8.12.1869 Joachim Kurtén–LM

Svensk text

|1|

Herr Juriskandidaten L. Mechelin Helsingfors

Wördsamt åberopande mitt föregående bref af 1 dennes wågar jag, i förmodan att HHHögtärade Herre är ombud för Herr Bergsingenören Fredrik Idestam, ödmjukast bedja HHHögtärade Herre, i händelse Hr I. redan återwändt från sin resa, till honom öfverlemna detta bref, men i annan händelse godhetsfullt sjelf utföra nedanstående uppdrag.

FöreningsBanken har tillkännagifvit att den genom auktionskammaren derstädes kommer att den 16de dennes försälja 100, Gustaf Wasastjerna tillhöriga aktier i Tammerfors linne & jern-manufaktur-aktie-bolag, såframt icke gode männen i Ws konkurs vilja utlösa desamma genom att betala Fms 100 000 utom räntor och expenser till ouppgifvet belopp, till säkerhet hvarför dessa aktier äro pantsatta. Emellertid har Wasastjerna såväl inför Häradsrätten i Ilmala, som särskildt genom i afskrift bilagde anmälan hos gode männen påyrkat att all försäljning af hans egendom måtte uppskjutas tills efter inställelsedagen. Widare hafva gode männen icke ännu warit i tillfälle emottaga borgenärernas föreskrift huruvida massans rätt vid de blifvande försäljningarna af aktier och annan egendom skall bevakas genom inrop till några limiterade priser eller om allt skall gå till det pris, som wid första auktion derför|2| bjudes. Angående dessa punkter har jag tillskrifvit FöreningsBanken och tillika anhållit att den tillämnade och annonserade försäljningen måtte inställas. Skulle nu FöreningsBanken icke finna anledning att rätta sig efter min anhållan, så anser jag det wara ytterligt nödwändigt, till undvikande af eftertal och efterräkningar, att HHHögtärade Herre hos auktionskammaren protesterar mot försäljningen af de nämnda aktierna och får jag för sådant ändamål widsluta min fullmakt jemte den ofvannämnda anmälan af Wa. Till stöd för protesten anser jag böra framhållas att §: 76. i Konkursstadgan, på grund hvaraf FörenBnFöreningsbanken troligen anmält aktierna till försäljning, icke kan tillämpas på andra fall än då cessionanten uraktlåtit göra sådan anmälan, som sista mom.momentet § 58. betingar.

Skulle HHHögtärade Herre icke wilja sjelf åtaga sigg detta uppdrag, ber jag HHHögtärade Herre godhetsfullt tillse att annat pålitligt ombud erhålles och tror jag icke att Herr Referendariesekreteraren S. Calamnius, som, efter hvad mig berättats, erhållit ett ungefär liknande uppdrag för cessionanten, skulle undandraga sig att föra äfven min talan.

I alla händelser wille HHHögtärade Herre godhetsfullt låta Herr Idestam vid hans ankomst till Helsingfors få del af huru saken aflupit för den inwerka det möjligen skulle göra på kallelsen till borgenärssammanträdet, i hvilken möjligen ett ytterligare öfverläggningsämne vore af nöden.

|3|

Jag ber HHHögtärade Herre benäget ursäkta att jag beswärar HHHögtärade Herre med detta ärende, men då Herr Idestam anmodade mig adressera sina bref till HHHögtärade Herre, har jag kommit att tro, det HHHögtärade Herre omhändertar hans affärer under hans frånwaro.

Städse willig till återtjenst har jag äran framhärda

Med sann högaktning

Joachim Kurtén

Finsk text

Herra oikeustieteen kandidaatti Mechelin Helsinki

Viitaten kunnioittavasti edelliseen kirjeeseeni 1. joulukuuta ja olettaen, että olette vuori-insinööri Fredrik Idestamin asiamies, pyydän nöyrimmin että mikäli herra I. on jo palannut matkalta, niin annatte hänelle oheisen kirjeen, mutta muussa tapauksessa pyydän teitä itse suorittamaan siinä antamani tehtävän.

Yhdyspankki on ilmoittanut, että se tulee täkäläisen huutokauppakamarin kautta myymään 100 Gustaf Wasastjernalle kuuluvaa Tampereen pellava- ja rautaosakeyhtiön osaketta, elleivät W:n konkurssin hoitajat lunasta niitä maksamalla 100 000 markkaa sekä korot ja muut tarkemmin määrättävät kulut, mitä vastaan kyseiset osakkeet on pantattu. Wasastjerna on kuitenkin sekä Ilmajoen kihlakunnanoikeudessa että kirjallisena kopiona jättämässään erillisessä hakemuksessa pesänhoitajille ehdottanut, että kaikki hänen omaisuutensa myyminen lykättäisiin konkurssin esittämispäivään saakka. Pesänhoitajat eivät myöskään vielä ole saaneet takaajien ohjeita siitä, miten pesän oikeuksia tulevissa osakkeiden ja muun omaisuuden myynneissä tullaan valvomaan, pyritäänkö johonkin rajattuun hintaan vai myydäänkö kaikki siihen hintaan mitä ensimmäisessä huutokaupassa tullaan tarjoamaan. Olen kirjoittanut näistä seikoista Yhdyspankille ja ehdottanut,että aiottua ja ilmoitettua myyntiä lykättäisiin. Jos Yhdyspankki ei katso tarpeelliseksi toimia esittämäni pyynnön mukaisesti, niin katson jälkipuheiden ja jälkilaskujen välttämiseksi olevan välttämätöntä, että herrat huutokappakamarissa protestoivat kyseisten osakkeiden myyntiä vastaan, ja tässä tarkoituksessa voin antaa oheisen valtakirjani sekä W:n mainitun ilmoituksen. Protestoimisen perusteeksi tulee nähdäkseni esittää, että konkurssilain 76 §:ää jonka nojalla Yhdyspankki luultavasti on ilmoittanut osakkeiden myymisestä, ei voi soveltaa muissa tapauksissa kuin silloin, että vararikon tekijä on laiminlyönyt sellaisen ilmoituksen tekemisen, jota 58 §:n viimeinen momentti edellyttää.

