15.2.1872 Lantdagen. Om lantdagens rätt att delta i skollagstiftningen

15.2.1872 Lantdagen

Svensk text

Om lantdagens rätt att delta i skollagstiftningentillagt av utgivaren

|57|

Herr Wallgren uppläste efter anmälan ett petitionsmemorial af följande innehåll:

”Till Välloflige Borgareståndet! Då föga någon institution mäktigare ingriper i ett folks hela lif och äger större förmåga att omgestalta detsamma, än detta folks undervisningsverk; då vidare ur idén af ett konstitutionelt styrelsesätt framgår, att lösningen af alla frågor, som beröra ett folks vigtigaste intressen, endast vinner derpå, att Regenten underställer desamma Ständernes pröfning; då slutligen de förökade skattebördor, som förbättringen af ett lands undervisningsverk kräfver, måste lättare bäras, om de nödig ansedda reformerna öfverensstämma med de åsigter, hvilka landet genom dess representanter varit i tillfälle att uttala, så tror jag med tillförsigt, att en önskan hvilken så lifligt förefinnes hos det Finska folket, som den att hvarje vigtigare förändring inom dess skolväsende ej fastställes, innan folkets representanter deröfver fått yttra sig vid landtdag, icke förgäfves skall vara uttalad inför landets högsinte Storfurste, som tillförsäkrat oss lyckan af periodiskt återkommande landtdagar. Jag vågar derföre vördsamt uppmana Välloflige Borgareståndet, att förena sig om en underdånig petition i det syfte, att ingen vigtigare fråga rörande landets skolväsende och dess omorganisering måtte slutföras, förrän Ständerne vid landtdag fått sig deröfver yttra. Helsingfors den 15 Februari 1872.

Georg Wallgren.”

|58|

I anledning häraf yttrade sig:

Herr Kurtén: Jag har haft för afsigt att inlemna en till sitt slutliga ändamål lika lydande petition; men för att ej uppehålla Ståndet anhåller jag endast, att få förena mig med petitionären.

Herr Sjöros: Äfven jag har af mina valmän fått i uppdrag att framställa en petition i samma syfte, som den af Herr Wallgren nyss upplästa, i hvilken jag derföre förenar mig. Jag utber mig endast att dervid få tillägga, att mina valmän önskade att undervisningen i högre elementarskolorna kunde blifva betungad med så ringa afgift som möjligt, och att i följd häraf endast de mindre afgifter, som nu äro undervisningen pålagde, måtte fortfarande bibehållas, de högre afgifterne, såvidt omständigheterne sådant medge, nedsättas.

Herr Fabritius: Äfven jag har af mina valmän fått i uppdrag att framlägga en enahanda petition och instämmer derföre med Herr Wallgren. Dock skulle jag önska att dertill lägga det förslag att Ståndet ville hos Hans Kejserliga Majestät anhålla att skollagen redan vid denna landtdag blefve Ständerne förelagd, då den, såsom kändt är, redan är utarbetad.

Herr Molander: Då äfven jag af mina valmän erhållit samma uppdrag, anhåller jag blott att få förena mig med Herr Fabritius.

Herr Mechelin: Jemte det jag ber att få förena mig med petitionären, anhåller jag blott att petitionen måtte få ligga på bordet, förrän den remitteras till vederbörligt utskott, på det att de närmare uttalanden, som af ämnet kunna föranledas, måtte få åtfölja petitionen till utskottet.

Herr Cajander: Jag förenar mig med Herr Wallgren på grund af det uppdrag mina komitenter lemnat mig, och instämmer tillika i Herr Mechelins begäran om petitionens bordläggning.

Herr Öhrnberg hade begärt ordet endast för att få petitionen bordlagd.

|59|

Herr Frey förenade sig med Herr Wallgren och de öfriga af Ståndets medlemmar, som omfattat petitionen.

Petitionsförslaget bordlades.

|105|

[Borgareståndes session 17.2.1872]tillagt av utgivaren

Beslöts, på begäran af Herr Mechelin, till fortfarande bordläggning af Herr Wallgrens petitionsförslag, angående utverkande af rätt för Ständerne att deltaga i skollagstiftningen, till måndagen den 19 dennes.

|131|

[Borgareståndes session 19.2.1872]tillagt av utgivaren

Då nu skreds till företagande af de till i dag bordlagda petitionsfrågor, föredrogs först Herr Wallgrens petitionsförslag om rätt för Ständerne att deltaga i skollagstiftningen.

I frågan yttrade sig nedannämnde Ståndets medlemmar på sätt som följer:

Herr Procopé: Utaf de knappa referater, som tidningarna äro i tillfälle att lemna om Regeringens åtgärder, har framgått, att Regeringen vidtagit sådana för utarbetandet af en ny skollag; och då detta tyder på synnerligen vigtiga förändringar i skollagstiftningen, anhåller jag få före|132|slå att, jemte det Ståndet antager petitionen, Ståndet skulle anhålla, att Regeringen måtte redan till nu församlade Ständer framställa förslag i omnämndt syfte, så att Ständerne deröfver skulle få uttala sig.

Herr Mechelin: Syftemålet med Herr Wallgrens petitionsförslag torde vara sådant, att det finner liflig sympati inom Borgareståndet; men då yrkandet i detsamma icke är närmare formuleradt, utan endast den önskan i allmänhet uttalad, att representationen måtte blifva förelagd förslag till ändringar i skollagstiftningen, så kunde möjligen den invändning göras emot denna petition, att dess syftemål borde närmare begränsas. För min del tror jag icke att lagstiftningen rörande skolorna skulle kunna i alla detaljer blifva föremål för Ständernes handläggning. Jag tror att det i alla tider måste blifva en nödvändighet, att reglerandet af detaljerne vid undervisningsverket öfverlemnas åt Regeringen, som på en lämplig skolstyrelses försorg behandlar och afgör dertill hörande frågor. Men deremot tror jag, att det finnes vissa elementer i skolväsendet, hvilka borde ordnas enligt allmänna af Regering och Ständer gemensamt bestämda principer. Jag ville derföre för min del föreslå att, jemte det Herr Wallgrens petitionsförslag antages, skulle beslutas, att petitionen finge den närmare utveckling, att Ståndet genom densamma i underdånighet skulle petitionera, att Hans Kejserliga Majestät ville så snart som möjligt förelägga Ständerne förslag till skollag, upptagande:

pro 1:o. grunderna för skolstyrelsens organisation, i öfverensstämmelse med det förslag till skolstyrelse, som vid 1867 års landtdag var Ständerne förelagdt och af dem godkändes, och i hvarje fall i öfverensstämmelse med den organisation öfriga kollegiala embetsverk i landet enligt grundlagen innehafva;

pro 2:do. skolornas beskaffenhet och antal, deras fördelning i lärdomsskolor, real-folkskolor, o. s. v., deras inbördes förhållande samt hufvudprinciperna i de olika skolornas uppgift, äfvensom hvad dermed eger sammanhang. Om Ståndet funne det önskligt och kunde godkänna att pe|133|titionen rörande skolfrågan finge denna närmare begränsning, tager jag mig friheten föreslå, att detta mitt yttrande finge åtfölja remissen till Allmänna Besvärsutskottet, dit petitionen lämpligast kunde remitteras.

Herr Tengström: Det är mycket tvifvelaktigt om någon ändring af skollagstiftningen skall på denna väg kunna åstadkommas, då ju organiserandet af skolväsendet på grund af bland andra stadganden, 2 mom. 1 punkten i Förenings- och Säkerhetsakten samt 75 § i gällande landtdagsordning utgör ett Regeringens prerogativ. Frågan kan ej vara annan än att söka tillvägabringa det Ständernes utlåtande inhemtas förrän Regeringen besluter sig i saken; och vid en sådan beskaffenhet finner jag för min del icke skäl att, såsom Herr Mechelin föreslagit, förorda hos utskottet en framställning om fördelning af skolärenderne, sålunda att en lag skulle upptaga de af dem, som berodde på Regents och Ständers gemensamma medverkan. Om Ständerne anhölle att Regeringen ville låta utarbeta och för Ständerne förelägga ett sådant lagförslag, skulle en sådan anhållan aldrig vinna bifall annorlunda än att en ny regeringsform för landet infördes, ty något af sina prerogativ afstår Regeringen ingalunda på annat sätt, och det är Regeringens prerogativ att administrera skolorna. Men att Ständerne skulle afge sitt utlåtande öfver ett af Regeringen meddeladt förslag till skollag både i dess grundväsendtliga och mindre väsendtliga delar, det anser jag fullkomligt befogadt och berättigadt – och sådant anser jag petitionärens syfte också vara. Då nu för öfrigt uti flere Stånd enahanda förslag blifvit väckt, så synes deraf följa, att detta borde till Ständernes Allmänna Besvärsutskott remitteras.

Herr Nylander: Jemte det jag förenar mig i hvad den värde representanten för hufvudstaden yttrat i afseende å önskligheten deraf, att uti ifrågavarande petition något bestämdare, än i Herr Wallgrens förslag skett, framhålles de åtgärder i skolfrågan, som på landets representation kunde ankomma, och frågan sålunda i viss mon begränsades, skulle jag önska göra en framställning hos Välloflige Ståndet, huru|134|vida icke en utsträckning af samma petitionsförslag åt annat håll kunde vara af lika vigt.

Det är kändt, att äfven för landets högsta skola reorganisationsplaner förekomma, som kunde vara af stor vigt för landets Ständer att få kännedom af, innan de vinna laga kraft och verkställighet. Det är med hänsyn dertill, som jag vill hemställa, huruvida icke Herr Wallgrens förslag kunde antagas äfven med tillämpning på landets högskola. Isynnerhet anser jag detta förslag vigtigt, sedt ur den synpunkten, att hvarje ny vicekansler för högskolan tyckes anse sig ej allenast berättigad, utan ännu något mer – jag ville nästan säga nödgad – att vidtaga förändringar i Universitetets förhållanden.

Herr Öhrnberg: Äfven jag anser det vara särdeles maktpåliggande för landets framtid, att Ständerne finge taga verksam del i skollagstiftningen, och om också nu gällande grundlagar icke tillerkänna Ständerne denna rättighet och icke ens medgifva Ständerne rättighet att föreslå ändring i grundlagarna i sådant syfte, så tror jag ändock att något giltigt hinder icke finnes för Ständerne att, deras pligt likmätigt, hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet framställa eller göra sig till tolk för de önskningar, som, med den kännedom Ständerne hafva om förhållandet i landet, allmänt delas af Finlands folk. Jag tvekar derföre icke att, jemte det jag biträder den mening att förevarande petitionsförslag borde öfverlemnas till Ständernes Allmänna Besvärsutskott, för att i sammanhang med de enahanda förslag, som torde i dessa dagar hafva väckts inom de öfriga Stånden, handläggas och beredas, uttala såsom önskligt att utskottet ville vid den beredning utskottet kommer att egna frågan också taga i öfvervägande om och i hvilka delar utskottet anser ett önskningsmål i det syfte Herr Nylander omnämnt böra framställas; men några bestämda föreskrifter skulle jag för min del icke vilja lemna utskottet.

Herr Molander anhöll att få förena sig i de åsigter, som af Herr Öhrnberg yttrats.

Då ingen talare vidare hade begärt ordet, förklarades|135| diskussionen afslutad, och beslöt Ståndet enhälligt, på framställning af Herr Talmannen, att remittera petitionsförslaget till Ständernes Allmänna Besvärsutskott, i hvilket afseende utdrag ur protokollet, innefattande äfven den i frågan förefallna diskussion, skulle utskottet meddelas.

Sedan Herr Mechelin vid denna utgång af ärendet förklarat sig afstå från sitt tidigare yrkande att hans yttrande i ämnet skulle få åtfölja petitionsförslaget till utskottet, begärdes ordet af

Herr Höckert, som yttrade: Jag tager mig friheten föreslå att Ståndet skulle inbjuda Medstånden att äfven remittera denna sak till Allmänna Besvärsutskottet.

Herr Tengström: I ett sådant fall, som det närvarande, då i alla Stånd väckts enahanda förslag, synes den föreslagna inbjudningen icke vara behöflig, såsom eljest skulle varit om man icke visste att frågan äfven väckts i Medstånden.

Herr Öhrnberg: Månne det icke vore tillräckligt att genom protokollsutdrag underrättade öfriga Stånden om denna remiss? dock vill jag icke motsätta mig, om Ståndet anser det vara lämpligare att genom en särskild inbjudning gifva ett större uttryck åt den vigt Borgareståndet för sin del fäster vid frågan.

Herr Mechelin: Det synes mig vara konseqvent att, då Ståndet icke genom särskild inbjudning uppmanat de öfriga Stånden att förena sig i tryckfrihetspetitionen, utan endast genom protokollsutdrag meddelat sitt beslut om densamma, äfven här enahanda förfarande skulle ega rum.

Herr Wasenius: Om jag förstått Herr Höckert rätt, så var hans mening att Ståndet skulle underrätta Medstånden, att Ståndet remitterat frågan till Allmänna Besvärsutskottet, men icke att underrätta dem att petitionsförslaget af Borgareståndet blifvit antaget.

Herr Höckert upplyste i anledning häraf, att hans förslag endast afsåg att underrätta Medstånden derom, att Ståndet remitterat frågan till Allmänna Besvärsutskottet.

På framställning af Herr Talmannen beslöt Ståndet,|136| att om den af Ståndet redan beslutna remiss af ärendet till Allmänna Besvärsutskottet underrätta Medstånden genom protokollsutdrag.

[Borgareståndets session 13.5.1872]tillagt av utgivaren

|1075|

Herr Talmannen föredrog Allmänna Besvärsutskottets den 9 innevarande Maj bordlagda betänkande med anledning af särskilda inom samtlige Stånden väckta petitioner rörande skollagstiftningen och undervisningsväsendets ordnande i landet.

|270|

Allmänna Besvarsutskottets betänkande N:o 17, med anledning af särskilda inom samtliga stånden väckta petitioner rörande skollagstiftningen och undervisningsväsendets ordnande i landet.

Från samtliga stånden har Allmänna Besvärsutskottet i afseende å förberedande behandling emottagit tio särskilda petitionsförslag rörande undervisningsväsendet i Finland, hvilkas hufvudsakliga innehåll är följande:

1:o ett af herr Rein till Ridderskapet och Adeln inlemnadt förslag till petition med syftemål: att den nu påbegynta reorganisationen af elementarläroverken äfvensom de nådiga förordningarne af den 30 November 1871 icke definitivt måtte sättas i verket, innan ej allenast förslagen till sagda reorganisation, på sätt fallet varit med dem, som uppgjordes af 1865 års skolkomité, blifvit offentliggjorda, utan äfven Hans Kejserliga Majestät, vare sig vid denna eller nästkommande landtdag, i nåder infordrat Ständernas utlåtande angående de allmänna grunderna för skolväsendets ordnande; hvilka grunder skulle innefatta bestämningar om:

1:o) skolstyrelsens organisation; 2:o) de allmänna arter af elementarläroverk, som i landet böra finnas; 3:o) det hufvudsakliga angående lärokurserna äfvensom lärotidens utsträckning; 4:o) de grundsatser, enligt hvilka nya skolor böra upprättas och gamla indragas; 5:o) språket hvarpå undervisningen i särskilda skolor bör meddelas; 6:0) elevernas skolafgift och dess belopp; 7:o) lärarnes aflöning;

men skulle frågan om skolväsendets ordnande först vid nästkommande landtdag föreläggas Ständerna, torde likväl styrelsen dessförinnan, i den mon tillgångarne sådant medgifva, böra skrida till förbättring af skollärarnes nu delvis ganska|271| knappa lönevilkor; dock att jemväl detta ärende, före sitt slutliga afgörande, komme att till Ständernas utlåtande öfverlemnas.

2:o ett af herr Gripenberg, Edvard, till Ridderskapet och Adeln ingifvet petitionsförslag, hvari yrkas: att ingen genomgripande och vigtigare reform i skollagstiftning och skolväsendets omgestaltning måtte slutföras, förrän landets representanter blifvit i tillfälle att vid landtdag uttala sina åsigter, ej allenast öfver grunderna för skolornas klassificering efter de olika ändamål för hvilka de inrättas, utan också öfver skolornas dislokation lämpad efter språk-, folkmängd- soch andra lokala förhållanden, öfver hufvudprinciperna för undervisningens och skoldisciplinens anordnande, kommunernas deltagande i skolornas underhåll, samt slutligen, såvidt sig göra låter, äfven öfver sådana förslag till skolreformer, hvilka för närvarande äro under görningen, men ännu icke slutförda. I sammanhang härmed framhåller petitionären nödvändigheten och skyldigheten å statens sida att anskaffa medel och lemna tillfälle till höjandet af qvinnans intellektuella bildning

3:o ett af professoren Cleve till Presteståndet ingifvet och af ståndet enhälligt antaget memorial, hvari föreslås en underdånig framställning till Hans Kejserliga Majestät om bifall dertill,

att öfverstyrelsen för skolväsendet ordnas och tillsättes enligt det förslag, som varit landets Ständer förelagdt, så likväl, att den ledamot, hvilken i detta förslag anses sjelfskrifven, uteslutes;

att en skol- eller undervisningslag utarbetas och antingen vid denna eller senast vid nästkommande landtdag framlägges till Ständernas pröfning; hvilken lag, utan att ingå i sådana detaljer, som helst öfverlemnas åt den administrativa myndighetens omsorg, fastställer:

a) de olika ändamål, för hvilka skolor böra i landet inrättas och underhållas;

b) de grunder, enligt hvilka undervisningen i de olika skolorna bör anordnas;

c) de grunder, enligt hvilka ordning och disciplin|272| böra handhafvas, med hänsigt ej mindre till ungdomens fysiska, än till dess moraliska utveckling och bildning;

d) de grunder, enligt hvilka de olika skolorna böra anläggas, utvidgas och inom landet fördelas, med fästadt afseende på bildningsbehof, folkmängd och språkförhållanden;

e) de grunder, enligt hvilka staten å ena sidan och kommunerna å den andra böra taga del i skolans underhåll, äfvensom eleverna erlägga afgifter;

f) de grunder, enligt hvilka skolornas ekonomi skall ordnas och handhafvas;

att ifrågavarande lag, sedan den blifvit af Ständerna godkänd och vunnit Hans Kejserliga Majestäts nådiga fastställelse, erhåller den helgd, som enligt landets grundlagar tillkommer en af regent och Ständer gemensamt vidtagen författning;

att emellertid och intilldess att grunderna för läroverkets organisation och verksamhet sålunda blifvit slutligen fastställda, ingen väsendtlig förändring företages, innan Ständernas yttrande, såsom § 75 i Hans Kejserliga Majestäts nådiga landtdagsordning förmäler, blifvit infordradt; äfvensom att ingen allenast på grund af sin fattigdom uteslutes från den bildning, som vid läroverket förvärfvas.

4:o ett af rektorn Hallstén till Presteståndet ingifvet memorial, hvari föreslås:

1:o) att Ständerna måtte förunnas rätt att deltaga i skollagstiftningen, samt att med verkställandet af bestämningarne i Hans Kejserliga Majestäts nådiga förordning af den 30 November 1871, såvidt de röra bildandet af nya läroverk och förändring af läroämnen i de äldre, uppskof måtte allernådigst beviljas, till dess landet vunnit tillfälle att genom sina vid landtdag församlade Ständer uttala sina önskningar i denna angelägenhet, hvilken rörer dess dyrbaraste egendom: det uppväxande slägtet;

2:o) att Ständerna ville anvisa medel till höjande af lärarenas löner till det belopp, som i jemförelse med landets öfriga tjenstemän kan anses skäligt med afseende å deras studier samt betydelsen af deras arbete; samt att den suc|273|cessiva löneförhöjningen skulle beräknas icke efter lärarens tjenstgöring vid något visst läroverk, utan efter tjenstetiden öfverhufvud; ett beräkningssätt som icke möter någon svårighet, då alla läroverk stå under en gemensam skolstyrelse. Erfarenheten har nemligen visat, att en stor ojemnhet varit följden af såväl det vid landets gymnasier vanliga uppflyttningssättet, som af den stiftvis utgående löneförhöjningen;

3:o) att antingen undervisningen blefve kostnadsfri för hvarje enskild, i hvilket fall, om statsverkets tillgångar så fordra, landet skulle påtaga sig bevillning för läroverken; eller att nuvarande tillämpning af stadgarna om skolafgifter icke, skärpes, att antalet af frielever icke begränsas, samt att nedsättning i skolafgifter beviljas dem, hvilkas förmögenhetsvilkor icke tillåta erläggande af fullständig afgift;

4:o) att skolafgifterna icke skulle ingå till statsverket, utan förvaltas vid läroverket till dess enskilda fördel, samt att en viss del deraf bestämmes till bildande af en byggnadsfond för läroverket, så att hvarje läroverk sålunda efterhand kunde erhålla eget lärohus; för att snarare vinna detta mål, borde äfven de skolafgifter, som sedan 1862 erlagts, användas för de läroverk hvarifrån de ingått;

5:o) att, i likhet med stadgandet i §§ 40 och 41 af nådiga reglementet för kadettkorpsen af 22 Mars 1865, hvarigenom civillärare vid korpsen tillerkänts rätt, att vid öfvergång dit få räkna till godo sina vid skolverket tillbragta år och åtnjuta alla de förmåner som äro lärare vid landets öfriga elementarläroverk tillagda, äfven andra läroverk i landet, såsom lärareseminarier, institut för blinda och döfstumma o. s. v. blefve med hvarandra likställda, samt att lärare, af hvilka i allmänhet likartade lärareprof erfordras, icke skulle vid öfvergång från ett läroverk till ett annat gå miste om sina förut intjenade år.

5:o ett af professorn Wallgren till Borgareståndet inlemnadt memorial, som på grund af undervisningsverkets mäktiga ingripande i ett folks hela lif och då lösningen af alla folkets vigtigaste intressen berörande frågor endast vinner på dessas framläggande till Ständernas pröfning, samt de för förbättringen af undervisningsverket förökade skatte|274|bördorna lättare bäras, om de afsedda reformerna öfverensstämma med de åsigter landets representanter varit i tillfälle att uttala, föreslår en petition i det syfte, att ingen vigtigare fråga rörande landets skolväsende och dess omorganisering måtte slutföras, förrän Ständerna vid landtdag fått yttra sig deröfver.

6:o en af kommunalrådet Meurman i Bondeståndet väckt petition af innehåll:

1:o) att Hans Kejserliga Majestät allernådigst täcktes låta omorganisera skolstyrelsen i det syfte, som det af Hans Kejserliga Majestät för 1867 års Ständer framlagda, af skolkomitén utarbetade förslag afser;

2:o) att Hans Kejserliga Majestät allernådigst täcktes förunna Ständerna deltagande i stiftande af allmän skollag, och att, intill dess förslag i detta syfte kan blifva Ständerna förelagdt, icke måtte skridas till mera brådstörtade reformåtgärder i skolornas organisation; samt

3:o) att ingen borde för fattigdoms skull utestängas från ernående af den bildning, som i skolinrättningarne erbjudes.

7:o ett af landtdagsmannen Heikura till Bondeståndet ingifvet och af ståndet, tillika med det af kommunalrådet Meurman inlemnade memorial, enhälligt omfattadt petitionsförslag i det syfte, att Ständerna skulle tillåtas deltaga i lagstiftningen rörande såväl den allmänna undervisningen som alla offentliga läroverk i landet.

8:o ett af kyrkoherden Roos i Presteståndet framstäldt petitionsförslag derom, att den skattebörda, som i form af skolafgifter nu tungt drabbar skolbarnens föräldrar och beröfvar samhället en mängd bildbara förmågor, samt i sin mån redan verkat hinderligt för Presteståndets rekrytering, hvilken under århundraden skett hufvudsakligen ur de mindre bemedlade folkklasserna, måtte i de lärda och fruntimmersskolorna aflyftas och, i händelse andra medel icke förefinnas, blifva ersatt af en skolskatt eller bevillning, hvilken skulle drabba alla medborgare i mån af förmögenhet eller behållna inkomster.

9:o en af öfverforstmästaren von Zweygberg, å hans kommittenters vägnar, inom Borgareståndet väckt petition,|275| att hädanefter fullkomligt kostnadsfri undervisning i alla landets lärdomsskolor blefve meddelad, på det att icke endast de föräldrar, hvilka af tillfälliga orsaker fått sig tillmätte rikedom och välstånd, skola komma i åtnjutande af den oskattbara förmånen att i statens publika, af hvarje finsk medborgare bekostade, skolor erbjuda sina barn tillfälle till inhemtande af högre bildning; samt att den brist, som i statskassan uppkomme genom skolafgifternas försvinnande, blefve ersatt genom en allmän bevillning, hvilken redan af landets nu församlade Ständer finge fastställas.

10:o ett af landtdagsmannen Kumpulainen till Bondeståndet inlemnadt petitionsförslag med underdånig anhållan, att Hans Kejserliga Majestät täcktes låta utfärda en allmän förordning i det syfte, att undervisningsspråket i landets skolor alltid skulle blifva det, som talas af största delen bland befolkningen i den trakt der skolan finnes; dock med undantag för landets hufvudstad, der svenska och finska språket borde begagnas såsom undervisningsspråk i så många skolanstalter, som det gemensamma behofvet derstädes fordrar.

Jemte dessa petitioner har utskottet från Preste, Borgare- och Bondestånden emottagit särskilda protokollsutdrag öfver de i nämnda stånd förefallna diskussioner, dervid bland annat upplysts, att representanterne i borgareståndet Sjöros, Molander, Fabritius och Cajander af sina respektive valmän erhållit uppdrag att inom Borgareståndet väcka petitionsförslag om särskilda frågor rörande undervisningsväsendet i landet.

På anhållan hos Kejserliga Senatens ordförande har utskottet jemväl erhållit del såväl af Kejserliga Senatens underdåniga hemställan af den 12 Mars 1869 rörande inrättandet af en särskild öfverstyrelse för skolväsendet i Finland, samt förslag till förordning om blifvande skollärares bildning, som ock Kejserliga Senatens underdåniga hemställan af den 22 April 1871 jemte förslag till ny skolordning för landet, med dertill hörande underdåniga hemställan och förslag af öfverstyrelsen för skolväsendet af den 9 Mars 1871 samt medföljande reservationer, äfvensom öfriga till samma ärende hörande handlingar, deribland medicinalöfverstyrel|276|sens hemställan af den 7 Januari 1867 angående skolungdomens helsovård, ordförandens vid andra allmänna skolläraremötet i Helsingfors år 1867 gjorda hemställan jemte mötets protokoller, domkapitlens i landet yttranden öfver begge dessa ärender, samt särskilda från städerna. Heinola, Nyslott, Wiborg, Ekenäs, S:t Michel och Sordavala inlemnade ansökningar rörande skolväsendet i dessa städer.

Den äldsta skolordning för Sverige och Finland daterar, sig från Johan III:s regeringstid. På befallning af denne konung utarbetade nämligen erkebiskopen i Upsala Laurentius Petri Nericius en kyrkoordning, som utgafs från trycket år 1571, och till hvilken var fogad en artikel ”om skolor”, samt en ”ordning huru läsas skall i skolorna”. År 1611 utkom åter en ”scholæ ordning”, uppgjord och stadfästad af presterskapet. År 1620 begärde konung Gustaf II Adolf af presterskapet dess betänkande öfver åtskilliga punkter rörande akademins, skolornas och hospitalernas reorganisation, samt utgaf, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med det härpå afgifna svaret, den 13 April 1620 sin ”Resolution och mening, hvarefter Hans Kongl. Majestät aktar skolorna och akademin att förordna”. Den 7 Augusti 1649 utfärdade drottning Christina, efter att, såsom orden lyda, hafva inhemtat lärde och i undervisning erfarne mäns mening, sin skolordning, som fortfor att gälla ända till den 31 Januari 1693, då konung Karl XI utfärdade en ny, hvilken i sin tur aflöstes genom Gymnasii och skolordningen af den 4 Februari 1724.

Under hägn af denna, genom regent och Ständer gemensamt antagna lag fick den finska skolan i den del af fäderneslandet, som fortfor att underlyda den svenska kronan, under en tid af nära etthundratjugu år, utan några svårare rubbningar fortsätta sitt välsignelserika arbete för ungdomens bildning. Visserligen utarbetades på föranstaltande af det under Gustaf IV Adolfs regering inrättade s. k. kanslersgillet, ett förslag till skolordning, som jemväl af konungen sanktionerades år 1807 för att gälla på försök under 5 års|277| tid. Men i anseende till det kort derpå utbrutna kriget blef densamma aldrig införd i Finland. Det var först genom förordningarne af den 21 Juni 1841 angående elementarläroverken i Finland, som i deras väsendtligaste delar fastställdes i öfverensstämmelse med de förslag, hvilka afgifvits af en år 1835 tillsatt skolkommission, samt Gymnasii- och skolordningen af den 6 November 1843, som vårt skolväsende åter inträdde på de administrativa reformernas bana. Sedan dess hafva täta förändringar på detta område egt rum.

En del af de förändringar, som genom författningen af 1843 infördes, voro utan tvifvel påkallade af framskridna tidsförhållanden, men andra hade deremot sin grund i tillfälliga och ohållbara åsigter och förmenanden, hvarföre åtskilliga bland författningens bestämningar vid tillämpningen måste modifieras. På detta sätt hade dock skolan småningom begynt återvinna en stadig grund, då åter en ny Gymnasii- och skolordning den 7 April 1856 emanerade. Den för utarbetande af nya statuter för universitetet år 1849 nedsatta komité hade nämligen, sedan dessa statuter 1852 fastställts, på särskildt uppdrag utarbetat förslag till de ändringar i skolordningen, som med anledning deraf blefve nödiga. Då ärendet i Kejserliga Senaten behandlades, hemställde Senatens pluralitet hos Hans Majestät om nedsättandet af en komité af sakkunniga personer, för att uppgöra fullständigt förslag till reorganisation af landets undervisningsanstalter, sedan ett af då vordne Ecclesiastikchefen framstäldt förslag, att Ecclesiastikexpeditionen ensam till Senaten borde inkomma med förslag i ämnet, af Senatens pluralitet förkastats. Efter det med Hans Kejserliga Majestäts tillstånd särskilda komitéer utarbetat sina betänkanden i ämnet och Kejserliga Senaten yttrat sig deröfver, utfärdades den redan nämnda skolordningen af 1856, att gälla från den 1. September 1857. Hade redan 1843 års skolordning i icke ringa grad gått ifrån de grundsatser, uti hvilka den finska skolan af ålder egt sitt stöd, så öfvergåfvos de nu nästan helt och hållet. Sålunda skapades ett alldeles nytt slag af läroverk: gymnasier för civil tjenstemannabildning, hvarmed man åsyftade fyllandet af statens behof af tjenstemän, utan att betunga dessa med en|278| lång studiikurs. Latinet bortföll helt och hållet i dessa nya anstalter, men åt ryskan och franskan egnades ett stort antal timmar; derjemte infördes fakultetsindelningen med specialämnen på högsta klassen af gymnasier för högre bildning, och ryskan insattes såsom obligatoriskt läroämne i högre elementarskolornas tredje och fjerde, samt gymnasiernas första och andra klasser. Det bör vid sådant förhållande icke förvåna, att betänkligheter från första framträdandet af 1856 års författning uttalades, isynnerhet af skolans egne män. Det synes äfven som skulle landets för ungdomens bildning ömmande regering snart hafva kommit till öfvertygelse om nödvändigheten af särskilda förändringar i 1856 års skolordning, samt öfverhufvud derom, att skolreformen icke på den dittills inslagna vägen kunde bringas till ett önskadt och lyckligt slut. Såsom ett uttryck af denna styrelsens åsigt torde man få betrakta det tillstånd, som år 1860 förunnades de vid den högre skolan anställde lärare att stiftvis sammanträda för att öfverlägga om läroverkets angelägenheter, samt den, genom nådiga förordningen af den 30 Januari 1862, dem tillerkända rättighet att, i fall det ansågs nödigt, hvart tredje år samlas till allmänt möte. Genom sistnämda förordning infördes derjemte äfven andra ganska betydande förändringar i undervisningsverket. Sålunda uteslötos åtskilliga specialämnen från gymnasialkursen; vid högre elementarskolorna lemnades skolstyrelsen rättighet att, på skolföreståndarens framställning, bestämma omfånget af kurserna, hvilkas fördelning på olika klasser fick bero på skolkollegium; vid fruntimmersskolorna blef endast ett af de fremmande språken, ryska, tyska eller franska, obligatoriskt; vid högre elementarskolorna skulle, liksom vid gymnasierna, rektor och konrektor för tre år utses genom val af skolans samtlige lärare, hvilket val af domkapitlet pröfvades och fastställdes. Derjemte förordnades om inrättandet af normalskolan i Helsingfors, om indragning af civilgymnasium i Wiborg, om utvidgning af Jyväskylä läroverk med gymnasialklasser, om ett årligt resestipendium för lärare, samt en årlig lönetillökning för halfva antalet af de i tjenst varande äldste lärare och lärarinnor, uppgående sammanlagdt till 100 000|279| mark, äfvensom en terminsafgift af 24 mark infördes för elever vid gymnasier och högre elementarskolor. Genom nådiga kungörelsen af den 9 Februari 1863 upphörde ryska språket att vara obligatoriskt läroämne i högre elementarskolan och gymnasium, hvarjemte latinet återinfördes såsom valbart läroämne vid civilgymnasium i Tavastehus. Genom sistnämda två förordningar hade sålunda, utom andra förändringar, inom sju års förlopp många hufvudsakliga bestämningar i 1856 års skolordning, deribland det mest betecknande af civilgymnasiernas organisation, åter blifvit upphäfna.

