1867 Hufvudstadsbladsbazar

Svensk text

|1|

Hufvudstadsbladsbazar.

Korpens berättelse.

Med tunga tankar
Kring esplanaden
Han ensam vankar,
Vår gamle vän ....
Men kända chic’en,
Den nobla nicken,
Don Juans-blicken,
Hvar finnes den?

Med häpna tankar
På dörren fåfängt
Madamen bankar
Och suckar så:
Hvar knäfveln drifver
Han nu och klifver
Och intet skrifver,
Hur skall det gå?

|2|

Magisterns tankar
Hon ej kan ana;
Förutan ankar
De irra kring:
Han mer ej vakar,
Ej sömnen smakar,
Ur ärmen skakar
Han ingenting .....

Med andras tankar
Han fyller bladet,
Fast Otto klankar
Af harm helt grå.
Men a–ï–a skrifver
Med stegrad ifver
Och verser rifver
Ur strumpan blå.

Och bränvinsvågor
Hvar postdag bringar
Och skolefrågor
Från Munsala.
Hvad Svedberg pratar
Han icke ratar,
Han sättarn matar
Comme ci, comme ça.fr. Si som så

|3|

Från allmänheten.

Mel.: Mycket vulgär.

Men plötsligt spordes en nyhet stor ikring staden,
Den var just icke som a–ï–a först ville ha den,
Men den var högst intressanter
(bis)
Och spriddes ifrigt af alla mammor och tanter.

”Magister Schauman är verkeligen förlofvad,
Vår redaktör, som så rikligen är begåfvad!
Och bruden är fröken Kuhlman,
(bis)
Hon har minsann icke korat ut någon ful man!

Och hvem i verlden har någonsin kunnat tro det,
Att Schauman slutligen kunde ta’ sig det modet?
Han som har lefvat så ensamt
(bis)
Och dock lagt an uppå hela könet gemensamt!”

Kör af ungkarlar.

Mel.: O Hellas’ barn!

August Schauman, byt ej bort
Ditt fria ungkarlslif!
Den äkta mannens kall är svårt
Och är ej utan kif.
Hans dag är natt, hans natt är dag,
Han nödgas fly hvart muntert lag.
O August o. s. v.

|4|

Och derför, August Schauman, mins
Din glada ungkarlstid.
Hur kan du tro att lycka finns
I hemmets hvardagsstrid?
Hvarhelst Din väg i verlden går
En vagga ständigt för Dig står.
Och derför o. s. v.

Kör af alla.

Mel.: Bort med kärlek, hit med glaset.

Bort med skämtet, ingen glömme
Sångens rätta ändamål.
Hjertligt nu vi glasen tömme:
Schaumans och hans fästmös skål!
Skål, min hedersbror!
Allas fröjd är stor.
Du har valt den bästa lotten.
Fatta glaset, drick i botten!

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil