23.2.1864 Juris utriusque Kandidat examen

Svensk text

|1|

Wid i dag af Juridiska Fakulteten vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland anställd Juris utriusque Kandidat examen med Historico-filologie Magistern Leopold Henrik Stanislaus Mechelin hafva hans ådagalagda insigter blifvit sålunda bedömda, att han

uti kameral- och politilagfarenhet samt statsrätt erhållit vitsordet Laudatur,

uti kriminallagfarenhet och rättshistoria vitsordet Magna cum laude approbatur,

uti ekonomisk rätt och nationalekonomi vitsordet Approbatur cum laude,

uti civillagfarenhet och romersk rätt vitsordet Approbatur cum laude.

Och har Historico-filologie Magistern Mechelin alltså blifvit för Juris utriusque Kandidat förklarad, hvilket härmedelst intygas.

Helsingfors den 23 Februari 1864.

På Juridiska Fakultetens vägnar

J. Ph. Palmén

Lösen med Ch. Sig.Charta Sigillata 2 mark 48 penni

Robert Montgomery.

Betyg för Historico-filologie Magistern Leopold Henrik Stanislaus Mechelin öfver undergången Juris utriusque Kandidat examen.

Finsk text

Tänään Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston Suomessa lainopillisen tiedekunnan järjestämässä molempain oikeuksien kandidaatin kokeessa filosofian maisteri Leopold Henrik Stanislaus Mechelinin osoittamat tiedot on arvioitu niin, että hän on

kameraali- ja hallintolainopista sekä valtio-oikeudesta saanut arvosanan laudatur,

rikoslainopista ja oikeushistoriasta arvosanan magna cum laude approbatur,

talousoikeudesta ja kansantaloudesta arvosanan approbatur cum laude,

siviililainopista ja roomalaisesta oikeudesta arvosanan approbatur cum laude.

Ja filosofian maisteri Mechelinistä on siis tullut molempain oikeuksien kandidaatti, mikä täten todistetaan.

Helsingissä 23. helmikuuta 1864

Lainopillisen tiedekunnan puolesta

J. Ph. Palmén

Lunastus ja leimaperi 2 markkaa 48 penniä

Robert Montgomery

Todistus historiallis-kielitieteellinen maisteri Leopold Henrik Stanislaus Mechelinille järjestetystä molempain oikeuksien kandidaatin kokeesta

Original (transkription)

|1|

Wid i dag af Juridiska Fakulteten
vid Kejserliga Alexanders Universitetet i
Finland anställd Juris utriusque Kandidat
examen med Historico-filologie Magistern
Leopold Henrik Stanislaus Mechelin
hafva hans ådagalagda insigter blifvit så-
lunda bedömda, att han

uti kameral- och politilagfarenhet
samt statsrätt erhållit vitsordet Laudatur,

uti kriminallagfarenhet och rättshisto-
ria vitsordet Magna cum laude approbatur,

uti ekonomisk rätt och nationaleko-
nomi vitsordet Approbatur cum laude,

uti civillagfarenhet och romersk rätt
vitsordet Approbatur cum laude.

Och har Historico-filologie Magistern
Mechelin alltså blifvit för Juris utriusque
Kandidat förklarad, hvilket härmedelst intygas.

Helsingfors den 23 Februari 1864.

På Juridiska Fakultetens vägnar

J. Ph. Palmén

Lösen med Ch. Sig.Charta Sigillata 2 mark 48 penni

Robert Montgomery.

Betyg för Historico-filologie Magistern Leopold Henrik Stanislaus Meche-
lin öfver undergången Juris utriusque Kandidat examen.

Dokumentet i faksimil