16.10.1865 LM–Fredrik Idestam

Svensk text

|1|

Heders vän!

Af mitt bref från iförrgår har du nu erfarit när den stora dagen blir. Tillföljd af dina senaste muntliga meddelanden befarar jag att det vordna uppskofvet med bröllopet möjligen hindra dig att komma hit. Det skulle verkligen smärta mig om så blefve fallet, – ty besinna huru nära du står mig – och att jag dessutom vid detta tillfälle kommer att sakna Torsten, Mili, Paschan och Lundsten, – för att tala endast om de lefvande! – Du behöfver|2| dock ej frukta att jag icke skulle erkänna det fullgiltiga i de skäl som kunna förhindra din resa.

Men, om möjligt, kom, kom!

Det vore bra äfven i affärsfrågan. – Sakerna stå nemligen så, att, sedan min svåger den 7. hemkommit, beslut fattats att verkställa arfskiftet före vår afresa; hvilket föranledde bröllopets uppskjutande, enär sagda procedur är mera vidlyftig. – Tillföljd deraf är det emellertid högst sannolikt att du möjligen redan i höst, men åtminstone under vintern kan af mig erhålla ett stående lån till det belopp|3| 4 000 mark, du önskade. Ännu vet jag naturligtvis icke precis hvilka papper tillfalla mig, hurudana intradernasvårtytt under min frånvaro bli, etcet cetera, hvarjemte jag bör vara beredd att af besparade räntor vid min återkomst reglera både mitt kreditiv i föreningsbanken och mitt utländska dodito. Men af de depositioner i föreningsbanken som skola tillfalla mig, torde den för dig behöfliga summan kunna uppsägas. – Emedan jag under min frånvaro måste uppdraga alla medlers förvaltning åt något ombud, som jag ännu ej utsett, och din affär således ock|4| måste gå genom honom, önskade jag nu på förhand veta, om du vill ha lånet, samt på hvad vilkor, d. ä.det är hvad slags säkerhet.

Du finner sjelf bäst hurusom allt detta lättast kunde afhandlas muntligen, derföre kom om du kan; för att dock möjliggöra en affärsuppgörelse äfven för händelse af ditt uteblifvande, har jag nu tecknat situationen. Skrif således svaret. Äfven jag lofvar ännu sända dig några afskedsrader, antingen före eller strax efter den 24, – som utom att vara bröllopsdag, äfven är Alexandras födelsedag.

– Lundstens vigsel skall jag imorgon öfvervara. Han kom idag underfund med att han glömt skicka dig bjudningskort, hvilket gjorde honom ledsen. Helsa Maria! Måtte allt gå väl hos Er och välkommen till din vän

Leo M.

Finsk text

Kelpo ystävä!

Toissapäiväisestä kirjeestäni olet saanut tiedon, milloin suuri päivä koittaa. Viimeisimpien suullisten ilmoitustesi perusteella on vaarana, että häiden taannoisen lykkääntymisen vuoksi olet estynyt tulemasta tänne. Se olisi minulle todella tuskallista – kun ajattelee kuinka läheinen sinä olet minulle – ja kun minä lisäksi tulen tuossa tilaisuudessa kaipaamaan myös Torstenia, Miliä, Paschania ja Lundstenia – vain elossa olevia mainitakseni! Älä silti pelkää, ettenkö täysin hyväksyisi niitä syitä, jotka saattavat estävät matkasi.

Mutta jos vain mahdollista niin tule, tule! Se olisi hyväksi myös afäärien kannalta. Asia on nimittäin niin, että kun lankoni 7. päivänä tulee, niin sen jälkeen päätetään perinnön jakamisesta, ennen meidän matkaamme. Tämä seikka aiheutti häiden lykkäämisen, koska tuo prosessi on varsin iso juttu. Sen johdosta on kuitenkin mahdollista, että sinä jo syksyllä ja viimeistään talvella saat minulta sen jatkuvan lainan 4 000 markkaaan asti, mitä toivoit. En tietenkään tiedä vielä tarkalleen, mitkä paperit tulevat minun osalleni ja mitä tuottoja minun poissaoloaikanani tulee sisään jne. Minun täytyy myös varautua siihen, että palatessani voin säästyneillä koroilla järjestellä luottoani sekä Yhdyspankissa että ulkomaisissa pankeissa. Mutta minulle lankeavista Yhdyspankin talletuksista voidaan huoletta irtisanoa sinun tarvitsemasi summa. Koska minun täytyy poissaoloajakseni määrätä kaikkien varojen hoito jollekulle asiamiehelle, jota en vielä ole valinnut, jolle silloin siirtyy myös sinun asioidesi hoito, niin toivoisin voivani etukäteen tietää, haluatko lainaa ja millä ehdoilla, eli millä takauksilla.

