6.4.1870 Robert Costiander–LM

Svensk text

|1|

Älskade Leo

Efter att hafva talat med Gustafva om smörberedningen, hafva vi nu kommit öfverens om att smöret skall arbetas och saltas mera än förut, samt då hon trodde att smörberedningen kunde lida af att verkställas i samma lokal der ostar lagas och äro uppställda till torkning, så anbefallte jag en sådan omflyttning, att salongen numera är inredd till kontorsrum, samt det förra kontorsrummet till mjölkkammare och smörberedningslokal; det förra mejerirummet upptas sålunda uteslutande af ostarna. Skulle nu dessa arrangementer leda till bättre resultater, så borde Kleinehs och Töhlgren ännu någon vecka framåt gifva sig till tåls innan akkordet med dem brytes; smöret som i dag afgår till Helsingfors är mera saltat än föregående sändningar. – I allmänhet förefaller det mig som om Gustafva uteslutande vore dresserad att göra färgadt smör för transport till utrikes ort.|2| Förmodligen hade Björkenheim sin mjölkhushållning ställd för sådan leverans. Kan man å utrikesort enligt Dina mundtliga meddelanden beräkna sig en nettobehållning af 20 FmkFinska mark per L℔lispund, så blefve det ingen förlust att bryta med Kln. och Tölg., utan en direkt fördel så till vida att de betungande veckosändningarna till Järvelä upphörde under den brådaste arbetstiden. Till vintern måste man väl hoppas på att leveransen till Petersburg kan börja. – – – – – – –

Jag nödgas förbereda Dig på en dålig rågskörd från Laitiala, ty jag har funnit brodden här mycket skral. – Så vidt det lyckats mig att förskaffa mig kännedom om orsakerna härtill, så lära de vara 1o ribrändt, icke groende utsäde, 2o sen sådd och 3o ofullständig afdikning af det besådda skiftet. – Möjligen kunde en särdeles gynnsam sommar ännu hjelpa upp brodden, men i alla fall torde icke vackert korntal vara att påräkna.

Tillfölje af dessa observationer, har jag gått i författning och anskaffande af annan rieldare och anbefallt en sär|3|deles omsorgsfull dikning å detta års träda. Till Malmstens ursäkt kan anföras att den styfva leran å detta års rågskifte vid tiden för trädans afdikning skall hafva varit så hårdt ihoptorkad att man med jernstör nödgats hugga upp diken. – – – – –

Å den nya byggnaden förestår nu uppresandet af takstolarna, som redan äro färdigt huggna och Luckman har hemställdt huruvida icke gården ville bistå halfva kalaset vid takstolarnes resning, hvilket af mig bifallits. – – – – – – – – – – – –

På det enträgnaste nödgas jag å Laitiala gårds vägnar anhålla om återsändning af säckarne, hvarpå nu vid såningstiden är stor brist. Skulle äfven Voipala säckarna (10 st.stycken) kunna afsändas till Tavastehus, så vore jag särdeles förbunden. 14 Tun.Tunnor hafre äro nermyllade under gynsam väderlek. Sjön är öppen och i dag erhölls första gången omkring 1 L℔lispund fisk från ryssjorna. Noten torde för 50 à 60 mark kunna bringas i användbart skick till mörternas lektid. – Mariefors ärter hade icke anländt till Järvelä ännu den 3 Maj, ehuru Ditt bref af den 29 April uppger dem som afsända.|4| Ärterna komma i år enligt odlingsplanen att fås uti ett för dem särdeles ogynsamt skifte, nemligen i B2, som nästan uteslutande består af sandgjord. En torr sommar kunde dock befordra skidväxten och hindra dem ifrån uteslutande skaftbildning.