Vid de läraresammankomster, som höllos först stiftsvis 1860 samt år 1863 gemensamt i Tavastehus, utgjorde snart sagdt allt det väsendtligaste af hvad som angår den högre skolans organisation och verksamhet föremål för de församlade skollärarenes öfverläggningar. Bland de önskningsmål, som vid dessa tillfällen framhöllos, var äfven det om en egen från den kyrkliga särskild styrelse för skolan, hvilken man ansåg påkallad genom de utvecklade tidsförhållanden, som alltmera anvisat skolan en egendomlig, af kyrkan oberoende verksamhetssfer, äfvensom genom behofvet af enhet och likformighet i skolväsendet, som icke vid bibehållandet af tre särskilda skolstyrelser kunde behörigen tillgodoses. Sedan ordföranden för det allmänna skolläraremötet i Tavastehus till Kejserliga Senaten insändt en redogörelse öfver mötets förhandlingar och Senaten infordrat domkapitlens utlåtanden deröfver, utsåg Hans Kejserliga Majestät en komité af sakkunnige män, som i nådig skrifvelse af den 30 Mars 1865 erhöll befallning att, med ledning af det förhandenvarande materialet, utarbeta underdåniga förslag angående inrättande af en särskild skolstyrelse, organisation af de olika läroanstalterna, reglerandet af lärarebildningen och aflöningsstaten m. fl. skolan rörande frågor.

Denna komité, som under loppet af år 1865 sammanträdde i Helsingfors och utgjordes af professoren Cleve såsom ordförande, professorerne Arppe och Akiander, domprosten Renvall, skolrektorerne Ahrenberg och Kalm, öfverläraren Bergroth och föreståndaren för privatlyceum i Helsing|280|fors Leinberg såsom medlemmar, uppgjorde ett förslag, hvilket i hufvudsak innehöll följande:

1. Finlands samtliga läroanstalter stå under inseende af en skolstyrelse, bestående af sju ledamöter, nämligen en öfverdirektor såsom ordförande, professorn i pedagogik vid Alexanders universitetet såsom vice ordförande, 3 öfverinspektorer, en för folkskolorna och tvenne för de öfriga läroverken, samt tvenne assessorer. Öfverdirektorn utses af Hans Kejserliga Majestät bland män, som visat sig ega högre vetenskaplig bildning och förvärfvad nödig insigt i läroverkets organisation och verksamhet. Öfverinspektor och assessorer utnämnas och befullmäktigas af Hans Kejserliga Majestät på grund af förslag, som efter föregången ansökning af skolstyrelsen uppgöres. För att å förslag till öfverinspektors eller assessorstjenst kunna uppföras, erfordras att sökanden ådagalagt för tjenstens bestridande nödiga vetenskapliga studier, samt genom tjenstgöring vid landets läroverk vunnit erfarenhet rörande skola och undervisning. Skolstyrelsen, som utnämner en sekreterare och tvenne notarier, kan fatta giltiga beslut såframt tre medlemmar i öfverläggningen deltaga. Biskop och domkapitel ega hvar inom sitt stift öfvervaka religionsundervisningen vid läroanstalterna, och efter omständigheterna antingen till skolstyrelsen eller direkte till regeringen ingifva sina påminnelser och förslag. För öfrigt handhafves lokalinspektionen öfver folkskolorna af folkskoleinspektorer och folkskoledirektioner, samt vid öfriga läroanstalter af skolråd, hvilka utses af kommunerna på tre år i sender.

2. I afseende å läroverkens organisation föreslog komitén: de högre läroverken blifva af tre slag: a) lyceer, hvilka grundlägga vetenskaplig bildning och förbereda för universitetet; b) real- eller borgareskolor, för bibringande af praktisk bildning; c) fruntimmersskolor. Den högre skolan bör föregås af en utaf 2 åldersklasser bestående primärskola, som förenas med den högre skolan öfverallt der en sådan kan inrättas. För intagning i primärskolan fordras en ålder af 8 år, liksom vid de hittillsvarande lägre elementarskolorna, hvilka öfverallt indragas. Kursen i ett fullstän|281|digt lyceum blir 8-årig, hvilket, sammanlagdt med primärskolans tvenne år, gör hela skolkursen 10-årig. Kursen i den fullständiga realskolan blir fem-, eller primärskolans kurs inberäknad, sjuårig. Derjemte skola dock äfven lyceer och realskolor med kortare lärotid inrättas efter behof. Fruntimmersskolans kurs blir 6-årig, utom fruntimmersskolan i Helsingfors, som erhåller 7 år, och med hvilken en anstalt för lärarinnors bildande förenas. Undervisningsspråket blir i hvarje skola ett, svenska eller finska, eftersom det ena eller andra kan anses herrskande på den ort der skolan är belägen. Dock bör i det andra inhemska språket bibringas nödig insigt och färdighet, och detsamma jemväl på de högsta klasserna användas vid undervisningen i ett eller annat läroämne, helst något främmande språk.

De af komitén uppgjorda lektionsplanerna borde betraktas såsom anvisningar, men ej fastställas till ovilkorlig efterrättelse.

3. Skilnaden mellan lärare i vetenskaper och moderna språk, äfvensom kollegor och lektorer försvinner; gymnasiadjunktstjensterna indragas. På förordnande af skolstyrelsen anställes vid lyceum med 6, 8 eller 10 klasser, äfvensom vid fullständig realskola val af rektor, hvarvid tre sättas på förslag, bland hvilka skolstyrelsen utnämner en. Rektor qvarstår icke för bestämd tid, utan tilldess skolstyrelsen förordnar om nytt val. I öfriga skolor tillsättes rektor utan föregånget val af skolstyrelsen.

4. En ny aflöningsstat, åsyftande öfverhufvud förbättring och större likhet i lärarnes löneförmåner, bestämmer lönerna att utgå i spannmål efter medelmarkegångspris. Utgiftsstaten för den nya skolstyrelsen kommer, oberäknad ersättningen till vederbörande skolinspektorer för visitationsresor, att uppgå till 1 860 tunnor spannmål och för taffelpenningar, arvoden, hyresmedel, tvenne notariers lön m. m. till 18 080 mk, eller efter förvandling af spannmålen till penningar med 20 mk för tunnan, till inalles 55 280 mk. Lärarnes löner ökas hvart 5:te år med 20 %, ända till det 25:te året, då den är fördubblad, med undantag af lärarinnelönerna, som bestämmas i ett för allt till 60 tunnor. Hela|282| staten för elementarläroverken, sedan desamma ombildats enligt den af komitén uppgjorda plan, uppgår till 40 440 tunnor spannmål och 286 000 mk, eller, om spannmålen beräknas i penningar, till 808 800 + 286 000 = 1 094 800 finska mark.

Regeringen, trogen sitt då antagna system att tillåta och sjelf framkalla en offentlig diskussion af skolans angelägenheter, lät 1866 från trycket utgifva dessa komiténs förslag, jemte åtföljande betänkanden och reservationer, hvilka af särskilde medlemmar inom komitén blifvit afgifna, nämligen af rektor Ahrenberg mot förslaget om en särskild skolstyrelse samt mot fruntimmersskolornas utvidgning, af rektor Kalm mot skolans tudelning (bifurkation) i en lärd och en real linie, äfvensom af Ahrenberg, Bergroth och Leinberg rörande fordringarna i lärarekandidatexamen. Vid den till början af 1867 sammankallade landtdagen framställde Hans Kejserliga Majestät i Nådig proposition till Ständerna, hurusom, då frågan om elementarläroverkens ombildning hufvudsakligen berodde af ökade anslag, samt förslaget om förändrad skolstyrelse icke kunnat slutligen afgöras, innan Ständerna, vid pröfningen af det dem förelagda förslaget till ny kyrkolag, yttrat sig angående skolstyrelsens skiljande från domkapitlen, Hans Kejserliga Majestät i nåder velat delgifva Ständerna skolkomiténs förslag. Då såsom af dessa förslag syn|283|tes, utgiftsstaten för skolstyrelsen komme att uppgå till 55 280 mk samt för elementarläroverken till 1 094 800 mk utom utgifterna för lärohus och skolmaterial samt den efterhand skeende förhöjningen af lärarnes aflöning med 20 % hvart femte år, hvilken förhöjning approximativt kunde uppskattas till 404 000 mk, hvartill ännu komme ökade anslag till pensioner, medan deremot utgifterna för elementarläroverken enligt 1866 års stat utgjorde inalles blott 808 870 mk; så ville Hans Kejserliga Majestät, med afseende derpå att statsverkets tillgångar icke medgåfve den sålunda ifrågasatta förökningen af utgiftsstaten, hafva till Ständernas yttrande öfverlemnadt, huruvida och på hvad sätt Ständerna ville åtaga sig anskaffande af nödiga medel för genomförande af läroverksregleringen i det syfte skolkomitén föreslagit, samt om icke, enär villigt syntes att de medborgare, hvilka för sina barn hafva den närmaste nyttan af undervisningsverken, äfven verksammare bidraga till deras underhåll, större tillskott i detta afseende borde beredas genom bestämmande af en allmännare och något förhöjd skolafgift af eleverne.

I sitt härpå afgifna underdåniga svar erkände Ständerna att elementarundervisningen i landet led af väsendtliga brister, hvilkas snara afhjelpande vore särdeles önskvärdt. Det af komitén framlagda sakrika och upplysande förslaget, hvars allmänna förtjenster Ständerna icke ville jäfva, syntes dem ock erbjuda en säker grundval för undervisningsverkets ordnande, och hoppades Ständerna att med lämplig inskränkning i den af komitén uppgjorda planen och annan besparing i de föreslagna utgiftsposterna landets behof af förbättrad elementarundervisning borde i en snar framtid kunna tillfredsställas. Med hänsyn till den dåvarande tryckta ställningen i landet ansågo likväl Ständerna frågan om anslag till omförmälda ändamål böra lemnas beroende till nästkommande landtdag, med uttryckande likväl af den underdåniga önskan, att Hans Kejserliga Majestät, i den mon statsverkets tillgångar under tiden medgåfve, i nåder behagade skrida till reorganisationens genomförande, i det syfte att landets behof af förbättrad elementarundervisning efterhand tillfredsställdes, utan att hvarken derför eller för skolstyrelsens inrättande uppoffrades större kostnader än som för ändamålets vinnande befunnes vara oundgängliga. Derjemte anhöllo Ständerna hos Hans Kejserliga Majestät underdånigst, att den afgift, som för eleverne till skolornas underhåll erlades, framgent måtte utgå efter de betalandes förmögenhetsvilkor, sålunda att den som utgjorde bevillning af mer än 5 000 marks ren inkomst, erlade hel skolafgift med 48 mark, och den, hvilken påfördes bevillning efter inkomst öfver 2 500 till och med 5 000 mark betalade half afgift med 24 mark om året för hvarje elev, men att den, hvars rena inkomst uppgick endast till 2 500 mark eller derunder vore från afgiftens erläggande befriad.

Vid tidpunkten för 1867 års landtdag tycktes man således kunna hysa grundad förhoppning att, om blott landets|284| ekonomiska ställning förbättrades, vårt skolväsende inom en icke aflägsen framtid komme att ställas på en fast och stadig grund, och att det tillstånd af osäkerhet och täta förändringar, som till men för det uppvexande slägtets bildning redan länge egt rum, ändtligen skulle upphöra. Den finska skolan syntes kunna vinna denna fasta grund genom ett, i mon af landest tillgångar verkstäldt genomförande af det organisationsförslag, som, sjelft en långsamt mognad frukt af den grundligaste och mångsidigaste pröfning genom fackmän, samt luttradt i den offentliga granskningens skärseld, vunnit styrelsens bifall och af henne, om också blott i formen af en anslagsfråga, öfverlemnats till landets Ständers bedömande samt äfven af dessa blitvit i sina hufvudprinciper godkändt. Ständerna hade dessutom uttalat den önskan att skolfrågan, före sitt slutliga afgörande ännu engång skulle dem föreläggas.

Vid det andra allmänna skolläraremöte, som år 1867 kort efter landtdagens slut sammanträdde i Helsingfors, underkastades skolkomiténs förslager en ytterligare granskning. Bland annat utgjorde frågan om skolstyrelsen föremål för öfverläggningar, och jemte det mötets pluralitet uttalade sig till förmån för principen om skolstyrelsens skiljande från kyrkostyrelsen, påyrkade mötet en sådan modifikation i det uppgjorda förslaget, att bland annat fackskolorna skulle undandragas skolstyrelsens uppsigt; att antalet af dess ledamöter blefve 4 utom ordföranden, nämligen tre, med hvar sitt särskilda fack, för de högre läroanstalterna, och en för folkskolorna; att öfverdirektorn eller ordföranden, i likhet med biskoparne, hvilka voro ordförande i de dåvarande skolstyrelserna, skulle af Hans Majestät utnämnas efter förslag, som upprättades genom val, deri lärarene vid elementarläroverk och folkskolelärareseminarier, äfvensom distriktsinspektorerne egde deltaga. Beträffande tillsättandet af medlemmarne i skolstyrelsen ansåg mötet att detta borde ske äfven första gången efter skedd ansökning. Sedan mötets förhandlingar af trycket utgifvits, insändes desamma till Kejserl. Senaten af mötets ordförande, professoren Cleve, jemte särskild hemställan af den 25 Nov. s.å.samma år I denna hemställan|285| fäster ordföranden uppmärksamheten vid det af mötet uttalade önskningsmål angående öfverdirektorns i skolstyrelsen tillsättande på grund af val såsom det vigtigaste af dess beslut. ”Ty i ögonen fallande är”, heter det deri, ”att framgången af skolstyrelsens verksamhet måste i hög grad komma att bero af det större eller mindre förtroende den hos landets skollärare åtnjuter, samt att den af mötet förordade omgången vid öfverdirektorns utnämnande icke annat kan, än öka detta förtroende.” Den väsendtliga skilnaden emellan skolans styrelse och för andra administrativa ändamål inrättade myndigheter, vid hvilka ett val af ordförande genom underlydande tjenstemän ur ingen synpunkt kunde försvaras, betingades nämligen deraf, att skolan förut på sätt och vis ansetts utgöra en del af kyrkan och således varit i åtnjutande af de förmåner som tillkommit denna och bland dem äfven den att styras utaf en ”vald biskop”, men förnämligast af det skäl, ”att skolan för att rätt fylla sin bestämmelse måste stå på egen grund och således vara i åtnjutande af en viss frihet och sjelfständighet. All erfarenhet visar nämligen, att hvarje försök att genom skolan godtyckligt länka bildningens bana icke ledt till det åsyftade ändamålet, utan hellre åt ett motsatt håll. Den menskliga bildningen följer orubbligen sina egna lagar, hvilka lika litet som naturens kunna efter behag förändras. Det synes derföre klart, att ungdomens intellektuela och moraliska bildning i och genom skolan icke, någonsin kan blifva en rent administrativ angelägenhet, utan måste betraktas och ledas ur högre synpunkter. Efter det Kejs. Senaten ytterligare infordrat domkapitlens utlåtanden i ämnet, inkommo dessa med sina yttranden, hvaraf framgår, att domkapitlen i Åbo och Borgå tillstyrkt det snara inrättandet af en gemensam skolstyrelse i öfverensstämmelse med skolkomiténs och skolmötets förslag, men domkapitlet i Kuopio, under påpekande att hen alltför långt utsträckt uniformitet i skolans verksamhet lätteligen kunde blifva mer skadlig än gagnelig i ett land med så olikartade lokala förhållanden som vårt”, föreslagit att landets skolstyrelse tillsvidare måtte förblifva stiftsvis fördelad och således för hvarje stifts område utgöras af biskopen|286| såsom ordförande och domprosten såsom vice ordförande, samt en juridiskt och två pedagogiskt bildade, af skollärarene inom hvarje stift för tre år valde, skolmän såsom ledamöter.

På grund af alla dessa sålunda tillkomna förslag ingick K. Senaten den 12 Mars 1869 till Hans Kejserliga Majestät med underdånig hemställan och förslag till inrättande af en Öfverstyrelse för skolväsendet i Storfurstendömet Finland, jemte dermed sammanhängande förändringar i inspektionen öfver läroanstalterna, samt förslag angående blifvande skollärares bildning vid universitetet och de kunskapsprof, som af sökande till skolläraretjenst skola afläggas. Denna hemställan, som tillkommit utan att omröstning vid ärendets behandling i Senaten egt rum, öfverensstämmer i grundprinciperna med de af skolkomitén, skolmötet och dess ordförande samt domkapitlen föreslagna bestämningar rörande skolstyrelsens bildning och sammansättning. På de vid skolmötet och af domkapitlen anförda skäl föreslås, att skolstyrelsens befattning ej borde utsträckas till real- och fackskolor. Skolstyrelsen skulle utgöras af en öfverdirektor och fyra ledamöter. Beträffande sättet för öfverdirektorns tillsättande föreslår Senaten, att denne måtte af Hans Majestät utnämnas på Senatens underdåniga framställning; såsom qvalifikation fordras, att öfverdirektorn bör ega högre vetenskaplig bildning jemte insigt och erfarenhet uti skolväsendet.” Öfverinspektorerna, som jemväl utnämnes af Hans Majestät sedan förslag, efter föregången skedd ansökning, i vanlig ordning upprättats af öfverstyrelsen, skulle utgöras af öfverinspektorn för folkskolorna samt trenne öfriga medlemmar, hvaraf en borde ega kunskap och erfarenhet i det som till religionsundervisningen hörer jemte insigt i de historiska vetenskaperna, en grundlig insigt i de filologiska och en i de fysisk-matematiska vetenskaperna. Samtliga borde i likhet med öfverdirektorn innehafva vetenskaplig bildning samt erfarenhet i undervisningsväsendet. Deras första tillsättande ansåg Senaten kunna försiggå i den ordning, att den förut utnämnde öfverdirektorn kungjorde en ansökningstid samt derefter uppgjorde underdånigt förslag. En väsendtlig afvi|287|kelse från skolkomiténs förslag var den sedermera i den utkomna författningens § 15 intagna bestämning, att valet af skolråd inom hvarje kommun icke skulle ske omedelbart, utan genom elektorer, som egde föreslå flere lämpliga personer, bland hvilka öfverstyrelsen finge utnämna det nödiga antalet. Äfven rörande de för lärarekandidatexamen nödiga kunskapsstycken gjordes några inskränkande bestämningar i skolkomiténs förslag. Den för öfverstyrelsen föreslagna stat, uppgående till 45 600 mark, föreslogs att till ena hälften utgå från finska statsmedlen och till den andra ur de af Ständerna för folkskoleväsendet beviljade medel.

Den 24 November 1869 utfärdade Hans Kejserliga Majestät Nådig förordning om inrättande af en öfverstyrelse för skolväsendet i Storfurstendömet Finland och dermed sammanhängande förändringar af inspektionen öfver läroanstalterna. Hans Kejserliga Majestät förklarar deri att, sedan Han i Nåder gillat och fastställt en af Storfurstendömets Ständer antagen ny kyrkolag, innehållande bland annat att skolstyrelsen skall från domkapitlen skiljas, har Hans Kejserliga Majestät, ”på derom i underdånighet gjord framställning” funnit godt i Nåder förordna att en Öfverstyrelse för skolväsendet i Finland skall inrättas, och angående dess verksamhet stadgat: att öfverstyrelsen, som eger handhafva inseendet öfver landets allmänna elementarläroverk och folkskolor, skall utgöras af en ordförande och sex ledamöter, af hvilka senare tvenne utses för obestämd tid bland högre embetsmän i landet, en är öfverinspektor för folkskolorna och de tre öfrige äro öfverinspektorer för elementarläroverken. Ordföranden och samtlige ledamöterne för öfverstyrelsen utnämnas af Hans Kejserliga Majestät på underdånig framställning af Generalguvernören öfver Finland. Till öfverinspektorstjensterna för elementarläroverken utses män, hvilka jemte nödiga vetenskapliga studier hafva genom tjenstgöring vid landets läroverk vunnit erfarenhet i undervisningsväsendet. Vid öfverstyrelsen anställes en sekreterare som har juridisk kunskap och erfarenhet samt en notarie, och|288| eger öfverstyrelsen, att efter kungjord ansökningstid, till dessa tjenster antaga skickliga personer. Öfverstyrelsen eger fatta beslut såframt tre medlemmar i öfverläggningen deltaga. Dess åligganden äro att vaka öfver de under dess vård ställda läroanstalter, hafva sträng tillsyn öfver disciplinen och noga vaka deröfver att lärjungarne bibringas rigtiga begrepp om undersåtlig pligt och aktning för öfverheten, äfvensom anständighet och allmän ordning; handlägga och bereda de ärender, hvilka böra Hans Kejserliga Majestäts Nådiga afgörande underställas, i föreskrifven ordning tillsätta lärare, verkställa visitationer af läroanstalterna m. m. Biskop och domkapitel ega hvar inom sitt stift övervaka religionsundervisningen samt derom till öfverstyrelsen insända påminnelser och förslag. Lokalinspektionen öfver folkskolorna handhafves för öfrigt af folkskoleinspektorer och direktioner, samt öfver andra läroanstalter af skolråd tillsatta för tre år i sender på sådant sätt, att inom hvarje kommun elektorer ega föreslå flere lämpliga personer, bland hvilka öfverstyrelsen utnämner det nödiga antalet. Staten för öfverstyrelsen upptager 45 600 mark, af hvilken summa ena hälften utgår från finska statsmedlen och den andra från de af landets Ständer för folkskoleväsendet beviljade medel.

Ehuru denna Nådiga förordning först den 1 Juli 1870 trädde i full gällande kraft, begynte likväl den nya skolstyrelsen redan i början af år 1870 sin verksamhet, i det vederbörande öfverinspektorer under Februari, Mars och April månader verkställde embetsresor för att inhemta kännedom om elementarläroverkens tillstånd. Hvad öfverstyrelsen sålunda inhemtat hade hos densamma, enligt hvad hon i hemställan till Kejserl. Senaten af den 9 Mars 1871 förmäler, väckt tanken på behofvet af en skolreorganisation, och trodde sig bemälda styrelse hafva en ytterligare anledning att dertill taga initiativet uti Hans Kejserliga Majestäts Nådiga förordnande om vissa högre elementarskolors och gymnasiers successiva förening till fullständiga elementarläroverk, äfvensom i den öfverstyrelsen gifna tillåtelsen att vidtaga jemkningar af lärokurser och methoder, samt i särskilda|289| skrifvelser från Ecklesiastik-Expeditionen i Kejserl. Senaten angående åtskilliga skolväsendet berörande frågor.

Skolstyrelsen uppgjorde på grund häraf ett fullständigt förslag till ny skolordning för Finland, som den 9 Mars 1871 ingafs till Kejserliga Senaten och som, i enlighet med de åsigter hvilka under öfverläggningen uttalats af pluraliteten bland ledamöterne nämligen öfverinspektorne Frosterus, Bergroth och Synnerberg, i hufvudsak var af följande innehåll:

De högre elementarläroverken, som förutsätta folkskolans verksamhet, blifva af tre slag, nemligen: a) lyceer med fyra eller sju klasser och ett års kurs för hvarje klass; b) realskolor med två eller fyra klasser, af hvilka den fjerde omfattar en tvåårig kurs; c) fruntimmersskolor med fyra ettåriga klasser, utom fruntimmersskolan i Helsingfors, som har sju klasser och lika många års kurs. En af 2 primärklasser bestående förskola inrättas vid de lyceer, som tillika tjena såsom normalskolor. De lägre elementarskolorna förvandlas till realskolor eller indragas. I afseende å läroplanerna föreslås i sammanhang med lärotidens förkortning någon förminskning af kurserna likasom i antalet af de utaf 1865 års komité upptagna läroämnen. Sålunda försvinner exempelvis franskan från lyceerna; deremot tillägges i realskolorna ryskan. Fordringarne för intagning i första klassen af lyceum och real- samt fruntimmersskola bestämmas med fästadt afseende å den kortare lärotiden. Läseterminerna sträcka sig från den 24 Augusti till den 15 December och från den 15 Januari till den 15 Juni. För intagning fordras en ålder af 9-11 år.

Vidkommande skolafgifter föreslås, att hvarje elev för inskrifning erlägger vid realskola 3, vid lyceum 6, vid fruntimmersskola 12 mark. För undervisningen erlägger elev vid hvarje läsetermins början i lyceum och fruntimmersskola 30 mark, vid fruntimmersskolan i Helsingfors 50 mark, på realskolans 2 lägre klasser 6, på de två högre 12 mark, utom i Helsingfors, Åbo och Wiborg, hvarest på realskolans två lägre klasser erlägges 10 och på de två högre 20 mark. Befrielse från alla afgifter må dock efter ansökning beviljas elever på grund af utredd synnerlig fattigdom, dock bör an|290|talet af gratister på hvarje klass i allmänhet inskränkas till sju, derest icke laga förfall hindrat sådan elevs uppflyttning. Med sökande till lediga friplatser skall på utsatt dag kort före läseterminens början anställas särskildt förhör, dervid de efter lärarekollegiets pröfning mest begåfvade eleverne hafva företrädesrätt till åtnjutande af sagde förmon. Har gratist under läseterminen icke ådagalagt berönligt uppförande, vare rättigheten till friplats förverkad. Ej heller må elev, som icke kunnat inom föreskrifven tid till högre klass uppflyttas, åtnjuta fortsatt befrielse från terminsafgift, såframt ej särdeles bevekande skäl till undantag förekomma.

Rektor vid fullständigt lyceum utnämnes af Senaten på fem år bland tre af läroverkets ordinarie lärare, som af kollegium blifvit dertill genom val föreslagne, hvilket förslag öfverstyrelsen eger jemte eget utlåtande till Senatens Ekonomie-Departement insända. Vid andra elementarläroverk utnämnes rektor af öfverstyrelsen.

I fråga om behöfligt antal af olika slags skolor, deras placering och dermed förenade kostnader yttrar öfverstyrelsen, att de två förstnämnda omständigheterna böra till en viss grad lemnas beroende af framtida erfarenhet, men vill dock, för att ej lemna den vigtiga finansiella sidan åt obestämbara möjligheter förelägga en tablå, utvisande å ena sidan läroverkens i Finland närvarande, å andra sidan deras nya placering sådan den sannolikt komme att blifva reformens slutresultat, jemte en approximativ beräkning af kostnaderna, ur hvilken borde framgå att kostnaderna för skolverket framdeles och åtminstone under en längre tid ej komme att öfverstiga de närvarande anslagen, såframt deri det till omkring 50 000 mark uppgående hyresbeloppet för läroverkens lokaler icke inberäknades. Enligt 1871 års stat var nemligen för skolorna anslaget 798 099 mark 29 penni samt i hyror 46 200 eller tillsammans 844 299 mark 29 penni. Enligt öfverstyrelsens förslag blefve staten 840 500 mark, hyrorna oberäknade. Dessa borde, enligt öfverstyrelsens tanke, bestridas ur den genom elevernes terminsafgifter bildade skolfond, hvars årliga inkomster, i följd af bestämningarne i förslaget ansågos komma att åtminstone fördubblas.

|291|

Skollärarnes löner höjas något öfver de nuvarande, hvarjemte lärarelönerna vid normalskolan med några hundra mark öfverskjuta dem vid likartade läroverk, då det i lärarebildningens intresse måste anses önskvärdt att de bästa förmågorna söka och vinna anställning vid en normalskola. Medel till förbättring af lärarnes löner skulle, i händelse statsverkets tillgångar icke medgåfve nya utgifter, beredas genom indragning af sådana läroverk, som lättast kunna undvaras, på det att åt de öfriga om ock till antalet färre skolorna all möjlig omsorg måtte kunna egnas. Deremot frångår öfverstyrelsen den genom nådiga kungörelsen af den 15 April 1869 stadgade principen om personel löneförhöjning och upptager i dess ställe den förra anordningen, att genom fastställande för enahanda tjenster vid samma läroverk af successivt stigande fixa lönebelopp, hvilka efter ålder i tjensten tillträdas, bereda de äldre lärarne något bättre lönevilkor.

I afseende å skolornas antal och placering anser öfverstyrelsen följande anordningar kunna ifrågakomma att framdeles, efter särskild pröfning af förhandenvarande omständigheter, genomföras. Normalskolans svenska afdelning qvarstannar i Helsingfors och en finsk normalskola inrättas i Tavastehus. Utom dessa tvenne skola fullständiga lyceer komma att finnas till ett antal af sju, nemligen i Åbo, Borgå, Kuopio, Wasa, Jyväskylä, Uleåborg och Wiborg; dock skulle hvad Wiborg beträffar det komma att bero af en der föreslagen realskolas framgång, huruvida icke denna stads behof kunde anses fyldt af ett lyceum med fyra klasser. Fyra fyrklassiga lyceer skulle förläggas i Gamla-Karleby, Björneborg, Nyslott och Tammerfors; likväl så, att, ifall den i Tammerfors förlagde realskolan vunne den framgång att den kunde utvidgas till fyra klasser, lyceet der komme att indragas, men i motsatt fall den förra att inskränkas till två klasser. I fall högre elementarskolan i Tammerfors skulle blifva obehöflig, komme i dess ställe den nuvarande skolan i Heinola att bestå såsom fyrklassigt lyceum, hvaremot någon realskola med två klasser icke skulle förläggas till sistnämnda ort. Fem fyrklassiga realskolor inrättas i Helsingfors, Åbo, Wi|292|borg, Wasa och Joensuu, samt fjorton tvåklassiga i: Uleåborg, Jakobstad, Kristinestad, Björneborg, Nystad, Ekenäs, Tammerfors (eventuelt), Lovisa, Sordavala, St. Michel, Heinola (eventuelt), Kuopio, Torneå och Mariehamn. Härtill skulle ännu komma en större fruntimmersskola i Helsingfors och fem fyrklassiga fruntimmersskolor i Åbo, Wiborg, Kuopio, Wasa och Uleåborg. Deremot komme följande städer att sakna offentliga skolor, nämligen: Brahestad, Kajana, Nykarleby, Kasko, Raumo, Nådendal, Fredrikshamn, Willmanstrand och Kexholm.

Mot det af öfverstyrelsen i nu antydd syftning utarbetade förslag inlemnades reservationer af tvenne dess ledamöter, nämligen öfverstyrelsens ordförande friherre C. von Kothen och senatorn S. H. Antell.

Friherre von Kothens reservation innehåller att, jemte det friherren i allmänhet instämmer i det uppgjorda förslaget och tillstyrker dess antagande som regulativ för landets publika skolor från nästa läseårs början, han dock rörande rektorsembetets besättande, läroplanerna äfvensom i vissa delar skolornas blifvande placering ansett sig böra hysa en från pluraliteten afvikande mening. Motiverna för denna reservation, hvilken i väsendtlig grad afviker från skolstyrelsens förslag, uttalar friherren i följande ord: ”Vid besättande af rektorsembetet anser jag lärarekollegium ej böra hafva någon talan, hvarken i form af val eller upprättande af förslag. I händelse en sådan rättighet detsamma medgåfves, synes mig den fara ligga nära, att de lärare som framför andra hade behof af en rektors öfvervakande kontroll lätteligen kunde till detta embete välja en beskedlig embetsbroder, på hvars tacksamhet de möjligen ville göra anspråk för den del de haft vid embetets besättande. Jag kan så mycket mindre förena mig om den åsigt, som vill låta underlydande lärare uttala sig för den de önska till förman, som jag tyckt mig finna att läroståndet i Finland, måhända i följd af den bristfälliga kontroll detsamma härintills varit underkastadt, småningom vant sig vid att icke anse rektor såsom en auktoritet, af hvilken de bero, utan fastmer såsom af dem mer eller mindre beroende, hvilket förhållande lätteligen kan kan|293| leda till en för embetets anseende och ordningen vid skolan skadlig undfallenhet och slapphet. För min del anser jag att en rektor i första hand bör söka förtjena Öfverstyrelsens förtroende, och jag kan ej tänka mig en Öfverstyrelse värd denna benämning, som icke skulle bland skolornas lärare kunna uppsöka personligheter med sådana egenskaper, som erfordras för ett allvarligt handhafvande af denna vigtiga befattning. Då jag vidare tager i öfvervägande, att rektorn endast i sin egenskap af ordinarie lärare är och förblir inamovibel, men att rektorsembetet deremot är en befattning, den der liksom andra med personlig ansvarighet förbundna förtroendeposter kan och bör fortsättas endast så länge innehafvaren befinnes detta förtroende värdig, men ingalunda under en hel på förhand bestämd tid, hvarunder således ett möjligen nödigbefunnet ombyte ej finge ske, så inser jag ej hvarföre rektor icke skulle kunna tillsättas utan någon tidsbegränsning. Härigenom icke allenast höjes betydenheten af det så vigtiga rektorsembetet, utan kommer detsamma jemväl att innefatta en oafbruten väckelse för dess innehafvare att med kärlek och intresse omfatta sitt vigtiga embete, och jag kan ej annat än hysa det vissa hopp, att hvarje medlem af lärareståndet hellre skall önska säkerställa sig genom den aktning och det förtroende han kan ingifva, än vilja förskansa sig bakom inamovibilitetens murar, vare sig för längre eller kortare tid.