Jos ette itse halua ottaa hoitaakseenne tätä asiaa, pyydän teitä ystävällisesti etsimään jonkin toisen asiamehen sitä hoitamaan, ja sen perusteella, mitä minulle on kerrottu, uskoisin että esittelijäsihteeri S. Calamnius, joka tietääkseni on vararikon tekijältä saanut suunnilleen samantapaisen tehtävän, ei olisi haluton esittämään myös minun asiaani.

Joka tapauksessa pyydän Teitä ystävällisesti kertomaan herra Idestamille hänen saavuttuaan Helsinkiin tästä asiantilasta, myös siinä mielessä, että miten tämä vaikuttaa mahdolliseen takaajien kokouksen koollekutsumiseen, jossa tilaisuudessa lisäneuvottelut asiasta olisivat tarpeen.

Pyydän anteeksi, että vaivaan herraa tällä asialla, mutta koska Idestam pyysi minua osoittamaan hänelle tulleet kirjeet teille, oletan että hoidatte hänen liikeasioitaan hänen poissaollessaan.

Vakuutan olevani aina valmis vastapalveluksiin

kunnioittavasti

Joachim Kurtén

Original (transkription)

|1|

Herr Juriskandidaten L. Mechelin
Helsingfors

Wördsamt åberopande mitt föregående bref af 1 dennes
wågar jag, i förmodan att HHHögtärade Herre är ombud för Herr
Bergsingenören Fredrik Idestam, ödmjukast bedja HHHögtärade Herre,
i händelse Hr I. redan återwändt från sin resa, till
honom öfverlemna detta bref, men i annan händelse
godhetsfullt sjelf utföra nedanstående uppdrag.

FöreningsBanken har tillkännagifvit att den
genom auktionskammaren derstädes kommer att den
16de dennes försälja 100, Gustaf Wasastjerna tillhöriga
aktier i Tammerfors linne & jern-manufaktur-aktie-bolag,
såframt icke gode männen i Ws konkurs vilja utlösa
desamma genom att betala Fms 100 000 utom räntor
och expenser till ouppgifvet belopp, till säkerhet
hvarför dessa aktier äro pantsatta. Emeller-
tid har Wasastjerna såväl inför Häradsrätten
i Ilmala, som särskildt genom i afskrift bilagde
anmälan hos gode männen påyrkat att all
försäljning af hans egendom måtte uppskjutas
tills efter inställelsedagen. Widare hafva gode
männen icke ännu warit i tillfälle emottaga
borgenärernas föreskrift huruvida massans rätt
vid de blifvande försäljningarna af aktier
och annan egendom skall bevakas genom inrop
till några limiterade priser eller om allt skall
gå till det pris, som wid första auktion derför |2| bjudes. Angående dessa punkter har jag tillskrifvit
FöreningsBanken och tillika anhållit att den
tillämnade och annonserade försäljningen måtte
inställas. Skulle nu FöreningsBanken icke finna
anledning att rätta sig efter min anhållan, så an-
ser jag det wara ytterligt nödwändigt, till undvi-
kande af eftertal och efterräkningar, att HHHögtärade Herre hos
auktionskammaren protesterar mot försäljningen
af de nämnda aktierna och får jag för så-
dant ändamål widsluta min fullmakt jemte
den ofvannämnda anmälan af Wa. Till stöd
för protesten anser jag böra framhållas att §: 76.
i Konkursstadgan, på grund hvaraf FörenBnFöreningsbanken tro-
ligen anmält aktierna till försäljning, icke kan
tillämpas på andra fall än då cessionanten
uraktlåtit göra sådan anmälan, som sista mom.momentet
§ 58. betingar.

Skulle HHHögtärade Herre icke wilja sjelf åtaga sigg detta upp-
drag, ber jag HHHögtärade Herre godhetsfullt tillse att annat pålit-
ligt ombud erhålles och tror jag icke att Herr
Referendariesekreteraren S. Calamnius, som, efter hvad
mig berättats, erhållit ett ungefär liknande
uppdrag för cessionanten, skulle undandraga
sig att föra äfven min talan.

I alla händelser wille HHHögtärade Herre godhetsfullt låta
Herr Idestam vid hans ankomst till Helsing-
fors få del af huru saken aflupit för den
inwerka det möjligen skulle göra på kallelsen
till borgenärssammanträdet, i hvilken möjligen
ett ytterligare öfverläggningsämne vore af nöden.

|3|

Jag ber HHHögtärade Herre benäget ursäkta att jag beswärar HHHögtärade Herre
med detta ärende, men då Herr Idestam anmodade mig
adressera sina bref till HHHögtärade Herre, har jag kommit att tro, det
HHHögtärade Herre omhändertar hans affärer under hans frånwaro.

Städse willig till återtjenst har jag äran framhärda

Med sann högaktning

Joachim Kurtén

Dokumentet i faksimil