Adu synes vara särdeles missbelåten med Björkenheims afslag och ber mig fråga Dig huruvida det ginge an för honom att uppvackta B. med anhållan att blifva anställd å Mariefors som Inspektor utan lön? Han räsonnerar som så: ”Om man skall betala för mig som elev å Kumo gård, så blir det i alla fall billigare och lika lärorikt för mig att göra Inspektorstjenst å Mariefors utan lön”! Reflexionen är riktig, men endast Du kan afgöra, huruvida Bs afslag å propositionen var grundad å de af honom åberopade ekonomiska orsakerna eller ej. –

För Laitiala och för mig specielt vore det visserligen bäst om Adu kunde qvarstanna här till hösten, eller till dess att annan lämplig person kan antagas i hans ställe.

Ännu har icke gödoxen kunnat säljas. Härmed slutas alla meddelanden från Laitiala, endast helsningar tilläggas från

Din broder Robert.

P. S.Post Scriptum Här synes samma svårighet möta vid anskaffandet af hästar till Botby. Öfverallt dåliga hästar och enorma priser.

Robert

|1|

Man anhåller om i mejeriet att nödvändigt återfå de 6. st.stycken smörbyttor som äro afsända till Helsingfors, ty nu äro alla byttor der, så att intet smör vidare kan afsändas.

Roberttillagt av utgivaren

Finsk text

Rakas Leo

Puhuttuani Gustavan kanssa voinvalmistuksesta pääsimme nyt yhteisymmärrykseen siitä, että voita kirnutaan ja suolataan enemmän kuin aiemmin. Hän myös oli sitä mieltä, että voi saattaisi kärsiä siitä, että sitä tehdään samassa tilassa, jossa valmistetaan ja laitetaan kuivumaan juustoja, joten määräsin sellaisen muutoksen, että salonki on tätä nykyä sisustettu konttoritilaksi ja entinen konttoritila maitokamariksi ja juustonvalmistustilaksi; aiemman meijeritilan vievät niin ollen yksinomaan juustot. Mikäli nämä järjestelyt johtaisivat parempiin tuloksiin, pitäisi Kleinehin ja Töhlgrenin vielä jonkin viikon malttaa mielensä ennen kuin sopimus heidän kanssaan katkaistaan; Helsinkiin tätä nykyä lähtevä voi on suolatumpaa kuin aiemmat lähetykset. Ylipäätään minusta tuntuu kuin Gustava olisi koulutettu yksinomaan tekemään värjättyä voita ulkomaille vietäväksi. Luultavasti Björkenheim oli maitotaloudenpidossaan varautunut sellaiseen toimitukseen. Jos ulkomailla voidaan suullisen tiedonantosi mukaan arvioida 20 markan nettotuotto leiviskältä, ei Kleinehin ja Töhlgrenin kanssa lopettamisesta tulisi tappiota, vaan suoraa hyötyä, sillä ne rasittavat viikkolähetykset Järvelään kiireisimpään työaikaan loppuisivat. Täytyy toivoa, että toimitukset Pietariin voivat talveksi alkaa. –

Minun on pakko valmistaa Sinua huonoon ruissatoon Laitialasta, sillä oras on minusta täällä ollut kovin niukkaa. Sikäli kuin olen onnistunut saamaan tietooni syyt tähän, ne lienevät 1) riihikuivattu, itämätön siemenvilja, 2) myöhäinen kylvö ja 3) kylvetyn peltolohkon epätäydellinen ojitus. Erityisen suotuisa kesä voisi mahdollisesti vielä parantaa orasta, mutta joka tapauksessa ei liene odotettavissa kovin kummoista jyvälukua.

Näiden huomioiden seurauksena aion hankkia riiheen toisen tulisijanhoitajan, ja olen käskenyt ojittamaan tämän vuoden kesannon erityisen huolellisesti. Malmstenin puolustukseksi voidaan todeta, että tämän vuoden ruispalstalla oli kuulemma kesannon ojituksen aikaan niin kovaksi kuivunutta jähmeää savea, että oja oli pakko hakata rautakangella.

