9.10.1870 Torsten Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade broder Leo,

Stor tack för brefvet af den 7de och föregående, som jag ej besvarat i anseende till Din frånvaro. Den goda underrättelsen om Alexandras återställande har hjertligen fröjdat Jenny och mig. Jenny insjuknade härom dagen i flussfeber som öfvergått till en besvärlig hosta. Om hon, som jag hoppas, bli fullkomligt återställd inom en vecka, afresa vi härifrån till Helsingfors nästa Söndag, eller dagarna derpå. – Sedan jag der så fort som möjligt uträttat nödvändiga affärer återvänder jag öfver Voipala hit.

Med någon häpnad emottog jag underrättelsen om Dina förändrade planer. – Måtte jag snart mundtligen få veta att Du derigenom vunnit mera tillfredsställelse med Din ställning än Du härtills haft, och lemnar jag till dess alla reflexioner utom den att Jenny och jag genom Ert qvarstannande i Finland hoppas få mera njuta af Ert sällskap än om Ni flyttat till PbSankt Petersburg. Postkontoret i Tavastehus, som ofta slarfvar, [...]oläslig/saknad text Ditt bref till Robert, jemte det till mig, hit till [...]oläslig/saknad text Det återgår nu med dagens post jemte skrifvelsetillagt av utgivaren [...]oläslig/saknad text Postkontoret att befordra det genom Vanajavesi [...]oläslig/saknad text|2| bolag. I annat fall skulle det först efter en vecka komma honom till handa. –

Tröskningen på alla mina lägenheter håller på att afslutas. På Notsjö och på Kinola är skörden af alla sädesslag, äfven poteter, utmärkt god. På Köppilä medelmåttig, dels alldeles dålig. – Icke desto mindre torde totalresultatet öfver hela egendomen blifva ännu bättre än i fjol. –

I hopp om snart återseende sändes hjertliga helsningar från oss alla genom Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Var god och afsänd med det första inneliggande bref till Alexandra. –

Finsk text

Rakas Leo-veli,

Suurkiitos 7. päivän kirjeestäsi, ja edellisestä, johon en vastannut poissaolosi tähden. Hyvä uutinen Alexandran paranemisesta on ilahduttanut sekä Jennyä että minua sydänjuuria myöten. Jenny sairastui pari päivää sitten nuhakuumeeseen, sittemmin se on vaihtunut ikävään yskään. Mikäli hän, kuten toivon, on täysin parantunut seuraavaan viikkoon mennessä, lähdemme täältä Helsinkiin sunnuntaina tai sitä seuraavina päivinä. – Kun sitten olen mahdollisimman ripeästi hoitanut välttämättömät asiani, palaan Voipaalan kautta tänne.

Jokseenkin hämmentyneenä vastaanotin tiedon muuuttuneista suunnitelmistasi. – Toivottovasti saan pian suullisesti kuulla, että näin tulet tyytyväisemmäksi asemaasi kuin tähän mennessä. Jätän siihen saakka kaikki pohdiskelut sikseen. Totean vain, että Jenny ja minä teidän nyt jäädessä Suomeen toivomme saavan enemmän nauttia seurastanne, kuin siinä tapauksessa, että olisitte muuttaneet Pietariin. Hämeenlinnan postikonttori, joka usein hutiloi [...]oläslig/saknad text kirjeesi Robertille, sekä sama minulle, tänne [...]oläslig/saknad text Se palaa nyt päivän postin mukana, kirjelmän kanssa [...]oläslig/saknad text postikonttorin lähettävän sen edelleen Vanajaveden-yhtiön kautta. Muussa tapauksessa se saapuisi vasta viikon kuluttua hänelle. –

Viljan puinti kaikilla tiloillani alkaa olla lopuillaan. Nuutajärvellä ja Kinolassa kaikki viljat, myös perunat, antavat erinmaisen hyvän sadon. Köppilässä keskiverto, osittain surkea. – Siitä huolimatta kokonaistuloksesta tullee vielä parempi kuin viime vuonna. –

Pikaista näkemistä toivoen lähettävät kaikki meillä terveisiä, veljesi,

Torsten.

P.S. Ole kiltti ja lähetä viipymättä oheinen kirje Alexandralle. –

Original (transkription)

|1|

Älskade broder Leo,

Stor tack för brefvet af den 7de och föregående, som
jag ej besvarat i anseende till Din frånvaro. Den goda
underrättelsen om Alexandras återställande har hjertligen
fröjdat Jenny och mig. Jenny insjuknade härom dagen
i flussfeber som öfvergått till en besvärlig hosta. Om
hon, som jag hoppas, bli fullkomligt återställd inom
en vecka, afresa vi härifrån till Helsingfors nästa Söndag,
eller dagarna derpå. – Sedan jag der så fort som möjligt
uträttat nödvändiga affärer återvänder jag öfver Voipala
hit.

Med någon häpnad emottog jag underrättelsen om
Dina förändrade planer. – Måtte jag snart mundtligen
få veta att Du derigenom vunnit mera tillfredsställelse
med Din ställning än Du härtills haft, och lemnar
jag till dess alla reflexioner utom den att Jenny och jag
genom Ert qvarstannande i Finland hoppas få mera
njuta af Ert sällskap än om Ni flyttat till PbSankt Petersburg.
Postkontoret i Tavastehus, som ofta slarfvar, [...]oläslig/saknad text
Ditt bref till Robert, jemte det till mig, hit till [...]oläslig/saknad text
Det återgår nu med dagens post jemte skrifvel[...]oläsligt [...]oläslig/saknad text
Postkontoret att befordra det genom Vanajavesi [...]oläslig/saknad text
|2| bolag. I annat fall skulle det först efter en vecka
komma honom till handa. –

Tröskningen på alla mina lägenheter håller på att
afslutas. På Notsjö och på Kinola är skörden af alla
sädesslag, äfven poteter, utmärkt god. På Köppilä medel-
måttig, dels alldeles dålig. – Icke desto mindre torde
totalresultatet öfver hela egendomen blifva ännu bättre
än i fjol. –

I hopp om snart återseende sändes hjertliga hels-
ningar från oss alla genom Din broder

Torsten.

P. S.Post Scriptum Var god och afsänd med det första inneliggande
bref till Alexandra. –

Dokumentet i faksimil