15.12.1870 August Eklöf–LM

Svensk text

|1|

HHögädle Herr Juris Kand.Kandidat L. Mechelin

Helsingfors

Jemte det jag har att erkänna ingången af HHHögädle Herrens 7svårtytt telegram af d. 11 dnsdennes, lydande:

Adelsköld torde icke deltaga bolagsstiftandet. Bed honom dock bestämma ersättningen för projekterna utgående från emissionsvinsten, äfvensom byggnadschefsarvodet

för hvilket meddelande tackas, får jag härigenom äran delgifva HHHögädle Herren, det härv.härvarande jernvägsbestyrelse i förrgår hade sitt beramade möte, vid hvilket fattades beslut att till den 28 innev.innevarande DecbrDecember sammankalla stadsboarna för att af dens.desamma erhålla slutafgörande i frågan om byggnadens öfverlåtande eller ej. Dock fann bestyrelsen ännu för sin del skäl uppställa 2e alternativa förslag till stadsboarnes bepröfvande, det ena att sjelf utföra byggnaden, det andra att öfverlåta byggnaden åt ett bolag. För det sednare fallet har bestyrelsen uppställt följande vilkor, som borde ingå i kontraktet mellan bolaget ooch staden:

a) bolaget vara bildadt och kautionen ställd sist inom 4 m.månader från concessionsdagen samt arbetet begynnt sist inom 2 m.månader derefter.

b) byggnaden bör vara slutförd inom 2 år efter arbetets begynnande;

c) Kontroll öfver byggnaden utöfvas af Statens Ingeniör,|2| men staden äga rättighet tillsätta ett ombud, som vid Direktionens sammanträden bevakar stadens intresse;

d) bolaget skall i Finlands Bank deponera en summa af FmsFinska mark silver 50 000 som kaution;

e) de anvisade skattörena af högst 40 000 fmsfinska mark silver utbetalas på sätt HHHögädle Herren föreslagit och återbekommes äfven såsom HHHögädle Herren angifvit;

f) bolagets bokföring årligen granskas af 2e af staden utsedda revisorer; bokföringssättet uppgöras med blifvande direktionen;

g) bolagets Direktions säte i Borgå; ledamöterna finnar;

h) af bolaget företagna tillbyggnader under kontrakttiden anses öka anläggningskapitalet; Borgå stad förbehåller att ifall af behof få göra anslutningar till banan;

i) taxan för godstransport mellan Borgå–Kerwo ooch tvertom får icke ställas högre än mellan Helsingfors Kervo & tvertom; passagerare taxan rätta sig efter bestämmelserna i koncessionen.

Detta i korthet! Något svar på HHsHögädle Herrens förefrågningar kan jag ännu icke afgifva men skall göra det samtidigt med det om Adelskölds pretensioner.

Med sann högaktning

Aug. Eklöf

Finsk text

Ingen text, se faksimil eller transkription.

Original (transkription)

|1|

HHögädle Herr Juris Kand.Kandidat L. Mechelin

Helsingfors

Jemte det jag har att erkänna
ingången af HHHögädle Herrens 7svårtytt telegram af d. 11 dnsdennes, lydan-
de:

Adelsköld torde icke deltaga bolagsstiftandet. Bed
honom dock bestämma ersättningen för pro-
jekterna utgående från emissionsvinsten, äfven-
som byggnadschefsarvodet

för hvilket meddelande tackas, får jag härige-
nom äran delgifva HHHögädle Herren, det härv.härvarande jernvägsbesty-
relse i förrgår hade sitt beramade möte, vid hvilket
fattades beslut att till den 28 innev.innevarande DecbrDecember samman-
kalla stadsboarna för att af dens.desamma erhålla slutafgörande
i frågan om byggnadens öfverlåtande eller ej. Dock fann
bestyrelsen ännu för sin del skäl uppställa 2e alter-
nativa förslag till stadsboarnes bepröfvande, det ena
att sjelf utföra byggnaden, det andra att öfverlåta
byggnaden åt ett bolag. För det sednare fallet
har bestyrelsen uppställt följande vilkor, som borde
ingå i kontraktet mellan bolaget ooch staden:

a) bolaget vara bildadt och kautionen ställd sist inom 4 m.månader
från concessionsdagen samt arbetet begynnt sist inom
2 m.månader derefter.

b) byggnaden bör vara slutförd inom 2 år efter arbetets
begynnande;

c) Kontroll öfver byggnaden utöfvas af Statens Ingeniör,
|2| men staden äga rättighet tillsätta ett ombud, som
vid Direktionens sammanträden bevakar stadens
intresse;

d) bolaget skall i Finlands Bank deponera en
summa af FmsFinska mark silver 50 000 som kaution;

e) de anvisade skattörena af högst 40 000 fmsfinska mark silver
utbetalas på sätt HHHögädle Herren föreslagit och återbekom-
mes äfven såsom HHHögädle Herren angifvit;

f) bolagets bokföring årligen granskas af 2e
af staden utsedda revisorer; bokföringssättet
uppgöras med blifvande direktionen;

g) bolagets Direktions säte i Borgå; ledamöterna
finnar;

h) af bolaget företagna tillbyggnader under kontrakt-
tiden anses öka anläggningskapitalet; Borgå
stad förbehåller att ifall af behof få göra anslut-
ningar till banan;

i) taxan för godstransport mellan Borgå–Kerwo
ooch tvertom får icke ställas högre än mellan
Helsingfors Kervo & tvertom; passagerare taxan
rätta sig efter bestämmelserna i koncessionen.

Detta i korthet! Något svar på HHsHögädle Herrens
förefrågningar kan jag ännu icke afgifva
men skall göra det samtidigt med det
om Adelskölds pretensioner.

Med sann högaktning

Aug. Eklöf

Dokumentet i faksimil