15.2.1871 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Såsom jag i mitt senaste af den 13 redan nämnde erhöll jag i måndags från Hagemann ett bref, deri han förklarar att Wargerniussvårtytt, med anledning deraf att jag önskade qvitto af dem för af honom görande inbetalningen å MksvårtyttMark 2 600, fattat misstroende till mig (sic!) och numera önska erhålla denna fordran icke i pengar utan i massasvårtytt. Då detta åter synes vara ett bemödande att inkrångla saken har jag beslutat att resa till PburgSankt Petersburg för att afdanka Hn och för Herrarne W. göra klart huru saken står. För att likväl kunna handla sålunda borde jag icke behöfva trassera på Hagemann något vidare, utom de belopp hvilka han äro skyldig, och borde således kunna inlösa alla härefter förefallande vexlar på honom. Emedan dock de 40 000 msmark silver hvilka äro afsedda för detta ändamål tillfaller mig först ”en månad efter tillträdet af fabriken” d. v. s. inom den 15 april har jag tänkt att hos landägarnesvårtytt begära en kredit af ända till 12 000 RbRubel för detta ändamål och tillika planerat att Du skulle i denna sak skrifva ett handbref till Sacksvårtytt, deri Du omtalar för honom att jag g.genom tittitulus Hns högst klandervärda beteende & min kommission blifvit försatt i den belägenhet att dessa vexlar af mig tidigare än afsedt var måste inlösas samt att Du tillika i egen|2|skap af medlem i förvaltningen för ett nybildadt bolag, som inköpt mina fabriker för att ytterligare utvidga affären, har dig bekant att å priset för desamma innan eller bättre först den 15de april kommer att utbetalas ett belopp af fmsfinska mark silver 40 000, hvilket jag förklarat mig villig att, om de så önskar, genom Dig direkte disponera såsom betäckning för denna kredit. – På detta sätt skulle alla de förfallande vexlarne betäckas och jag slippa att bedja Hn om någon vidare accept för annat än beloppet af hans sväfvandesvårtytt skuld Sr RbSilver Rubel 4 000. – Under förhoppning att Du godkänner denna min plan och vill medverka till dess realisering genom det nämnda brefvet har jag beslutat att i morgon Thorsdag afton inträffa i HforsHelsingfors, der jag hoppas Du möter mig på bangården, för att åter fredagsmorgonen fortsätta resan till PburgSankt Petersburg. –

För att emellertid betäcka en vexel som förfaller i nästa måndag den 20de har jag i dag sålt på Hagemann 1 000 RbRubel här och ber dig i FöreningsbnkFöreningsbanken hos Eder uppbära det utfallande öfverskottet för att mig i morgon afton tillställas. Kontanterna för jag med mig till PburgSankt Petersburg sedan. –

Förslagen till köpebref om fabrikerna får Du se då jag kommer äfvensom Du då erhåller pappersuppgifterna.

Au revoir!fr. På återseende! Din tillgifne

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Kuten edellisessä kirjeessäni 13. päivä jo mainitsin, sain maanantaina Hagemannilta kirjeen, jossa hän selittää, että koska toivoin heiltä kuittia Wargerniuksellesvårtytt suorittamastani 2 600 markan maksusta, on ruvennut tuntemaan epäluottamusta minua kohtaan (sic!) eikä halua nyt tätä saatavaa rahana, vaan massana. Tämä tuntuu taas yritykseltä sotkea asiaa, joten olen päättänyt lähteä Pietariin erottamaan Hn:n ja tekemään herroille W. selväksi, miten asiat ovat. Voidakseni tehdä näin olisi tärkeää, etten joutuisi asettamaan Hagemannille lisää vekseleitä, paitsi summista, jotka hän on velkaa, joten kaikki hänen tämän jälkeen erääntyvät vekselinsä pitäisi pystyä lunastamaan. Koska kuitenkin saan tähän tarkoitukseen varatut 40 000 hopeamarkkaa vasta ”kuukauden kuluttua tehtaan haltuunotosta”, siis 15. huhtikuuta, olen ajatellut pyytää tähän tarkoitukseen luottoa maanomistajilta jopa 12 000 rpl sekä suunnitellut, että sinä kirjoittaisit tästä asiasta Sackillesvårtytt käsikirjeen, jossa kerrot hänelle, että olen hra Hn:n valitettavan käytöksen & asioimistoni vuoksi joutunut tilanteeseen, jossa joudun lunastamaan nämä vekselit aikaisemmin kuin oli ollut tarkoitus ja että sinä samoin vasta perustetun yhtiön hallituksen jäsenenä, yhtiön, joka on ostanut tehtaani laajentaakseen yritystään, olet selvillä siitä, että hintana maksetaan huhtikuun 15. päivään mennessä tai mieluummin vasta silloin 40 000 hopeamarkan summa, jonka, jos he niin toivovat, olen ilmoittanut voivani siirtää sinun kauttasi suoraan tämän luoton maksuksi. – Näin saataisiin kaikki erääntyvät vekselit maksetuiksi, eikä minun tarvitsisi pyytää Hn:lta enempää akseptia muuhun kuin hänen häilyvän velkansa 4 000 hopearuplan summalle. – Toivoen, että hyväksyt tämän minun suunnitelmani ja suostut auttamaan sen toteuttamisessa kirjoittamalla mainitun kirjeen, olen päättänyt tulla huomenna torstaina illalla Helsinkiin. Tulethan asemalle vastaan. Jatkan sitten taas perjantaiaamuna matkaani Pietariin.

