21.5.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders vän!

Ditt telegram af gårdagen ingick behörigen, men som Du redan nu torde hafva mottagit den ifrågakomna remissvexelen, hvilken redan i fredags härifrån återgick tillika med mitt förslag till omsättningsoperation och ny vexel, är dervid intet vidare att göra.

Rörande de blifvande låneoperationerna för N. A. B.Nokia Aktiebolag vidhåller jag ännu hvad jag i mitt senaste föreslog och skall då vi råkas om en vecka närmare redogöra för bolagets penningeställning, som är sådan att vi knappt nog behöfver taga kreditivet förrän från d. 1sta augusti. – De utfallande 45 000 msmark silver tycker jag man kunde lemna olyftade tills jag kommer åter från Svea då vi derigenom skulle förtjena Ca 100 i väntevinst & 45 ssilver remisskostnad.

Härhos en remissvexel å MsMark silver|2| 5 000 NoNummer 3 578 hvilken jag ber Dig vara god och använda till att i tisdag inköpa 8-RbRubel 1 600 (det felande kan du ju tillskjuta) samt ännu samma dag remittera beloppet till Aug Hagemann. Då jag förmodar att ni sjelfva sälja billigare än statsbanken eller möjligen ha a vistait. vid uppvisande vexlar i portfölj kan du ju på föreningsbanken ombesörja alltsamman. – Penningarna böra om onsdagsaftonen inträffa i PburgSankt Petersburg, emedan den vexelen som är att bitäckas förfaller om thorsdagen, då respittiden är ute. – Att denna transaktion äfven blir något sentida beror af att hela vår postgång för närvarande är upp & ner vänd tillfölje af de förändrade bantågen.

|3|

En särdeles ledsamhet har jag haft ithy att Edlund, som erhållit ca 500 L℔Lispund papp, för hvilka Du delvis redan uppburit liqvid i dag underrättar mig om att vid uppackning af varan den varit helt annorlunda än profven, ett förhållande som påtagligen beror af att TitTitulus Nylander icke nog eftersett glättningen, hvarom jag dock lemnat otaliga påminnelser. Naturligtvis har jag lofvat utbyta det dåliga emot ordentlig vara, men det qvarstår dock alltid att jag således icke kan lita på Nylander, som har närmaste uppsigten, ty sjelf kan jag omöjligen genomgå hvarje pappark och se om det är så som det bör. – Måhända|4| får jag ännu lof att fara till Tyskland med ens för att skaffa mig en pålitligare chef här i staden. Lyckligt åtminstone att jag icke utsändt vidare än det bara Edlund fått. I morgon skola alla här befintliga balar öppnas och genomgås af mig sjelf till stor skam för Nylander. – Jag ber Dig emellertid att icke besöka Edlund eller vidröra saken, då vi träffas, ty jag skall nog uppgöra med honom, då jag komma till HforsHelsingfors. –

Din tillgifne

Fredrik Idestam

Lånet å 25 000 skall jag upptaga då jag kommer till HforsHelsingfors i slutet af månaden. –

Herrliga stadganden för Universitetet i lördagens btillagt av utgivarenlad! Fördömda reaktion!

Finsk text

Hyvä ystävä!

Eilinen sähkeesi tuli ajallaan, mutta kun lienet jo saanut kyseisen postivekselin, joka palasi täältä jo viime perjantaina uudistamisesitykseni ja uuden vekselin kanssa, eipä tästä sen enempää.

Mitä tuleviin N. A. B.:n lainahankkeisiin tulee, pidän kiinni edellisessä kirjeessä ehdottamastani, ja tavatessamme viikon kuluttua selvitän tarkemmin yhtiön rahatilannetta, joka on sellainen, että tuskin joudumme ottamaan kreditiiviä ennen elokuun 1. päivää. – Erääntyvät 45 000 hopeamarkkaa voisi minusta jättää nostamatta, kunnes tulen taas Sveasta, sillä näin säästäisimme noin 100:n edestä odotusvoittona & 45 specietä lähetyskuluja.

Ohessa 5 000 hopeamarkan postivekseli nro 3 578, jolla pyydän sinua ostamaan tiistaina [...]oläslig/saknad text 1 600 ruplaa (puuttuvan osan voit lisätä) ja lähettämään rahat heti samana päivänä Aug. Hagemannille. Koska varmasti myytte itse halvemmalla kuin Valtionpankki, tai ehkä teillä on postivekseleitä salkussanne, sinä voit hoitaa Yhdyspankissa kaiken. – Rahat on saatava keskiviikkoillaksi Pietariin, sillä maksettava vekseli erääntyy torstaina, jolloin lykkäysaika päättyy. – Se että tämä asia hiukan myöhästyy, johtuu siitä, että meidän postinkulkumme on sekaisin junien muutosten vuoksi.

Erityistä harmia minulle on aiheutunut siitä, että Edlund, joka on saanut noin 500 leiviskää pahvia, mistä olet jo osittain perinyt maksunkin, on kertonut minulle tänään, että purettu tavara onkin ollut aivan muuta kuin näytteet, mikä johtunee siitä, ettei hra Nylander ole valvonut kiillotusta riittävästi, vaikka olen muistuttanut lukemattomia kertoja. Tietenkin lupasin vaihtaa huonon tavaran kunnolliseen, mutta tämän jälkeen en uskalla luottaa Nylanderiin, joka on lähin valvoja, enkä pysty itse tarkastamaan jokaista pahviarkkia nähdäkseni, onko se sellaista kuin pitää. Ehkä joudun vielä lähtemään yllättäen Saksaan hankkimaan luotettavamman työnjohtajan tänne kaupunkiin. Onneksi en ole lähettänyt tavaraa kauemmaksi kuin Edlundille. Huomenna on avattava kaikki täällä olevat paalit, ja joudun käymään ne läpi itse Nylanderin suureksi häpeäksi. – Ethän kuitenkaan käy Edlundilla etkä puutu asiaan, kun tapaamme, sillä minä sovin asian hänen kanssaan, kun tulen Helsinkiin.

Uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Otan 25 000:n lainan, kun tulen kuun lopulla Helsinkiin.

Ihania määräyksiä yliopistolle lauantaina lehdessä! Kirottu taantumus!

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Ditt telegram af gårdagen ingick
behörigen, men som Du redan nu torde
hafva mottagit den ifrågakomna
remissvexelen, hvilken redan i fredags
härifrån återgick tillika med mitt
förslag till omsättningsoperation och
ny vexel, är dervid intet vidare
att göra.

Rörande de blifvande låneoperatio-
nerna för N. A. B.Nokia Aktiebolag vidhåller jag ännu
hvad jag i mitt senaste föreslog
och skall då vi råkas om en vecka
närmare redogöra för bolagets pen-
ningeställning, som är sådan att vi
knappt nog behöfver taga kreditivet
förrän från d. 1sta augusti. – De
utfallande 45 000 msmark silver tycker jag
man kunde lemna olyftade tills
jag kommer åter från Svea då vi
derigenom skulle förtjena Ca 100 i
väntevinst & 45 ssilver remisskostnad.

Härhos en remissvexel å MsMark silver
|2| 5 000 NoNummer 3 578 hvilken jag ber Dig
vara god och använda till att
i tisdag inköpa 8-RbRubel 1 600 (det fe-
lande kan du ju tillskjuta) samt
ännu samma dag remittera
beloppet till Aug Hagemann.
Då jag förmodar att ni sjelfva
sälja billigare än statsbanken
eller möjligen ha a vista
vexlar i portfölj kan du ju
på föreningsbanken ombesörja
alltsamman. – Penningarna
böra om onsdagsaftonen
inträffa i PburgSankt Petersburg, emedan
den vexelen som är att
bitäckas förfaller om
thorsdagen, då respittiden
är ute. – Att denna trans-
aktion äfven blir något sen-
tida beror af att hela vår
postgång för närvarande är
upp & ner vänd tillfölje af
de förändrade bantågen.

|3|

En särdeles ledsamhet har
jag haft ithy att Edlund, som
erhållit ca 500 L℔Lispund papp, för hvil-
ka Du delvis redan uppburit
liqvid i dag underrättar mig
om att vid uppackning af varan
den varit helt annorlunda än
profven, ett förhållande som
påtagligen beror af att TitTitulus
Nylander icke nog eftersett
glättningen, hvarom jag
dock lemnat otaliga på-
minnelser. Naturligtvis har
jag lofvat utbyta det dåliga
emot ordentlig vara, men
det qvarstår dock alltid
att jag såledestillagt icke kan lita på
Nylander, som har närmaste
uppsigten, ty sjelf kan jag
omöjligen genomgå hvarje
pappark och se om det är
så som det bör. – Måhända
|4| får jag ännu lof att fara till
Tyskland med ens för att skaffa
mig en pålitligare chef här i
staden. Lyckligt åtminstone att
jag icke utsändt vidare än det
bara Edlund fått. I morgon
skola alla här befintliga balar
öppnas och genomgås af mig
sjelf till stor skam för Ny-
lander. – Jag ber Dig emellertid
att icke besöka Edlund eller
vidröra saken, då vi träffas,
ty jag skall nog uppgöra
med honom, då jag komma
till HforsHelsingfors. –

Din tillgifne

Fredrik Idestam

Lånet å 25 000 skall jag upptaga
då jag kommer till HforsHelsingfors
i slutet af månaden. –

Herrliga stadganden för Universi-
tetet i lördagens [...]oläsligtlad! Fördömda reaktion!

Dokumentet i faksimil