15.6.1865 Ernst Linder–LM

Svensk text

|1|

Gode Broder!

Innan jag afreser från denna för en stadig gift man föga intressanta stad vill jag ännu fatta pennan och skicka dig några rader, en sak till hvilken jag ej hunnit mig sedan jag lemnade Finlands jord. Det är nu fjorton dagar sedan vi skildes och dock tycker jag att det har förflutit en evighet sedan dess. Men så är det, när intrycken äro mångfaldiga och tanken har många hvilopunkter att stadna vid så tyckes tiden ha förgått långsamt. Huru jag under dessa fjorton dagar känt mig till mods får du sjelf gissa till. Det enda som jag vill gifva dig till ledning är ett yttrande, fullkomligt identiskt med det Giganten afgaf i|2| sin första skrifvelse till dig såsom gift man. Vi vistades några dagar i Stockholm, der det lefdes komfortabelt på Rydbergs hotell och der åtgången på tidens eqvivalent till följe deraf var oangenämt stor. Emellertid var det ganska trefligt. Nordenskjöld och Qvanten voro de enda jag der sammanträffade med. Den förra var oss följaktig på några utflykter och var ganska treflig. Han har sedan jag sist såg honom förlorat mycket af sin fordna konfusitet och blifvit mycket förändrad till sin fördel. Från Stockholm afreste vi med jernväg till Jönköping och Malmö, samt derifrån till Köpenhamn der tvenne dagar tillbragtes. Derifrån gick resan öfver Korsör och Kiel hit dit vi ankommo. Från Stockholm hade vi, ända tills vi lem|3|nade Köpenhamn sällskap af en mycket hygglig Amerikansk familj med hvilken vi gjorde bekantskap i vaggonen. Det är dock svårt att kunna få inregistrera endast behagliga intryck och jag har det ej heller, ty jag stördes under resan af en infernalisk tandvärk. Lyckligtvis var min Amerikanare dentist och gaf mig anvisning för en härvarande charlatan, hans landsman, hvilken det äfven lyckats efter några dagars arbete att sätta det maskätna tuggningsverktyget uti ett normalt skick. Utom med skötseln af mina tänder, har jag varit sysselsatt med utprånglingsvårtytt af papper, uti hvilken angelägenhet jag haft ringa framgång. Af nöjen hafva vi här haft att tillgå endast ett besök i cirkus Rentz, med kanske Europas bästa konstberidartrupp och promenader för att beskåda butikerna, som äro ganska eleganta, men med|4| höga priser. Några ädlare nöjen och ett geistligt lif söker man förgefves efter i denna prostitutionens och gastronomins blomstringsort. Jag är derföre glad att i morgon vara färdig att afresa härifrån. Skrif snart under adress: Langen-Schwalbach, Nassau. Poste restante. Jag längtar så mycket att få bref från hemlandet. Bed äfven Lagerborg skicka mig Dagbladet, jag skall med det första skicka honom något i ersättning härföre. För denna gång slutar jag nu. Lef väl och blif snart så lycklig som din tillgifne

Vän

Ernst Linder

P.S Jag förmodar du levererat de tre rublarne åt Holmberg. Låt mig veta resultatet af de gjorda liqviderna.

Min hustru helsar dig hjertligt. Jag ber äfven om min helsning till din fästmö och till alla vänner, Lund- sten i första rummet. Jag frankerar ej. Gör du sammaledes.

Finsk text

Hyvä Veli

Ennen kuin lähden tästä vakiintuneen ukkomiehen kannalta epäkiinnostavasta kaupungista, tartun vielä kynään ja lähetän muutamia rivejä, mitä en olekaan ehtinyt tehdä sen jälkeen kun lähdin Suomen maaperältä. Neljätoista päivää on siitä kun erkanimme, ja kuitenkin tuntuu kuin siitä olisi kulunut ikuisuus. Mutta niin se on, että kun vaikutelmia on paljon ja ajatuksella on monia paikkoja mihin pysähtyä, niin tuntuu kuin aika olisi kulunut hitaasti. Minkälaiset mielialat minulla on näiden neljäntoista päivän aikana olleet, sen saat itse arvata. Voin antaa vihjeeksi vain yhden lausunnon, joka on täysin sama kuin minkä Jätti antoi ensimmäisessä kirjeessään sinulle naimisiin menneenä miehenä.