Hvad läroplanerna angår kan jag ej förena mig om dem, som pluraliteten i Öfverstyrelsen föreslagit. Enligt min uppfattning böra läroplanerna vara så uppgjorda, att eleverna utan öfveransträngning på kortaste tid grundligt kunna förberedas till afslutandet af sina skolkurser. Detta tyckes mig ej hafva blifvit iakttaget vid upprättandet af läroplanerna isynnerhet för de blifvande Lyceerna, fastmer förekommer det mig som skulle de vara afpassade efter normalskolans i Helsingfors, hvilken jag ingalunda anser böra tagas till mönster. Undervisningen i densamma ledes ännu efter sju års förlopp till större delen af timlärare och i flere de vigtigaste ämnen på de lägre stadierna utan läroböcker. Anstalten har sålunda icke kunnat vinna en naturlig utveckling|294| inom fasta och bestämda gränser, utan alltför mycket blifvit beroende af de åsigter, som tid efter annan fått göra sig gällande i pedagogiska föreningar och skollärarekonferenser, samt isynnerhet af vederbörande lärares subjektiva meningar och tycken, hvaraf äfven med få undantag följden blifvit, att femton års ynglingar der högst sällan innehafva det kunskapsmått i hufvudämnena, som man hos elever af tretton års ålder förefann i de gamla goda skolorna. Enahanda resultat, om ock beroende af till en del andra orsaker, förete äfven landets öfriga läroverk. Vid sådant förhållande anser jag försigtigheten bjuda, att i de skolor, som efter hand komma att ombildas, alla mindre nödvändiga ämnen måtte uteslutas, och att af de många språken, deraf icke ett enda blifvit inlärdt med besked, endast latinet i Lyceerna må intagas såsom obligatoriskt läroämne. Vidare bör modersmålet, vare sig finskan eller svenskan, ensamt utgöra undervisningsspråk, och dess teoretiska inhemtande försiggå, såsom fallet var innan nu gällande gymnasii och skolordning utkom, endast med tillhjelp af den latinska språkundervisningen, hvarföre några skilda timmar åt modersmålet ej behöfva anslås.

Slutligen har undervisningen i ryska språket till den grad i de publika skolorna blifvit eftersatt, att de ynglingar, hvilka till universitetet dimitterats med betyg att hafva läst ryska, i detta språk visat sig svagare än för femtio år sedan ele|295|verna å de lägsta klasserna. Ryskan bör derföre i Lyceernas läroplan likställas och göras valbart med det andra inhemska språket. Det finge då bero af eleverna eller deras föräldrar att välja ryska i stället för det andra obekanta inhemska språket, hvilket utom skolan praktiskt lättare läres”.

Latinet borde läras såsom på den tid, då modersmålet såsom särskildt läroämne ej ingick i skolan, d. v. s. grundligen. Tillsammans med grekiska, hvilket vore frivilligt ämne, skulle på lyceernas tre högsta klasser timmarnes antal blifva 34 i veckan, utom gymnastik. Undervisningen borde i öfrigt inskränkas till 5 timmar dagligen, på det att eleverna ej måtte blifva för mycket främmande för hemmet, hafva tid för hemlexor samt till lekar i fria luften.

Rörande läroverkens inrättning och placering anser friherren att man hittills alltför mycket behållit företrädesvis den lärda skolan i sigte, hvarigenom denna sålunda kommit att i sig förena de mest heterogena ändamål och till en del äfven fått karakteren af folk- och realskola. Landets allmoge och de lägre klasserna kunde dock öfverhufvud för deras barn finna en lämpligare bildning dels i folk- dels i realskolan, hvarigenom flera fullkomligt öfverflödiga lärdomsskolor. kunde ombildas eller indragas. Med sju fullständiga och några få fyrklassiga lyceer anser friherren landets behof af lärda skolor för en längre tid fullkomligt blifva fyldt. De fullständiga lyceerna borde förläggas i läneresidensstäderna, såsom den naturliga centralpunkten för landskapets bildning, hvilken sålunda mera komme att utöfva en välgörande kontroll öfver läroverket, än fallet kunde vara i våra småstäder, der de bildade samhällselementerna hafva mindre tillfälle att göra sig gällande. De 7 fullständiga eller sjuklassiga lyceerna skulle finnas i Åbo, Wasa, Uleåborg, Kuopio (med finskan såsom undervisningsspråk) och S:t Michel, i sammanhang hvarmed högre elementarskolorna i Heinola och Nyslott såsom obehöfliga komme att indragas; normalskolan i Helsingfors, hvilken borde ombildas till ett normallyceum för att gälla såsom mönster för ett annat derefter möjligen behöfligt; samt i Tavastehus. Detta sistnämnda skulle, med afseende på de anspråk den finska talande allmänheten genom sina målsmän i Helsingfors uttalat, blifva finskt. Beläget i ett oblandadt finskt landskap, kunde detta på naturliga vägar påräkna det erforderliga antalet elever, samt derjemte upptaga de i Helsingfors bosatte svenska talande barn, hvilkas föräldrar eller målsmän fästa större vigt vid en på finska språket meddelad lärd bildning. Härigenom kunde äfven olägenheterna och kostnaden af att i Helsingfors underhålla en normalskola med tvenne afdelningar undvikas.

Föröfrigt kunde friherren icke förena sig derom, att inrätta lärda skolor å sådana orter, der icke elever till större delen kunde påräknas från medel- och ståndspersonsklasser|296|na, utan läroverket fortfarande endast komme att inlocka den arbetande klassens och allmogens barn på banor, hvilka de ej kunna fullfölja. Fyrklassiga lyceer borde derföre finnas endast i Björneborg, Gamlakarlebyoriginal: Kamlakarleby, Borgå och Jyväskylä, i hvilka sistnämnda två städer de tre högsta klasserna borde indragas. Likaså komme civilgymnasium i Tavastehus att indragas, alldenstund flera för civil tjenstemannabildning mindre behöfliga ämnen intagits i lärokursen, hvarigenom undervisningen i vigtigare ämnen blifvit otillfredsställande. Deremot vore Wiborg af alla landets städer mest egnad till säte för en på moderna språk grundad läroanstalt. Sedan högre elementarläroverket i Wiborg indragits, skulle ett modernt sexklassigt läroverk derstädes inrättas, hvilket blefve den bästa anstalt man kan uttänka för bildande af dugliga språklärare för skolorna i landet, då ryskan, franskan och tyskan, i utbyte mot de döda språken, komme att intaga en framstående plats vid undervisningen. Åt ryskan skulle nämligen egnas 6 timmar i veckan på alla klasser, åt franskan 5 à 6, samt åt tyskan 3 timmar på de fyra högsta klasserna. Ingen undervisning skulle meddelas i modersmålet eller i det andra inhemska språket. Lärarne för denna anstalt borde, enligt friherrens åsigt, sökas såväl inom som utom Finland; direktorns aflöning blefve sammanlagdt 8 000 mark.

För eleverna från de indragna läroverken vore tillfälle till fortsatta lärda studier vid läroverken i S:t Michel, Borgå eller Helsingfors, hvarest efter införandet af nya organisationsprinciper tillräckligt lediga platser alltid torde finnas.

”Hvad de nuvarande lägre elementarskolorna beträffar”, heter det vidare, ”så företräda de nästan öfverallt folkskolans ställe och utgöra derjemte för barn af ståndspersonsklassen en förberedande bildningsanstalt för inträde i högre elementarskolan. Äfven här måste således de olika fordringar, som blifvit ställda på samina läroanstalt, så vidt möjligt är, särskiljas och skolorna så inrättas att, i öfverensstämmelse med förhållandet i andra civiliserade länder, de särskilda i seder och bildning alltid olikartade samhällsklasserna måtte kunna få en efter deras verkliga behof afpassad|297| skolbildning, utgående ifrån och utgörande en fortsättning af hvad barnet från hemmet medför. Jemte det sålunda städerna böra för den arbetande klassens behof med det första inrätta folkskolor, blir det högst nödvändigt att medelklassen tillgodoses genom de nuvarande lägre elementarskolornas ombildande till realskolor”. Fullständiga realskolor med fyra klasser borde inrättas i Åbo, Wasa, Uleåborg, Wiborg, Nyslott och Helsingfors, samt, för de indragna högre elementarskolorna, i Tammerfors, Lovisa och Joensuu. I stället för de nuvarande lägre elementarskolorna skulle träda två-klassiga realskolor i: Nystad, Mariehamn, Ekenäs, Björneborg, Kristinestad, Jakobstad, Torneå, Kajana, Kuopio, Heinola, Kexholm och Sordavala. Friherren ansåg det derjemte angeläget vara, att redan från det kommande läseårets början eller hösten 1871 vidtaga de erforderliga åtgärderna för ombildningen af de lärda skolorna i det syfte det nya skolförslaget afsåg.

Hvad den finansiella sidan af skolreformen beträffar ansåg friherren, att öfverstyrelsen så mycket mera kunde hafva berättigade anspråk på att den summa, som enligt 1871 års stat utgått till skolverkets underhåll, ställdes till öfverstyrelsens förfogande, som de nya reformerna ej afsåge en minskning i statens utgifter, utan egentligen och i främsta rummet undervisningens ordnande på ett efter alla samhällsklassers behof väl afpassadt sätt. Detta mål kunde vinnas derigenom 1) att de dugligaste lärarne anställdes vid de högsta bildningsanstalterna; 2) att de nu anställda lärarena sorterades sålunda, att äfven mindre begåfvade finge plats der de kunde blifva nyttiga; 3) att sådane lärare, som blifvit oförmögne att meddela undervisning eller sakna all fallenhet för lärarekallet, ställas på indragningsstat. Den förestående ombildningen af de publika skolorna, hvilken lämpligast borde påbörjas i östra delen af landet, vore betydligen underlättad derigenom, att några skolläraretjenster under loppet af det sistförflutna året ej blifvit ordinariter besatta ... Ett oeftergifligt vilkor härvid vore dock, enligt friherrens åsigt, att öfverstyrelsen för skolväsendet, som blifvit om betrodd att utföra ett så mångsidigt och ömtåligt upp|298|drag, ej dervid måtte hindras och uppehållas, utan ega full frihet att, i enlighet med de principer högsta styrelsen funne för godt att fastställa, få utföra detta grannlaga arbete, underkastande sig dervid den strängaste kontroll, hvarigenom alltid kunde förebyggas att ej saken komme att lida eller höga kronan tillskyndas onödiga kostnader.

Slutligen förklarar friherren sin afsigt vara att, om den af honom föreslagna planen vunne nådigt bifall, med det första börja det ömtåliga arbetet med följande åtgärder:

Högre elementarskolorna i Wiborg, Heinola och Nyslott indragas, äfvensom civilgymnasium i Tavastehus. I Wiborg inrättas det omtalade lyceum för modern bildning, i S:t Michel öppnas några klasser af det blifvande fullständiga lyceet, i Tavastehus öppnas det fullständiga finska lyceet genast med fem klasser. Till hösten 1871 uppgöres förslag till omorganisation af normalskolan i Helsingfors, omfattande detta läroverks ställning till skolstyrelsen, undervisningens ordnande inom detsamma, införandet af läroböcker m. m. för att blifva ett mönsterlyceum för öfriga läroverk. Vidare skulle äfven afses, huru lärarebildningen säkrare skall kunna befordras, än hittills varit möjligt, samt slutligen lärarenes försättande i en annan ställning.

Senatorn S. H. Antells reservation öfverensstämmer med friherre v. Kothens deruti, att senatorn anser rektor vid lyceer och fullständiga realskolor böra utnämnas af kejserliga senaten, sedan ansökningar derom ingifvits till skolöfverstyrelsen; detta emedan enligt senatorns tanke en skolrektor bör kunna utöfva tillsyn öfver både elever och lärare och genom sin ställning icke göras beroende af sina underordnade, enär han då skulle hafva deras gunst eller någon tillfällig opinion att tacka för sin upphöjelse. Hvad lektionsplanerna beträffar förordar senatorn ett större antal timmar för de moderna språken. Sålunda borde i lyceerna franskan och tyskan, emellan hvilka valfrihet egde rum, på de 3 första klasserna läsas under tvenne, på de högre klasserna under fyra timmar i veckan; ryskan, som på de fyra högsta klasserna vore valbar med grekiska, skulle der läsas 4 à 5 timmar, men på de tre lägsta 2 timmar. I realskolor blefve|299| åt ryskan, som kunde utbytas mot tyskan, anslagna 5 timmar i veckan på hvarje klass. Vid språklyceet i Wiborg, der ryska, franska och tyska blefve obligatoriska, skulle ryska läsas 5 à 6 timmar, franska 5 timmar och tyska 2 à 3 timmar i veckan; åt det andra inhemska språket skulle deremot egnas 3 timmar på de två första klasserna, sedan 2 timmar i veckan. Befunnes vid årsförhöret elev sakna de nödiga kunskaperna för uppflyttning till högre klass, borde han af föräldrar eller målsmän tillhållas att under sommarferierna inhemta det bristande och vid läseårets början i dessa ämnen undergå nytt förhör. Kunde han då icke gillas, borde lärarekollegiet pröfva, huruvida han af förekomne bevekande skäl finge qvarstanna ännu ett år på föregående klass eller skiljas från lyceet. Genom en såbeskaffad anordning skulle en elev, som vid 11 à 12 års ålder inträdt i fullständigt lyceum, kunna dimitteras till universitetet vid 18 à 19 år, eller i den ålder, då han i skolan ännu icke hunnit tillegna sig vanor och seder i förening med en lefnadsåskådning, hvilka vid universitetet aflägsna honom från ett allvarligare arbete och fördröja hans studier ända derhän, att han först vid en mera framskriden ålder kan inträda i statens tjenst.

Rörande läroverkens placering instämmer senatorn med frih. v. Kothen deri, att Borgå och Jyväskylä böra erhålla endast fyrklassiga lyceer, under förutsättning att fullständiga finska lyceer inrättas i Kuopio och Tavastehus. Lovisa och Tammerfors borde hafva realskolor med 2 klasser, S:t Michel, med afseende å de företräden en residensstad erbjuder såsom ort för högre läroverk, ett sjuklassigt lyceum, samt Wiborg ett lyceum för moderna språk, dels för att bereda de ynglingar, hvilka anse sig för sin fortkomst hafva behof af de moderna språken, tillfälle att kunna lära sig desamma till ett fullt tillfredsställande omfång, dels äfven för utbildningen af språklärare för landets skolor.

Beträffande verkställigheten af den föreslagna skolreorganisationen, förordar senatorn att denna må genomföras senast inom 1873.

|300|

Sedan detta skolöfverstyrelsens förslag jemte åtföljande reservationer blifvit till Kejserliga Senaten ingifvet, nedsatte Senaten den 22 Mars 1871 inom sig ett utskott af fyra personer för att granska ofvanberörda förslag och deri föreslå tilläfventyrs nödiga ändringar. Sedan detta utskott fullgjort sitt uppdrag, fann Kejserliga Senaten vid sammanträde den 22 April 1871 godt att gilla ett å Ecklesiastik Expeditionen upprättadt förslag till skolordning för Storfurstendömet Finland, som i särskilda delar afvek från det af skolöfverstyrelsen uppgjorda.

Enligt öfverstyrelsens förslag skulle vid det lyceum, som tillika utgör normalskola, finnas en af två klasser bestående förskola. Men emedan utbildning af lärare särskildt för detta primära stadium ej syntes vara af nöden, enär alla öfriga elementarläroverk komme att sakna egna förskolor, ansåg likväl Senaten stadgandet om en sådan förberedande anstalt vid normal-lyceum böra utelemnas. På de af minoriteten i öfverstyrelsen anförda fullgiltiga skäl fann Senaten en läroanstalt, der tillfälle till grundligare inhemtande af såväl ryskan som öfriga moderna språk skulle erbjudas, vara af behofvet påkallad och lämpligast förläggas till Wiborgs stad; men dessutom syntes sagde ort, såsom centralpunkten för hela sydöstra delen af landet, icke heller böra sakna ett fullständigt lyceum för grundläggande af lärd bildning; och ansåg Senaten detta dubbla ändamål bäst och med minsta kostnad kunna vinnas, om i Wiborg inrättades ett sammansatt lyceum med sju klasser i två afdelningar, af hvilka den enas läroplan upptog de klassiska språken jemte mindre omfattande lärokurser i ryska, franska och tyska, men den andras, med uteslutande af de klassiska, egnade så mycket flera lärotimmar åt de nämnda tre moderna språken.

Då öfverstyrelsen i lärokursen vid lyceer upptagit tyskan men uteslutit franskan, ansåg deremot Senaten att valfrihet mellan dessa begge språk borde ega rum; dock sålunda att åt de elever, som valt ettdera språket, lemnades tillfälle att på de högre klasserna inhemta äfven det andra. Beträffande ryska språket ville Senaten bereda tillfälle till undervisning i detta språk vid alla såväl högre som lägre|301| läroverk, med undantag endast af fruntimmersskolor med fyra klasser. Uti fullständiga lyceer skulle, i likhet med hvad öfverstyrelsen föreslagit, ryska språket på de tre högsta klasserna vara valbart emot grekiskan, emedan antagas måste, att efter en sådan anordning vida flere elever skola välja ryskan, än om detta språk, såsom ordföranden i öfverstyrelsen föreslagit, gjordes valbart emot det andra inhemska språket.

Då någon begränsning af elevernes antal i läroverkens skilda klasser hittills icke egt rum, ansåg senaten det af öfverstyrelsen föreslagna maximibeloppet å lägsta klassen kunna förhöjas till fyratio. Inskrifningsafgiften vid fruntimmersskolor borde nedsättas till samma belopp som vid lyceer. Hvad åter angick terminsafgiften, ansåg senaten skäligt att nedsätta densamma vid lyceer och fyrklassiga fruntimmersskolor till tjugu samt vid fruntimmersskolan i Helsingfors till fyratio mark för hvarje läsetermin. Befrielse från alla afgifter kunde på de af öfverstyrelsen föreslagna vilkor meddelas, dock ej åt flere än 8 elever på hvarje klass. I afseende å stadgandet om rektors tillsättande vid fullständigt lyceum, ansåg senaten sig böra förorda endast den afvikelse från öfverstyrelsens förslag, att sådan rektor skulle tillförordnas, icke för fem, utan blott för tre år hvarje gång.

Vidkommande frågan om antalet och placeringen af läroverk, ville senaten föreslå följande: utom två normallyceer, det ena med svenskan såsom undervisningsspråk i Helsingfors, och det andra med finskt undervisningsspråk i Tavastehus, äfvensom det ofvan omförmälda sammansatta lyceum i Wiborg, skulle uti de öfriga läneresidensstäderna Åbo, Nikolaistad, Kuopio, Uleåborg och S:t Michel komma att finnas fullständiga lyceer med svenskt undervisningsspråk utom lyceet i Kuopio, som komme att bestå af två parallelafdelningar, den ena med svenskan, den andra med finskan såsom undervisningsspråk. Derjemte skulle för Nylands län ytterligare ett fullständigt svenskt lyceum finnas i Borgå. Deremot kunde, ifall fullständiga finska lyceer inrättades i Tavastehus och Kuopio, det nuvarande elementarläroverket i Jyväskylä, på sätt öfverstyrelsen föreslagit, förminskas till|302| ett lyceum med fyra klasser, hvilket sistnämnda slags lyceer för öfrigt komme att efterträda högre elementarskolorna i Björneborg, Gamla Karleby och Nyslott, hvaremot de nuvarande högre elementarskolorna i Tammerfors och Heinola skulle indragas samt ersättas, i Tammerfors af en fyrklassig och i Heinola af en tvåklassig realskola. Utom de realskolor, hvilka i öfverensstämmelse med öfverstyrelsens förslag skulle träda i de n. v. lägre elementarskolornas ställe, ansåg senaten dylika läroverk med två klasser böra inrättas i följande städer, som eljest komme att sakna offentliga läroverk, nämligen Fredrikshamn, Kexholm, Raumo, Brahestad och Kajana; äfvensom att i Helsingfors, utom en fyrklassig realskola med svenskan såsom undervisningsspråk, skulle inrättas en finsk dylik skola med två klasser. Ehuru enligt ofvananförda plan flere städer blefve försedde med dels nya, dels fullständiga läroverk, skulle hela utgiftsstaten för samtliga läroverk, oberäknadt kostnaderna för skollokaler, hvilka komme att bestridas dels ur skolfonden dels af stadskommunerna, uppgå till endast 821 800 mark, eller 18 700 mark mindre än öfverstyrelsens beräkning erfordrade.

Beträffande slutligen verkställigheten af den föreslagna regleringen, ville senaten, enär härvid borde förfaras med största varsamhet samt under nödig hänsyn till omständigheter och förhållanden, hvilka erfarenheten säkrast komme att gifva vid handen, i underdånighet hemställa till Hans Kejserliga Majestät, huruvida icke åt senaten kunde i nåder öfverlåtas att, på skeende framställning af öfverstyrelsen för skolväsendet, bestämma ordningen vid regleringens genomförande efter hand, med iakttagande deraf att beloppet af den för hvarje år nådigst fastställda utgiftsstat icke må öfverskridas.

Särskilda reservationer i enskilda punkter afgåfvos derjemte.

Vid sammanträdet den 22 April 1871 företog senaten vidare till behandling det underdåniga yttrande, som af en för sådant ändamål nedsatt komité blifvit afgifvet rörande frågan, huruvida finska språket redan uppnått den utveckling att vetenskaplig undervisning derå kunde utan svårig|303|het meddelas, samt i hvad mån och vid hvilka läroverk i allmänhet sådant utan olägenhet kunde ske. Komitén, som bestod af professorerne Lindelöf, Lagus, Hjelt, Forsman, Ahlqvist, C. G. Estlander samt docenten J. Krohn, hade till senaten en tid förut ingifvit sitt underdåniga yttrande, jemte skriftlig reservation af professorerne Lindelöf, Lagus och Estlander. Sedan Kejserliga Senaten öfver detta ärende infordrat öfverstyrelsens för skolväsendet utlåtande, beslöt senaten att öfverlemna detsamma till Hans Kejserliga Majestäts eget höga afgörande, samt i afseende å eget utlåtande uti underdånig skrifvelse anmäla, att Senaten för sin del godkände hvad minoriteten uti komitén och skolöfverstyrelsen i enlighet dermed föreslagit; hvarföre Senaten ansåg sig böra i underdånighet hemställa:

1:o) att § 5 i Kejserliga Förordningen om finska språkets införande vid domstolar och embetsverk, gifven den 20 Februari 1865, måtte i nåder förändras sålunda, att ett enda undervisningsspråk skall begagnas i landets lärdomsskolor, vare sig det svenska eller finska, och att det andra inhemska språket må endast vid detsammas inlärande på högre klasser såsom undervisningsspråk och till talöfning begagnas.

2:o) att åt Senaten måtte lemnas nådig tillåtelse att, sedan vederbörande blifvit hörde, efter omständigheterna reglera undervisningsspråket i real- och lärdomsskolor, hvaremot detsamma i folksskolorna sjelffallet borde rättas efter befolkningens tungomål.

Hvad Kejserliga Senaten sålunda i underdånighet föreslagit rörande undervisningsspråket lyckades vinna Hans Kejserliga Majestäts nådiga bifall och blef genom nådiga kungörelsen af den 30 November 1871 angående undervisningsspråket vid lärdoms-, real- och folkskolorna i Finland till underdånig efterrättelse faststäldt. Deremot fann Hans Kejserliga Majestät icke för godt att till alla delar gilla det förslag till ny skolordning, hvilket Kejserliga Senaten i anförd måtto uppgjort. Den nådiga kungörelsen angående en reorganisation af elementarläroverken i Finland, som samma dag den 30 November 1871 emanerade, innehåller nämligen som bekant åtskilliga bestämningar, hvilka öfverensstämma hvar|304|ken med skolstyrelsens eller Kejserliga Senatens - här ofvan i korthet refererade underdåniga hemställningar.

Enligt hvad utskottet har sig bekant lärer Kejserliga Senaten anbefallt öfverstyrelsen för skolväsendet att inkomma med nytt underdånigt förslag till skolordning, uppgjordt med iakttagande af de bestämningar ofvananförda nådiga kungörelse innehåller. Detta förslag torde äfven redan hafva till Kejserliga Senaten inkommit.

Föregående historik öfver vårt lands skollagsstiftning utvisar bland annat att den närmare regleringen af undervisningsverket än företagits af båda statsmakterna gemensamt, än åter ansetts tillhöra regeringsmakten allena. Men hela den grundval, på hvilken vårt närvarande samhällsskick hvilar, förutsätter folkets deltagande genom sina lagliga ombud i ordnandet af sådana angelägenheter, hvilka djupare ingripa i folkets lif. En sådan är framförallt undervisningsväsendet, som berör nationens innersta kärna derigenom att det väsendtligen bestämmer riktningen af det uppvexande slägtets utveckling och bildning. I länder med högre hunnen odling hafva derföre regeringarne under samverkan med representationen sökt arbeta på en lycklig och bestående lösning af denna grannlaga och maktpåliggande fråga. Hvarje försök af individuella meningar att genom skolans organisation bestämma bildningens gång i enlighet med för skolan främmande syftemål måste nämligen nödvändigtvis frambringa endast öfvergående resultater, alldenstund dylika sträfvanden icke finna något stöd i folkets medvetande och öfvertygelse. Skolan måste redan i sin yttre gestaltning framstå såsom en institution, hvars upphöjdhet bjuder vördnad, och grundlägga hos lärjungen äfven i hans förhållande till samhället, den aktning, som förbjuder hvarje af nödvändigheten icke påkallad förändring i detsammas organisation. I afseende å reformer på skolans område gäller ännu mera än vid andra, att de för att verka välsignelserikt böra verkställas med yttersta varsamhet och noga skärskådas från alla sidor, innan de sättas i verket. Det gifves derföre intet mera|305| välberäknadt medel att genom undervisningsverket lägga en varaktig grund för bildningens sanna och ostörda utveckling, än att styrelsen icke lemnar fria tyglar åt enskilda sträfvanden att handla efter stundens opinioner, utan med varsamhet skrider till reformer, uppmärksammande befolkningens behof och önskningar, särskildt sådana de framhållas af representationen.

Äfven vårt lands skollagstiftning under de sista tre decennierna bekräftar på ett märkeligt sätt denna uppfattning. Tid efter annan hafva förändringar i skollagstiftningen och skolornas inre organisation vidtagits af den omfattande art, att några få år varit tillräckliga att från grunden omgestalta hvad man kort förut uppbygt. Det var väl denna omständighet, som föranledde regeringen att tillåta det periodiska sammanträdandet af hela landets skollärarekår för diskussion af skolans angelägenheter, samt att ånyo nedsätta en skolkomité och offentliggöra dess omfattande förslag, på samma gång allmänheten uppmanades att till styrelsen insända sina anmärkningar rörande det af en annan komité utarbetade lagförslaget om folkskolans organisation. Efter denna sorgfälliga beredning af ärendet ansågo sig 1867 års Ständer med fullt förtroende kunna öfverlemna till regeringen det gradvisa genomförandet af den vigtiga skolreformen, i det syfte som regeringen sjelf och äfven Ständerna i princip godkänt.

Utskottet har sig icke bekant, huruvida någon ytterligare beredning af dessa frågor egt rum, sedan Kejserliga Senatens underdåniga hemställan af den 12 Mars 1869 angående inrättandet af en särskild skolstyrelse i Finland ingått. Vid en jemförelse emellan denna hemställan och den Nådiga förordningen af den 24 November s. å.samma år rörande bemälde öfverstyrelse finner man emellertid att nämnda förordning i flera väsendtliga delar skiljer sig från Senatens förslag. Då sålunda den organisation, hvilken framgått såsom resultatet af ett under många år fortsatt arbete, var betydligt förändrad, måste den nya institutionen genast från början sakna det förtroende, som var nödvändigt för att framgångsrikt kunna verka. En af de väsendtligaste qvalifikationerna för|306| medlemmar i en styrelse, hvars ändamål är att öfvervaka skolundervisningen och befrämja densamma, att bedöma förslag till dess förbättring och sjelf framställa sådana, samt att tillsätta lärare och lärarinnor, nämligen vetenskaplig bildning och pedagogisk erfarenhet, fordras icke af trenne medlemmar, deribland äfven ordföranden. Enär på grund af Regeringsformens stadgande i 10 § den praxis utbildat sig, att lediga platser i kollegiala myndigheter tillsättas efter ett af samma myndighet i vanlig ordning upprättadt förslag, sedan ansökning skett, förefaller sättet för skolstyrelseledamöternes tillsättande för vårt samhällsskick främmande, så mycket mera, som tvenne medlemmar deri utses endast på obestämd tid bland högre embetsmän i landet. Samtliga medlemmar i skolstyrelsen komma sålunda icke att, i afseende å sina vid ärendernas behandling uttalade åsigter, åtnjuta det skydd med hänsigt till ett orubbadt bibehållande af sin ställning, hvilket är ett så utmärkande drag i hela vår samhällsorganisation. Då allt detta oaktadt den bestämning är bibehållen, att tre medlemmar af skolstyrelsen kunna fatta giltiga beslut, synes i allmänhet icke tillräckliga garantier förefinnas för en sakenlig pröfning af skolans dyrbara angelägenheter i vårt land. Alldenstund de med undervisningsväsendets olika grenar förtrogne medlemmarne af skolstyrelsen en del af året äro stadde på inspektionsresor, komma dessa granulaga frågor ofta att afgöras af de trenne ledamöter, hvilka icke behöfva vara utsedda med hänsyn till vetenskaplig bildning och pedagogisk erfarenhet. Tvenne af dessa kunna sålunda genom sina individuella åsigter i väsendtlig grad influera på skolornas verksamhet. Oberäknadt det betänkliga förhållande, att för närvarande tvenne af högsta styrelsens medlemmar genom att ingå i skolstyrelsen göras jäfviga, den ena vid behandlingen af skolfrågor i Kejserliga Senaten, den andra med afseende å den tillsyn han bör utöfva öfver lagarnes allmänna efterlefnad af myndigheter och enskilda personer, har skolstyrelsens nu i frågavarande organisation skapat ett vacklande provisoriskt tillstånd med afseende å undervisningsväsendet, hvilket icke, kan undgå att menligt inverka på bildningens jemna framåtskridan|307|de i vårt land, om denna styrelses sammansättning icke snarligen förändras.

De senaste två årens erfarenhet har besannat de farhågor, hvilka hos allmänheten väcktes med anledning af den nya skolstyrelsens sammansättning. Denna var knappt inrättad, förrän en mängd förslag till omfattande förändringar uppgjordes, deribland förslag till en helt ny skollag, utan att skolstyrelsen i detta afseende af regeringen fått något uppdrag. En liflig oro och allvarliga bekymmer uppstodo hos allmänheten, då denna trodde sig se ej blott enskilda skolors tillvaro hotad samt betydande förändringar i andra läroanstalters organisation ifrågasättas, utan äfven hela undervisningsverket utsatt för faran att kastas in på en bana af tvifvelaktiga försök, om hvilkas gagnelighet allmänheten ännu icke kunnat bilda sig en öfvertygelse. Skolstyrelsen har derjemte på ett sätt, som stått i fullkomlig motsats till regeringens förut följda förfarande med afseende å skolfrågor, undanhållit sina planer allmänhetens bedömande, hvilket nödvändigtvis stegrat misstroendet till denna myndighet och framkallat föreställningen om planer och yrkanden, ännu mera vidtsväfvande än de i verkligheten varit.

Utskottet skulle utan tvifvel icke uppfylla sin pligt vid beredningen af nu föreliggande fråga, om det underläte att fästa uppmärksamheten dervid, hurusom det finska samhället genom alla dessa förhållanden för närvarande är djupt och bekymmersamt upprördt. Derom vittna bland annat de talrika deputationer, som under förlidet år från en mängd landsortsstäder besökt hufvudstaden, för att motverka de förmodade förslagen om indragning af dessa orters läroverk. Nådiga Kungörelsen af den 30 November 1871 angående en reorganisation af elementarläroverken i Finland synes icke hafva aflägsnat farhågorna för en alltför brådstörtad, med landets sanna behof och önskningar icke öfverensstämmande omgestaltning. Ett nytt läroverk af härförinnan fullkomligen okändt slag är genom nämnda kungörelse bestämdt att träda i verksamhet. Detta läroverk, som likväl skall underhållas med statsmedel, kommer att intaga en undantagsställning, hvilken icke ens privata läroanstalter i vårt land åtnjuta;|308| det ställes nämligen endast under ordförandens i skolstyrelsen personliga inseende. Sålunda stäldt utom beroendet af de bestämningar, hvilka äro gällande för öfriga läroverk i landet och utan sammanhang med dessa, måste det lätteligen råka ut för en individuel uppfattnings alla skiftningar, hvaraf undervisningen ovilkorligen kommer att lida. Äfven flera af de specialbestämningar den Nådiga kungörelsen antydt såsom nödiga att ingå i en blifvande ny skollag, torde med anledning af våra lokala förhållanden och vårt bildningsbehof, enligt utskottets tanke, erfordra några modifikationer vid det definitiva reglerandet af vårt undervisningsväsende.

Afhjelpas nu de besvär, som i alla dessa omständigheter hafva sin grund, skall detta utan tvifvel framkalla liflig tacksamhet och jemväl lända skolan till icke ringa fördel; men till fullo kan dock den offentliga undervisningen och uppfostran härigenom icke betryggas. Ty sålänge det ligger inom möjlighetens gräns att läroverket hvad stund som helst kan skakas i sina grundvalar, finnes det ej någon säkerhet för bildningens jemna och ostörda fortskridande, då ju vid hvarje sådan omkastning en hel generation måste mer eller mindre riskeras. Vådan häraf är alltför stor för att längre kunna förbises. Det torde derföre böra medgifvas, att skolverket i vårt land är i behof af en, såvidt möjligt är, orubblig lag.