Uuteen rakennukseen on seuraavana vuorossa kattotuolien pystytys. Ne ovat jo valmiit, ja Luckman ehdotti että kartano auttaisi kattamalla puolet kattotuolien pystytyksen kustannuksista, mihin myönnyin. –

Minun on Laitialan tilan puolesta hartaasti pyydettävä lähettämään takaisin ne säkit, joista on nyt kylvöaikaan kova pula. Mikäli myös Voipaalan säkit (10 kpl) voitaisiin lähettää Hämeenlinnaan, olisin erityisen kiitollinen. 14 tynnyrillistä kauraa kylvettiin suotuisassa säätilassa. Järvi on sula, ja tänään saatiin ensimmäistä kertaa rysistä leiviskän verran kalaa. Nuotta voitaisiin saada käyttökelpoiseen kuntoon 50–60 markalla särjen kutuaikaan mennessä. – Kellokosken herneet eivät olleet tulleet Järvelään vielä 3. toukokuuta, vaikka kirjeessäsi 29. huhtikuuta ne ilmoitetaan lähetetyiksi. Herneet kasvatetaan tänä vuonna viljelysuunnitelman mukaisesti niille erityisen epäedullisessa lohkossa nimittäin B²:ssa, joka on lähes yksinomaan hiekkamaata. Kuiva kesä voisi kylläkin edistää litukasvua ja estää niitä muodostamasta varsia.

Adu tuntuu olevan kovin tyytymätön Björkenheimin kieltävään vastaukseen ja pyytää minua kysymään, voisitko kääntyä hänen puolestaan Björkenheimin puoleen pyynnöllä, että hänet pestattaisiin Kellokoskelle tilanhoitajaksi palkatta. Näin hän järkeilee: ”Jos minulle maksetaan oppilaana Kokemäen tilalla, niin tilanhoitajantoimen hoitaminen Kellokoskella ilman palkkaa tulee joka tapauksessa halvemmaksi ja on minulle opettavaisempaa!” Johtopäätös on oikea, mutta vain sinä voit ratkaista, perustuiko Björkenheimin ehdotukseen antama kieltävä vastaus taloudellisiin syihin, joihin hän vetosi, vai ei.

Laitialalle ja erityisesti minulle olisi varmaankin parasta, jos Adu pystyisi jäämään tänne syksyyn asti tai kunnes hänen tilalleen voidaan ottaa joku toinen sopiva henkilö.

Lihahärkää ei ole vielä voitu myydä. Täten loppuvat kaikki tiedonannot Laitialasta, vain terveiset lisää

veljesi Robert.

P.S. Täällä tuntuu törmäävän samaan vaikeuteen hevosten hankkimisessa Puotilaan. Joka paikassa surkeita hevosia ja huikeat hinnat.

Robert

Meijeri tarvitsee välttämättä takaisin ne 6 voipyttyä, jotka lähetettiin Helsinkiin, sillä kaikki pytyt ovat nyt siellä, niin ettei voita pystytä enää lähettämään.

Robert

Original (transkription)

|1|

Älskade Leo

Efter att hafva talat med Gustafva om smör-
beredningen, hafva vi nu kommit öfverens
om att smöret skall arbetas och saltas mera
än förut, samt då hon trodde att smörbe-
redningen kunde lida af att verkställas i
samma lokal der ostar lagas och äro upp-
ställda till torkning, så anbefallte jag en
sådan omflyttning, att salongen numera
är inredd till kontorsrum, samt det för-
ra kontorsrummet till mjölkkammare
och smörberedningslokal; det förra mejeri-
rummet upptas sålunda uteslutande af ostarna.
Skulle nu dessa arrangementer leda till
bättre resultater, så borde Kleinehs och
Töhlgren ännu någon vecka framåt gifva
sig till tåls innan akkordet med dem
brytes; smöret som i dag afgår till Hel-
singfors är mera saltat än föregående sänd-
ningar. – I allmänhet förefaller det mig som
om Gustafva uteslutande vore dresserad att
göra färgadt smör för transport till utrikes ort. |2| Förmodligen hade Björkenheim sin mjölk-
hushållning ställd för sådan leverans.
Kan man å utrikesort enligt Dina mundt-
liga meddelanden beräkna sig en nettobe-
hållning af 20 FmkFinska mark per L℔lispund, så blefve
det ingen förlust att bryta med Kln. och
Tölg., utan en direkt fördel så till vida
att de betungande veckosändningarna
till Järvelä upphörde under den brådaste
arbetstiden. Till vintern måste man
väl hoppas på att leveransen till Peters-
burg kan börja. – – – – – – –

