27.10.1872 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Stackars broder Poldus!

Det gör mig innerligt ondt att din sjukdom numera tagit en så bedröflig vändning att en operation måste företagas.

Ty utom obehaget att komma under läkarns tortyrredskaper, kan denna händelse inverka mycket störande på Dina studier, hvaraf Din rastlösa själ lider mera än Din sjuka kropp! Skulle icke jag vara den sämsta föreläsare som existerar norr om eqvatorn, så hade jag nu både tid och lust att sitta vid Din sjuksäng med boken i handen!

|2|

Skulle emellertid resultatet af operationen bli ett fullkomligt tillfrisknande om par veckor och en befrielse från alla födslosmärtor vid stolgången, då kan Du äfven framdeles få arbeta med så mycket större behag och snart taga igen den förlorade tiden – och detta skola vi med Guds hjelp hoppas!

Torstens uppgift att å mina vägnar betala 250 FmsFinska mark silver i Civ. Statens Enke et Pup kassaCivilstatens Enke- et Pupillkassa är aldeles riktig. De återstående 200 äro ett lån af Torsten, som jag ville återbetala, hvarföre jag i mitt bref bad dig lemna honom 450 FmsFinska mark silver.

|3|

Nu kunna plöjningarne anses vara lyckligt slutade såväl på Laitiala, som å Voipala. Å den förra lägenheten hafva dessutom redan i några veckors tid dikningarne verkställts med eget folk.

På Voipala har jag hela trädan plöjd och dessutom vårsädesländer för 80 tunnor hafre, 40 tuntunnor korn – och 40 tunntunnor potatis utsäde! Men också förete mina stackars hästar en bedröflig anblick. De äro så magra att man kan studera deras skeletter i minsta detaljer. – De hafva dock en tid bortåt erhållit en kappe hafre om dagen, men arbetet har varit oerhördt.

|4|

Torsten har tillskrifvit mig om den stora olyckan med lilla Alma, men säger tillika att hon redan börjat röra den brutna armen.

Enligt all sannolikhet inträffar jag i Helsingfors i medlet eller slutet af nästa månad och hoppas då blifva emottagen af Botbyherren med den glad uppsyn som en återställd helsa förlänar!

Detta önskar af hjertat Din border

Robert.

Hvad säga våra snillrika ministrar om Dina Strödda tankar och hvem är signaturen F. L. S?

Finsk text

Poldus-veli parka!

Olen hyvin pahoillani siitä, että sairautesi on äskettäin saanut niin ikävän käänteen, että joudut leikkaukseen.

Paitsi että on ikävää joutua lääkärin kidutusvehkeisiin, tapaus voi häiritä vakavasti opintojasi, mistä levoton mielesi kärsii enemmän kuin sairas ruumiisi! Ellen olisi surkein luennoitsija päiväntasaajan pohjoispuolella, juuri nyt sekä ehtisin että haluaisin istua sairasvuoteesi vieressä kirja kädessä!

Jos kuitenkin leikkauksen ansiosta parannut kahdessa viikossa täysin ja vapaudut kaikista tarpeenteon tuskista, niin voit tästä lähin tehdä työtä paljon suuremmalla ilolla ja otat pian takaisin hukkaan menneen ajan – sitä meidän on Jumalan avulla toivottava!

Torstenin tieto, että minun puolestani on maksettava 250 hopeamarkkaa siviiliviraston leski- ja orpokassaan, on aivan oikea. Loput 200 ovat Torstenilta saatua lainaa, jonka haluan maksaa takaisin, ja siksi pyysin sinua kirjeessäni antamaan hänelle 450 hopeamarkkaa.

Kyntöjä voi nyt pitää onnellisesti loppuun saatettuina sekä Laitialassa että Voipaalassa. Ensiksi mainitulla tilalla on lisäksi kaivettu ojia jo muutaman viikon ajan oman väen voimin.

Voipaalassa olen kyntänyt koko kesannon ja lisäksi kevätviljamaita 80 tynnyrille kauraa, 40 tynnyrille ohraa – ja 40 tynnyrille siemenperunaa! Mutta hevosraukat ovatkin sitten surkea näky. Ne ovat niin laihoja, että luuranko pilkistää pienintä yksityiskohtaa myöten. – Kyllä ne ovat jo jonkin aikaa saaneet kapan kauroja päivässä, mutta työtäkin on ollut valtavasti.

Torsten kirjoitti minulle pikku Alman pahasta tapaturmasta, mutta hän kertoo myös että tyttö liikuttaa jo murtunutta käsivarttaan.

Ensi kuun puolivälissä tai lopussa tulen hyvin todennäköisesti Helsinkiin ja toivon että Puotilan herra ottaa minut vastaan iloisin ilmein, jotka kertovat terveyden kohentumisesta!

Tätä toivoo sydämestään veljesi

Robert

Mitä nerokkaat ministerimme sanovat kirjoituksestasi Strödda tankar ja kenen ovat nimikirjaimet F. L. S?

Original (transkription)

|1|

Stackars broder Poldus!

Det gör mig innerligt ondt
att din sjukdom numera tagit
en så bedröflig vändning
att en operation måste företagas.

Ty utom obehaget att komma
under läkarns tortyrredska-
per, kan denna händelse in-
verka mycket störande på Dina
studier, hvaraf Din rastlösa
själ lider mera än Din sjuka
kropp! Skulle icke jag va-
ra den sämsta föreläsare som
existerar norr om eqvatorn, så
hade jag nu både tid och lust
att sitta vid Din sjuksäng med
boken i handen!

|2|

Skulle emellertid resultatet
af operationen bli ett full-
komligt tillfrisknande om
par veckor och en fullkom-
lig
struket befrielse från alla föd-
slosmärtor vid stolgången,
då kan Du äfven framdeles
få arbeta med så mycket
större behag och snart taga
igen den förlorade tiden –
och detta skola vi med Guds
hjelp hoppas!

Torstens uppgift att å mina
vägnar betala 250 FmsFinska mark silver i
Civ. Statens Enke et Pup kassaCivilstatens Enke- et Pupillkassa
är aldeles riktig. De åter-
stående 200 äro ett lån af
Torsten, som jag ville återbetala,
hvarföre jag i mitt bref bad
dig lemna honom 450 FmsFinska mark silver.

|3|

Nu kunna plöjningarne anses
vara lyckligt slutade såväl
på Laitiala, som å Voipala.
Å den förra lägenheten haf-
va dessutom redan i några
veckors tid dikningarne verk-
ställts med eget folk.

På Voipala har jag hela
trädan plöjd och dessutom
vårsädesländer för 80 tunnor
hafre, 40 tuntunnor korn – och 40
tunntunnor potatis utsäde! Men
också förete mina stackars
hästar en bedröflig anblick.
De äro så magra att man
kan studera deras skeletter
i minsta detaljer. – De hafva
dock en tid bortåt erhållit
en kappe hafre om dagen,
men arbetet har varit oerhördt.

|4|

Torsten har tillskrifvit mig
om den stora olyckan med
lilla Alma, men säger tillika
att hon redan börjat röra
den brutna armen.

Enligt all sannolikhet in-
träffar jag i Helsingfors
i medlet eller slutet af nä-
sta månad och hoppas
då blifva emottagen af Bot-
byherren med den glad upp-
syn som en återställd helsa
förlänar!

Detta önskar af hjertat
Din border

Robert.

Hvad säga våra snillrika mi-
nistrar om Dina Strödda tankar
och hvem är signaturen F. L. S?

Dokumentet i faksimil