Huomaat itsekin, että kaikesta tästä olisi paras puhua suullisesti, joten tule jos voit, mutta olen nyt kuitenkin kuvaillut asioiden mahdollisen hoitamisen myös siltä varalta, että joudut olemaan poissa. Kirjoita siis vastaus. Minäkin lupaan sinulle joitain jäähyväisrivejä, joko ennen 24. päivää tai heti sen jälkeen, joka on paitsi hääpäivämme, myös Alexandran syntymäpäivä – ylihuomenna aion olla Lundstenin vihkiäisissä. Hän huomasi tänään, että oli unohtanut lähettää sinulle kutsukortin, mikä suretti häntä. Terveiset Marialle! Sujukoon teillä kaikki hyvin ja tervetuloa ystäväsi luo

Leo M

Original (transkription)

|1|

Heders vän!

Af mitt bref från iförrgår
har du nu erfarit när den
stora dagen blir. Tillföljd af dina
senaste muntliga meddelanden
befarar jag att det vordna uppskof-
vet med bröllopet möjligen hindra
dig att komma hit. Det skulle
verkligen smärta mig attstruket om så
blefve fallet, – ty besinna huru
nära du står mig – och att jag dess-
utom vid detta tillfälle kommer
att sakna Torsten, Mili, Paschan
och Lundsten, – för att tala endast
om de lefvande! – Du behöfver
|2| dock ej frukta att jag icke skulle
erkänna det fullgiltiga i de skäl
som kunna förhindra din resa.

Men, om möjligt, kom, kom!

Det vore bra äfven i affärs-
frågan. – Sakerna stå nemligen
så, att, sedan min svåger den 7. hem-
kommit, beslut fattats att verkställa
arfskiftet före vår afresa; hvilket
föranledde bröllopets uppskjutande,
enär sagda procedur är mera vid-
lyftig. – Tillföljd deraf är det
emellertid högst sannolikt att du
möjligen redan i höst, men åtminstone
under vintern kan af mig erhålla
ett stående beloppstruket låntillagt till det belopp
|3| 4 000 mark, du önskade. Ännu
vet jag naturligtvis icke precis
hvilka papper tillfalla mig, hurudana
intradernasvårtytt under min frånvaro bli,
etcet cetera, hvarjemte jag bör vara beredd
att af besparade räntor vid min
återkomst reglera både mitt kreditiv
i föreningsbanken och mitt utländska
dodito. Men af de depositioner i före-
ningsbanken som skola tillfalla mig,
torde den för dig behöfliga summan
kunna uppsägas. – Emedan jag
under min frånvaro måste uppdraga
alla medlers förvaltning åt något
ombud, som jag ännu ej utsett,
äfvenomstruket och din affär således ock
|4| måste gå genom honom, önskade
jag nu på förhand veta, om du
vill ha lånet, samt på hvad vilkor,
d. ä.det är hvad slags säkerhet.

Du finner sjelf bäst hurusom
allt detta lättast kunde afhandlas
muntligen, derföre kom om du kan;
för att dock möjliggöra en affärs-
uppgörelse äfven för händelse af
ditt uteblifvande, har jag nu tecknat
situationen. Skrif således svaret. Äfven
jag lofvar ännu sända dig några
afskedsrader, antingen före eller strax
efter den 24, – som utom att vara bröl-
lopsdag, äfven är Alexandras födelsedag.

– Lundstens vigsel skall jag imorgon
öfvervara. Han kom idag underfund med
att han glömt skicka dig bjudningskort,
hvilket gjorde honom ledsen. Helsa Maria! Måtte allt gå väl hos Er och
välkommen till din vän

Leo M.

Dokumentet i faksimil