På grund af allt det anförda har utskottet derföre omfattat den i ofvannämda talrika petitioner, äfvensom vid ett stort antal valförsamlingar så enhälligt uttalade önskan, att Hans Kejserliga Majestät, innan några mera genomgripande förändringar företagas i afseende å läroverkets ombildning eller någon ny skollag fastställes, täcktes tillåta Ständerna att antingen yttra sig öfver, eller deltaga i bestämmandet af principerna för desamma. Utskottet har trott ett så mycket större skäl för denna underdåniga anhållan förefinnas, som regeringen, då hon för 1867 års Ständer framlade skolkomitens förslag, af Ständerna anhöll om anslag till reorganisationens genomförande i det syfte skolkomitén föreslagit, och särskildt i hvad som angick skolstyrelsens skiljande från de kyrkliga auktoriteterna. Då domkapitlens reorgani|309|sation, såsom hvarje förändring af gällande lag, var beroende af Ständernas bifall, torde äfven hvarje i sammanhang dermed stående vigtigare förändring lämpligast bort vidtagas endast i enlighet med en af Ständerna godkänd plan. Ständerna antogo tvifvelsutan den nya kyrkolagen under den förutsättning, att den från domkapitlen afskilda skolstyrelsen skulle organiseras i öfverensstämmelse med det samtidigt framlagda förslag, hvilket regeringen förklarat sig gilla. Vid sådant förhållande torde Ständerna icke böra tveka att i underdånighet anhålla om skolstyrelsens reorganisation i samma syfte; hvartill ännu kommer, att hälften af det för skolstyrelsen å stat uppförda anslag utgått af de för folkskoleväsendet beviljade medel.

Då utskottet sålunda uttalat sig för Ständernas deltagande i bestämmande af grunderna för undervisningsväsendets ordnande, har det trott sig för närvarande icke böra förorda ett detaljeradt ingående på några af hithörande i vissa petitioner omnämda frågor, alldenstund dessa komme att ingå i de fullständiga lagförslag regeringen på Ständernas underdåniga anhållan kunde finna sig föranlåten att för desamma framlägga. Denna omständighet torde dock ej hindra regeringen från att provisoriskt ordna tillträdet till de offentliga undervisningsanstalterna i det syfte, att ingen för fattigdom blefve utesluten från desamma, att undervisningsspråket reglerades efter de lokala behofven i öfverensstämmelse med kommunernas uttalade önskningar, äfvensom att de delvis knappa lärarelönerna kunde något förhöjas. I öfverensstämmelse härmed får utskottet vördsamt föreslå:

att landets höglofliga Ständer måtte hos Hans Kejserliga Majestät i underdånighet anhålla:

1:o att Hans Kejserliga Majestät täcktes låta reorganisera öfverstyrelsen för skolväsendet och tillsätta dess medlemmar i enlighet med det förslag, som varit landets Ständer år 1867 forelagdt och af dem i principen godkänts;

2:o att Hans Kejserliga Majestät täcktes antingen i Nåder förunna Ständerna rätt att deltaga i|310| stiftandet af allmän skol- och undervisningslag, hvilken dock ej skulle ingå i sådana detaljer, som helst borde öfverlemnas åt de administrativa myndigheternas omsorg, utan endast hafva till föremål:

a) de olika ändamål, för hvilka skolor böra i landet inrättas och underhållas;

b) grunderna för undervisningens ordnande i de olika läroanstalterna, och bestämningar angående lärotiden;

c) grunderna för disciplinens reglerande, med hänsyn ej mindre till ungdomens fysiska, än till dess moraliska utveckling och bildning;

d) de grunder, enligt hvilka de olika skolorna böra anläggas, utvidgas och inom landet fördelas, med afseende å bildningsbehof, folkmängd och språkförhållanden;

e) grunderna för statens och kommuners deltagande i skolornas underhåll, äfvensom för erläggandet af skolafgift;

f) grunderna för ordnandet af skolornas ekonomi;

eller att Hans Kejserliga Majestät åtminstone, i|311| öfverensstämmelse med hvad landtdagsordningens 75 innehåller, täcktes öfver dessa grunder infordra Ständernas underdåniga yttrande, innan någon ny skolordning utfärdas;

3:o att uppskof Nådigst måtte beviljas med genomförandet af den föreslagna reorganisationen af läroverket, såvidt densamma beträffar mera väsendtliga förändringar i skolornas organisation, utan att regeringen emellertid derigenom hindrades från att provisoriskt vidtaga mindre betydande förändringar i skolornas verksamhet, sålunda att ingen för fattigdom utestängdes från de offentliga läroanstalterna, undervisningsspråket reglerades efter de lokala behofven i öfverensstämmelse med kommunernas uttalade önskningar, och de delvis knappa lärarelönerna något förhöjdes.

Helsingfors, den 23 April 1872.

I ämnet föreföll följande diskussion.

Herr Wallgren: Uti det petitionsmemorial, beträffande skolväsendet i landet, jag hade äran att inför Borgareståndet framlägga och hvilket finnes intaget uti det betänkande som|1076| nu till diskussion ligger före, har jag icke yttrat mig om skolöfverstyrelsens sammansättning. Man kunde deraf möjligen draga den slutsats, att jag med denna skolöfverstyrelse, sådan den nu är organiserad, vore belåten och icke önskade någon förändring deri. Jag ber att emot en sådan uppfattning få först och sist reservera mig. Tvertom! Då jag haft äran att såsom ledamot uti Allmänna Besvärsutskottet deltaga uti denna frågas behandling, ber jag först få uttala, att jag till alla delar gillar de åsigter, som ur detta betänkande framgå, och framför allt anser en reorganisation af skolöfverstyrelsen nödvändig. Den är icke sådan, som den bestämdes af det utaf Ständerne vid 1867 års landtdag i principen gillade förslaget till skolöfverstyrelse, och jag tror att, om man då hade ansett skolöfverstyrelsens sammansättning blifva sådan, som den nu har gestaltat sig, man föga skulle gått in på att, såsom det heter, skilja skolan från kyrkan. Jag tror mig icke hafva trädt sanningen för nära, då jag anser, att den myckna oro, som i landet uppstått, sedan vissa tillgöranden inom skolverket kommit i dagen tillgöranden, hvilka efter mångas åsigt hufvudsakligen berott på sammansättningen af skolstyrelsen – att denna oro skall qvarstå sålänge skolöfverstyrelsen icke omorganiseras. Jag tror slutligen, att om en dag denna reorganisation inträder, den öfver hela landet skall hälsas så en glädjens dag; och vore det väl underligt? ty finnes det för ett folk något dyrbarare än vården om det uppvexande slägtet och önskan att se denna vård skyddad för tillfälligheternas vindkast? Jag ber således att få på det varmaste förorda antagandet af såväl första momentet uti Utskottets betänkande som ock hela betänkandet för öfrigt, utan förändring. Om de deri förordade petitioner, såsom en Ständernas gemensamma framställning, uttalande landets kanske käraste önskningsmål, öppet och tillitsfullt frambäras till thronen, vågar jag tro, att landets Storfurste skall skänka sitt Nådiga afseende åt dessa petitioner. Innan jag slutar mitt anförande, vill jag göra några tillägg: Uti Utskottets betänkande finnes införd en reservation af skolöfverstyrelsens ordförande. Ehuru kanske mycket mera kunde emot denna reservation|1077| anmärkas, vill jag för min del fästa uppmärksamhet blott vid en omständighet deri. Då man läser det uti denna reservation förda resonemang beträffande rektorsvalen, kommer man temmeligen otvunget till den slutsats, att landets lärarekorps bestode af samvetslösa och pligtförgätna egoister. - Emot en sådan uppfattning ber jag att få inlägga min lifliga protest.

Herr Mechelin: Allmänna Besvärsutskottet har, enligt min uppfattning, på ett så förtjenstfullt sätt sammanfattat de vid denna landtdag framställda särskilda petitionsförslag rörande undervisningsväsendet i landet och tillika på ett enligt min åsigt så lämpligt sätt gifvit uttryck åt det allmänna|1078| tänkesättet i landet uti dessa ämnen, att jag icke hyser några betänkligheter att till fullo instämma uti det af Allmänna Besvärsutskottet gjorda förslag till underdånig petition. Jag gör det med så mycket mindre betänkligheter, som enligt min uppfattning denna fråga omöjligen bör kunna anses ligga inom gebitet af sådana ärender, der en strid om prerogativer är möjlig. Det är väl sannt, att regeringen de senare tiderna utan Ständernas medverkan stiftat lagar för skolväsendet i landet och dervid begagnat sig af sin grundlagsenliga rättighet, men det finnes dock ingenstädes uti grundlagen för Ständerna förbjudet att nalkas Hans Majestät Kejsaren med den öppet uttalade önskan, att i sin mån få lätta bördan af det ansvar, som hvilar på landets Styrelse; och hvad annat åsyftar väl denna petition? Den åsyftar blott att, i stället för att Styrelsen ensam skall tänka öfver och ordna dessa för hela landet dyrbara angelägenheter, som beröra ungdomens uppfostran, hädanefter grunden för uppfostringsväsendets ordnande måtte fastställas genom samverkan emellan Monark och Ständer. Om detta är att ingripa i prerogativer, såsom man verkeligen hört framställas, då vet jag sannerligen icke hvad som skall med prerogativer förstås. Det är väl sannt, att makten och ansvaret alltid sammanhänga; men det är ju icke en begäran om makt, om man underdånigt men frimodigt nalkas Hans Majestät och för honom uttalar den önskan, att landets representanter, hvilka redan i så många andra riksvårdande angelägenheter få göra sig till tolkar för det allmänna tänkesättet, måtte hädanefter få göra sin röst gällande äfven då det afser att ställa landets skolväsende för lång framtid uppå en säker och solid grund. Den invändning är visserligen alltid tänkbar, att en representation kan lika så väl som Styrelsen göra sig skyldig till misstag och att ej ett moget och framför allt icke ett fullständigt skolsystem skulle kunna åstadkommas genom landtdagarnes medverkan; men det gäller ju icke heller att uti vårt land införa det theoretiskt bästa eller idealet för ett skolsystem, utan det gäller, att det system, som införes måtte åtnjuta landets förtroende, uppbäras af dess tänkesätt och motsvara landets behof och önskningar; och ett sådant mål har Styrelsen, som sannolikt äfven önskar att vinna detsamma, större utsigt att ernå genom medverkan af nationens sakförare i lagstiftningsfrågor. Det är på dessa skäl jag anser att första alternativet af andra momentet uti petitionsförslaget bör kunna utan tvekan och utan att träda helgade rättigheter för nära af landets Ständer omfattas. Jag slutar här. Att ingå i några betraktelser med anledning af de många intressanta fakta, som af Allmänna Besvärsutskottet blifvit uti dess betänkande refererade, anser jag icke höra till saken. Lika litet synes mig någon detaljerad granskning af de olika momenten uti petitionsförslaget vara erforderlig, ty de äro väl genomtänkta och man har allt skäl att uti en fråga, sådan som denna, med största möjliga sammanhållning framträda. Jag ber på grund häraf få tillstyrka betänkandets oförändrade antagande.

Herr Öhrnberg: Jag har begärt ordet, för att, jemte det jag för min ringa del betygar Allmänna Besvärsutskottet min oskrymtade erkänsla för innehållet af Utskottets i saken afgifna betänkande, föreslå, att Borgareståndet ville för sin del till alla delar biträda betänkandet och besluta sig för en underdånig petition, till alla delar sådan som Allmänna Besvärsutskottet har densamma föreslagit. Hvad särskildt den första punkten uti Utskottets petitionsförslag vidkommer, har Utskottet redan i sina motiver framhållit en omständighet, på hvilken jag, med afseende derå att denna första punkt anses vara af en särdeles ömtålig beskaffenhet, anhåller att få ytter|1079|ligare fästa Ståndets uppmärksamhet. Vi veta alla, att, då Domkapitlen innehade de funktioner, som numera omhänderhafvas af Skolöfverstyrelsen, Domkapitlens befogenhet och verksamhet var ordnad i sina hufvudsakliga delar genom 1686 års Kyrkolag, hvilken hade egenskap och giltighet af en utaf Monark och Ständer gemensamt stiftad lag. Ständerna vid 1867 års landtdag biföllo denna Kyrkolags ersättande med en ny sådan, i hvilken hvarken ingick eller ens kunde ingå några stadganden angående den myndighet, som skulle efterträda Domkapitlen uti öfverinseendet öfver landets skolväsende. Derföre och då uti den Nådiga proposition, som föranledde den nya kyrkolagens antagande, icke ingick något särskildt förbehåll om att Styrelsen för skol- och undervisningsväsendet i landet skulle öfvergå till en myndighet, angående hvilkens sammansättning och verksamhet landets Monark egde att ensam förordna, håller jag för min del före, att Ständerna, då de nalkas Hans Majestät Kejsaren med en petition af den beskaffenhet första punkten innehåller, i sjelfva verket icke söka ingripa uti Hans Majestäts rättigheter, utan endast anhålla om ett ordnande af detta ämne i öfverensstämmelse med förra Kyrkolagens antagande gällande stadganden. Beträffande de två öfriga eller egentligen den andra nästföljande punkten måste jag erkänna, att jag visserligen, då frågan först kom till tals, hyste den åsigt, att Ständernes petition i detta ämne borde inskränka sig till en begäran om tillåtelse att i öfverensstämmelse med landtdagsordningens 75 § afgifva sitt yttrande öfver de uti de öfriga punkterna af betänkandet omnämnda ämnen; men Utskottets betänkande har bibragt mig en annan öfvertygelse, hvilket jag anser mig vara pligtig att öppet erkänna. Derföre och då det är af synnerlig vigt, att den ifrågavarande petitionen blifver en för Ständerne fullkomligt gemensam petition, hvilkens gemensamhets-egenskap icke bör sakna ett kanske ej ovigtigt stöd, derigenom att blott tre Stånd derom förenat sig, skulle jag, då äfven de öfriga Stånden, enligt hvad kändt är, redan biträdt och antagit Utskottets förslag, förorda att Borgareståndet äfven måtte godkänna samma förslag och sålunda i hvad på Borgareståndet ankom|1080|mer medverka icke allenast dertill att petitionen blefve en verkligt gemensam petition, utan äfven dertil, att den må kunna påräkna den framgång, som man med skäl bör kunna vänta för en petition, omfattad och afgifven utan skiljaktiga meningar af landets fyra Stånd.

Uti ofvanstående yttrande instämde till alla delar Ståndets samtlige medlemmar, med undantag af

Herr Masalin, som yttrade: då jag beslöt mig för att begära ordet, skedde det endast för att påpeka att, såsom jag funnit vid granskningen af de författningar Allmänna Besvärsutskottet åberopat, Utskottet begått ett misstag, hvilket jag anser i väsendtlig mon inverka på denna sak. Detta misstag ligger deruti, att Utskottet omnämner gymnasii- och skolordningen af den 4 Februari 1724, såsom en af Regent och Ständer gemensamt antagen lag. Då af de ärade talare, som här så varmt förordat Utskottets, med mycken talang uppsatta betänkande, hvaremot jag för öfrigt ingalunda vill göra någon anmärkning, det äfven blifvit omnämndt, att lagstiftningen i ämnet på senare tider beträdt en ny bana, anser jag det för min pligt att fästa uppmärksamhet vid det misstag, som Utskottet sålunda begått, och som består deruti, att sedan gymnasii- och skolordningen af den 4 Februari 1724 på femte sidan af betänkandet upptagits bland andra författningar i ämnet, Utskottet på följande sidan, första raden, om densamma begagnar uttrycket, ”genom Regent och Ständer gemensamt antagen lag”. Man kan dock icke anse att ett sådant Ständernes antagande af denna lag egt rum, då det uti inledningen till samma förordning bland annat heter: ”Wi Friedrich med Guds Nåde fördenskull efter Våre trogne Undersåtare, Riksens Ständer hos Oss i underdånighet anhållit, det Gymnasii- och Scholæ-ordningen måtte vederbörligen öfversedd och förbättrad blifva, hafva Wi låtit Oss om hjertat vara, samma nyttiga och angelägna verk befrämja, och till et hälsosamt slut bringa, at dymedelst ingen del må ur akt lemnas, hvad till befordran tjenar af Wårt Rikes förmån och lycksalighet”. Häraf kan man således finna, att det är endast på en anhållan af Ständerne Kongl. Majestät har utgifvit denna|1081| förordning. Det har blifvit anmärkt, att Domkapitlen haft sig uppdraget att yttra sig uti dessa ärender och att den nya Kyrkolagen antogs under förutsättning, att det första förslaget till Skolstyrelsens organisation skulle blifva gällande grund af hvad jag nu haft äran anföra och med afseende å den omständigheten att uti Konungariket Sverige Ständerne ännu icke hafva rätt att deltaga uti skollagstiftningen samt att Domkapitlens rätt till deltagande deruti icke heller förut varit densamma som för Ständerne afses, måste jag för min del hysa betänkligheter vid att, beträffande andra punkten af petitionsförslaget, ansluta mig till annat än det andra alternativet. Då jag emellertid finner att Välloflige Borgareståndet så enhälligt uttalat sig för betänkandet i dess helhet, ber jag att endast få i protokollet nedlägga min skiljaktiga åsigt och hoppas att mina högtärade ståndsbröder icke skola misskänna mig för det jag vågat uppträda och yttra denna skiljaktighet. Jag är ändock inom mig sjelf förvissad om, att jag i min mån lika mycket ömmar för det uppvexande slägtets uppfostran, som hvarje sann fosterlandsvän.

Herr Boström: I anļedning af Herr Masalins reservation, hvilken förefaller mig såsom ett echo af ett yttrande, som uti annat Stånd blifvit framstäldt i detta ärende, får jag endast erinra, att den författning, hvarom frågan gäller, utkom i Sverige under den s. k. frihetstiden, då Ständerne utgjorde allt, Konungen nästan intet. Såsom författningen äfven innehåller, har den blifvit framställd af Riksens Ständer samt sanktionerad och undertecknad af Konungen. För hvarochen, som vill fatta saken från dess rigtiga synpunkt, torde det derföre vara klart, att denna gymnasii- och skol-ordning tillkommit genom samverkan af Regent och Ständer.

Herr Nylander: Med anledning af Herr Masalins uppgift, att den andra Statsmakten för närvarande icke skulle i Sverige deltaga i skollagstiftningen, vill jag hos Ståndet vördsamt hemställa, huruvida icke ett sådant påstående, som så fullkomligt beror på en origtig och högst bristfällig uppfattning af en så allvarlig fråga som den förevarande, borde icke blott anses opåkalladt, utan äfven förtjent af Ståndets enhäl|1082|liga missbilligande. Jag anser för öfrigt, att hvad Herr Masalin yttrat om tillkomsten af 1724 års förordning om skolor och gymnasier är så fullkomligt vederlagdt genom Herr Boströms framställning, att något afseende derpå ej bör fästas.

Sedan diskussionen härmed afslutats, framställde Herr Talmannen följande

Proposition: Antager Ståndet Utskottets betänkande till alla delar? eller med uteslutande af andra momentets förra alternativ? De som vilja det förra svara ja, de som önska det senare nej.

Propositionen besvarades med enhälligt ja; i följd hvaraf Utskottets betänkande förklarades hafva blifvit af Ståndet utan förändring antaget; och skulle ej mindre Medstånden, än Allmänna Besvärsutskottet härom underrättas genom protokollsutdrag.

Finsk text

Valtiopäivien oikeudesta osallistua koululainsäädäntööntillagt av utgivaren

Pyydettyään puheenvuoron herra Wallgren luki anomusaloitteen, jonka sisältö oli seuraava:

”Kunnioitetulle Porvarissäädylle! Koska vain harva instituutio koskettaa voimakkaammin koko kansan elämää ja kykenee enemmän vaikuttamaan sen muuttumiseen kuin tämän kansan opetuslaitos; koska edelleen käy ilmi perustuslaillisesta hallintotavasta, että kaikkien niiden kysymysten ratkaisu, joka koskettaa kansan tärkeimpiä etuja, vain voittaa siitä, että Hallitsija asettaa ne Säätyjen tutkittavaksi; ja koska lopulta maan opetuslaitoksen vaatiman parannuksen aiheuttamat kasvavat verotaakat on helpompi kantaa, jos tarvittaviksi katsotut uudistukset ovat yhtäpitäviä niiden näkemysten kanssa, joita maalla on ollut tilaisuus esittää edustajiensa välityksellä, niin uskon luottavaisesti, ettei turhaan viedä maan ylevämieliselle Suuriruhtinaalle toivetta, joka on Suomen kansan mielestä niin keskeinen kuin se, ettei mitään tärkeää muutosta koululaitoksessamme päätetä, ennen kuin kansan edustajat ovat saaneet lausua siitä mielipiteensä valtiopäivillä. Hänhän on itse varmistanut meille onnen säännöllisesti kokoontuvista valtiopäivistä. Uskallan sen vuoksi kunnioittavasti kehottaa kunnioitettavaa Porvarissäätyä yhtymään alamaiseen toivomusaloitteeseen, jonka tarkoitus on, ettei mitään tärkeämpää maamme koululaitosta ja sen uudelleenorganisoimista koskevaa kysymystä saateta päätökseen, ennen kuin säädyt ovat saaneet lausua siitä mielipiteensä valtiopäivillä. Helsingissä 15. helmikuuta 1872.

Georg Wallgren.”

Sen johdosta puheenvuoron pyysi:

Herra Kurtén: Minun on ollut tarkoitus jättää sisään anomus, jonka perimmäinen tavoite on samanlainen, mutta en halua kuluttaa turhaan Porvarissäädyn aikaa, joten pyydän vain saada yhtyä aloitteen esittäjän ehdotukseen.

Herra Sjöros: Minäkin olen saanut valitsijamiehiltäni tehtäväksi esittää samaan tavoitteeseen tähtäävän anomuksen kuin se, jonka herra Wallgren äsken luki, ja johon sen vuoksi yhdyn. Pyydän vain saada tässä yhteydessä lisätä valitsijamiesteni toivomuksen, että ylempien alkeiskoulujen opetusta rasitettaisiin niin vähäisillä maksuilla kuin mahdollista, ja että sen vuoksi säilytettäisiin edelleen vain ne alhaisemmat maksut, jotka opetuksesta nyt peritään, ja korkeampia maksuja alennettaisiin, mikäli olosuhteet sen sallivat.

Herr Fabritius: Myös minä olen saanut valitsijamiehiltäni tehtäväksi samanlaisen anomuksen esittämistä, ja siksi yhdyn herra Wallgrenin aloitteeseen. Toivoisin kuitenkin, että saisin lisätä siihen ehdotuksen, että Porvarissääty anoisi Hänen Keisarilliselta Majesteetiltaan, että koululaki annettaisiin jo näiden valtiopäivien käsiteltäviksi, koska se on jo laadittu valmiiksi, kuten tiedetään.

Herra Molander: Koska minäkin olen saanut valitsijamiehiltäni saman tehtävän, pyydän myös vai saada yhtyä herra Fabritiuksen ehdotukseen.

Herra Mechelin: Samalla kun pyydän saada yhtyä aloitteen tekijöiden ehdotukseen, pyydän vain, että anomus pantaisiin pöydälle, ennen kuin se lähetetään asianomaiseen valiokuntaan, jotta ne tarkemmat lausunnot, joita tämä asia saattaa aiheuttaa, saataisiin mukaan, kun anomus lähetetään valiokuntaan.

Herra Cajander: Yhdyn herra Wallgreniin sen tehtävän pohjalta, jonka komitenttini ovat minulle antaneet, ja olen myös samaa mieltä herra Mechelinin kanssa pyynnöstä jättää anomus pöydälle.

Herra Öhrnberg oli pyytänyt puheenvuoroa ainoastaan saadakseen aloitteen jäämään pöydälle.

Herra Frey yhtyi herra Wallgrenin ja Porvarissäädyn muiden jäsenten ehdotukseen, joka koski anomusta.

Anomus jätettiin pöydälle.

[Porvarissäädyn istunto 17.2.1872]tillagt av utgivaren

Herra Mechelinin pyynnöstä päätettiin jättää herra Wallgrenin Porvarissäädyn oikeutta osallistua koululain säätämiseen ja sen vaikutusta koskeva anomusehdotus edelleen pöydälle maanantaihin, tämän kuun 19. päivään asti.

[Porvarissäädyn istunto 19.2.1872]tillagt av utgivaren

Koska nyt ryhdyttiin käsittelemään tähän päivään saakka pöydälle pantuja anomuskysymyksiä, otettiin ensin esiin herra Wallgrenin pyyntöehdotus säätyjen oikeudesta osallistua koululainsäädäntöön.

Asiasta lausuivat alla mainitut Porvarissäädyn jäsenet seuraavasti:

Herra Procopé: Niistä niukoista referoinneista, joita sanomalehdillä on tilaisuus kirjoittaa Hallituksen toimista, on käynyt ilmi, että Hallitus on ryhtynyt tällaisiin toimenpiteisiin uuden koululain laatimiseksi; ja koska tämä viittaa erityisen tärkeisiin koululainsäädännön muutoksiin, pyydän saada ehdottaa, että Porvarissääty anomuksen hyväksymisen lisäksi anoisi, että Hallitus voisi esitellä mainittuun tavoitteeseen tähtäävän ehdotuksen jo nyt kokoontuneille säädyille, jotta säädyt saisivat ilmaista siitä kantansa.

Herra Mechelin: Herra Wallgrenin anomusehdotuksen tavoite lienee sellainen, että se saa runsaasti kannatusta Porvarissäädyn piirissä, mutta koska sen tekstin sisältö ei ole tarkemmin muotoiltu, vaan on lausuttu vain yleinen toivomus, että edustajien nähtäväksi tulisi toimittaa ehdotus muutoksista koululainsäädäntöön, niin tätä anomusehdotusta vastaan voitaisiin mahdollisesti esittää, että tarkoitus, johon se tähtää, olisi rajattava täsmällisemmin. Omasta puolestani en usko, että kouluja koskeva lainsäädännön pitäisi kaikkine yksityiskohtineen tulla säätyjen käsiteltäväksi. Uskon, että aina on oltava tarpeellista, että opetustoimen yksityiskohtien säätely jätetään Hallitukselle, joka käsittelee ja ratkaisee niihin kuuluvia kysymyksiä asiaankuuluvasti ja kouluhallitukselta edellytettävällä huolella. Sen sijaan uskon kuitenkin, että koululaitoksessa on tiettyjä elementtejä, jotka tulisi järjestää Hallituksen ja säätyjen yhdessä määrittelemien yleisten periaatteiden mukaan. Haluaisin siksi omalta osaltani ehdottaa, että samalla kun herra Wallgrenin anomusehdotus hyväksytään, niin päätettäisiin lisäksi, että tätä ehdotusta kehitettäisiin tarkemmin niin, että Porvarissääty vetoaisi sen kautta mitä alamaisemmin Hänen Keisarilliseen Majesteettiinsa, että tämä antaisi mahdollisimman pian säädyille ehdotuksen koululaiksi, joka käsittää:

1. kouluhallituksen organisaation perusteet sen mukaan, mitä ehdotuksessa kouluhallitukseksi oli vuoden 1867 valtiopäivillä säädyille esitetty, ja minkä ne olivat hyväksyneet, ja joka tapauksessa yhteisymmärryksessä sen organisaation kanssa, joka maan muilla kollegiaalisilla virastoilla on lain mukaan vastuullaan;

2. Koulujen laatu ja määrä, niiden jako oppikouluihin, reaali-kansakouluihin jne., niiden keskinäinen suhde sekä eri koulujen tehtävien pääperiaatteet, sekä mitä yhteistä niillä siten on. Jos Porvarissäädyn mielestä se olisi toivottavaa, ja jos se voisi hyväksyä, että koulukysymystä koskeva anomus rajoitettaisiin tällä tavoin tarkemmin, niin otan vapauden ehdottaa, että tämä lausuntoni liitettäisiin mukaan Yleiselle Valitusvaliokunnalle lähetettävään tekstiin, sinnehän se on kaikkein sopivinta lähettää.

Herra Tengström: On erittäin epävarmaa, voidaanko tällä tavoin saada mitään muutosta koululainsäädäntöön, koska nimenomaan koululaitoksen organisointi kuuluu muun muassa Yhdistys- ja Vakuuskirjan 2. momentin kohdan 1 säädöksien sekä voimassa olevan valtiopäiväjärjestyksen § 75 mukaan Hallituksen valtaoikeuksiin. Kyse ei voi olla muusta kuin siitä, että yritetään saada säätyjen lausunto etenemään, ennen kuin Hallitus päättää asiasta; ja siinä tilanteessa ei minun mielestäni ole syytä, kuten herra Mechelin on ehdottanut, pyytää valiokunnalta esitystä kouluasioiden jakamisesta siten, että laki nostaisi niistä esiin ne, jotka ovat riippuvaisia Hallitsijan ja säätyjen yhteisestä myötävaikutuksesta. Jos säädyt pyytäisivät, että Hallitus tahtoisi sallia sellaisen lakiehdotuksen ja esittää sen säädyille, sellainen anomus ei koskaan saisi kannatusta muutoin kuin maan hallitusmuotoa muuttamalla, sillä mistään valtaoikeuksistaan ei Hallitus tule mitenkään muulla tavoin luopumaan, ja Hallituksen valtaoikeutena on koulujen hallinto. Mutta pidän täysin perusteltuna ja oikeutettuna, että säädyt laatisivat lausuntonsa Hallituksen ilmoittamasta ehdotuksesta koululaiksi, kun se koskee sekä lain keskeisiä että vähän epäoleellisempiakin osia, ja juuri sellainen anomuksen tekijän tarkoitus mielestäni myös on. Koska nyt on monissa säädyissä muutenkin noussut esiin samanlainen ehdotus, niin siitä näyttää seuraavan, että tämä pitäisi lähettää Säätyjen Yleiseen Valitusvaliokuntaan.

Herra Nylander: Samalla kun yhdyn siihen, mitä pääkaupungin arvon edustaja on lausunut, eli että kyseisessä anomuksessa otettaisiin esiin jotain täsmällisempää kuin herra Wallgrenin esityksessä on, siis niitä koulukysymyksen toimenpiteitä, joita voisi tulla esiin maan edustajistossa, ja kysymys rajoittuisi siten jossain määrin, toivoisin saavani esittää kunnianarvoisalle Porvarissäädylle, eikö saman anomusehdotuksen laajentaminen toiseen suuntaan olisi yhtä tärkeää.

On tunnettua, että myös maan korkeimmalle koululle on olemassa uudelleenorganisointisuunnitelmia, joista tiedon saaminen olisi maamme säädyille todella tärkeää, ennen kuin ne vahvistetaan laissa ja pannaan toimeen. Tähän vedoten tahtoisin esittää, eikö herra Wallgrenin ehdotusta voisi hyväksyä sovellettavaksi myös maan korkeakoulussa. Pidän tätä ehdotusta tärkeänä erityisesti siitä näkökulmasta katsottuna, että korkeakoulun jokainen uusi varakansleri näyttää katsovan, että hänellä itsellään on paitsi oikeus, niin vieläkin enemmän – melkein sanoisin, että hänen on omasta mielestään pakko – ryhtyä Yliopiston olosuhteiden muuttamiseen.

Herra Öhrnberg: Myös minusta on maan tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää, että säädyt ryhtyisivät ottamaan aktiivisesti osaa koululainsäädäntöön siinäkin tapauksessa, että nykyisin voimassa olevat perustuslait eivät myönnä säädyille tätä oikeutta eivätkä edes myönnä säädyille oikeutta ehdottaa sellaisessa tarkoituksessa muutosta perustuslakeihin, niin uskon kuitenkin, ettei ole mitään pätevää estettä siihen, etteivät säädyt saisi velvollisuutensa mukaisesti alamaisina esittää tai tulkita Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen niitä toiveita, joista heillä on sama näkemys Suomen kansan kanssa, koska säädyt tuntevat maan olosuhteet. Samalla kun kannatan edessämme olevan anomuksen lähettämistä Säätyjen Yleiseen Valitusvaliokuntaan käsiteltäväksi ja valmisteltavaksi yhdessä niiden samanlaisten ehdotusten kanssa, joita lienee näinä päivinä noussut esiin muissa säädyissä, en edelliseen viitaten yhtään epäile lausua toivottavana, että siinä yhteydessä, kun valiokunta valmistelee asiaa ja omistautuu sen käsittelyyn, se tahtoisi ottaa harkittavaksi, voiko se esittää herra Nylanderin tarkoittaman toiveen, ja jos voi, niin miten ja miltä osin se katsoo, että tämä toive olisi esitettävä; mutta mitään täsmällisiä ehdotuksia en omalta osaltani haluaisi valiokuntaan lähetettäviksi jättää.

Herra Molander pyysi saada yhtyä niihin näkemyksiin, jotka herra Öhrnberg oli ilmaissut.

Koska kukaan muu ei ollut enää pyytänyt puheenvuoroa, ilmoitettiin keskustelu päättyneeksi, ja Porvarissääty päätti yksimielisesti, herra Puhemiehen esityksestä, lähettää anomusehdotuksen Säätyjen Yleiseen Valitusvaliokuntaan. Valiokunnalle ilmoitettaisiin tästä asiasta pöytäkirjan otteella, joka sisältäisi myös kyseisessä asiassa käydyn keskustelun.