Jag nödgas förbereda Dig på en dålig
rågskörd från Laitiala, ty jag har funnit
brodden här mycket skral. – Så vidt
det lyckats mig att förskaffa mig kän-
nedom om orsakerna härtill, så lära denstruket
vara 1o ribrändt, icke groende utsäde,
2o sen sådd och 3o ofullständig afdikning
af det besådda skiftet. – Möjligen kunde
en särdeles gynnsam sommar ännu hjelpa
upp brodden, men i alla fall torde icke
vackert korntal vara att påräkna.

Tillfölje af dessa observationer, har
jag gått i författning och anskaffande
af annan rieldare och anbefallt en sär-
|3| deles omsorgsfull dikning å detta års träda.
Till Malmstens ursäkt kan anföras att den
styfva leran å detta års rågtillagtskifte vid tiden för trä-
dans afdikning skall hafva varit så hårdt
ihoptorkad att man med jernstör nödgats
hugga upp diken. – – – – –

Å den nya byggnaden förestår nu upp-
resandet af takstolarna, som redan äro
färdigt huggna och Luckman har hemställdt
huruvida icke gården ville bistå halfva kala-
set vid takstolarnes resning, hvilket af mig
bifallits. – – – – – – – – – – – –

På det enträgnaste nödgas jag å Laiti-
ala gårds vägnar anhålla om återsänd-
ning af säckarne, hvarpå nu vid sånings-
tiden är stor brist. Skulle äfven Voipala
säckarna (10 st.stycken) kunna afsändas till Ta-
vastehus, så vore jag särdeles förbunden.
14 Tun.Tunnor hafre äro nermyllade under gynsam
väderlek. Sjön är öppen och i dag erhölls
första gången omkring 1 L℔lispund fisk från ryssjor-
na. Noten torde för 50 à 60 mark kunna
bringas i användbart skick till mörternas
lektid. – Mariefors ärter hade icke anländt
till Järvelä ännu den 3 Maj, ehuru Ditt
bref af den 29 April uppger dem som afsända.
|4| Ärterna komma i år enligt odlingsplanen
att fås uti ett för dem särdeles ogynsamt
skifte, nemligen i B2, som nästan uteslutan-
de består af sandgjord. En torr sommar
kunde dock befordra skidväxten och hindra
dem ifrån uteslutande skaftbildning.

Adu synes vara särdeles missbelåten med
Björkenheims afslag och ber mig fråga
Dig huruvida det ginge an för honom
att uppvackta B. med anhållan att blifva
anställd å Mariefors som Inspektor utan
lön
? Han räsonnerar som så: ”Om man
skall betala för mig som elev å Kumo gård,
så blir det i alla fall billigare och lika
lärorikt för mig att göra Inspektorstjenst
å Mariefors utan lön”! Reflexionen är
riktig, men endast Du kan afgöra, huru-
vida Bs afslag å propositionen var grundad
å denstruket af honom åberopade ekonomiska or-
sakerna eller ej. –

För Laitiala och för mig specielt vore
det visserligen bäst om Adu kunde qvar-
stanna här till hösten, eller till dess att
annan lämplig person kan antagas i
hans ställe.

Ännu har icke gödoxen kunnat säljas.
Härmed slutas alla meddelanden från Laitiala,
endast helsningar tilläggas från

Din broder Robert.

P. S.Post Scriptum Här synes samma svårighet möta vid anskaffandet
af hästar till Botby. Öfverallt dåliga hästar och enorma priser.

Robert

|1|

Man anhåller om i mejeriet att nödvändigt återfå de
6. st.stycken smörbyttor som äro afsända till Helsingfors, ty nu äro alla byt-
tor der, så att intet smör vidare kan afsändas.

Robe[...]oläsligt

Dokumentet i faksimil