Olimme muutaman päivän Tukholmassa, elimme mukavasti Rydbergin hotellissa ja sen seurauksena myös menot olivat aikaan nähden epämiellyttävän suuret. Hauskaa kuitenkin oli. Nordenskiöld ja Qvanten olivat ainoat, joita siellä tapasin. Edellinen oli mukanamme joillakin retkillä ja hän oli oikein hauska. Hän on sitten viime näkemän menettänyt paljon entisestä sekavuudestaan ja on muuttunut selvästi edukseen. – Tukholmasta matkustimme rautateitse Jönköpingiin ja Malmöön sekä edelleen Kööpenhaminaan, jossa olimme kaksi päivää. Sieltä matka jatkui edelleen Körsörin kautta Kieliin ja edelleen tänne. Tukholmasta aina Kööpenhaminasta lähtöön saakka meillä oli seurana eräs oikein miellyttävä amerikkalainen perhe, johon tutustuimme vaunussa. On kuitenkin vaikeaa rekisteröidä yksinomaan miellyttäviä vaikutelmia enkä sitä teekään, sillä minua vaivasi matkalla helvetillinen hammassärky. Onneksi minun amerikkalaiseni oli hammaslääkäri ja hän ohjasi minut erään täkäläisen puoskarin, maanmiehensä, luokse, joka onnistuikin muutaman päivän työskentelyllä saamaan madonsyömän puremakalustoni taas normaaliin kuntoon. Hampaiden hoidon lisäksi minua on työllistänyt papereiden leimauttaminen, jossa asiassa ei ole ollut mainittavaa menestystä. Huvipuolella olemme vain kerran käyneet sirkus Rentzissä, jossa on Euroopan ehkä paras taitoratsastajaryhmä sekä kävelyllä katselemassa kauppoja, jotka kyllä ovat hienoja mutta kalliita. Mitään jalompia huvituksia tai henkistä elämää on tästä prostituution ja gastronomian kukoistuspaikasta turha etsiä. Olen siksi iloinen siitä, että olemme huomenna aamulla valmiit lähtemään täältä. Kirjoita pian osoitteseen Langen-Schwalbach, Nassau. Poste restante. Kaipaan niin kovasti kirjeitä kotimaasta. Pyydä myös Lagerborgia lähettämään minulle Dagbladet, minä lähetän hänelle täältä ensi tilassa jotakin vastineeksi. Lopetan nyt tällä kertaa tähän. Voi hyvin ja tule pian yhtä onnelliseksi kuin

uskollinen ystäväsi

Ernst Linder

P.S. Oletan että toimitit ne kolme ruplaa Holmbergille. Kerro minulle toteutuneiden likviidien tuloksista.

Vaimoni lähettää sydämelliset terveiset. Minä myöskin lähetän terveiset morsiamellesi ja kaikille ystäville, Lundstenille ensimmäisenä. En frankeeraa. Tee sinä samoin.

Original (transkription)

|1|

Gode Broder!

Innan jag afreser från denna för
en stadig gift man föga intressanta
stad vill jag ännu fatta pennan och
skicka dig några rader, en sak till hvil-
ken jag ej hunnit mig sedan jag
lemnade Finlands jord. Det är
nu fjorton dagar sedan vi skildes
och dock tycker jag att det har
förflutit en evighet sedan dess.
Men så är det, när intrycken äro
mångfaldiga och tanken har många
hvilopunkter att stadna vid så
tyckes tiden ha förgått långsamt.
Huru jag under dessa fjorton da-
gar känt mig till mods får du
sjelf gissa till. Det enda som
jag vill gifva dig till ledning är
ett yttrande, fullkomligt iden-
tiskt med det Giganten afgaf i
|2| sin första skrifvelse till dig såsom gift
man.
Vi vistades några dagar i Stock-
holm, der det lefdes komfortabelt
på Rydbergs hotell och der åt-
gången på tidens eqvivalent till
följe deraf var oangenämt stor. E-
mellertid var det ganska trefligt.
Nordenskjöld och Qvanten voro de
enda jag der sammanträffade med.
Den förra var oss följaktig på
några utflykter och var ganska tref-
lig. Han har sedan jag sist såg
honom förlorat mycket af sin
fordna konfusitet och blifvit
mycket förändrad till sin fördel.
Från Stockholm afreste vi
med jernväg till Jönköping och
Malmö, samt derifrån till Kö-
penhamn der tvenne dagar till-
bragtes. Derifrån gick resan öf-
ver Korsörflyttad text och Kielflyttad text hit
dit vi ankommo. Från Stock-
holm hade vi, ända tills vi lem-
|3| nade Köpenhamn sällskap af en
mycket hygglig Amerikansk familj
med hvilken vi gjorde bekantskap
i vaggonen. Det är dock svårt att
kunna få inregistrera endast behag-
liga intryck och jag har det ej heller,
ty jag stördes under resan af en infer-
nalisk tandvärk. Lyckligtvis var
min Amerikanare dentist och gaf
mig anvisning för en härvarande char-
latan, hans landsman, hvilken det
äfven lyckats efter några dagars arbe-
te att sätta det maskätna tuggnings-
verktyget uti ett normalt skick.
Utom med skötseln af mina tän-
der, har jag varit sysselsatt med
utprånglingsvårtytt af papper, uti hvilken
angelägenhet jag haft ringa framgång.
Af nöjen hafva vi här haft att
tillgå endast ett besök i cirkus
Rentz, med kanske Europas bästa
konstberidartrupp och promena-
der för att beskåda butikerna, som
äro ganska eleganta, men med
|4| höga priser. Några ädlare nöjen och
ett geistligt lif söker man förgef-
ves efter i denna prostitutionens
och gastronomins blomstringsort.
Jag är derföre glad att i morgon
vara färdig att afresa härifrån.
Skrif snart under adress: Langen-
Schwalbach, Nassau. Poste res-
tante. Jag längtar så mycket att
få bref från hemlandet. Bed äf-
ven Lagerborg skicka mig Dagbladet,
jag skall med det första skicka ho-
nom något i struket ersättning härföre.
För denna gång slutar jag nu. Lef
väl och blif snart så lycklig som
din tillgifne

Vän

Ernst Linder

P.S Jag förmodar du levererat de
tre rublarne åt Holmberg. Låt
mig veta resultatet af de gjorda
liqviderna.

Min hustru helsar dig hjert-
ligt. Jag ber äfven om min helsning
till din fästmö och till alla vänner, Lund-
sten i första rummet. Jag frankerar ej. Gör du sammaledes.

Dokumentet i faksimil