Kun asia oli saanut tällaisen ratkaisun, ja herra Mechelin oli ilmoittanut peruuttavansa aikaisemman vaatimuksensa, että hänen asiassa antamansa lausunto olisi liitettävä valiokunnalle lähetettävään anomusehdotukseen, puheenvuoroa pyysi

herra Höckert, joka lausui: Otan vapauden ehdottaa, että Porvarissääty kutsuisi muutkin säädyt lähettämään tämän asian Yleiseen Valitusvaliokuntaan.

Herra Tengström: Tämän nykyisen kaltaisessa tapauksessa, kun kaikissa säädyissä on noussut esiin samanlainen ehdotus, ei ehdotettu kutsu ole tarpeen, kuten se olisi silloin ollut, jos ei olisi tiedetty, että kysymys on otettu muissakin säädyissä esille.

Herra Öhrnberg: Eikö riittäisi, jos muille säädyille ilmoitettaisiin pöytäkirjanotteella tämän ehdotuksen lähettämisestä? En kuitenkaan tahdo asettua vastustamaan, jos Porvarissääty katsoo, että on sopivampaa esittää erillinen kutsu ja ilmaista siten painokkaammin, miten tärkeänä Porvarissääty omalta osaltaan pitää tätä kysymystä.

Herra Mechelin: Minusta näyttäisi johdonmukaiselta, että Porvarissääty ilmoittaisi tässäkin tapauksessa päätöksestään vain pöytäkirjanotteella samoin kuin silloin, kun Porvarissääty ei erikseen kutsunut muita säätyjä yhtymään painovapausaloitteeseenkaan.

Herra Wasenius: Jos olen ymmärtänyt herra Höckertin oikein, niin hänen tarkoituksensa oli, että Porvarissääty ilmoittaisi muille säädyille, että säätymme on lähettänyt kyseisen asian Yleiseen Valitusvaliokuntaan, mutta ei ilmoittaisi, että Porvarissäädyn anomusehdotus on hyväksytty.

Herra Höckert selvensi lausuntoaan edellisen johdosta siten, että hänen ehdotuksensa koski ainoastaan ilmoittamista muille säädyille siitä, että Porvarissääty on lähettänyt kyseisen asian Yleiseen Valitusvaliokuntaan.

Herra Puhemiehen esityksestä Porvarissääty päätti, että Porvarissäädyn jo päätetystä asian lähettämisestä Yleiseen Valitusvaliokuntaan ilmoitetaan muille säädyille pöytäkirjanotteella.

[Porvarissäädyn istunto 13.5.1872]tillagt av utgivaren

Herra Puhemies otti esiin Yleisen Valitusvaliokunnan kuluvan toukokuun 9. päivänä pöydälle jätetyn mietinnön kaikkien säätyjen omassa keskuudessaan esiin nostamista anomusaloitteista, jotka koskevat koululainsäädäntöä ja opetuslaitoksen järjestämistä maassa.

|266|

Yleisen Walituswaliokunnan mietintö N:o 17, joka koskee useampia kaikissa Säädyissä esiin tuotuja pyyntö-esityksiä koululain säätämisestä ja opetuslaitoksen järjestämisestä meidän maassa.

Kaikista Säädyistä on Yleinen Walituswaliokunta saanut walmistettawakseen kymmenen erinäistä pyyntö-esityksen ehdoitusta Suomen opetuslaitoksen suhteen, ja on niiden sisällys pääasiallisesti seuraawa: 1:ksi. Herra Reinin pyyntö-esityksen ehdoitus, annettu Ritaristoon ja Aateliin, ja tarkoittawa: että nyt alkanutta alkeisopistoin uudelle kannalle laittamista ynnä myös Armollisia asetuksia 30:ltä p:ltä Marraskuuta 1871 ei päättäwäisesti pantaisi toimeen, ennen kuin ehdoitukset mainittuun uudelle kannalle laittamiseen, samoin kuin 1865:n wuoden koulukomitean esittämillä tehtiin, olisiwat julkaistut, eikä myös ennen kuin Keisarillinen Majesteetti näillä taikka ensintulewilla waltiopäiwillä olisi Armossa waatinut Säätyin mietintöä siitä mille yleisille perustuksille koululaitoksen järjestys olisi rakennettawa; ja tulisi näiden perustusten sisältää määräyksiä: 1) kouluhallituksen järjestämisestä; 2) yleisistä alkeis-opistoin lajeista, joita pitäisi tässä maassa olla; 3) pää-asiallisista seikoista oppimääräin sekä oppi-ajan suhteen; 4) peri-aatteista, jotka olisiwat noudatettawat uusia kouluja perustettaissa ja wanhoja häwitettäissä; 5) kielestä, jolla opetus eri kouluissa on käywä; 6) oppilasten koulumaksusta ja sen määrästä; 7) opettajain palkasta. Siinä tapauksessa että kysymys koululaitoksen järjestämisestä wasta ensintulewilla waltiopäiwillä tulisi Säätyjen eteen, pitäisi kuitenkin hallituksen, sitä myöten kuin warat myöntäwät, ryhtyä koulun-opettajain palkkain parantamiseen, jotka nyt|267| osaksi owat sangen niukat; mutta olisi kuitenkin tämäkin asia, ennen lopullista päätöstä, annettawa Säätyin mietinnön alaiseksi. 2:ksi. Herra Edward Gripenbergin pyyntö-esityksen ehdoitus, annettu Ritaristoon ja Aateliin, jossa anotaan: ettei mitään perinjuurisempaa ja tähdellisempää koululain uudistusta eikä koululaitoksen muutosta saatettaisi lopulliseen päätökseen, ennen kuin maan edusmiehillä olisi ollut tilaisuus waltiopäiwillä lausua ilmi mielensä sekä perusteista, joiden nojalla koulut, aina sitä myöten mitä tarkoitusta warten niitä aiotaan, jaettaisiin eri luokkiin, että myös koulujen tasaamisesta kieli-, wäenpaljous ynnä muiden paikkakunnallisten seikkain mukaisesti, pää-ohjeista opetuksen ja koulukurin järjestämiseen, kuntien osan-otosta koulujen yllä-pitämiseen, sekä wiimein, sen werran kuin mahdollista on, semmoisistakin muutoksen ehdoituksista, jotka tätä nykyä owat hankkeissa, waan ei wielä lopullisesti päätetyt. Yhteydessä tämän kanssa pyyntö-esityksen esiin-tuoja osoitti kuinka on waltion sekä wälttämätön tarwis että myös welwollisuus hankkia apukeinoja ja suoda tilaisuutta naisten älyllisen siwistyksen koroittamiseen. 3:ksi. Prowessori Clewen pyyntö-esitys, annettu Pappissäätyyn ja yksimielisesti otettu säädyn omaksi; siinä ehdoitetaan että alamaisesti pyydettäisiin Keisarilliselta Majesteetilta suostumus siihen: että koululaitoksen ylihallitus järjestettäisiin ja sen jäsenet määrättäisiin sen ehdoituksen mukaan, joka on ollut esitettynä Säädyille, niin kuitenkin että tässä ehdoituksessa itse-omaiseksi määrätty jäsen suljetaan pois; että koulu- ja opetus-laki walmistettaisiin ja esitettäisiin tutkittawaksi näillä taikka wiimeistään ensin tulewilla waltiopäiwillä; ja tulisi tässä laissa, poikkeematta semmoisiin pienempiin seikkoihin, jotka paraiten jätetään siwiili-wirkakuntien huolen alle, säädettäwäksi: a) mitä eri tarkoituksia warten kouluja tässä maassa pitää laittaa ja ylläpitää; b) minkälaisten peri-ajatusten nojalla opetus eri kouluissa on järjestettäwä; c) mitä peri-ajatuksia myöten järjestys ja kuri on woimassa pidettäwä nuorison wartuttamiseksi ja siwistyttämiseksi niin hywin ruumiin kuin tapojenkin puolesta;|268| d) minkälaisten peri-ajatusten nojassa eri kouluja on perustaminen, laajentaminen sekä ympäri maata tasaaminen siwistyshaluun, wäenpaljouteen ja kieliseikkoihin nähden; e) minkä perusteen mukaan toiselta puolen kruunun, toiselta kuntain tulee olla osallisna koulun ylläpitämisessä, ynnä myös oppilaitten suorittaa koulumaksua; f) mitä peri-ajatuksia myöten koulujen talous on järjestettäwää ja hoidettawa; että puheena-olewa laki, sen perästä kun Säädyt sen owat hywäksyneet ja Keisarillinen Majesteetti Armollisesti sen on wahwistanut, saisi sen pyhyyden, joka maamme perustuslain mukaan on tulewa hallitsijan ja Säätyin yksimielisesti säätämälle asetukselle; että sillä wälin ja siksi kun oppilaitosten järjestyksen sekä toimen perusteet tällä tawoin tulewat lopullisesti wahwistetuiksi, ei ryhdyttäisi mihinkään tähdelliseen muutokseen, ennen kuin siitä on Säädyiltä waadittu mietintö, sillä lailla kuin 75 § Keisarillisen Majesteetin antamassa Armollisessa waltiopäiwäjärjestyksessä sisältää; niin myös ettei oppilaitoksessa saatawasta siwistyksestä suljettaisi ketään yksistään köyhyyden tähden. 4:ksi. Rehtori Hallstén’in anomus, annettu Pappissäätyyn; ehdoitetaan: siinä 1) että Säädyille suotaisiin walta ottaa osaa koululain säätämiseen, ja että määräysten Keisarillisen Majesteetin Armollisessa asetuksessa Marrask. 30 p:ltä 1871, sen werran kuin koskewat uutten oppilaitosten perustamista sekä oppi-aineitten muuttamista entisissä, Armollisesti sallittaisiin ensi aluksi jäädä toimeen panematta, siksi kun kansa olisi saanut tilaisuuden waltiopäiwillä koossa olewain säätyinsä kautta tuoda esiin mitä se haluaisi tässä seikassa, joka koskee sen kallehimpaa omaisuutta: kaswawaa polwikuntaa; 2) että Säädyt määräisiwät waroja, millä opettajain palkka koroitettaisiin semmoiseen määrään, joka muiden maamme wirkamiesten palkkoihin werraten ja opettajain oppiin sekä heidän työnsä tärkeyteen nähden katsottaneen kohtuulliseksi; ynnä myös että wähitellen tapahtuwaa palkankoroituksesta ei luettaisi sen mukaan kuinka kauan opettaja on yhdessä oppilaitoksessa palwellut, waan hänen palwelus-aikansa mukaan ylimalkaan, josta lu|269|kemisen tawasta ei synnykään mitään waikeutta, koska kaikki oppilaitokset owat yhden yhteisen kouluhallituksen alla. Kokemus näet on todistanut suuren epätasaisuuden seuraawan niin hywin maamme lukioissa tawallisesta wuoron-määräämisestä kuin myös hiippakunnittain luettawasta palkankoroituksesta; 3) että opetus tulisi aiwan maksuttomaksi jokaiselle yksityiselle, jossa tapauksessa, jos kruunun warat niin waatiwat, maan pitäisi ottaa päällensä suostumus-wero oppilaitoksia warten; taikka että sääntöjä koulumaksuista ei ruwettaisi tiukemmin toimeen panemaan kuin tähän asti, ettei wapaa-oppilaitten määrää rajoitettaisi, ynnä että koulumaksun huojennus suotaisiin niille, joiden warat ei kannata täydellisen maksun suorittamista; 4) että koulumaksuja ei otettaisi waltiowaroihin, waan hoidettaisiin kussakin oppilaitoksessa sen erityiseksi hyödyksi, ynnä että joku osa niistä määrättäisiin rakennuskassan synnyttämiseksi oppilaitosta warten, niin että kaikki oppilaitokset sillä tawoin wähitellen saisiwat omat kartanonsa; tämän asian joutuisammaksi toimeen saamiseksi olisiwat myös hamasta wuodesta 1862 suoritetut koulumaksut käytettäwät niiden oppilaitosten hywäksi, joista owat saadut; 5) että, samalla lailla kuin § 40 ja 41 Armollisessa säännössä kadettikoulusta Maalisk. 22 p:ltä 1865 suopi kadettikoulun siwiili-opettajille oikeuden saada mainittuun kouluun muuttaessaan, hywäksensä lukea koulupalweluksessa kulutetut wuodet ja tulla osalliseksi kaikkiin maamme muiden alkeis-opistoin opettajille määrättyihin etuihin, niin toisetkin opistot maassamme, semmoiset kuin opettaja-seminaarit, sokeain ja kuuromykkäin koulut y. m. tulisiwat keskenänsä samanwertaiseen tilaan, ynnä myös että opettajilta, joilta ylimalkaan samallaisia opettajatutkinnoita on waadittu, toisesta opistosta toiseen muuttaessa, ei luettaisi pois heidän ennen palweltuja wuosiaan. 5:ksi. Prowessori Wallgren’in anomus, annettu Porwarissäätyyn, joka siihen nähden että opetuslaitos niin sywälti waikuttaa kansan koko elämään, ja että kaikkein kansan tärkeimpiä etuja koskewain kysymysten ratkaisemiselle ainoasti woi olla hyödyksi että ne ensin tuodaan Säätyin tutkittawiksi, ynnä myös että oppilaitosten parannusta warten wälttämätön werokuorman lisäys tulee helpommaksi kantaa, jos aiotut muutokset owat maan|270| edusmiesten lausumain mielipiteitten mukaiset, kaikkeen tähän nähden ehdoittaa sitä tarkoittawaa pyyntöä, ettei mitään maamme koululaitosta ja sen uudelle laittamista koskewaa kysymystä lopullisesti päätettäisi, ennen kuin Säädyillä olisi ollut tilaisuus waltiopäiwillä niistä lausua mielensä. 6:ksi. Kunnallisneuwos Meurman’in pyyntö-esitys, nostettu Talonpoikaissäädyssä, seuraawaan tarkoitukseen: 1) että Keisarillinen Majesteetti Armollisimmasti suwaitsisi muutattaa kouluhallituksen siihen suuntaan, jota 1867 wuoden Säätyin eteen tuotu, koulukomitean walmistama, Keisarillinen esitys tarkoittaa; 2) että Keisarillinen Majesteetti Armollisimmasti sallisi Säätyin olla osallisna yleisen koululain säätämisessä, ja että, siksi kun sitä tarkoittawa esitys woi tulla Säätyin eteen, ei ryhdyttäisi kowin äkillisiin muutostoimiin koulujen järjestyksen suhteen; ynnä 3) ettei ketään köyhyyden wuoksi suljettaisi pääsemisestä siihen siwistykseen, jota koulut tarjoowat. 7:ksi. Waltiopäiwämies Heikuran pyyntö-esitys, annettu Talonpoikaissäätyyn, ja samoin kuin kunnallisneuwos Meurman’inkin yksimielisesti säädyn omaksi otettu, että Säätyin sallittaisiin ottaa osaa koululain säätämiseen, sekä yleisen opetuksen että myös kaikkein maamme yhteisten oppilaitosten suhteen. 8:ksi. Kirkkoherra Roos’in pyyntö-esitys, esiintuotu Pappissäädyssä, että se werokuorma, joka nyt koulumaksun muodossa kowasti rasittaa koululasten wanhempia ja tekee että keskuskunnalta menee monta oppiin taipuwaista, hywälahjaista jäsentä hukkaan, ja joka myös jo johonkin määrään on estänyt uutten woimain karttumista papistoon, koska nämät wuosisatoja myöten pää-asiallisesti owat sille tulleet wähempiwaraisista kansan luokista, poistettaisiin sekä oppineissa että myös tyttökouluissa, ja että, jos toisia keinoja ei löydy, sijaan pantaisiin koulu- eli suostumus-wero, joka tulisi kaikkein kansalaisten maksettawaksi waroja eli ylijääwiä tuloja myöten. 9:ksi. Ylimetsäherra von Zweygberg’in pyyntö-esitys, hänen walitsijamiestensä puolesta tuotu esiin Porwarissäädyssä, että opetus kaikissa maamme oppineissa kouluissa tästä lähtein tulisi aiwan maksuttomaksi, niin että werraton etu, saada waltion|271| yhteisissä, kaikkein Suomen kansalaisten kustantamissa kouluissa lapsillensa tilaisuutta korkeamman siwistyksen saawuttamiseen, ei jäisi yksinomaan niiden wanhempain osaksi, joille satunnaiset syyt owat warallisuutta ja rikkautta suoneet; samoin wielä että koulumaksuin häwittämisen kautta waltiokassaan tulewa wajaus korwattaisiin yhteisellä suostumus-werolla, jonka maan koossa olewat Säädyt jo nyt saisiwat määrätä. 10:ksi. Waltiopäiwämies Kumpulaisen pyyntö-esitys, annettu Talonpoikaissäätyyn, sisältäwä sitä alamaista anomusta, että Keisarillinen Majesteetti suwaitsisi julistaa yleisen asetuksen siihen tarkoitukseen, että opetuskieleksi maan kouluissa aina pantaisiin se, jota enin osa kansa koulun piiriseudussa puhuu; kuitenkin sillä poikkeuksella että pääkaupungissa sekä ruotsin että suomen kieltä käytettäisiin opetuskielenä niin monessa koululaitoksessa kuin yhteinen tarwe siellä waatii. Näiden pyyntö-esitysten ohessa on Waliokunta Pappis- Porwaris- sekä Talonpoikaissäädystä saanut erinäisillä pöytäkirjan-otteilla tiedon mainituissa säädyissä olleista keskusteluista, joista muun muassa näkyy että Porwarissäädyn jäsenet Sjöroos, Molander, Fabritius ja Cajander owat kukin walitsijoiltansa saaneet toimekseen Porwarissäädyssä ehdoittaa pyyntö-esityksiä seikoista, jotka koskewat opetuslaitosta meidän maassa.

Keisarillisen Senaatin puheenjohtajalta sitä pyydettyänsä, on Waliokunta myös saanut nähdäkseen niin hywin Keisarillisen Senaatin alamaisen esityksen 12 p:ltä Maaliskuuta 1869 erinäisen kouluhallituksen perustamisesta Suomen maata warten, sekä 5 ehdoituksen asetukseen koulun-opettajiksi pyrkijain opetuksesta, kuin myös Keisarillisen Senaatin alamaisen esityksen Huhtik. 22 p:ltä 1871 ja ehdoituksen uuteen koulu-asetukseen Suomen Suuriruhtinaanmaalle ynnä siihen kuuluwat kouluhallituksen alamaiset esitykset ja ehdoitukset Maalisk. 9 p:ltä 1871 ja sitä seuraawat wastalauseet, niin myös muutkin samaan asiaan kuuluwat kirjoitukset, niissä Lääkintätoimen Ylihallituksen esitys Tammik. 7 p:ltä 1867 koulunuorison terweydenhoidosta, Helsingissä w. 1867 pidetyn toisen yhteisen koulunopettaja-kokouksen puheenjohtajan esitys ynnä kokouksen pöytäkirjain kanssa, maamme tuomiokapitelein mietinnöt molemmista näistä asioista, sekä erinäiset Heinolan, Sawonlinnan, Wiipurin, Tammisaaren, Mikkelin ja Sortawalan|272| kaupungeista tulleet anomukset koululaitosten suhteen mainituissa kaupungeissa.


Wanhin Ruotsille ja Suomelle säätty koulu asetus on Juhana III:n hallitusajalta. Tämän kuninkaan käskystä walmisti näet Upsalan arkkipiispa Laurentius Petri Nericius kirkkolain, joka tuli painosta w. 1571, ja johon oli liitetty luku ”kouluista” ynnä myös ”sääntö kuinka kouluissa on luettawa”. Wuonna 1611 tuli taas koulu-asetus (”Scholae ordning”), jonka papisto oli kokoon pannut ja wahwistanut. W. 1620 käski kuningas Kustaa Aadolf papiston antaa mietintönsä useammista seikoista, jotka koskiwat yliopiston, koulujen sekä sairashuoneitten laittamista uudelle kannalle, ja julisti Huhtik. 13 p:nä 1620 pää-asiassa tähän kysymykseen annetun wastauksen kanssa yhtäpitäwän päätöksensä ja tarkoituksensa, jonka mukaan Kunink. Majesteetti aikoi järjestää koulut sekä akatemian. Elokuun 7 p:nä 1649 Kristiina kuningatar, kuulusteltuansa, niin sanat kuuluwat, oppineitten ja opettamisessa kokeneitten miesten mieltä, julisti koulu-asetuksensa joka sitten yhä edelleen oli woimassa Tammik. 31 p:ään 1693, jolloin kuningas Kaarle XI taas uuden antoi, ja sen sijaan tuli wuorostaan Kymnaasi- ja koulu-asetus Helmik. 4 p:ltä 1724.

Tämän lain suojassa, jonka Hallitsija ja Säädyt oliwat yhteisesti wahwistaneet, sai sitten Suomen koulu, siinä maamme osassa, joka edelleen kuului Ruotsin kruunun alle, melkein satakaksikymmentä wuotta ilman suurempia muutoksia jatkaa siunauksellista tointansa, nuorison siwistyttämiseksi. Tosin walmistettiin Kustaa IV Aadolfin hallitessa perustetun niin kutsutun kanslerinseurueen toimesta koulu-asetuksen ehdoitus, jonka myös kuningas w. 1807 wahwisti koetteeksi wiideksi wuodeksi. Mutta pian sen perästä syttyneen sodan tähden ei sitä pantukaan koskaan toimeen Suomessa. Wasta asetus Kesäk. 21 p:ltä 1841, koskewa alkeis-opistoja Suomessa, pää-asiallisesti wahwistettu sen ehdoituksen mukaan, jonka w. 1835 asetettu komitea oli tehnyt, ja sitten Kymnaasi- ja koulu-asetus Marrask. 6 p:ltä 1843 saattoiwat meidän koululaitoksemme jälleen hallinnollisten parannusten tielle. Sen perästä on muuttelemisia tällä alalla tapahtunut sangen tiheään.

|273|

Yksi osa 1843 wuoden asetuksessa säättyjä muutoksia oliwat epäilemättäkin edistyneitten ajan suhteitten waatimia, waan toiset oliwat syntyneet satunnaisista ja perättömistä mielipiteistä ja arweluista, jonka tähden useampia mainitun asetuksen määräyksistä täytyi toimeen pantaessa muutella. Tällä lailla oli kuitenkin koulu wähitellen jälleen alkanut päästä wakawalle kannalle, koska taas uusi Kymnaasi- ja koulu-asetus Huhtik. 7 p. 1856 ilmautui. Se komitea, joka w. 1849 oli asetettu Yliopistolle laitettawia uusia sääntöjä warten, walmisti näet, sen perästä kun nämät säännöt w. 1852 oli wahwistettu, erinäisen käskyn mukaan myös ehdoituksen niihin koulu-asetuksen muutoksiin, jotka tästä syystä tulliwat tarpeellisiksi. Koska asia Keisarillisessa Senaatissa tuli puheeksi, pyysi Senaatin enemmistö että Keisarillinen Majesteetti asian tuntewista miehistä asettaisi komitean walmistamaan täydellistä ehdoitusta maamme oppilaitosten laittamiseen paremmalle kannalle, jota wastoin Senaatin enemmistö hylkäsi Kirkollistoimituskunnan silloisen päämiehen ehdoituksen, että Kirkollistoimituskunta yksin toisi esiin ehdoituksen asiasta. Sen perästä kun Keisarillisen Majesteetin luwalla erinäiset komiteat oliwat walmistaneet mietintönsä asiasta ja Keisarillinen Senaatti niistä oli mielensä lausunut, julistettiin sitten yllämainittu 1856 wuoden koulu-asetus, jonka piti tulla woimaan Syysk. 1 p:ltä 1857. Jos 1843 wuoden koulu-asetus jo oli suuresti poikennut niistä perusteista, joille Suomen koulu wanhoista ajoista asti oli ollut rakennettu, niin oliwat nämät perusteet nyt peräti hylätyt. Näin syntyi nyt aiwan uusi oppilaitosten laji kymnaasit siwiili-wirkamiesten opetusta warten, joilla tahdottiin hankkia waltiolle tarpeellisia wirkamiehiä, rasittamatta siksi pyrkijöitä pitkällä oppimäärällä. Latina suljettiin kokonaan pois noista uusista opistoista; sen sijaan oli wenäjän ja franskan kielelle suuri tunti-luku määrätty; sen ohessa tuli tiedekunnittainen jako erinäisin oppi-aineineen woimaan korkeampaa siwistystä warten laitettuin kymnaasein ylimmäisessä luokassa, ja wenäjän kieli pantiin kaikkein opittawaksi aineeksi useimpiin oppilaitoksiin. Asiain näin ollessa ei ole kummeksimista, että jo heti kohta, kun 1856 wuoden asetus tuli ilmi, kuului epäilemisiä siitä, warsinkin koulun omien miesten suusta. Näyttääkin siltä kuin olisi nuorison siwistystä harrastawa hallituksemme pian hawainnut tar|274|peelliseksi tehdä muutamia muutoksia 1856 wuoden koulu-asetukseen, ynnä myös muutenkin nähnyt että koulujen parannus ei tähän asti käytyä tietä myöten ollut saatettawa suotuun ja onnelliseen päätökseen. Tämän hallituksemme mielen osoitukseksi woitaneen katsoa korkeamman koulun opettajille suotu lupa hiippakunnittain kokoutua opetuslaitoksen asioiden keskustelemista warten, niin myös heille asetuksessa Tammik. 30 p:ltä 1862 annettu oikeus, että saisiwat, jos niin tarpeelliseksi katsottaisiin, joka kolmas wuosi pitää yhteisiä kokouksia. Wiimeinmainittu asetus sääti samassa muitakin, sangen tärkeitä muutoksia opetuslaitoksen suhteen. Näin suljettiin muutamat erinäis-aineet kymnaasin oppimäärästä; mitä ylialkeiskouluihin tulee, sai kouluhallitus wallan koulun esimiehen esityksen mukaan säätää oppimääräin pituuden, ja jätettiin näiden oppimääräin jakaminen eri luokille koulukollegion tehtäwäksi; tyttökouluissa oli ainoasti yksi wieras kieli, wenäjä, saksa tahi franska, olewa pakko-aineena; ylialkeiskouluissa oli, samoin kuin kymnaaseissakin, rehtori ja konrehtori kolmeksi wuodeksi määrättäwä koulun kaikkein opettajain waalilla, jonka waalin sitten tuomiokapituli sai tutkia ja wahwistaa. Paitsi sitä säättiin, että normaalikoulu olisi perustettawa Helsinkiin, Wiipurin siwiilikymnaasi häwitettäwä, Jywäskylän ylialkeiskoulu kymnaasiluokilla jatkettawa, määrättiin wuotuinen matkaraha koulunopettajia warten, ynnä wuotuinen palkanlisäys, yhteensä 100 000 markkaa, puolelle palweluksessa olewista, wanhimmista mies- ja nais-opettajista, ja päätettiin 24 markan lukukausmaksu otettawaksi sekä kymnaasin että ylialkeiskouluinkin oppilailta. Armollinen asetus Helmik. 9 p:ltä 1863 lakkautti wenäjän kielen olemasta pakko-aineena ylialkeiskouluissa sekä kymnaaseissa, ja latina pantiin jälleen walittawaksi aineeksi Hämeenlinnan siwiilikymnaasiin. Wiimeinmainittuin molempain asetusten kautta oliwat siis, muiden muutosten muassa, seitsemän wuoden kuluessa, useammat pää-asialliset määräykset 1856 wuoden koulu asetuksessa, niissä kaikkein omituisin, nimittäin siwiilikymnaasein järjestyksestä, tulleet jälleen poistetuiksi.

Opettajakokouksissa, jotka ensin pidettiin hiippakunnittain w. 1860, sitten yhteisesti Hämeenlinnassa w. 1863, oliwat melkein kaikki tähdellisimmät korkeamman koulun järjestystä ja tointa koskewat perusteet koossa olewien opettajain keskusteltawana.|275| Näissä tilaisuuksissa suotawina esiin tuotuin seikkain joukossa oli sekin, että koulu saisi erinäisen, kirkollisesta eroitetun hallituksen, jommoinen arweltiin tarpeelliseksi edistyneitten ajansuhteitten wuoksi, koska koulun toimi-ala yhä enemmän oli muodostunut omituiseksi, kirkosta erinäiseksi, ja niin myös koululaitoksessa tarpeellisen yhteyden sekä yhtäläisyyden tähden, jota, niinkauan kun kolme eri kouluhallitusta oli olemassa, ei woitu tarpeenmukaisesti noudattaa. Sen perästä kun Hämeenlinnassa pidetyn yhteisen opettajakokouksen puheenjohtaja oli Keisarilliseen Senaattiin lähettänyt kertomuksen kokouksen keskusteluista, ja kun Senaatti oli kuulustanut tuomiokapitelein mieltä niistä, asetti Keisarillinen Majesteetti asiantuntewista miehistä komitean, joka Armollisella kirjoituksella Maalisk. 30 p:ltä 1865 sai käskyn tarjona olewain aineiden johdosta walmistaa alamaisen ehdoituksen erinäisen kouluhallituksen asettamisesta, erillaisten oppilaitosten järjestyksestä, koulunopettajain opin ja palkan määräämisestä ynnä muista koulua koskewista seikoista.

Tämä komitea, joka 1865 wuoden kuluessa istui Helsingissä ja jossa oli prowessori Clewe puheenjohtajana, prowessorit Arppe ja Akiander, tuomioprowasti Renwall, koulunrehtorit Ahrenberg ja Kalm, yliopettaja Bergroth, ja Helsingin yksityislyseon johtaja Leinberg jäseninä, walmisti ehdoituksen, jonka sisällys pää-asiallisesti oli seuraawa:

1) Suomenmaan kaikkia oppilaitoksia kaitsee kouluhallitus, jossa on seitsemän jäsentä, nimittäin yksi pääkaitsija puheenjohtajana, kaswatus-opin prowessori Aleksanterin-yliopistossa warapuheenjohtajana, 3 ylitarkastajaa, yksi kansakouluja ja kaksi muita oppilaitoksia warten, sekä 2 assessoria. Pää-kaitsijan määrää Keisarillinen Majesteetti semmoisista miehistä, jotka owat osoittaneet korkeampaa tieteellistä oppia ynnä myös tarpeellista tietoa opetuslaitoksen järjestyksestä ja toimesta. Ylitarkastajat ja assessorit määrää ja waltuuttaa Keisarillinen Majesteetti sen ehdotuksen perusteella, jonka kouluhallitus sisään annettuin hakemusten mukaan on tehnyt. Päästäksensä ehdolle ylitarkastajan tai assessorin wirkaan, pitää hakijan osoittaa että hänellä on tämän wiran toimittamisessa tarpeellinen tieteellinen oppi, ja että hän maamme oppilaitoksissa palwelemalla on hankkinut itselleen kokemusta koulusta sekä opetuksesta. Kouluhallitus, joka ottaa|276| itselleen yhden sihteerin ja kaksi notariusta, woi tehdä laillisen päätöksen, jos kolme jäsentä on keskustelussa läsnä. Piispan tuomiokapitulineen tulee kunkin hiippakunnassaan walwoa uskonnonopetusta kouluissa, ja asiainhaarain mukaan taikka kouluhallitukseen taikka suoraan maan hallitukseen tuoda muistutuksensa ja ehdoituksensa. Muuten on paikkakunnallinen perään katsanto kansakouluin suhteen kansakoulun-inspehtorin sekä kansakoulun johtokuntain, waan muissa oppilaitoksissa kouluneuwostoin toimena, jotka kunnat walitsewat aina kolmeksi wuodeksi.

2) Oppilaitosten järjestämisen suhteen ehdoitti komitea: korkeampia oppilaitoksia tulee kolme lajia a) lyseoita, jotka perustelewat tieteellistä siwistystä ja walmistawat yliopistoon; b) reali- eli porwari-kouluja, jotka antawat käytännöllistä oppia; c) tyttökouluja. Korkeamman koulun pohjana on alkukoulu, jossa on kaksi wuosiluokkaa, ja joka yhdistetään korkeampaan kouluun kaikin paikoin mihin semmoinen laitetaan. Alkukouluun otettawan pitää olla 8-wuotisen, samoin kuin on laita nykyisissä ala-alkeiskouluissa, jotka kaikki häwitetään. Oppi-aika täydellisessä lyseossa tulee 8-wuotiseksi, joten, jos siihen luetaan alkukoulun kaksi wuotta lisäksi, koko koulun käynti kestää 10 wuotta. Oppi-aika täydellisessä realikoulussa on wiisiwuotinen, taikka, alkukoulun wuodet lisään lukien, 7-wuotinen. Paitsi sitä perustetaan kuitenkin myös tarpeen mukaan lyseoita sekä realikouluja, joissa oppi-aika on lyhyempi. Oppi-aika tyttökouluissa on 6-wuotinen, paitsi Helsingissä 7-wuotinen, koska tähän tyttökouluun liitetään laitos nais-opettajain opettamista warten.

Opetuskieli kussakin koulussa on olewa yksi, ruotsi taikka suomi, sitä myöten kumpiko niistä woidaan sanoa wallitsewaksi koulun olopaikalla. Kuitenkin owat myös oppilaat saatettawat tarpeelliseen tietoon ja taitoon toisessa kotimaan kielessä, ja tämä kieli on sitten myös ylimmäisillä luokilla käytettäwä muutamaa muuta oppi-ainetta, paraiten jotakuta wierasta kieltä opettaessa.