Maksaakseni kuitenkin ensi maanantaina 20. päivä erääntyvän vekselin olen tänään myynyt Hagemannille täältä 1 000 rpl ja pyydän sinua teillä Yhdyspankissa nostamaan ylitse jäävän summan ja antamaan sen minulle huomeniltana. Käteisvarat vien sitten mukanani Pietariin.

Kun tulen, näet ehdotukset tehtaiden kauppakirjoiksi ja samalla saat paperitiedotkin.

Au revoir! Uskollinen ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Såsom jag i mitt senaste af den 13 redan nämnde
erhöll jag i måndags från Hagemann ett bref, deri han
förklarar att Wargerniussvårtytt, med anledning deraf att jag jagstruket
önskade qvitto af dem förtillagt af honom görande inbetalningen
å MksvårtyttMark 2 600, fattat misstroende till mig (sic!) och numera
önska erhålla denna fordran icke i pengar utan i
massasvårtytt. Då detta åter synes vara ett bemödande att
inkrångla saken har jag beslutat att resa till PburgSankt Petersburg
för att afdanka Hn och för Herrarne W. göra klart huru
saken står. För att likväl kunna handla sålunda
borde jag icke behöfva trassera på Hagemann något
vidare, utom de belopp hvilka han äro skyldig, och
borde således kunna inlösa alla härefter förefallande
vexlar på honom. Emedan dock de 40 000 msmark silver
hvilka äro afsedda för detta ändamål tillfaller mig
först ”en månad efter tillträdet af fabriken” d. v. s. inom
den 15 april har jag tänkt att hos landägarnesvårtytt
begära en kredit af ända till 12 000 RbRubel för detta ända-
mål och tillika planerat att Du skulle i denna
sak skrifva ett handbref till Sacksvårtytt, deri Du omta-
lar för honom att jag g.genom tittitulus Hns högst klandervär-
da beteende & min kommission blifvit försatt i den
belägenhet att dessa vexlar af mig tidigare än af-
sedt var måste inlösas samt att Du tillika i egen-
|2| skap af medlem i förvaltningen för ett nybildadt
bolag, som inköpt mina fabriker för att ytterligare
utvidga affären, har dig bekant att å priset för
desamma innan eller bättre försttillagt den 15de april kommer att
utbetalas ett belopp af fmsfinska mark silver 40 000, hvilket jag
förklarat mig villig att, om de så önskar,
genom Dig direkte disponera såsom betäck-
ning för denna kredit. – På detta sätt skulle
alla de förfallande vexlarne betäckas och jag
slippa att bedja Hn om någon vidare accept
för annat än beloppet af hans sväfvandesvårtytt
skuld Sr RbSilver Rubel 4 000. – Under förhoppning att Du
godkänner denna min plan och vill medver-
ka till dess realisering genom det nämnda
brefvet har jag beslutat att i morgontillagt Thorsdag afton
inträffa i HforsHelsingfors, der jag hoppas Du möter mig
på bangården, för att åter fredagsmorgonen fort-
sätta resan till PburgSankt Petersburg. –

För att emellertid betäcka en vexel som förfaller
i nästa måndag den 20de har jag i dag sålt på
Hagemann 1 000 RbRubel här och ber dig i FöreningsbnkFöreningsbanken
hos Eder uppbära det utfallande öfverskottet för att
mig i morgon afton tillställas. Kontanterna för
jag med mig till PburgSankt Petersburg sedan. –

Förslagen till köpebref om fabrikerna får Du
se då jag kommer äfvensom Du tillagt erhåller pappersupp-
gifterna.

Au revoir! Din tillgifne

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil