28.9.1868 August Armfelt–LM

Svensk text

|1|

Broder Leo!

Helt glad till följe af den af dig meddelade underrättelsen och i hopp om att snart blifva befriad ifrån förvaltningen af en massa som intet annat lemnar än bekymmer och bråk, så reste jag in till Åbo för att närmare göra mig underrättad om förhållandet, men enligt hvad jag derstädes erfor, har Hofrätten lemnat besvärs anvisning åt Alftanerna i anledning af någon af dem försummad inbetalning och af denna anvisning komma de naturligtvis, innan tiden utgår, att begagna sig, så att det hela står på samma ledsamma pungt som hitintills – ledsammast dock får den som skola anskaffa medel till alla löpande utgifter från lägenheter som inte lemna någon afkastning.

|2|

Tvenne gånger har jag varit i HforsHelsingfors men ingendera gången lycklig nog att råka dig första gången var du på landet och nu sednast var jag i HforsHelsingfors endast från 7 till 2svårtytt förmiddag då min tid inte medgaf att uppsöka dig för afbördande af den Contentafr. nöjda erkänsla jag sedan länge är dig skyldig – men jag hoppas vi efter några månader åter råkas

Wänskapsfullt

Aug Armfelt

P. S. Föreningsbanken har en intecknad fordran uti en lägenhet (Majla i Saaris by af Kiikala) 12 000 mark med oguldne räntor tror jag – denna lägenhet kan säljas när som helst emedan den är köpt af Fru Sofie Alfthan men om den säljes förr än Johannislund så borde för|3| densamma nu erhållas möjligen ettusen mark ty den är af intet värde för den som inte kan begagna sig af kalkbrottet – möjligen torde derföre en blifvande ägare af Glasbruket kunna betala några hundra mark mera.

Finsk text

Veli Leo!

Ilahtuneena sinulta saamistani tiedoista ja toiveessa, että pian vapautuisin hallinnoimasta pesää, joka ei tarjoa muuta kuin huolta ja vaivaa, matkustin Turkuun ottamaan tarkempaa selkoa tilanteesta, mutta sen mukaan mitä siellä kuulin, hovioikeus on antanut Alftaneille valitusluvan jonkin heidän puuttuvan maksunsa johdosta ja tätä tilaisuutta he tietenkin tulevat ennen määräajan loppumista käyttämään, niin että koko juttu on samassa surullisessa jamassa kuin tähänkin asti – aikkein surullisin tilanne on sille, joka joutuu hankkimaan kaikki rahat tilan kaikkiin juokseviin menoihin, kun se ei tuota mitään.

Olen ollut kahdesti Helsingissä, mutta kummallakaan kerralla minulla ei ollut onnea tavata sinua, ensimmäisellä kerralla olit maalla ja kun viimeksi olin Helsingissä vain klo 7–2 aamupäivällä, minulla ei ollut aikaa etsiä sinua keventääkseni omaatuntoani sen jatkuvan kiitollisuuden tunteen suhteen, jota sinulle olen velkaa – mutta toivottavasti muutaman kuukauden sisällä jälleen tapaamme.

Ystävällisesti

Aug. Armfelt

P.S. Yhdyspankilla on kiinnitetty saatava (Majlan tila Kiikalan Saaristen kylässä), 12 000 markkaa, luullakseni maksamattomin koroin. Tila voidaan myydä koska tahansa, sillä se on rouva Sofie Alftanin ostama, mutta jos se myyään ennen Johannislundia, niin siitä saataisiin ehkä 1 000 markkaa, koska sillä ei ole mitään arvoa, jollei pysty hyödyntämään kalkkilouhosta – ehkäpä joku lasitehtaan tuleva omistaja voisi maksaa siitä vielä jonkin satasen enemmän.

Original (transkription)

|1|

Broder Leo!

Helt glad till följe af den af dig meddelade under-
rättelsen och i hopp om att snart blifva befriad
ifrån förvaltningen af en massa som intet annat
lemnar än bekymmer och bråk, så reste jag
in till Åbo för att närmare göra mig under-
rättad om förhållandet, men enligt hvad jag
derstädes erfor, har Hofrätten lemnat besvärs
anvisning åt Alftanerna i anledning af
någon af dem försummad inbetalning och
af denna anvisning komma de naturligt-
vis, innan tiden utgår, att begagna sig, så
att det hela står på samma ledsamma pungt
som hitintills – ledsammast dock får den som
skola anskaffa allastruket medel till alla löpande
utgifter från lägenheter som inte lemna någon
afkastning.

|2|

Tvenne gånger har jag varit i HforsHelsingfors men
ingendera gången lycklig nog att råka dig
första gången var du på landet och nu
sednast var jag i HforsHelsingfors endast från 7 till 2svårtytt
förmiddag då min tid inte medgaf migstruket
att uppsöka dig för afbördande af den
Contenta erkänsla jag sedan länge
är dig skyldig – men jag hoppas vi
efter några månader åter råkas

Wänskapsfullt

Aug Armfelt

P. S. Föreningsbanken har en intecknad for-
dran uti en lägenhet (Majla i Saaris by af Kiikala)
12 000 mark med oguldne räntor tror jag –
denna lägenhet kan säljas när som helst emedan
den är köpt af Fru Sofie Alfthan men om
den säljes förr än Johannislund så borde för
|3| densamma nu erhållas möjligen ettusen
mark ty den är af intet värde för den som
inte kan begagna sig af kalkbrottet –
möjligen torde derföre en blifvande ägare
af Glasbruket kunna betala några hun-
dra mark mera.

Dokumentet i faksimil