Komitean tekemät opetustuntikaawat on katsottawat ainoasti oswiitoiksi eikä wahwistettawat ehdottomiksi ojennusnuoriksi.

3) Eroitus tieteitten opettajain ja uudempain kielten opettajain, niin myös kollegain ja lehtorien wälillä katoaa; kymnaasin-apulaiswirat häwitetään. Kouluhallituksen käskystä pidetään rehtorin waali 6-, 8 taikka 10-luokkaisissa lyseoissa ja niin|277| myös täydellisissä realikouluissa, ja pannaan kolme ehdolle, joista kouluhallitus yhden määrää. Rehtoria ei walita määrätyksi ajaksi, waan siksi kun kouluhallitus uuden waalin käskee. Muihin kouluihin määrää kouluhallitus rehtorin ilman waalitta.

4) Uusi palkkasääntö, joka ylimalkaan tarkoittaa opettajain palkkojen parantamista ja suurempaa tasoittamista, määrää palkat saatawiksi wiljoina keskimääräisen werohinnan mukaan. Kulunki uudesta kouluhallituksesta, lukematta asian-omaisten koulutarkastajain saatawaa tarkastusmatkoistansa, on nousewa 1 860 tynnyriin wiljaa, ja pöytärahoista, palkkioista, hyyryistä, kahden notariuksen palkasta y. m. 18 080 markkaan, eli, jos wilja luetaan rahoiksi à 20 m. tynnyriltä, kaikkiansa 55 280 markkaan. Opettajain palkka enennetään joka 5 wuosi 20 %:lla, aina 25:een wuoteen saakka, jolloin se on tullut kahdenkertaiseksi; nais-opettajain palkat määrätään kuitenkin kerrassaan 60:ksi tynnyriksi. Koko kulunki-arwio alkeisopistoja warten, sen perästä kun se on komitean ehdoituksen mukaan laitettu uudelle kannalle, nousee 40 440 tynnyriin wiljaa ja 286 000 markkaan, taikka, jos wiljat rahaksi luetaan, 808 800:aan + 286 000 = 1 094 800 suomen markkaan.

Hallitus, noudattaen silloista peri-ajatustansa että julkinen keskustelu koulu-asioista olisi sallittawa, jopa kehoitettawa, painatti w. 1866 nämät komitean ehdoitukset ynnä niitä seuraawat erinäisten komitean jäsenten antamat mietinnöt ja wastalauseet, nimittäin rehtori Ahrenberg’in wastoin erinäisen kouluhallituksen laittamista sekä tyttökouluin laajentamista, rehtori Kalm’in wastoin koulujen kahtia jakamista oppineesen ja realiseen haaraan, ynnä Ahrenberg’in, Bergroth’in ja Leinberg’in wastoin waatimuksia kandidaattitutkinnossa. Kohta w. 1867 kokoon kutsuttuin waltiopäiwäin alussa ilmoitti Keisarillinen Majesteetti Armollisessa esityksessä Säädyille, että, koska alkeis-opistoin laittaminen uudelle kannalle pää-asiallisesti riippuu suurempain siihen määrättyin warain saannista, ja koska ehdoitusta kouluhallituksen muuttamisesta ei ole taidettu lopullisesti päättää, ennen kuin Säädyt, tutkiessaan nyt esillä olewaa uuden kirkkolain esitystä, olisiwat lausuneet mielensä kouluhallituksen eroittamisesta tuomiokapiteleista, Keisarillinen Majesteetti Armollisesti on tahtonut saattaa koulukomitean ehdoitukset Säätyin tietoon. Koska, niinkuin näistä ehdoituksista näkyy, kulungit kouluhallituksesta tulewat|278| nousemaan 55 280 markkaan ja alkeis-opistoista 1 094 800 markkaan, lukematta maksuja kouluhuoneista ja koulukaluista ynnä wähitellen tapahtuwaa opettajapalkkain korotusta 20 %:lla joka wiides wuosi, jonka korotuksen arwiolta woi laskea 404 000 markkaan, jonka lisäksi wielä tulisiwat enenneet maksut pensioneihin, ja koska sitä wastoin kulunkeja alkeis-opistoihin 1866 wuoden kulunki-arwion mukaan on kaikkiansa waan ollut 808 870 markkaa, niin tahtoi Keisarillinen Majesteetti, siihen nähden että waltion warat eiwät kannata tätä puheen-alaista kulunkein enentämistä, jättää Säätyin lausuttawaksi, tokko ja millä keinoilla tahtoisiwat hankkia tarpeelliset warat oppilaitosten parannuksen toimeen panemiseksi siihen suuntaan kuin koulukomitea on ehdoittanut, ja eiköhän, kun kohtuulliseksi näyttää että ne kansalaiset, joilla lastensa suhteen on lähin hyöty oppilaitoksista, tehokkaammin kuin tätä nykyä olisiwat awullisna niiden woimassa pitämiseen, suurempia lisätuloja tässä suhteessa pitäisi hankittaman yleisemmän ja wähän korotetun, oppilailta otettawan koulumaksun säätämisellä.

Tähän annetussa alamaisessa wastauksessaan myönsiwät 2 Säädyt että alkeis-opetuksessa meidän maassa on tähdellisiä puutteita, joiden joutuisa auttaminen olisi sangen suotawa. Komitean asiallinen ja walaisewa ehdoitus, jonka ansiota ylimalkaan eiwät Säädyt tahtoneet kieltää, näkyikin heidän mielestään tarjoowan wakawan perustuksen oppilaitoksen järjestämiselle, ja toiwoiwat Säädyt että maallemme tarpeellinen alkeis-opetuksen parannus, jos komitean walmistama kaawa sopiwalla tawalla wähennettäisiin ja ehdoitettuja kulunkeja muutenkin supistettaisiin, woitaisiin piankin saada toimeen. Mutta maamme sen aikuiseen ahdinkoon nähden katsoiwat kuitenkin Säädyt paraaksi, että kysymys puheenalaiseen tarkoitukseen waadituista waroista jäisi sikseen ensintulewille waltiopäiwille asti, yhtähywin lausuen sen alamaisen toiwonsa, että Keisarillinen Majesteetti, sitä myöten kuin sillä aikaa waltiowarat kannattaisiwat, Armossa suwaitseisi aloittaa kouluin laittamista uudelle kannalle, sillä tawoin että maalle tarpeellinen alkeis-opetuksen parannus wähitellen pantaisiin toimeen, uhraamatta siihen taikka kouluhallituksen laittamiseen suurempia waroja kuin mitä asian aikaan saamiseksi nähtäisiin wälttämättömästi tarpeelliseksi. Sen lisäksi pyysiwät Säädyt alamaisesti Keisarilli|279|selta Majesteetilta, että oppilasten suoritettawaa maksua kouluin woimassa pitämiseksi otettaisiin maksajan warain mukaan, niin että se, joka maksaa suostuntaweroa enemmästä kuin 5 000:sta markasta puhdasta tuloa, suorittaisi täyden koulumaksun 48:lla markalla, ja se, jolta luetaan suostuntaweroa enemmästä kuin 2 500:sta markasta aina 5 000:een asti, suorittaisi puolen maksun 24:llä markalla wuodessa jokaiselta oppilaalta, waan että se, jolla waan on 2 500 markkaa taikka sitä wähempi puhtaita tuloja, saisi olla koulumaksun suorittamisesta wapaa.

Silloin, 1867 wuoden waltiopäiwäin aikana, näkyi siis olewan luja syy toiwoa, että, jos waan maamme warallisuuden tila parani, meidän koululaitoksemme jotenkin pian oli pääsewä wahwalle, wakawalle kannalle, ja että tuo pitkällinen, kaswawan kansan siwistykselle wahingollinen epäwakaisuus ja tiheä muutteleminen wiimein wihdoinkin oli loppuwa. Suomen koulun luultiin woiwan päästä tälle wakawalle kannalle sillä tawoin että wähitellen, sitä myöten kuin maan warat salliwat, pantaisiin toimeen käsillä olewa parannus-ehdoitus, joka, itse ollen asiantuntijain perinpohjaisimman, monipuolisimman miettimisen hitaasti kypsynyt hedelmä ja puhdistettu julkisen tarkastelemisen kiirastullessa, oli saanut hallituksen suostumuksen, ja sen puolesta tultuaan, waikkapa waan warain-pyynnön muodossa, jätetyksi maan Säätyin mietinnön alle, oli nyt näissäkin pääperusteiltansa hywäksytty. Säädyt oliwat paitsi sitä myös lausuneet sen toiwonsa, että koulu-asia, ennen sen lopullista päätöstä, wielä kerran tulisi heidän eteensä.

Toisessa yhteisessä koulun-opettajain kokouksessa, joka alkoi Helsingissä w. 1867 kohta waltiopäiwäin loputtua, otettiin koulukomitean ehdoitukset wielä tutkittawaksi. Muun muassa oli kysymys kouluhallituksesta keskusteltawana, ja enemmistö hywäksyi sen periaatteen että kouluhallitus olisi eroitettawa kirkonhallituksesta, samassa toiwoen tehdyn ehdoituksen muuttamista siinä suhteessa että muun muassa erityis wirkakoulut eiwät tulisi kouluhallituksen hoidon alle; että sen jäsenten luku määrättäisiin neljäksi, paitsi puheenjohtajaa, nimittäin kolme, jokainen eri tiedehaaroinensa, korkeampia kouluja, ja yksi kansakouluja warten; että pää-kaitsija eli puheenjohtaja, samoin kuin piispat, silloisten kouluhallitusten puheenjohtajat, tulisi Keisarillisen Majesteetin|280| määrättäwäksi waalilla tehdyn ehdoituksen perustuksella, jossa waalissa alkeis-opiston ja kansakoulun-opettaja-seminarein opettajat ynnä myös piirikuntain tarkastajat saisiwat olla osallisna. Kouluhallituksen jäsenten määräämisen suhteen lausui kokous wielä että se olisi ensimmäiselläkin kerralla tapahtuwa sisään-annettuin hakemusten perustuksella. Kokouksen pöytäkirjat, sitten kun oliwat painosta tulleet, lähetti kokouksen puheenjohtaja, prowessori Clewe, Senaattiin ynnä myös erinäisen esityksensä Marrask. 25 p:ltä samaa wuotta. Tässä esityksessä osoittaa hän huomattawaksi kokouksessa lausutun toiwon että kouluhallituksen pääkaitsijakin määrättäisiin waalin perustuksella, sanoen sen päätöksen kaikkein tärkeimmäksi. ”Sillä aiwan selwä on”, niin sanat kuuluwat, ”että kouluhallituksen toimen menestys suuresti on riippuwa maamme koulun-opettajain suuremmasta tahi wähemmästä luottamuksesta siihen, ja että kokouksessa suotawaksi lausuttu pääkaitsijan määräämisen tapa wälttämättömästi on tätä luottamusta enentäwä”. Tähdellinen eroitus kouluhallituksen ja muiden hallinnollisia tarpeita warten asetettujen wirkakuntien wälillä, joissa puheenjohtajan waalin jättämistä alempain wirkamiesten käsiin ei miltään kannalta saatettaisi puolustaa, on näet siinä, että koulua ennen aikaan on ”tawallansa katsottu kirkon osaksi, josta syystä sillä on ollut samat edut kuin kirkolla, niissä sekin että sen hallitsijana oli walittu piispa”, ja kaikkein enimmin perustautuu mainittu eroitus siihen syyhyn, ”että koululla, saattaaksensa täydesti tehdä tehtäwänsä, wälttämättömästi pitää olla oma perustuksensa ja siis jonkunlainen wapaus ja itsenäisyys. Kaikki kokemus näet on näyttänyt, että joka kerta kun on yritetty koulun kautta mieliwaltaisesti ohjaella siwistyksen edistymistä, loppu-päätös ei ole ollut tarkoituksen mukainen, waan pikemmin päinwastainen. Ihmiskunnan siwistyminen noudattaa järkähtymättömästi omia lakejansa, jotka yhtä wähän kuin luonnon säännöt woi mielensä mukaan muutella. Selwä siis näkyy olewan, että nuorison älyn ja tapain siwistyttäminen koulun kautta ei koskaan woi tulla paljaaksi hallinto-asiaksi, waan aina on katsottawa ja johdettawa korkeammalta kannalta”. Keisarillinen Senaatti wielä kuulusteli tuomiokapitelein mieltä asiasta, ja antoiwat nämät mietintönsä, joista näkyy, että Turun sekä Porwoon tuomiokapiteli oliwat kehoittaneet yhteisen kouluhallituksen|281| joutuisaan perustamiseen koulukomitean ja opettajakokouksen ehdoitusten mukaan, waan että Kuopion tuomiokapiteli, osoittaen kuinka ”liian pitkälle käywä yhtäläisyys koulun toimissa helposti saattaisi tulla pikemmin wahingoksi kuin hyödyksi maassa, jossa paikkakunnalliset olot owat niin monenluontoiset kuin meillä”, oli suonut maamme kouluhallituksen ensi-aluksi pysywän hiippakunnittain jaettuna, niin että jokaisessa hiippakunnassa piispa olisi puheenjohtajana, tuomioprowasti warapuheenjohtajana, ja jäseninä yksi lain-oppinut sekä kaksi koulumiestä, jotka wiimeinmainitut olisiwat kaswatusoppia tieteellisesti harjoittaneet ja hiippakunnan koulun-opettajain waalilla kolmeksi wuodeksi määrätyt.

Kaikkein näiden tällä tawoin syntyneiden ehdoitusten nojalla toi Keisarillinen Senaatti Maalisk. 12 p. 1869 Keisarillisen Majesteetin eteen alamaisen esityksensä ja ehdoituksensa Suomen Suuriruhtinaanmaata warten perustettawasta koululaitoksen ylihallituksesta ynnä sen asian kanssa yhteydessä olewista muutoksista oppilaitosten tarkastamisen suhteen, sekä myös ehdoituksensa koulun-opettajiksi pyrkijäin opettamisesta yliopistossa ja heiltä waadittawista opin-näytteistä. Tämä esitys, jota käsiteltäessä ei ollut mitään äänestystä tapahtunut Senaatissa, oli pää-asiallisesti yhtäpitäwä kuin koulukomitean, opettajakokouksen ja sen puheenjohtajan ynnä tuomiokapitelein ehdoittamat määräykset kouluhallituksen syntymisen tawasta ja jäsenten laadusta. Samain syiden perusteella, jotka opettajakokous sekä tuomiokapitelit oliwat esiin tuoneet, ehdoitettiin että kouluhallituksen wallan ei pitäisi ulottuman reali- eikä erityis wirkakouluihin. Kouluhallituksessa piti olla yksi pää-kaitsija ja neljä jäsentä. Mitä kaitsijan määräämiseen tulee, ehdoittaa Senaatti että hän tulisi Keisarillisen Majesteetin määrättäwäksi Senaatin alamaisen esityksen perustuksella; siihen wirkaan kelwataksensa piti pää-kaitsijalla ”olla korkeampi tieteellinen siwistys ynnä tieto ja kokemus koululaitoksesta”. Ylitarkastajina, jotka myös oli tulewat Keisarillisen Majesteetin määrättäwiksi ehdoituksen perustuksella, jonka kouluhallitus, sen perästä kun wirkaa oli haettu, oli tawallisessa järjestyksessä laittanut, piti olla yksi ylitarkastaja kansakouluja warten ynnä wielä kolme jäsentä, joista yhdellä pitäisi olla tieto ja kokemus uskonnon-opetukseen kuuluwissa asioissa, sekä myös tietoa historiallisissa tieteissä, toisella perinpohjainen tieto kielitieteellisissä,|282| kolmannella fysikallis-matematikallisissa tieteissä. Kaikilla myös piti, samoin kuin pää-kaitsijalla, olla tieteellinen siwistys sekä kokamus opetuslaitoksesta. Ensimmäiset jäsenet arweli Senaatti woitawan määrätä siinä järjestyksessä, että ensiksi määrätty pääkaitsija saisi kuuluuttaa hakemus-ajan ja sitten hakemusten nojalla laittaisi alamaisen ehdoituksensa. Tähdellinen poikkeus koulukomitean ehdoituksesta oli tuo sääntö, joka sitten ilmi tulleessa asetuksessa löytyy 15 §:ssä, että kouluneuwoston waali, joka kunnassa ei ollut toimitettawa wälittömästi, waan walitsijamiesten kautta; näiden piti sitten ehdoittaa useampia kelwollisia henkilöitä, joista ylihallitus saisi määrätä tarpeellisen määrän. Myös opettajakandidaatti-tutkintoon waadittawien oppi-aineitten suhteen oli muutamia supistawia sääntöjä tehty. Kouluhallitusta warten ehdoitellut kulungit, 45 600 markkaa, ehdoitettiin toiseksi puolekseen otettawaksi Suomen waltiowaroista, toiseksi puolekseen niis5 tä waroista, jotka Säädyt oliwat kansakoulu-laitoksen tarpeiksi suoneet.

Marrask. 24 p:nä 1869 julisti Keisarillinen Majesteetti Armollisen asetuksen ylihallituksen perustamisesta Suomen Suuriruhtinaanmaan koululaitosta warten ynnä siitä seuraawista muutoksista oppilaitosten tarkastamisen suhteen. Keisarillinen Majesteetti lausui siinä että Hän, Armossa kelwolliseksi katsottuaan ja wahwistettuaan Suuriruhtinaanmaan Säätyjen hywäksymän uuden kirkkolain, joka muun muassa sisältää sen että kouluhallitus on tuomiokapitelista eroitettawa, on ”siitä asiasta tehdyn alamaisen esityksen mukaan” nähnyt hywäksi Armollisesti säätää ylihallituksen Suomen koululaitosta warten laitettawaksi, ja tämän toimesta määrätä, että kouluhallituksessa, jonka hallussa pitää olla peräänkatsanto maan yhteisten alkeis-opistoin sekä kansakouluin yli, on istuwa yksi puheenjohtaja sekä kuusi jäsentä, näissä wiimeinmainituissa kaksi maan korkeampain wirkamiesten joukosta epämääräiseksi ajaksi walittua, yksi kansakouluin ylitarkastaja sekä kolme ylitarkastajaa alkeis-opistoja warten. Puheenjohtajan ynnä myös kaikki kouluhallituksen jäsenet määrää Keisarillinen Majesteetti Suomen Pääkuwernöörin alamaisen esityksen perusteella. Alkeis-opistoin ylitarkastajiksi otetaan miehiä, joilla, paitsi tarpeellista tieteellistä oppia, on maan oppilaitoksissa palwelemalla saatu kokemus koulu-asioista. Kouluhallitus saapi sih|283|teerin, jolla on tietoa ja kokemusta laki-asioissa, sekä notariuksen, ja tulee kouluhallituksen, kuuluutettuaan hakemus-ajan, näihin wirkoihin ottaa taitawia miehiä. Kouluhallitus on päätöksenwoipa, koska keskustelussa kolme jäsentä on läsnä. Sen toimena on sen hoidon alle annettuin oppilaitosten silmällä pitäminen, ankara koulukurin walwominen ja tarkka peräänkatsanto että oppilaat saawat oikean käsityksen alamaisen welwollisuuksista sekä esiwallalle tulewasta kunnioituksesta, samoin kuin myös siweydestä ja yleisestä järjestyksestä; niiden asiain käsitteleminen sekä walmistaminen, jotka owat Keisarillisen Majesteetin Armollisen päätöksen alle laskettawat, opettajain wirkaan asettaminen säätyn järjestyksen mukaan, oppilaitosten tarkastaminen y. m. Piispan tuomiokapitelineen tulee kunkin hiippakunnassaan walwoa uskonnon-opetusta ja siitä antaa kouluhallitukseen muistutuksensa sekä ehdoituksensa. Paikkakunnallinen tarkastus muuten jääpi kansakouluin suhteen huoleksi kansakouluin inspehtoreille sekä johtokunnille, ja muiden oppilaitosten suhteen kouluneuwostoille, jotka kolmeksi wuodeksi kerrassaan walitaan, sillä lailla että kussakin kunnassa walitut walitsijamiehet saawat ehdoittaa soweliaita henkilöitä, joista kouluhallitus määrää tarpeellisen luwun. Kulungit kouluhallituksesta owat arwioitut 45 600 markaksi, jonka summan toinen puoli on suoritettawa Suomen waltiowaroista, toinen niistä waroista, jotka Säädyt owat suoneet kansakoulu-laitosta warten.

Waikka tämä Armollinen asetus wasta Heinäk. 1 p:stä pääsi täyteen lailliseen woimaansa, aloitti kuitenkin uusi 1870 kouluhallitus toimensa jo 1870 wuoden alusta, siinä suhteessa että asianomaiset ylitarkastajat Helmikuun, Maaliskuun sekä Huhtikuun kuluessa käwiwät wirkamatkoilla, alkeis-opistoin tilaa tutkimassa. Tällä tawoin saadut tiedot oliwat kouluhallituksessa, niin se Keisarilliseen Senaattiin Maalisk. 9 p:nä 1871 annetussa esityksessään lausuu, herättäneet sen ajatuksen, että koulujen laittaminen uudelle kannalle olisi tarpeellinen, ja arweli kouluhallitus itsellään olewan wielä toisenkin syyn nostaa se asia puheeksi, siinä kun Keisarillinen Majesteetti Armollisesti oli säätänyt että muutamat ylialkeiskoulut ja kymnaasit piti wähitellen yhdistettämän täydellisiksi alkeis-opistoiksi, samoin myös kouluhallitukselle annetussa luwassa ryhtyä oppimääräin ja oppikeinoin tasoittami|284|seen, ynnä wiimein erinäisissä, Keisarillisen Senaatin kirkollis-asiain toimitus kunnasta tulleissa kirjeissä, jotka koskiwat useampia koululaitokseen kuuluwia kysymyksiä.

Kaiken tämän nojalla walmisti kouluhallitus täydellisen ehdoituksen uuteen koululakiin Suomenmaalle, joka Maalisk. 9 p:nä 1871 annettiin Keisarilliseen Senaattiin, ja jonka sisällys, sen mukaan mitä mielipiteitä jäsenten enemmistö, nimittäin ylitarkastajat Frosterus, Bergroth ja Synnerberg, keskustelussa lausui ilmi, oli seuraawa:

Korkeampia alkeis-opistoja, joiden pohjana on kansakoulun toimi, on kolme lajia, nimittäin a) lyseoita, joissa on 4 tai 7 luokkaa, yhden wuoden oppimäärä joka luokalla; b) realikouluja, joissa on 2 tai 4 luokkaa, ja neljäs luokka käsittää kaksiwuotisen oppimäärän; c) tyttökouluja, joissa on 4 yksiwuotista luokkaa, paitsi Helsingin tyttökoulu, jossa on 7 luokkaa ja yhtä monenwuotinen oppimäärä. Kaksiluokkainen alkukoulu liitetään niihin lyseoihin, jotka samassa owat normalikouluina. Ali-alkeiskoulut muutetaan realikouluiksi taikka häwitetään. Opetuskaawan suhteen ehdoitetaan, yhteydessä oppi-ajan wähennyksen kanssa, joku oppimäärän ja samoin myös 1865 wuoden komiteassa ehdoitettuin oppiaineitten wähennys. Näin esim. olisi franskan kieli häwiäwä lyseoista; sitä wastoin piti wenäjän tulla realikouluissa lisään. Waatimukset niiltä, jotka pyrkiwät lyseoin, realikouluin ja tyttökouluin ensimmäiseen luokkaan, määrätään lyhennetyn oppi-ajan mukaan. Lukukaudet kestäwät Elokuun 24 p:stä Jouluk. 15 p:ään, ja Tammik. 15 p:stä Kesäk. 15 p:ään. Kouluun pyrkijäin pitää olla 9–11 wuoden ijällä.

Mitä koulumaksuihin tulee, ehdoitetaan että jokainen oppilas sisäänkirjoitettaissa suorittaisi realikoulussa 3 markkaa, lyseossa 6, tyttökoulussa 12. Opetuksesta maksaa oppilas joka lukukauden alussa lyseoissa sekä tyttökouluissa 30 markkaa, Helsingin tyttökoulussa 50, realikouluin molemmilla alimmaisilla 6, molemmilla ylimmäisillä 12, paitsi Helsingissä, Turussa ja Wiipurissa, missä realikouluin molemmilla alimmaisilla luokilla tulisi maksettawaksi 10, ja molemmilla ylimmäisillä 20 markkaa. Wapautus kaikista maksuista suotakoon kuitenkin sitä hakeneille oppilaille todistetun, erinomaisen köyhyyden wuoksi, waan on wapaa-oppilaitten luku ylimalkaan rajoitettawa 7:ksi joka luokalle, jos ei|285| lailliset syyt ole estäneet tämmöisen oppilaan pääsemistä seuraawalle luokalle. Awointen wapaa-paikkain hakijat tutkitaan erityisesti määrättynä päiwänä wähän aikaa ennen lukukauden alkua, ja saawat, opettaja-kollegion arwostelun mukaan, parhaimmanawuiset oppilaat etuoikeuden mainittuun wapauteen. Wapaaoppilas, joka lukukauden kuluessa ei ole kiitettäwästi käyttänyt itseään, menettäköön oikeuden wapaapaikkaan, älköön myös oppilaalle, jota ei ole määrätyllä ajalla woitu siirtää korkeampaan luokkaan, suotako edelleen wapautta lukukausmaksusta, jos ei ole erittäin waikuttawaa syytä poikkeukseen.

Täydellisen lyseon rehtoriksi määrää senaatti wiideksi wuodeksi yhden kolmesta oppilaitoksen warsinaisesta opettajasta, jotka opettajakunta on waalilla siihen ehdolle pannut, jonka ehdoituksen kouluhallitus ynnä oman lausuntonsa kanssa antaa senaatin talous-osastoon. Muiden alkeis-opistoin rehtorit määrää kouluhallitus.

Mitä tulee siihen, kuinka suuri luku erilaisia kouluja olisi tarwis, mihin paikkoihin ne olisiwat asetettawat ja kuinka paljon kulunkia siitä tulisi, lausuu kouluhallitus sen mielensä, että ensinmainitut molemmat seikat olisiwat jätettäwät wastaisen kokemuksen nojaan, mutta tahtoo kuitenkin, ettei tuo tärkeä rahallinen puoli jäisi määräämättömän mahdollisuuden perustukselle, esittää kaawion, joka toiselta puolen näyttää Suomenmaan oppilaitosten nykyisen, toiselta uuden sijoituksen, sillä tawoin kuin se luultawasti tulisi olemaan kun muutos olisi loppuun saatettu, samoin myös tuopi se esiin arwiolta tehdyn luwunlaskun kulungeista, josta olisi näkywä että koululaitoksen kustannukset eiwät wastakaan, kumminkaan pitkän ajan kuluessa, nousisi nykyään määrättyä summaa suuremmiksi, jos waan siihen ei luettaisi hyyryrahoja oppilaitosten huoneista, joita nyt menee 50 000 markan paikoin. Kouluja warten oli näet 1871 wuoden waltionkulunki-arwiossa määrätty 798 099 markkaa 29 penniä ja hyyrystä 46 200 markkaa, eli yhteensä 844 299 mk 29 p. Kouluhallituksen ehdoituksen mukaan tulisi kulunki-arwio olemaan 840 500 mk, hyyryraha siihen lukematta. Tämä wiimeinmainittu pitäisi, kouluhallituksen mielestä, suorittaa oppilaitten lukukaus-maksuista syntywällä koulurahastolla, jonka wuotuisten tulojen, ehdoituksessa esiintuotuin määräysten kautta, arwattiin wähintänsä karttuwan toisen werran.

|286|

Koulun opettajain palkat enennetään wähän suuremmiksi nykyisiä, jota paitsi opettajain palkat normalikoulussa määrätään muutamia satoja markkoja runsaammiksi kuin muissa samanlaatuisissa opistoissa, koska opettajain oppimisen tähden on katsottawa suotawaksi asiaksi että paraimman-awuiset miehet hakewat ja saawat wirkoja normalikoulussa. Opettajapalkkain parantamiseen tarpeelliset warat olisiwat, jos waltiowarat eiwät sallisi lisättyjä menoja, hankittawat semmoisten oppilaitosten häwittämisellä, joita paitsi helpoimmin woi tulla toimeen, niin että niin hywä huoli kuin mahdollista saatettaisiin pitää muista, waikka kyllä luwultaan harwemmista kouluista. Sitä wastoin poikkee kouluhallitus Armollisessa asetuksessa Huhtik. 15 p:ltä 1869 säätystä peri-ajatuksesta että palkankorotus olisi olewa personallinen, ja palajaa sen sijaan tuohon entiseen sääntöön että samallaisia wirkoja warten samassa oppilaitoksessa määrätyillä, wähitellen nousewilla, wakinaisilla palkoilla, joihin palwelus-aikaa myöten päästään, hankitaan wanhemmille opettajille wähän paremmat tulot.

Koulujen lukumäärän ja sijoituksen suhteen arwelee kouluhallitus seuraawain määräysten olewan, sen perästä kun käsillä olewat seikat erittäin on tutkittu, wasta toimeen pantawat. Normalikoulun ruotsalainen osasto pysyy Helsingissä, ja suomalainen normalikoulu perustetaan Hämeenlinnaan. Paitsi näitä molempia tulisi täydellisiä lyseoita olemaan seitsemän, nimittäin Turussa, Porwoossa, Kuopiossa, Waasassa, Jywäskylässä, Oulussa ja Wiipurissa; mitä Wiipuriin tulee, olisi kuitenkin asia rippuwa sinne ehdoitetun realikoulun menestyksestä, niin että ehkä woitaisiin arwella mainitun kaupungin saawan tarpeensa tyydytetyksi neliluokkaisella lyseolla. Neljä neliluokkaista lyseota tulisi olemaan, nimittäin Kokkolassa, Porissa, Sawonlinnassa ja Tampereella; kuitenkin niin että, jos Tampereelle asetettawalla realikoululla olisi siihen määrään menestystä että se woitaisiin neliluokkaiseksi laajentaa, lyseo sieltä häwitettäisiin, waan päinwastaisessa tapauksessa realikoulu supistettaisiin kaksiluokkaiseksi. Siinä tapauksessa että ylialkeiskoulu Tampereella tulisi tarpeettomaksi, saisi sen sijaan nykyinen Heinolan koulu pysyä neliluokkaisena lyseona, jolloin siihen kaupunkiin ei perustettaisi kaksiluokkaista realikoulua. Wiisi neliluokkaista realikoulua perustetaan: Helsinkiin, Turkuun, Wiipuriin, Waasaan sekä Joensuuhun, ja neljätoista|287| kaksiluokkaista: Ouluun, Pietarsaareen, Kristiinan kaupunkiin, Poriin, Uuteenkaupunkiin, Tammisaareen, Tampereelle (ehdollisesti), Lowisaan, Sortawalaan, Mikkeliin, Heinolaan (ehdollisesti), Kuopioon, Tornioon sekä Maarianhaminaan. Sen lisäksi tulisi yksi suurempi tyttökoulu olemaan Helsingissä, ja wiisi neliluokkaista: Turussa, Wiipurissa, Kuopiossa, Waasassa sekä Oulussa. Sitä wastoin jäisiwät seuraawat kaupungit yhteisiä kouluja waille, nimittäin: Raahe, Kajaani, Uusi-Kaarlepyy, Kaskinen, Rauma, Naantali, Hamina, Lappeenranta sekä Käkisalmi.

Tätä tämmöiseen suuntaan tehtyä kouluhallituksen ehdoitusta wastaan pani kaksi jäsentä wastalauseensa, nimittäin kouluhallituksen puheenjohtaja wapaaherra K. v. Kothen ja senaatori S. H. Antell.

Wapaaherra v. Kothen lausuu wastalauseessansa sen, että hän, waikka ylimalkaan suostuu walmistettuun ehdoitukseen ja kehoittaa sen määräämisen säännöksi maamme yhteisille kouluille ensi lukuwuoden alusta, ei kuitenkaan woi olla poikkeematta enemmistön mielipiteestä rehtorien asettamisen, opetuskaawain ynnä myös osaksi koulujen wastaisen sijoituksen suhteen. ”Rehtorien asettamisessa”, lausuu wapaaherra, ”ei pidä olla opettajakunnalla mitään sanansijaa, yhtä wähän waalin kuin ehdolle panemisen muodossa, koska, jos heille se walta suotaisiin, se waara näkyy olewan lähellä, että ne opettajat, jotka warsinkin olisiwat rehtorin walwowan silmän tarpeessa, pian saattaisiwat siihen wirkaan walita jonkun pehmeäluontoisen wirkaweljensä, mahdollisesti waatiakseen häneltä kiitollisuutta siitä että he puolestansa owat olleet hänelle awulliset wiran saantiin. Sitä wähemmin woin yhdistyä siihen mielipiteesen, joka sallisi alle kuuluwain opettajain lausua ketä he tahtoisiwat päällysmiehekseen, koska mielestäni olen hawainnut opettajiston Suomessa, kenties senwuoksi kun he tähän asti owat olleet niin waillinaisen peräänkatsannon alla, wähitellen tulleen siihen tottumukseen, etteiwät pidäkään rehtoria waltana, jota heidän tulee totella, waan päinwastoin enemmin tai wähemmin heidän waltansa alaisena, josta seikasta helposti saattaa seurata rehtorin-wiran arwolle ja koulun järjestykselle wahingollinen myötäperäisyys ja pehmeys. Minä puolestani arwelen että rehtorin kaikkia enimmin tulee harrastaa ansaitakseen kouluhallituksen luottamusta, enkä woi ajatella kouluhallitusta,|288| jos se sitä nimeä on ansaitsewa, joka ei osaisi kouluin opettajain joukosta löytää sen-awuisia miehiä kuin tarwitaan mainitun tärkeän wiran totiseen toimittamiseen. Kun sitten wielä tarkkaan sitä seikkaa, että rehtorilla ainoasti warsinaisena opettajana on ja pysyy oikeus olla paikastaan luowuttamaton, waan että rehtori-wirkaa sitä wastoin, samoin kuin muitakaan, personallista edeswastausta myötänsä tuowia luottamuspaikkoja, ei sowi eikä saa pitää kauemmin kuin tätä luottamusta ansaitaan, eikä suinkaan ennalta määrätyn, kokonaisen aikakauden kuluessa, joten sillä ajalla mahdollisesti tarpeelliseksi nähty rehtorinmuutos ei saisi tapahtua, niin en woi käsittää miksi ei rehtoria woisi ilman ajan määräämisettä asettaa. Tällä keinoin kohoaisi tuo tärkeä rehtoriwirka suurempaan arwoon, ja olisi siinä samassa myös lakkaamaton kehoitus rehtorille rakkaudella sekä halulla toimittamaan tärkeää tehtäwäänsä, enkä woi olla lujasti toiwomatta, että jokainen opettajiston jäsen mielemmin on tahtowa wakuuttaa paikkansa sillä kunnioituksella ja luottamuksella, jonka woi ansaita, kuin hakea turwaa luowuttamattomuuden muurien takana, oli se pitemmäksi taikka lyhyemmäksikin ajaksi.”

