, joka on erittäin hyvä ja halpa saksalainen hotelli. Geneveen kannattaa käyttää enintään kaksi päivää, jos saapuu turistina. Kaupungissa ei ole mitään nähtävyyksiä katsottavaksi. Kävely pitkin Corateria Place Saint-Antoinelle ja siitä alas satamaan laitureille ja Mont Blancin sillan yli samannimiselle laiturille ja Île Rousseaulle riittää antamaan näkymän kaupungin ulkoiseen puoleen. Jos haluaa nähdä taideteoksia, voi käydä Musée Rathissa tai myös l’Athenéessa. Kannattaa tehdä ajeluretki vaunuilla pitkin järvenrantaa ja halutessaan pikku Salèvelle, josta on kauniit näköalat. Rotschildin huvilassa kannattaa käydä, jos se on silloin avoinna yleisölle. Sisäänpääsykortin saa majatalosta. Jos käytte Genevessä vain turisteina, teille ei ole paljoakaan hyötyä suosituksista, joita annan. Mutta jos teillä syvällisempiä tarkoituksia, jossa tapauksessa tarvitaan kyllä myös pitempää oleskeluaikaa, luulen voivani antaa sinulle varsin hyvän ”suosituskirjeen”.

Frosteruksen osoite on Rue Bonivard 12, toinen kerros.

Jos käytte Lyonissa, mitä suosittelen, niin hotelli ”Collet” on hyvä.

Pari päivää sitten sain hyvin ystävällisen kirjeen Lundstenilta, joka on edelleen Tukholmassa ja tuntuu viihtyvän siellä hyvin. Hän kertoo Suomesta seuraavan tarinan, joka osoittaa, että pilaileva puolikin on meillä yhä voimissaan: ”Helsingissä on tehty kuva Snellmanin talosta, jota piirittää suuri joukko ihmisiä, jotka heittelevät ikkunaruutuja ala-arvoisilla venäläisillä pikkukolikoilla. Suuri talouspäällikkö on ikkunassa ja huutaa viskomisia torjuessaan: mutta ystävät hyvät, minulla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan kuin kaksi ruplaa 50 kopeekkaa.” Eikö olekin onnistunut.

Mutta nyt uni kutsuu. Hyvää yötä veli, terveiset herttaiselle rouvallesi meiltä molemmilta äläkä unohda

uskollista

Ernst Linderiä

Olisi surullista, jos Jätti joutuisi vaikeuksiin. Täytyy puhua tarkemmin asiasta kun tapaamme.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Jag tackar dig mycket för ditt
bref af den 7 dennes och för de inneliggan-
de 1 000 frankerna, hvilka i sinom tid
skola liqvideras.

Ditt bref bar prägel af ett hos
dig ovanligt svårmod. Det är väl sannt
att situationen hos osstillagt icke är egnad att ingif-
va rosenröda förhoppningar, men skäl att
låta modet falla gifves dock ej. Om man
studerar de schweiziska förhållandena
och jemför det i alla afseenden eländiga till-
ståndet uti hvilket Schweiz på 1820-
talet befann sig, med det nuvarande då
landet lyser som en stjerna af första
ordningen på frihetens horisont, så
kommer man till det resultatet att det
ej är dåraktigt att hoppas på en fram-
tid äfven då man befinner sig i en så
usel position som vi.

|2|

Det är bra fägnande att vi snart kunna
träffas. Vi resa väl härifrån den 23, så att
vi ej sammanstöta här, men engång i sam-
ma land så måste vi råkas. Om du ej ha-
de lofvat att söka upp oss, så skulle vi
ha besökt eder i Clarens. Kanske göra vi
det ändock.

Jag skulle råda dig att här taga in på
Hotel Garni de la Poste, ett mycket godt
och billigt tyskt hotell. Två dagar
är det högsta som kan anslås för Genève
af den som besöker staden blott som turist.
Inom staden finnas inga märkvärdigheter
att bese. En promenad längsmed Corate-
rie
Corraterie till place St. AntoineSaint-Antoine och derifrån
ned till hamnen ut på la jetée och så
öfver pont du Mont Blanc till quai
du dito och derifrån till l’ile de Rous-
seau
Île Rousseau förslår för att få en idé om stadens
yttre. Vill du se konstverker så kan
Musée Rath och äfven l’Athenée be-
sökas. Exkursion bör göras i vagn längs
med sjöstranden, och om du så vill till
|3| le petit Salève hvarifrån man har en herr-
lig utsigt. Rothschilds villa bör besökas om
den då står öppen för publiken. Inträdes
kort fås på värdshuset. I fall du besöker
Genève blott som turist så torde du hafva föga
gagn af de rekommendationer jag kan gifva dig.
Har du deremot gedignare afsigter, för hvil-
ket fall dock en längre sejour torde vara af nö-
den, tror jag mig kunna lemna dig någon gagne-
lig ”introduktion”.

Frosterus adress är: Rue Bonivard
No 12 au deuxième.

I fall du besöker Lyon, hvilket
jag skulle rekommendera, så är Hotel ”Col-
let” bra.

För par dagar sedan hade jag ett myc-
ket vänskapligt bref af Lundsten, som
fortfarande vistas i S–m.Stockholm der han synes
trifvas bra. Han berättar följande från Fin-
land, hvilket bevisar att det skämtsamma
elementet ännu förmår göra sig gällande hos
oss: ”Man har i HforsHelsingfors ritat en tafla före-
ställande Snellmans hus belägradt af en
|4| massa menniskor, som med underhaltigt ryskt
småmynt inkastar hans rutor. Den stora fi-
nancieren sjelf står uti ett fönster och ropar
undan afvärjande åtbörder: men, mina bästa vän-
ner, jag är ju icke skyldig att taga emot
mer än 2 R.Rubel 50 kop.kopek” Är icke detta lyckadt.

Men nu tager sömnigheten ut sin rätt.
God natt broder, helsa din älskvärda fru
från oss båda och glöm ej din

trofaste

Ernst Linder

Det vore ledsamt om Jätten skulle kom-
ma i trångmål. Vi måste närmare resonne-
ra om den saken då vi råkas.

Dokumentet i faksimil