”Mitä opetuskaawoihin kuuluu, en woi myöskään yhdistyä kouluhallituksen enemmistön ehdoituksiin. Minun mielestäni owat opetuskaawat niin järjestettäwät, että ilman yli woimien waiwaamisetta, saattaa mitä lyhyimmällä ajalla perinpohjin walmistaa oppilaat koulun oppimäärän päähän pääsemiseen. Tätä minun mielestäni ei ole silmin pidetty opetuskaawoja laitettaessa, warsinkin perustettawia lyseoita warten, waan näyttää minusta kuin olisiwat ne tehdyt Helsingin normalikoulun opetuskaawan mukaan, jota en minä suinkaan soisi esikuwaksi otettawaksi. Opetus tässä opistossa nytkin wielä, seitsemän wuoden kuluttua, on enimmäksi osaksi tunti-opettajain hallussa, ja useammissa tärkeimmissä aineissa aliluokilla ei käytetä oppikirjoja. Normalikoulu ei ole siis woinut luonnollisesti muodostua wakinaisten, määrättyin rajain sisällä, waan jäänyt liian paljon riippumaan kaswatusopillisessa yhtiössä ja koulun-opettajaseuroissa aika ajoin wallalle päässeistä ajatuksista, wieläpä warsinkin asian-omaisten opettajain yksityisistä arweluista ja mielipiteistä, josta onkin, muutamat harwat poikkeukset lukematta, seurannut, että wiidentoistawuotisilla nuorukaisilla tässä opistossa aika harwoin on sama|289| oppimäärä pää-aineissa, joka kolmentoista wuotisilla oppilailla nähtiin wanhoissa, hywissä kouluissa. Sama on myös maamme muidenkin opistoin laita, waikka osaksi toisten syiden seurauksesta. Asiain näin ollen, waatii minun mielestäni warowaisuus, että wähitellen uudelle kannalle laitettawista kouluista kaikki wähemmin tarpeelliset aineet jätettäisiin pois, ja että noista monista kielistä, joista ei yhtään ainoatakaan kelwollisesti opita, ainoasti Sitten latina lyseoissa pysyisi kaikkein luettawana aineena. – pitää äitinkielen, oli se suomi tai ruotsi, yksinään olla opetuskielenä, ja on sen tieteellinen oppiminen, samoin kuin oli laita ennen kuin nyt woimassa olewa kymnaasi- ja koulu-asetus ilmautui, harjoitettawa ainoasti latinan kielen opetuksen awulla, joten erinäisiä tunteja äitinkieltä warten ei tarwitse määrätä.”

”Wiimeinkin on wenäjän kielen opetusta yleisissä kouluissa niin suuresti laimiinlyöty, että yliopistoon päästetyissä, wenäjän kielen lukemisesta todistuksen saaneissa oppilaissa on nähty huonompi taito tässä kielessä kuin mitä 50 wuotta takaperin oli alimpain luokkain oppilailla. Wenäjä on siis lyseoin opetuskaawassa pantawa toisen kotimaisen kielen werralle ja waali sallittawa niiden molempain wälillä. Silloin saisi olla oppilaitten taikka heidän wanhempainsa wallassa walita wenäjän kieli toisen, oudon kotimaan kielen sijasta, joka wiimeinmainittu helpommin opitaan käytännöllisellä tawalla. Latina tulisi opittawaksi samalla tawalla kuin siihen aikaan, jolloin ei opetettu äitinkieltä eri-aineena koulussa, s. o. perinpohjaisesti. Kreikan opetus lisäksi luettua, joka olis ehdollisena aineena, olisi lyseoin ylimmäisillä luokilla tuntien määrä tulewa 34 wiikossa, paitsi woimistelua. Opetus olisi ylimalkaan rajoitettawa 5:ksi tunniksi päiwässä, siksi etteiwät oppilaat liian wierautuisi kodistansa, ja että heillä olisi aikaa kotiläksyjen lukemiseen sekä leikitsemiseen ulko-ilmassa.”

Oppilaitosten perustamisen ja sijoituksen suhteen oli wapaaherran mielestä tähän asti kowin paljon ja etupäässä pidetty silmin oppinutta koulua, joten tämä näin on itsessään yhdistänyt kaikkein erilaisimmat tarkoitukset sekä myös osaksi saanut kansa- ja realikoulun luonteen. Kuitenkin olisi maamme rahwaan sekä alhaisten säätyin lapsille ylimalkaan soweliaampi siwistys tarjona osaksi kansa-, osaksi realikouluissa, josta syystä useampia aiwan tarpeettomia oppikouluja saisi toisellaisiksi muuttaa taikka häwittää.|290| Seitsemällä täydellisellä ja muutamilla harwoilla, neliluokkaisilla lyseoilla arwelee wapaaherra saattawan moneksi ajaksi täyttää oppineiden kouluin tarpeen meidän maassa. Täydelliset lyseot olisiwat asetettawat läänien pääkaupungeihin, kunkin maakunnan siwistyksen luonnolliseen keskuskohtaan, joka siwistys näin saisi hyödyllisellä tawalla walwoa opistoa, paremmin kuin pikku-kaupungeissa, missä siwistyneillä aineilla on wähemmin äänen sijaa. Täydelliset eli 7-luokkaiset seitsemän lyseota tulisiwat olemaan Turussa, Waasassa, Oulussa, Kuopiossa (suomi opetuskielenä) ja Mikkelissä, (josta seuraisi että tarpeettomiksi jääwät ylialkeiskoulut Heinolassa sekä Sawonlinnassa häwitettäisiin), normalikoulu Helsingissä (joka olisi muodostettawa normalilyseoksi, ollakseen esikuwana toiselle kenties tarpeelliselle), ja Hämeenlinnassa. Wiimeinmainittu, niihin waatimuksiin nähden, jotka suomenkielinen yleisö Helsingissä asuwain asiamiestensä kautta on esiin tuonut, tulisi suomalaiseksi. Siellä, keskellä umpisuomalaista maakuntaa, woisi tämä opisto luonnollisella tawalla saada tarpeellisen oppilasmäärän, ynnä myös tarjota sijaa Helsingissä asuwille ruotsinkielisillekin lapsille, joiden wanhemmat tai hoitajat katsowat suomeksi saadun oppineen siwistyksen edullisemmaksi. Täällä tawoin wältettäisiin myös se haittaa ja kustannus, joka tulisi kaksiosastoisen normalikoulun woimassa pitämisestä-Helsingissä.

Muuten ei wapaaherra woinut myöntyä siihen mieleen, että oppineita kouluja laitettaisiin semmoisille paikoille, missä ei enin osa oppilaita olisi saatawa keski- ja herras-säädystä, waan opistot yhä edelleen waan houkuttaisiwat työwäen sekä talonpoikain lapsia teille, joita he eiwät kuitenkaan jaksa loppuun käydä. Neliluokkaisia lyseoita ei siis pitäisi olla muualla kuin Porissa, Kokkolassa, Porwoossa sekä Jywäskylässä, joissa molemmissa wiimeinmainituissa kaupungeissa ylimmäiset kolme luokkaa olisiwat häwitettäwät. Samaten tulisi Hämeenlinnan siwiili-kymnaasi häwitettäwäksi, koska sen oppimäärään on pantu useampia siwiiliwirkamiehille wähemmin tarpeellisia aineita, joten opetus tärkeämmissä aineissa on tullut waillinaiseksi. Sitä wastoin olisi Wiipuri kaikista maamme kaupungeista soweliain paikka uudempiin kieliin perustauwalle oppilaitokselle. Korkeampi alkeisopisto Wiipurissa tulisi siis häwitettäwäksi ja uusikielinen, kuusiluokkainen oppilaitos siihen perustettawaksi, joka olisi paras mah|291|dollinen laitos, missä woitaisiin walmistaa kelwollisia kieli-opettajia maamme kouluja warten, koska wenäjä, franska ja saksa, muinais-kielten sijasta, saisiwat etewän sijan opetuksessa. Wenäjän kielelle näet annettaisiin 6 tuntia wiikossa kaikilla luokilla, franskalle 5–6 tuntia, ja saksalle 3 neljällä ylimmäisellä luokalla. Äitinkielessä ei olisi mitään opetusta, eikä myös toisessa kotimaan kielessä. Opettajia tähän opistoon tulisi, wapaaherran mielestä, hakea sekä omasta että wieraastakin maasta; johtajan palkka tulisi yhteensä 8 000 markkaa.

Häwitettyin oppilaitosten oppilaat saisiwat tilaisuutta tieteellisen opin jatkamiseen Mikkelin, Porwoon tai Helsingin opistoissa, joissa, sen perästä kun uuden järjestyksen peri-ajatus on toimeen pantu, aina tulee olemaan tarpeeksi awonaisia paikkoja.

”Mitä nykyisiin ali-alkeiskouluihin tulee”, niin kuului sitten, ”niin ne melkein joka paikassa toimittawat kansakouluin wirkaa, ja owat samassa herraswäen lapsilla walmistuskouluna ylialkeiskouluun. Tässäkin olisiwat siis samalta opistolta waaditut eri tehtäwät niin paljon kuin mahdollista eroitettawat, ja koulut niin laitettawat, että, samoin kuin muissa siwistyneissä maissa on laita, erinäiset, tawoissaan ja siwistyksessään aina erilaiset säädyt saisiwat todellisen tarpeensa mukaisen koulu-opin, joka perustautuu siihen ja jatkaa sen mitä lapsi kotoansa on tuonut. Kaupunkein tulee siis mitä joutuisimmin perustaa kansakouluja työwäen tarpeeksi, ja samassa tulee aiwan wälttämättömäksi että keskisäädyn etua walwotaan nykyisten alialkeiskouluin muuttamisella realikouluiksi”. Täydellisiä, neliluokkaisia realikouluja tulisi laitettawaksi Turkuun, Waasaan, Ouluun, Wiipuriin, Sawonlinnaan ja Helsinkiin sekä häwitettäwien ylialkeiskouluin sijaan Tamperelle, Lowisaan ja Joensuuhun. Nykyisten alialkeiskouluin sijaan tulisi kaksiluokkaisia realikouluja: Uuteenkaupunkiin, Maarianhaminaan, Tammisaareen, Poriin, Kristiinankaupunkiin, Pietarsaareen, Tornioon, Kajaaniin, Kuopioon, Heinolaan, Käkisalmeen ja Sortawalaan. Wapaaherran mielestä oli myös tähdellistä, että jo ensi lukuwuoden alusta eli syksystä 1871 ryhdyttäisiin tarpeellisiin toimiin oppineitten kouluin muuttamiseksi uudessa koulu-ehdoituksessa osoitettuun suuntaan.

Mitä kouluparannuksen kulungeihin tulee, oli wapaaherran mielestä kouluhallituksella sitä suurempi syy waatia käytettäwäk|292|seen sitä summaa, joka 1871 wuoden waltiokulunki-arwion mukaan oli mennyt koululaitoksen woimassa-pitoon, koska uudet parannustoimet eiwät tarkoitakaan waltion kulunkein wähentämistä, waan warsinkin ja ennen kaikkia opetuksen järjestämistä kaikkein kansanluokkain tarpeita myöten paraiten soweltuwalla tawalla. Tämän tarkoituksen perille woitiin päästä sillä keinoin että 1) kelwollisimmat opettajat saisiwat wirkoja korkeimmissa oppilaitoksissa; 2) että nyt wirassa olewat opettajat jaettaisiin lajiansa myöten, niin että huonompi-awuisetkin saisiwat semmoisen paikan, missä heistä olisi hyötyä; 3) että ne opettajat, jotka owat tulleet kykenemättömiksi opettamiseen taikka joilla ei ole mitään taipumusta opetuswirkaan, lakkautettaisiin toimestansa. Suureksi helpoitukseksi aiotulle yhteisten kouluin laittamiselle uudelle kannalle, joka sopiwimmin olisi maamme itäisestä osasta aloitettawa, oli se seikka, että useammat kouluwirat oli wiimein kuluneena wuonna jätetty warsinaisella tawalla täyttämättä. Wälttämätön ehto siihen oli kuitenkin, wapaaherran mielestä, että kouluhallituksella, jolle niin monipuolinen ja arkaluontoinen tehtäwä oli uskottu, ei siinä olisi mitään esteitä eikä wiiwykkeitä edessään, waan täysi walta, niiden peri-ajatusten mukaan, jotka korkein hallitus katsoisi hywäksi määrätä, toimittaa tämä helläluontoinen tehtäwä, ollen siinä työssä tarkimman peräänkatsannon alla, jolla aina saataisiin estetyksi ettei asialle tulisi mitään wahinkoa, eikä korkealle kruunulle tarpeettomia kustannuksia.

Wiimeinkin ilmoittaa wapaaherra aikowansa, jos hänen ehdoittamansa tuuma hywäksyttäisiin, aiwan kohta aloittaa arkaluontoisen tehtäwänsä seuraawilla toimilla:

Ylialkeiskoulut Wiipurissa, Heinolassa sekä Sawonlinnassa häwitetään ynnä myös Hämeenlinnan siwiilikymnaasi. Wiipuriin perustetaan yllämainittu lyseo uuden-aikuista siwistystä warten, Mikkelissä pannaan aiottu täydellinen lyseo muutamilla luokilla alulle, niin myös Hämeenlinnassa täydellinen suomenkielinen lyseo kerrassaan wiidellä luokalla. Syksyyn w. 1871 walmistetaan ehdoitus Helsingin normalikoulun laittamiseen uudelle kannalle, joka määräisi tämän opiston aseman kouluhallituksen suhteen, opetuksen järjestämisen siinä samassa, oppikirjain käyttämisen y. m. niin että siitä tulisi mallilyseo muille opistoille. Wielä oli esitettäwä kuinka opettajain oppia warmemmin|293| edistettäisiin kuin mitä tähän asti on ollut mahdollista, ynnä wiimein kuinka opettajat saatettaisiin toiseen tilaan.

Senaatori S. H. Antell on wastalauseessaan yksimielinen wapaaherra v. Kothen’in kanssa siinä suhteessa, että hänenkin mielestään lyseoin sekä täydellisten realikouluin rehtorit olisi tulewat Keisarillisen Senaatin määrättäwiksi, sen perästä kun hakemukset olisi kouluhallitukseen annettu; sillä senaatori arweli että rehtorin tulee pitää sekä oppilaat että opettajatkin peräänkatsantonsa alla, eikä saisi olla hänen waltansa alle kuuluwien tahdosta riippuwainen, koska hänen sitten olisi korotuksestaan kiittäminen heidän suosiotaan taikka jotakuta satunnaista mielipidettä. Opetuskaawain suhteen tahtoi senaatori suuremman tuntimäärän suotawaksi uudempain kielten tarpeeksi. Näin pitäisi lyseoissa franskaa ja saksaa, joista kielistä toinen on walittawa, lukea alimmaisilla kolmella luokalla kaksi tuntia, ja ylemmillä luokilla neljä tuntia wiikossa; wenäjää, jonka sijasta ylimmäisillä neljällä luokalla myös saisi kreikan walita, luettaisiin 4–5 tuntia, waan alimmaisilla kolmella 2 tuntia. Realikouluissa pitäisi wenäjälle, jonka sijasta myös saisi saksan walita, määrätä 5 tuntia wiikossa joka luokalla. Wiipurin kielilyseossa, jossa wenäjän, franskan sekä saksan kieli tulisiwat kaikkein luettawiksi aineiksi, pitäisi wenäjällä olla 5–6 tuntia, franskalla 5 ja saksalla 2–3 wiikossa; toisen kotimaan kielen oppimiseen tulisi pantawaksi 3 tuntia kahdella alimmalla luokalla, sitten 2. Jos wuositutkinnossa hawaittaisiin joltakulta oppilaalta puuttuwan korkeammalle luokalle pääsemiseksi tarpeellinen oppi, niin tulisi wanhempain tahi hoitajan walwoa että hän kesäjoudon aikana täyttää puutteen, ja olisi hän lukuwuoden alussa niissä aineissa uudestaan tutkittawa. Jos ei häntä sittenkään saattaisi hywäksyä, tulisi opettajakunnan tutkia, saisiko hän waikuttawien syiden wuoksi olla wielä yhden wuoden luokalla wai olisiko lyseosta eroitettawa. Tämän määräyksen awulla oppilas, 11–12 wuotisena tultuaan täydelliseen lyseoon, saatettaisiin päästää yliopistoon 18–19 wuoden wanhana, siis sillä ijällä, jolloin ei wielä olisi kerjennyt koulussa taipua tottumuksiin ja tapoihin sekä katsantokautaan, jotka yliopistossa wieroittaisiwat hänet tosityöstä ja wiiwyttäisiwät hänen opintoansa siihen määrään, että hän wasta jotenkin ijäkkäänä pääsee waltion palwelukseen.

|294|

Oppilaitosten sijoituksen suhteen oli senaatori yksin mielin wapaaherra v. Kothen’in kanssa siinä, että Porwoossa ja Jywäskylässä waan tulisi olemaan neliluokkaisia lyseoita, siinä tapauksessa että täydellisiä suomenkielisiä lyseoita perustettaisiin Kuopioon ja Hämeenlinnaan. Lowisassa ja Tamperella pitäisi realikoulut olla kaksiluokkaisia, Mikkelissä, niihin etuihin nähden, jotka korkeammalla opistolla on läänin pääkaupungissa olemisesta, seitsenluokkainen lyseo, ja Wiipurissa lyseo uudempia kieliä warten, osaksi siksi että nuorukaisilla, jotka arwelewat wastaiseksi elatuksekseen tarwitsewansa uudempia kieliä, olisi tilaisuus niiden oppimiseen täydellisesti tyydyttäwällä tawalla, osaksi myös että siellä walmistettaisiin kieliopettajia maamme kouluja warten.

Mitä tulee ehdoitetun kouluin uudelle kannalle laittamisen toimeen panoon, sanoo senaatori suowansa että se saatettaisiin loppuun wiimeistäänkin 1873 wuoden kuluessa.


Sen perästä kuin tämä kouluhallituksen ehdoitus ynnä sitä seuraawain wastalauseitten kanssa oli Keisarilliseen Senaattiin annettu, asetti Senaatti Maalisk. 22 p. 1871 keskuudestaan nelimiehisen waliokunnan yllämainittua ehdoitusta tutkimaan ja siihen kenties tarpeellisia muutoksia ehdoittamaan. Tämän waliokunnan suoritettua tehtäwänsä, päätti Keisarillinen Senaatti kokouksessaan Huhtik. 22 p:nä 1871 hywäksyä Kirkollis-toimituskunnassa walmistetun ehdoituksen koululakiin Suomen Suuriruhtinaanmaata warten, joka useammissa kohdissa poikkesi kouluhallituksen tekemästä.

Kouluhallituksen ehdoituksen mukaan piti siinä lyseossa, joka samassa myös oli olewa normalikouluna, löytymän kaksiluokkainen alkukoulu. Waan kun opettajain harjoittaminen erikseen tähän alku-opetukseen ei näkynyt olewan tarpeellinen ja koska kaikki alkeis-opistot oli jääwät tämmöisiä, omia alkukouluja waille, niin katsoi kuitenkin Senaatti parhaaksi että sääntö walmistawan oppilaitoksen liittämisestä normalilyseoon pois jätettäisiin. Kouluhallituksen wähemmistön esiintuomain, tukewain syiden perusteella katsoi Senaatti oppineen koulun, jossa tilaisuus sekä wenäjän että toistenkin uudempain kielten perinpohjaisempaan oppimiseen olisi tarjona, tarpeelliseksi ja paraiten sopiwan asetet|295|tawaksi Wiipuriin; mutta paitsi sitä arweltiin mainitun kaupungin, koko Kaakkois-Suomen keskuskohdan, ei saattawan olla wailla täydellistä lyseota oppineen siwistyksen perustamista warten; ja luuli Senaatti tämän kaksinaisen tarkoituksen parhaiten sekä wähimmillä kustannuksilla saatawan täytetyksi, jos Wiipuriin perustettaisiin yhdistetty seitsemän-luokkainen, kaksi-osastoinen lyseo, jossa toisen osaston opetuskaawa sisältäisi klassilliset kielet ja lyhyemmät oppimäärät wenäjässä, franskassa sekä saksassa, toisen osaston opetuskaawa sitä wastoin sulki pois klassilliset kielet, ja soi sitä useampia tunteja mainituille kolmelle uudemmalle kielelle.

Kouluhallitus oli lyseon opetuskaawassa antanut sijaa saksalle, waan sulkenut pois franskan; waan Senaatti puolestaan arweli wapaan waalin olewan sallittawan näiden molempain kielten wälillä; niin kuitenkin että oppilaille, jotka jommankumman kielen oliwat walinneet, myös annettaisiin yliluokilla tilaisuus toistakin oppimaan. Mitä wenäjän kieleen tulee, tahtoi Senaatti walmistaa tilaisuutta sen oppimiseen kaikissa sekä korkeammissa että alemmissakin kouluissa, paitsi neliluokkaisissa tyttökouluissa. Täydellisissä lyseoissa pitäisi, niinkuin kouluhallitus oli ehdoittanut, kolmella ylimmäisellä luokalla saada waihtaa wenäjän kielen kreikkaan, koska luultawa olisi että, jos asia näin järjestettäisiin, paljon useammat oppilaat walitsisiwat wenäjän, kuin jos waali, sillä tawalla kuin kouluhallituksen puheenjohtaja oli ehdoittanut, olisi sallittu mainitun kielen ja toisen kotimaan kielen wälillä.

Koska tähän asti ei ole ollut mitään rajaa oppilasten luwulla opiston eri luokissa, niin Senaatin mielestä kouluhallituksen ehdoittama suurin luku alimmaisella luokalla woitaisiin enentää neljäksi kymmeneksi. Sisäänkirjoitus-maksu tyttökouluissa olisi wähennettäwä samaan määrään kuin lyseoissa. Mitä sitten lukukausmaksuja koskee, katsoi senaatti kohtuulliseksi alentaa ne lyseoissa sekä neliluokkaisissa tyttökouluissa 20 markaksi, ja Helsingin tyttökoulussa 40:ksi joka lukukaudelta. Wapautus kaikista maksuista olisi suotawa kouluhallituksen esittämillä ehdoilla, ei kuitenkaan useammille kuin 8:lle oppilaalle joka luokalla. Sen suhteen mitä oli säätty täydellisen lyseon rehtorin määräämisestä, ei arwellut Senaatti woiwansa puolustaa muuta poikkeusta kouluhallituksen ehdoituksesta kuin että semmoinen rehtori ei olisi määrättäwä wiideksi wuodeksi, waan kolmeksi kerraltaan.

|296|

Mitä kysymykseen oppilaitosten paljoudesta ja sijoituksesta tulee, tahtoi senaatti tehdä seuraawan ehdoituksen: paitsi kahta normalilyseota, toista Helsingissä, jossa ruotsiksi opetetaan, toista suomenkielistä Hämeenlinnassa, ja paitsi yllämainittua kaksinkertaista lyseota Wiipurissa, tulisi muissa läänin-pääkaupungeissa Turussa, Nikolainkaupungissa, Kuopiossa, Oulussa sekä Mikkelissä löytymään täydellisiä, ruotsinkielisiä lyseoita; Kuopiossa kuitenkin olisi kaksi rinnakkain käywää osastoa, joista toisessa opePaitsi sitä tulisi wielä oletettaisiin ruotsiksi, toisessa suomeksi. – maan yksi täydellinen ruotsinkielinen lyseo Porwoossa Uuttamaata warten. Sitä wastoin woitaisiin, siinä tapauksessa että täydellisiä suomenkielisiä lyseoita tulisi Hämeenlinnaan sekä Kuopioon, nykyinen alkeis-opisto Jywäskylässä, niinkuin kouluhallitus olikin ehdoittanut, wähentää neliluokkaiseksi lyseoksi, ja tulisi tämänlaatuisia lyseoita muuten wielä asetettawaksi ylialkeiskouluin sijaan Poriin, Kokkolaan ja Sawonlinnaan, jota wastoin nykyiset ylialkeiskoulut Tampereella ja Heinolassa häwitettäisiin ja niiden sijaan pantaisiin Tampereelle neliluokkainen ja Heinolaan kaksiluokkainen realikoulu. Niiden realikoulujen lisäksi, jotka kouluhallituksen ehdoituksen mukaan tulisiwat nykyisten alialkeiskouluin sijaan, piti Senaatin mielestä kaksiluokkaisia realikouluja perustettaman seuraawiin kaupungeihin, jotka muuten peräti olisiwat yhteisiä oppilaitoksia wailla, nimittäin Haminaan, Käkisalmeen, Raumaan, Raaheen ja Kajaaniin; myös olisi Helsinkiin, paitsi neliluokkaista ruotsinkielistä realikoulua, suomenkielinen, kaksiluokkainen perustettawa. Waikka tässä esitetyn kaawan mukaan useammat kaupungit tulisiwat warustettawiksi osaksi uusilla, osaksi täydellisillä oppilaitoksilla, oli kaikkein oppilaitosten kustannus, lukematta maksua kouluhuoneista, joka osaksi tulee suoritettawaksi koulurahastosta, osaksi kaupunki-kuntain waroista, nousewa ainoasti 821 800 markkaan, s. o. 18 700 markkaa wähempään kuin mitä kouluhallituksen arwio waatii.

Mitä wiimein ehdoitetun kouluparannuksen toimeenpanoa koskee, tahtoi Senaatti, koska siinä olisi meneteltäwä suurimmalla warowaisuudella, semmoisten seikkain ja asianhaarain waarinottamisella, jotka kokemus warmimmin on osoittawa, alamaisesti pyytää että Keisarillinen Majesteetti Armossa antaisi Senaatille toimeksi, kouluhallituksen ehdoituksen nojalla, määrätä missä jär|297|jestyksessä muutos wähitellen on loppuun saatettawa, silmällä sitä pitäen ettei Armollisesti joka wuodeksi määrätyn kulunki-arwion rajain yli mentäisi.

Kokouksessaan Huhtik. 22 p. 1871 otti Senaatti sitten wielä keskustellakseen sen alamaisen mietinnön, jonka sitä wasten asetettu komitea oli antanut siitä kysymyksestä, olisiko suomen kieli jo siksi edistynyt että sillä ilman waikeutta saattaisi tieteellistä opetusta antaa, ja mihin määrään sekä missä oppilaitoksissa ylimalkaan semmoinen opetus ilman haittaa saisi tapahtua. Komitea, jossa istuiwat prowessorit Lindelöf, Lagus, Hjelt, Forsman, Ahlqwist, Estlander ynnä dosentti I. Krohn, oliwat Senaattiin wähän aikaa ennen antaneet alamaisen lausuntonsa ynnä prowessorien Lindelöf’in, Lagus’en ja Estlander’in tekemän kirjallisen wastalauseen. Kuulusteltuansa kouluhallituksen mieltä, päätti Senaatti laskea asian Keisarillisen Majesteetin oman korkean päätöksen alle, ja omana mietintönänsä alamaisessa kirjoituksessa ilmoittaa, itse puolestaan hywäksywänsä mitä komitean wähemmistö ynnä myös kouluhallitus yhtäpitäwäisesti sen kanssa oli ehdoittaneet. Sentähden katsoi senaatti welwollisuudekseen alamaisesti esittää:

1:ksi) että § 5 Keisarillisessa asetuksessa suomen kielen ottamisesta käytettäwäksi oikeusistunnoissa ja wirkakunnissa, Helm. 20 p:ltä 1865, Armollisesti muutettaisiin sillä tawalla, että opetuskieli maamme oppineissa kouluissa tulisi olemaan yksi ainoa, taikka ruotsi, taikka suomi, ja että toista kotimaan kieltä ainoasti ylemmillä luokilla, sitä samaa opettaessa, saataisiin opetuskielenä ja puheenharjoituksiin wiljellä.

2:ksi) että Senaatille suotaisiin Armollinen lupa asianhaarain mukaan, sen perästä kuin asianomaisia olisi kuulusteltu, määrätä opetuskieltä oppineissa sekä realikouluissa, jota wastoin se kansakouluissa tietysti oli noudattawa kansan kieltä.

Siihen, mitä Keisarillinen Senaatti näin oli alamaisesti ehdoittanut opetuskielen suhteen, suostuikin Keisarillinen Majesteetti Armollisesti, ja julistus Marrask. 30 p:ltä 1871, koskewa opetuskieltä oppineissa, reali- sekä kansakouluissa Suomessa, määräsi sen alamaisesti noudatettawaksi. Sitä wastoin ei Keisarillinen Majesteetti katsonut hywäksi kaikin puolin suostua siihen uuden koululain ehdoitukseen, jonka Keisarillinen Senaatti yllämainitulla|298| tawalla oli tehnyt. Armollinen julistus Suomen alkeis-opistoin laittamisesta uudelle kannalle, joka samana päiwänä, Marrask. 30:na 1871, tuli ilmi, sisältää näet, niinkuin tiedämme, useampia sääntöjä, jotka eiwät pidä yhtä kouluhallituksen eikä myös Senaatin tässä lyhyesti kerrottuin alamaisten ehdoitusten kanssa.

Sen mukaan kuin Waliokunnan tietoon on tullut, kuuluu Keisarillinen Senaatti käskeneen kouluhallituksen walmistaa uuden, alamaisen ehdoituksen koululakiin, jossa yllämainitussa, Armollisessa julistuksessa löytywät säännöt olisiwat noudatetut. Tämä ehdoitus kuuluu myös jo tulleen Keisarilliseen senaattiin.

Yllä esitetty kertomus meidän maamme koululain säätämisestä osoittaa muun muassa, että opetuslaitoksen tarkempi järjestäminen wälin on ollut molempien waltiomahtien yhteisenä työnä, wälin on ollut katsottu hallitsija-mahdin yksin-omaiseksi tehtäwäksi. Mutta koko se perustus, jolle meidän nykyinen hallitusmuotomme on rakennettu, waatii että kansa laillisten edusmiestensä kautta saisi ottaa osaa semmoisten asiain järjestämiseen, jotka sywemmältä waikuttawat sen elämään. Tämmöinen asia on ennen muita opetuslaitos, joka koskee kansan sisintä sydäntä, sillä että pää-asiallisesti määrää mitä suuntaa nousewan nuorison edistys ja siwistys on käywä. Maissa, joissa siwistys jo on korkeammalle kannalle kerjennyt, on siis hallitus yhdessä kansan edusmiesten kanssa koettanut saada tämän arkaluontoisen ja tärkeän kysymykseen onnelliseen ja pysywäiseen päätökseen. Joka yritys, jonka yksityiset mielipiteet tekewät, koettaen koulun järjestämisen kautta määrätä siwistyksen edistymisen suuntaa koululle wierasten tarkoitusten mukaan, saattaa näet wälttämättömästi ainoasti hetken aikuisia waikutuksia aikaan, koska tämmöisillä pyrinnöillä ei ole ollut tukea kansan tiedossa ja wakuutuksessa. Koulun tulee ulkonaisessakin muodossansa näyttää olewansa laitos, jonka jalous waatii kunnioitusta, sen tulee totuttaa oppilaita, myös waltion suhteen, siihen kunnioitukseen, joka kieltää kaiken waltiolaitosten muuttamisen, ellei wälttämätön tarwis sitä waadi.

Koulun alalla tehtäwien muutosten wielä enemmän kuin muiden suhteen wallitsee se sääntö, että ne, siksi että niistä olisi siunausta, owat suurimmalla warowaisuudella toimeenpantawat ja ennen toimeenpanemista huolellisesti katsottawat kaikilta puo|299|lilta. Kaikkein wiisain keino, kun tahtoo opetuslaitoksen kautta laskea wahwan perustuksen siwistyksen totiselle, häiritsemättömälle edistymiselle, on se että hallitus ei anna wapaata waltaa yksityisille pyrinnöille panna hetken tuomia tuumiansa toimeen, waan ryhtyy muutoksiin warowaisesti, silmällä pitäen kansan tarpeita ja toiwoja, warsinkin semmoisia, jotka sen edusmiehet tuowat esiin.

Meidänkin maassa tapahtuneet koululain säätämiset wiimein kuluneiden kolmen wuosikymmenen ajalla todistawat merkillisellä tawalla yllämainitun käsityksen todeksi. Aika ajoin on koululakia ja koulujen sisällistä järjestystä niin suuresti muutettu, että muutamissa wuosissa kaikki, mitä ennen oli rakennettu, laitettiin pohjaa ja perustusta myöten uudestaan. Tämä seikka se luultawasti oli syynä siihen, että hallitus salli koko maamme opettajiston määrä-ajoittain pitää kokouksia kouluasiain keskustelemista warten, samasta syystä arwattawasti myös asetettiin uusi koulukomitea, julkaistiin sen lawea ehdoitus, ja kehoitettiin samassa yleisöä lähettämään hallitukselle muistutuksensa toisen komitean walmistamasta ehdoituksesta kansakouluin järjestämiseen. Tämän huolellisen walmistuksen perästä luuliwat 1867 wuoden Säädyt täydellä luottamuksella woiwansa hallituksen huoleksi jättää tuon tärkeän kouluin parannuksen wähitellen tapahtuwan toimeenpanemisen, sen peri-ajatuksen mukaan, jonka hallitus itse ja myös Säädyt oliwat hywäksyneet.

Waliokunta ei tiedä, onko näitä asioita wielä kerta käsitelty, sen perästä kun Keisarillisen Senaatin alamainen esitys Maalisk. 12 p:ltä 1869, erinäisen kouluhallituksen laittamisesta Suomenmaan tarpeiksi, oli lähetetty. Kun wertaa tämän esityksen Armolliseen asetukseen yllämainitusta kouluhallituksesta, Marrask. 24 p:ltä samana wuonna, nähdään kuitenkin että mainittu asetus useammissa tähdellisissä kohdissa eroaa Senaatin ehdoituksesta. Koska näin se järjestys, joka oli moniwuotisten töitten hedelmä, oli suuresti muutettu, niin tuo uusi laitos kohta alusta wälttämättömästi jäi waille sitä luottamusta, jota se olisi tarwinnut, woidaksensa siunauksellisesti waikuttaa. Kolmelta sen jäseneltä, niissä myös puheenjohtaja, ei näet waaditakaan tieteellistä oppia eikä kaswatus-opillista kokemusta, jotka olisiwat tähdellisimmät awut semmoisen wirkakunnan jäsenillä, jonka tarkoituksena on|300| koulu-opetuksen walwominen ja edistäminen, sen parantamiseksi tehtyin ehdoitusten punnitseminen ynnä myös semmoisten itse puolestaan kokoonpaneminen, sekä mies- ja nais-opettajain määrääminen. Ja koska, Hallitusmuodon 10 §:ssä löytywän säännön mukaan, on tullut tawaksi, että awonaiset paikat kollegiollisissa wirkakunnissa, sen perästä kuin niitä on hakemuksella pyydetty, täytetään ehdoituksen mukaan, jonka sama wirkakunta tawallisessa järjestyksessä on tehnyt, niin tuntuu kouluhallituksen jäseniä määrättäissä noudatettu tapa olewan outo meidän waltionjärjestyksellemme, warsinkin koska kaksi jäsentä waan määrätään määräämättömäksi ajaksi maamme korkeimmista wirkamiehistä. Kaikki kouluhallituksen jäsenet eiwät siis, asioita keskusteltaessa lausuttuin mielipiteittensä suhteen, ole turwatut, niin että saisiwat järkähtämättömästi pitää wirkansa, joka turwa muuten on koko meidän waltionjärjestyksemme omituisia awuja. Ja koska, kaikesta tästä lukua pitämättä, se sääntö on pysynyt woimassa, että kolme kouluhallituksen jäsenistä woi tehdä laillisia päätöksiä, niin ei näy ylimalkaan olewan tarpeeksi takeita siitä että kallis-arwoiset koulu-asiat meidän maassa tulisiwat asianmukaisesti tutkituiksi. Siihen nähden että opetus-asiain eri haaroja tuntewat kouluhallituksen jäsenet yhden osan wuotta käywät tarkastusmatkoilla, owat nämät arkaluontoiset asiat usein jääwät niiden kolmen jäsenen päätettäwiksi, joita määrättäessä tieteellinen oppi ja kaswatus-opillinen taito eiwät ole wälttämättöminä ehtoina. Kaksi heistä woi siis yksityisiä mielipiteitänsä myöten pääasiallisesti waikuttaa koulujen toimeen. Arweluttawa on se seikka, että tätä nykyä kaksi korkeimman hallituksen jäsenistä, sen kautta että kouluhallituksessa istuwat, tulee jääwin alaiseksi, toinen siinä suhteessa kun koulu-asioita tulee Keisarillisessa Senaatissa käsiteltäwäksi, toinen siinä suhteessa kun hänen on walwominen että sekä wirkakunnat että yksityiset henkilöt yleiseen noudattawat lakeja. Mutta paitsi sitä on kouluhallituksen nykyinen laitos saattanut koko opetuslaitoksen epäwakaiselle, wäliaikaiselle kannalle, joka ei woi olla wahingollisesti waikuttamatta siwistyksen tasaiseen edistymiseen meidän maassamme, jos ei mainittua kouluhallitusta pian laiteta toiselle kannalle.

Wiimeinkuluneiden molempien wuosien kokemus onkin näyttänyt että oli perää siinä pelossa, jonka uuden kouluhallituksen|301| nykyinen laitos oli yleisössä herättänyt. Se oli tuskin perustettukaan, niin syntyi siltä suuri joukko ehdoituksia suuriin muutoksiin, niissä myös ehdoitus aiwan uuteen koululakiin, waikka ei kouluhallitus siinä suhteessa ollut saanut mitään käskyä hallitukselta. Suuri lewottomuus ja raskas huoli nousi tästä yleisössä, kun luultiin useampain kouluin olon olewan waarassa, ja tähdellisten muutosten toisten opistoin järjestyksessä tekeillä, wieläpä koko opetuslaitoksemme olewan joutumaisillaan epäiltäwien kokeitten alaiseksi, joiden hyödyllisyydestä ei yleisössä wielä ollut woinut mikään wakawa ajatus wahwistua. Kouluhallitus on sen lisäksi, perinwastoin sitä tapaa, jota hallitus ennen on noudattanut koulu-asiain suhteen, salannut tuumansa yleisön tarkastawan silmän alta, josta tietysti epäluottamus mainittuun wirkakuntaan wielä on enentynyt, ja luuloja noussut että sen tuumat ja mietinnöt olisiwat tarkoituksissaan wielä enemmän epäiltäwät kuin mitä todella owat olleet.

Waliokunta epäilemättä ei täyttäisi welwollisuuttansa tätä puheena-olewaa asiata käsitellessä, jos se olisi huomauttamatta sitä seikkaa, että Suomen kansa kaikista näistä syistä on sywästi ja surullisesti liikutettu. Sen todistawat muun muassa ne monilukuiset lähetyskunnat, jotka mennä wuonna useammista maaseudun kaupungeista tuliwat pääkaupunkiin, wastustaaksensa luultuja ehdoituksia heidän paikkakunnissaan olewien opistoin häwittämisestä. Armollinen julistus Marrask. 30 p:ltä 1871 Suomen alkeis-opistoin laittamisesta uudelle kannalle ei näy saaneen poistetuksi tätä pelkoa että muutos tulisi kowin äkilliseksi, maan todellisiin tarpeisin ja toiwoihin sopimattomaksi. Uusi opisto, tähän asti aiwan outoa lajia, on mainitussa julistuksessa määrätty toimeen pantawaksi. Tämä opisto, joka kuitenkin tulee waltiowaroilla woimassa pidettäwäksi, pääsisi aiwan poikkeawaiseen tilaan, jota ei edes yksityisille kouluille meidän maassa ole suotu, waan jäisi yksistään kouluhallituksen puheenjohtajan yksityiseen huoleen. Tällä tawoin se ei olisi kuuluwa niiden sääntöin alle, jotka maamme muiden opistoin suhteen owat woimassa, eikä myös missään yhteydessä näiden kanssa; siitä syystä se helposti joutuisi yksityisen mielipiteen kaikkein waihtelemisten alaiseksi, josta opetukselle epäilemättä tulisi wahinkoa. Myöskin useammat niistä erityisistä määräyksistä, joita Armollinen julis|302|tus osoittaa aiotussa, uudessa koululaissa tarpeellisiksi, tarwinnewat Waliokunnan mielestä, meidän paikkakunnallisiin oloihimme ja meidän siwistystarpeisimme nähden, joitakuita muutoksia, koska koululaitoksemme lopulliseen järjestämiseen ryhdytään.

Jos nyt kaikista mainituista seikoista syntyneet wastukset poistetaan, niin on siitä epäilemättä nousewa sywä kiitollisuus, ja samassa myös siitä tulewa koululle sangen suuri etu; mutta täydesti ei woi yhteinen opetus ja kaswatus silläkään tulla turwatuksi. Sillä niin kauwan kuin on mahdollista että opetuslaitos milloin hywänsä saattaa tulla perustuksiansa myöten mullistetuksi, niin ei ole mitään wakuutta siwistyksen tasaisesta, häiritsemättömästä edistymisestä, koska jokainen tämmöinen mullistus enemmän tai wähemmin saattaa kokonaisen polwikunnan turmiolle alttiiksi. Tämä waara on niin suuri, ettei sitä käy kauemmin olla tarkkaamatta. Myönnettäwä siis lienee, että opetuslaitos meidän maassamme tarwitsee lakia, joka, niin paljon kuin mahdollista, olisi järkähtymätön.

Kaikkeen siihen nähden mitä yllä on sanottu, on Waliokunta siis yhdistynyt tuohon, yllämainituissa, monilukuisissa pyyntöesityksissä ynnä myös sangen monessa waalikokouksessa lausuttuun toiwoon, että Keisarillinen Majesteetti, ennen kuin ryhdytään perinjuurisempiin muutoksiin opetuslaitoksen uudelle kannalle laittamisen suhteen, taikka ennen kuin uusi koululaki wahwistetaan, tahtoisi sallia Säätyjen lausua mielensä siitä, taikkapa ottaa osaa sen periohjetten määräämiseen. Tähän alamaiseen pyyntöön on Waliokunta arwellut olewan sitä enemmän syytä, koska hallitus, antaessaan koulukomitean ehdoituksen 1867 wuoden Säätyjen mietinnön alle, Säädyiltä waati waroja kouluparannuksen toimeenpanemiseksi siihen suuntaan, minkä koulukomitea oli ehdoittanut, ja erittäin kouluhallituksen eroittamiseksi kirkollisten wirkakuntain alta. Koska tuomiokapitelien laittaminen uudelle kannalle, samoin kuin kaikki woimassa olewan lain muutokset, oli riippuwa Säätyin suostumuksesta, niin olisi myös jokainen yhteydessä sen kanssa olewa tärkeämpi muutos sopiwimmin ollut toimeen pantawa ainoasti sen kaawan mukaan, jonka Säädyt oliwat hywäksyneet. Säädyt epäilemättä suostuiwat uuteen kirkkolakiin sillä ajatuksella, että tuomiokapiteleistä eroitettu kouluhallitus laitettaisiin samalla kertaa esiin tuodun ehdoituksen mukaan, jonka hal|303|litus sanoi hywäksyneensä. Asiain näin ollen, Säätyjä ei pitäisi epäilyttää alamaisesti anoa että kouluhallitus muutettaisiin yllämainittuun tapaan; siihen wielä tulee se seikka lisäksi, että puolet kouluhallitusta warten waltiokulunki-arwiossa määrätyistä rahoista on otettu niistä suostumuswaroista, jotka Säädyt oliwat suoneet kansakoulu-laitoksen tarpeiksi.

Näin lausuttuaan ajatuksensa, että Säätyin pitäisi saada olla osallisna opetuslaitoksen perusteitten määräämisessä, Waliokunta ei ole katsonut sopiwaksi tätä nykyä kehoittaa perinjuuriseen tutkimiseen muutamain tähän kuuluwien, useammissa pyyntöesityksissä puheeksi otettuin seikkain suhteen, koska ne kuitenkin tulisiwat esiin niissä täydellisissä lain-ehdoituksissa, jotka hallitus Säätyin alamaisen pyynnön mukaan ehkä nähnee hywäksi Säätyin mietinnön alle antaa. Tämän seikan ei kuitenkaan pitäisi estää hallitusta wäliaikaisesti laittamasta sääntöä pääsemisestä yhteisiin oppilaitoksiin, siihen suuntaan ettei ketään köyhyyden wuoksi suljettaisi niistä, määräämästä opetuskieltä paikkakunnallisia tarpeita myöten ja kuntien lausunnan tahdon mukaan, eikä myös wähän korottamasta opettajain osaksi wähiä palkkoja. Tämän perustuksella saa Waliokunta kunnioituksella ehdoittaa:

että maan korkean-arwoiset Säädyt alamaisesti anoisiwat Keisarilliselta Majesteetilta:

1:ksi) että Keisarillinen Majesteetti tahtoisi muuttaa kouluhallituksen ja asettaa sen jäsenet sen ehdoituksen mukaan, joka oli annettu 1867 wuoden Säätyin mietinnön alle ja jonka peri-ajatukseen he oliwat suostuneet;

2:ksi) että Keisarillinen Majesteetti tahtoisi Armollisesti taikka suoda Säädyille oikeuden ottaa osaa yleisen koulu- ja opetus-lain säätämiseen, joka ei kuitenkaan määräisi semmoisia siwuseikkoja, mitkä paremmin olisiwat jätettäwät hallinnollisten wirkakuntain huoleen, waan ainoasti säätäisi:

a) mitä tarkoituksia warten kouluja tässä maassa tulisi laittaa ja woimassa pitää;

|304|

b) mitä perusteita myöten opetus olisi järjestettäwä eri kouluissa ja kuinka pitkä oppi-aika olewa;

c) mitä perusteita myöten koulukuri olisi järjestettäwä, katsoen nuorison warttumiseen ja siwistymiseen sekä ruumiinsa että tapainsakin puolesta;

d) mitä perusteita myöten eri koulut owat laitettawat, sekä eri paikkoihin maassa tasattawat, siwistyksen-tarpeen, wäenpaljouteen ja kieli-seikkoihin katsoen;

e) mitä perusteita myöten waltion ja kuntien tulisi ottaa osaa koulujen woimassa-pitoon, ynnä mitä perusteita myöten koulu-maksu olisi suoritettawa;

f) mitä perusteita myöten koulujen talous olisi järjestettäwä;

taikka että Keisarillinen Majesteetti kumminkin, sen mukaan kuin waltiopäiwä-järjestyksen 75 § sisältää, tahtoisi waatia Säätyin alamaista mietintöä yllämainituista perusteista, ennen kuin uusi koululaki wahwistettaisiin;

3:ksi) että ehdoitettu opetuslaitoksen laittaminen uudelle kannalle Armossa jätettäisiin toistaiseksi toimeen panematta, sen werran kuin se tarkoittaa tähdellisempiä muutoksia koulujen järjestyksessä, waan ettei se kuitenkaan saisi estää hallitusta wäliaikaisesti ryhtymästä pienempiin muutoksiin kouluin toimen suhteen, niin ettei ketään köyhyyden wuoksi suljettaisi yhteisistä oppi-laitoksista, ja että opetuskieli määrättäisiin paikkakunnallisia tarpeita myöten ja kuntien lausuman tahdon mukaan, ynnä että osittain niukat opettajapalkat wähän korotettaisiin.

Helsingissä 23 p:nä Huhtikuuta 1872.

Asiasta käytiin seuraava keskustelu.

Herra Wallgren: En ollut lausunut mitään kouluylihallituksen kokoonpanosta siinä maan koululaitosta koskevassa anomusaloitemuistiossa, joka minulla oli kunnia esittää Porvarissäädylle, ja joka on otettu mukaan siihen mietintöön, joka meillä nyt on keskusteltavana. Tästä voisi mahdollisesti tehdä sen johtopäätöksen, että olisin tyytyväinen tähän kouluylihallitukseen sellaisena kuin se nyt on organisoitu, enkä haluaisi siihen mitään muutosta. Pyydän saada esittää eriävän mielipiteeni sellaisesta käsityksestä mennen tullen. Päinvastoin! Koska minulla on ollut kunnia osallistua Yleisen Valitusvaliokunnan jäsenenä tämän kysymyksen käsittelyyn, saanen heti aluksi lausua, että hyväksyn kaikin osin ne mielipiteet, jotka käyvät ilmi mietinnöstä, ja ennen muuta katson, että kouluylihallituksen uudelleenorganisointi on välttämätön. Se ei ole sellainen, millaiseksi se säätyjen vuoden 1867 valtiopäivillä periaatteessa hyväksymässä ehdotuksessa kouluylihallitukseksi määriteltiin, ja uskon, että jos silloin olisi nähty kouluylihallituksen koostumuksesta tulevan sellainen, kuin miksi se nyt on muodostunut, niin tuskin olisi suostuttu siihen, kuten sanonta kuuluu, että koulu erotettiin kirkosta. En usko olevani liian äänekäs totuudentoitottaja, jos minäkin olen sitä mieltä, että nykyiset, jatkuvat levottomuudet maassa ovat syntyneet sen jälkeen, kun tietty toiminta koululaitoksen piirissä on tullut päivänvaloon. Tämä toiminta taas johtuu monen mielipiteen mukaan pääasiassa kouluhallituksen koostumuksesta – eikä tämä levottomuus häviä minnekään niin kauan kuin kouluylihallitusta ei uudelleenorganisoida. Loppujen lopuksi uskon, että jos jonain päivänä tämä uudelleenorganisointi tapahtuu, sitä tervehditään koko maassa ilon päivänä; ja olisiko se mikään ihme? sillä onko kansalle mitään arvokkaampaa ja kalliimpaa kuin kasvavan sukupolven hoivaaminen ja toive nähdä tämän hoivan suojaavan sattumien tuulenpuuskilta? Pyydän siten saada lausua mitä lämpimimmin hyväksymiseni sekä Valiokunnan mietinnön ensimmäiselle momentille kuten koko mietinnölle muutenkin ilman mitään muutoksia. Jos siinä lausutut anomukset viedään avoimesti ja luottavaisesti Hallitsijan valtaistuimen eteen säätyjen yhteisenä esityksenä, joka lausuu julki maan ehkä hartaimman toiveen, uskallan uskoa, että maan Suuriruhtinas osoittaa Armollisen huomionsa näille vetoomuksille. Ennen kuin lopetan puheenvuoroni, haluan vielä lisätä muutaman seikan: Valiokunnan mietinnössä on lausuttu varauksellinen mielipide kouluylihallituksen puheenjohtajasta. Vaikka ehkä tätä varauksellisuutta vastaan voitaisiin huomauttaa paljon muutakin, haluan omasta puolestani kiinnittää huomiota vain siinä oleviin olosuhteisiin. Kun lukee tässä eriävässä mielipiteessä esitetyt pohdiskelut rehtorinvaalista, tulee varsin luontevasti siihen johtopäätökseen, että maan opettajakunta koostuu pelkästään häikäilemättömistä ja velvollisuudentunnottomista egoisteista. – Sellaista käsitystä vastaan pyydän saada esittää äänekkään vastalauseeni.

Herra Mechelin: Käsitykseni mukaan Yleinen Valitusvaliokunta on tehnyt niin ansiokkaalla tavalla yhteenvedon näillä valtiopäivillä esitellyistä maan opetuslaitosta koskevista erillisistä anomusehdotuksista ja samoin ilmaissut mielestäni niin sopivalla tavalla maan yleisen ajattelutavan tässä asiassa, ettei minulla ole mitään epäilyksiä olla kaikin tavoin kannattamatta Yleisen Valitusvaliokunnan tästä nöyrästä anomusaloitteesta tekemää ehdotusta. Teen sen sitäkin vähäisemmin epäilyksin, koska käsitykseni mukaan tätä kysymystä on mahdotonta sijoittaa sellaisten asioiden alueelle, jossa riita yksinoikeuksista on mahdollinen. Lienee totta, että hallitus on viime aikoina säätänyt koululaitosta koskevia lakeja ilman säätyjen myötävaikutusta ja käyttänyt tuolloin perustuslain mukaista oikeuttaan, mutta missään kohtaa ei perustuslaissa ole kuitenkaan kielletty, etteivät säädyt saisi lähestyä Hänen Majesteettiaan Keisaria ja lausua avointa toivomustaan saada omalta osaltaan helpottaa sen vastuun taakkaa, joka maan Hallituksella on; ja mihin muuhun tämä vetoomus sitten tähtäisikään? Sen tarkoitus on vain, että tästä lähtien koulutuslaitoksen perusteiden järjestäminen tapahtuisi Keisarin ja säätyjen yhteistyönä sen sijaan, että Hallitus yksin harkitsisi ja järjestäisi nämä nuorison kasvatusta koskevat ja koko maalle kallisarvoiset asiat. Jos tämä on puuttumista yksinoikeuksiin, kuten kuulemma on todella esitetty, silloin en todellakaan tiedä, mitä yksinoikeuksilla olisi ymmärrettävä. Lienee totta, että valta ja vastuu kuuluvat aina yhteen, mutta eihän ole kyse vallanhalusta, jos alamaisesti ja avoimin mielin lähestyy Hänen Majesteettiaan ja lausuu toiveen, että maan edustajat, jotka jo saavat niin monessa muussa valtakunnan asioiden hoitamisessa ryhtyä yleisen ajattelutavan tulkeiksi, saisivat tästä lähtien äänensä kuuluviin myös silloin, kun tarkoitus on saattaa koululaitos pitkälle tulevaisuuteen varmalle ja vakaalle pohjalle. Aina ajateltavissa oleva huomautus on tietenkin, että edustajat voivat, yhtä hyvin kuin Hallituskin, syyllistyä virheisiin, tai että valtiopäivien myötävaikutuksella voisi syntyä epäkypsä ja ennen muuta epätäydellinen koulujärjestelmä; mutta kyse ei toki olekaan siitä, että maassamme otettaisiin käyttöön teoreettisesti paras koulujärjestelmä tai sellaisen ihanne, vaan tarkoitus on, että voimaan tuleva järjestelmä nauttisi maan luottamusta, kannattaisi sen ajattelutapoja ja vastaisi maan tarpeita ja toiveita; ja sellainen päämäärä on Hallituksella, joka itse asiassa myös toivoo saavuttavansa saman, laajemman näkökulman ja pääsevänsä siihen kansakunnan lainsäädäntökysymysten asiantuntijoiden myötävaikutuksella. Näistä syistä katson, että anomusehdotuksen toisen momentin ensimmäinen vaihtoehto voidaan hyväksyä epäröimättä ja astumatta liian lähelle maan säätyjen pyhiä oikeuksia. Lopetan tähän. Katson, ettei kuulu asiaan syventyä joihinkin huomioihin niistä monista kiinnostavista tosiseikoista, joihin Yleinen Valitusvaliokunta on mietinnössään viitannut. Yhtä vähän on mielestäni tarpeen ryhtyä tutkimaan yksityiskohtaisesti anomusehdotuksen erilaisia momentteja, sillä ne lienevät tarkoin harkittuja, ja aina on syytä esiintyä tämän kaitaisessa kysymyksessä mahdollisimman yhtenäisesti. Tämän vuoksi pyydän saada kannattaa mietinnön hyväksymistä muuttamattomana.

Herra Öhrnberg: Olen pyytänyt puheenvuoron sekä vakuuttaakseni Yleiselle Valitusvaliokunnalle omalta, vähäiseltä osaltani hyväksyväni täysin Valiokunnan asiassa antaman mietinnön sisällön, että ehdottaakseni, että Porvarissääty kannattaisi omalta osaltaan mietintöä ja päättäisi liittyä alamaiseen anomukseen kaikin osin sellaisena, kuin Yleinen Valitusvaliokunta on sitä ehdottanut. Mitä erityisesti Valiokunnan anomusehdotuksen ensimmäiseen kohtaan tulee, Valiokunta on jo perusteissaan korostanut tätä asiaintilaa, ja koska tätä ensimmäistä kohtaa pidetään erityisen herkkänä asiana, pyydän saada kiinnittää siihen Porvarissäädyn erityisen huomion. Kun Tuomiokapitulilla oli vastuullaan toiminnot, joista nykyään huolehtii Kouluylihallitus, tiedämme kaikki, että Tuomiokapitulin toimivalta ja toiminta oli määritelty pääosin vuoden 1686 kirkkolaissa, jonka sisältö ja pätevyys perustui Monarkin ja säätyjen yhdessä säätämään lakiin. Vuoden 1867 valtiopäivillä säädyt kannattivat tämän kirkkolain korvaamista uudella, johon ei sisältynyt eikä voinutkaan sisältyä mitään säädöksiä siitä viranomaisesta, joka astuisi Tuomiokapitulin sijaan valvomaan maan koululaitosta. Koska siinä armollisessa esityksessä, joka johti uuden kirkkolain hyväksymiseen, ei ollut mitään erityistä varausta, että koulu- ja opetuslaitoksen hallinto siirtyisi jollekin viranomaistaholle, jonka koostumuksen ja toiminnan maan Hallitsija yksin saisi määrätä, ehdotan sen vuoksi, että säädyt eivät itse asiassa yrittäisi puuttua Hänen Majesteettinsa oikeuksiin, kun ne lähestyvät Hänen Majesteettiaan Keisaria ja esittävät sellaisen vetoomuksen, jonka tekstin ensimmäinen kohta sisältää, vaan vain anoisivat tämän asian järjestämistä edellisen kirkkolain hyväksymistä koskevien säädösten mukaisesti. Mitä tulee kahteen muuhun tai oikeastaan niistä jälkimmäiseen kohtaan, minun on kyllä tunnustettava, että kun asia ensin tuli puheeksi, olin sitä mieltä, säätyjen tätä aihetta koskevan anomuksen tulisi rajoittua pyyntöön saada lupa antaa lausuntonsa mietinnössä käsitellyn aiheen muista kohdista valtiopäiväjärjestyksen § 75 mukaisesti, mutta Valiokunnan mietintö on saanut minut olemaan nyt vakaasti toista mieltä, minkä katson velvollisuudekseni avoimesti tunnustaa. Koska on erityisen tärkeää, että kyseessä olevasta anomuksesta tulee säätyjen täysin yhdessä tekemä vetoomus, jonka yhteisölliseltä ominaisuudelta ei pidä puuttua sellainen, ehkei ollenkaan vähäpätöinen tuki, että vain kolme säätyä on yhtynyt siihen, minun olisi pitänyt esittää, että Porvarissäädyn tulisi myös hyväksyä sama ehdotus, johon muut säädyt tiettävästi olivat jo lähteneet mukaan ja hyväksyneet Valiokunnan ehdotuksen, ja siten vaikuttaa Porvarissäädyssä sekä siihen, että anomuksesta tulisi todella yhteinen aloite, että myös siihen, että se voisi odottaa sitä menestystä, jota pitäisi voida syystä odottaa anomukselta, joka kattaa maan neljä säätyä ja joka on jätetty ilman eriäviä mielipiteitä.

Yllä olevaan lausuntoon yhtyivät kaikin osin Porvarissäädyn kaikki jäsenet paitsi

Herra Masalin, joka lausui: Kun päätin pyytää puheenvuoroa, se tapahtui voidakseni osoittaa, että Valiokunta on tehnyt virheen, joka mielestäni vaikuttaa tähän asiaan merkitsevästi. Olen sen löytänyt, kun tutkin niitä asiakirjoja, joihin Yleinen Valitusvaliokunta on viitannut. Tämä virhe on siinä, että Valiokunta nimeää 4. helmikuuta 1724 säädetyn kimnaasi- ja koulujärjestyksen erheellisesti Hallitsijan ja säätyjen yhdessä hyväksymäksi laiksi. Koska arvoisat puhujat ovat myös käyttäneet tätä määrittelyä kiitellessään täällä niin lämpimin sanoin Valiokunnan suurella taidolla laadittua mietintöä, ei minulla muuten ole siihen mitään huomauttamista, kuin että aihetta koskeva lainsäädäntö on myöhemmin käyttänyt uutta väylää. Sen vuoksi katson velvollisuudekseni kiinnittää huomiota siihen virheeseen, jonka Valiokunta siis on tehnyt, ja joka on siinä, että kun mietinnön viidennellä sivulla on 4. helmikuuta 1724 säädetty Kimnaasi- ja koulujärjestys otettu esiin muiden aiheesta kirjoitettujen dokumenttien joukossa, Valiokunta käyttää seuraavalla sivulla, ensimmäisellä rivillä siitä ilmausta: Hallitsijan ja säätyjen yhdessä hyväksymä laki. Ei kuitenkaan voida olla sitä mieltä, että sellainen säätyjen hyväksyntä olisi tätä laista tapahtunut, koska saman asetuksen johdannossa lausutaan muun muassa näin: Me Friedrich Jumalan Armosta, koska Meidän uskolliset Alamaisemme, Waltakunnan Säädyt ovat Meiltä alamaisesti anoneet, että Kimnaasi- ja Koulujärjestys tulisi asianmukaisesti tarkistaa ja parantaa, olemme ottaneet Sydämellemme samaa hyödyllistä ja tärkeää asiaa edistää ja se terveeseen loppuun saattaa, ettei siitä myöskään mikään osa huomaamatta jäisi, mikä palvelee Meidän Waltakuntamme edun ja onnen edistämistä. Tästä voidaan siten nähdä, että Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa on antanut tämän asetuksen ainoastaan säätyjen anomuksesta. On huomautettu, että Tuomiokapituli on katsonut tehtäväkseen antaa lausuntonsa näissä asioissa, ja että uusi kirkkolaki hyväksyttiin sillä edellytyksellä, että ensimmäinen ehdotus Kouluhallituksen organisaatiosta tulisi voimaan. Tästä syystä minulla on nyt ollut kunnia esittää tämä asia. Ja koska tilanne oli sellainen, ettei Ruotsin kuningaskunnassa säädyillä vielä ollut oikeutta osallistua koululain säätämiseen, eikä myöskään Tuomiokapitulin oikeus osallistua siihen ollut aikaisemmin sama kuin säädyille on myönnetty, minun on pakko suhtautua epäilevästi muun kuin toisen vaihtoehdon hyväksymiseen, mitä anomusehdotuksen toiseen kohtaan tulee. Koska kuitenkin näen, että kunnianarvoisa Porvarissääty on niin yksimielisesti kannattanut mietinnön hyväksymistä kokonaisuudessaan, pyydän vain, että pöytäkirjaan merkittäisiin eriävä mielipiteeni, ja toivon, että korkea-arvoiset säätyveljeni eivät paheksuisi minua, kun olen uskaltanut nousta esiin ja tuoda julki tämän eroavuuden. Olen kuitenkin sisimmässäni varma siitä, että omalta osaltani suhtaudun kasvavan sukupolven kasvatukseen yhä lämpimästi kuin jokainen todellinen isänmaan ystävä.

Herra Boström: Herra Masalinin varauksen johdosta, joka kuulostaa minusta niiden lausuntojen kaiulta, joita muut ovat Porvarissäädyssä tästä asiasta esittäneet, saanen vain muistuttaa, että asetus, jota kysymys koskee, julkaistiin Ruotsissa nk. vapauden aikana, jolloin säädyt tekivät kaiken, Kuningas ei juuri mitään. Kuten asetuksesta myös ilmenee, sen ovat esittäneet Valtakunnan säädyt ja vahvistanut ja allekirjoittanut Kuningas. Jokaiselle, joka tahtoo asettaa asian oikeisiin raameihinsa, pitäisi sen vuoksi olla selvää, että tämä Kimnaasi- ja koulujärjestys syntyi Hallitsijan ja säätyjen yhteistyön kautta.

Herra Nylander: Herra Masalinin ilmoituksen johdosta, ettei toinen valtiomahti nykyään osallistuisi Ruotsissa koululainsäädäntöön, tahtoisin kunnioittavasti ilmoittaa Porvarissäädylle, ettei tällaista väitettä, joka perustuu niin täydellisesti väärään ja erittäin puutteelliseen käsitykseen niin vakavasta asiasta kuin tämä käsillä oleva, pitäisi katsoa vain aiheettomaksi vaan myös Porvarissäädyn yksimielisen paheksunnan ansaitsevaksi. Olen lisäksi sitä mieltä, että herra Masalinin lausunnon koulujen ja kimnaasien syntyä edistäneestä vuoden 1724 asetuksesta, on herra Boströmin esitys niin täydellisesti kumonnut, ettei siihen enää pidä kiinnittää mitään huomiota.

Kun keskustelu päättyi tähän, herra Puhemies teki seuraavan

Esityksen: Hyväksyykö Porvarissääty Valiokunnan mietinnön kaikin osin? vai toisen momentin edellinen vaihtoehto pois lukien? Ne, jotka haluavat edellistä, vastaavat jaa, ne, jotka toivovat jälkimmäistä, vastaavat ei.

Esitykseen vastattiin yksimielisesti jaa; Tämän johdosta Valiokunnan mietintö julistettiin Porvarissäädyn hyväksymäksi muutoksitta, ja päätöksestä tuli ilmoittaa pöytäkirjanotteella sekä muille säädyille että Yleiselle Valitusvaliokunnalle.

Original (transkription)

Ingen transkription, se faksimil.

Dokumentet i faksimil