15.3.1870 Fredrik Idestam–LM

Svensk text

|1|

Heders Vän!

Med anledning af den ditt senaste d.dennes d. åtföljande petitionscopian har jag sökt vidtaga nödiga mått och steg och har g.genom Procopés medverkan åstadkommit en petition med något öfver trettio underskrifter, hvilken af honom personligen kommer att till Dig öfverlemnas för att tillsammans med eder egen, Åboboarnes och möjligen äfven andra kommuners petitioner till vederbörlig ort vidare befordras. – Månne icke vore skäl att vid kappränningen i ThusTavastehus nästa fredag äfven framlägga en sådan till underskrift, då icke blott stadsboarne utan äfven en hel mängd personer från landsorten blefve i tillfälle att i petitionen deltaga. – Ju allmännare missnöjet uttalas desto säkrare kan man väl hoppas en förändring af de nuvarande försvåradesvårtytt förhållandena, i afseende å pressen. –

Du omnämnde icke i ditt senaste hvem eller hvilka som i senaten röstat för bifall till vår emissionsansökan. Det hade dock varit roligt att veta detta. – Hvad är nu Costis och din åsigt om vidare åtgärder i saken? Anser I att arbeten bör och kan i PburgSankt Petersburg bedrifvas med framgång, för vår sak eller skola vi nu uppgifva alltsammans? Med|2|dela mig huru I tänken och på hvad sätt I nu hafve för afsigt att operera. – Äfven ber jag Dig underrätta om Costi eller Du redan skrifvit till Stucken och Gisiko eller om jag skall göra det. – För att kunna bedömma om saken nu skall anses slutagerad vore bra att få dessa frågor besvarade. –

Huru har det gått med Kurtens och min inlaga till Bankerne? Hvad besluta de i saken? Såsnart något definitivt beslut är fattadt hoppas jag Du meddelar mig det.

Af Ekström Rosenberg och Krabbe har jag nu fått emottaga en skriftlig förbindelse att ansvara hvarochen för en fjerdedel af det aktielån ur FBFöreningsbanken, för hvilket de stå i borgen, och skall i morgon insända pappret jemte nödigt vehikel. Då jag likväl tror att FBFöreningsbanken kommer att tveka i fråga om deras frigifvande på dessa vilkor, isynnerhet som Krabbe för sin del icke vill anskaffa ny borgen i händelse herre och senator Ws andelar blefve stående lån, anser jag skriften hafva mindre betydelse än önskligt wore. – Thyvärr äro utsigten för accord således ganska töcknigasvårtytt. –

Hosföljande tvenne vexlar på Hagemann No 7 å Sr RbSilver Rubel 1 250 och No 8 à Sr RbSilver Rubel 1 200 hvilka|3| jag ber Dig vara god och försälja till FBankenFöreningsbanken. Af utfallande beloppet ville Du vara god och använda en del till inköp å Finlands Bank af en anvisning å 1 000 Rubel, hvilken Du med thorsdagsposten ville sända till Aug. Hagemann PburgSankt Petersburg Prospectiva de Newsky Mais.Maison Benardsky No 84 log.logement Msvårtytt18 under rekommenderadt kuvert, så vet ännu med onsdagens den 16de post äfven sända återstoden hit. Att Hagemann måste få remissen beror uppå att den massa som är å väg för närvarande, till ett wärde af något öfver 2 000 RbRubel, af Hagemann befarade icke hinna framkomma tills en vexel den 23 dennes förefaller till betalning. –

Just nu emottog ditt wänskapsfulla af gårdagen. Huru petitionsfrågan utfallit ser Du af det föregående. Sänd medlen för din egen vexel äfven i morgon så hinner jag reglera saken innan min afresa till Ilmola d. 18de.

Hjertliga helsningar från
vännen

Fredrik Idestam

Finsk text

Hyvä ystävä!

Olen pyrkinyt viimeisimmän kirjeesi liitteeksi kopioimasi anomuksen vuoksi ryhtymään tarpeellisiin toimiin ja olenkin Procopén avustuksella saanut aikaan anomuksen, jossa on hieman yli kolmekymmentä allekirjoitusta, ja hän aikoo luovuttaa sen Sinulle henkilökohtaisesti välitettäväksi edelleen teidän omanne, Turkulaisten ja mahdollisesti myös muiden kuntien anomusten kanssa asiaankuuluvalle taholle. – Ettei vain olisi syytä Hämeenlinnan kilpa-ajoissa ensi perjantaina niin ikään tarjota sellaista allekirjoitettavaksi, kun kaupunkilaisten lisäksi myös suuri joukko maaseudulta tulleita henkilöitä saisi tilaisuuden osallistua anomukseen. – Mitä yleisemmin tyytymättömyys lausutaan julki, sitä varmemmin voi kai toivoa muutosta nykyisiin vaikeutuneisiin olosuhteisiin, kun ottaa lehdistönkin huomioon. –

Et maininnut viime kirjeessäsi, kuka tai ketkä olivat senaatissa äänestäneet osakeantihakemuksemme tukemisen puolesta. Se olisi kuitenkin ollut hauska tietää. – Mitä mieltä Costi ja sinä olette nyt jatkotoimista tässä asiassa? Katsotteko, että asiamme puolesta tehtävää työtä pitää ja voi jatkaa menestyksekkäästi Pietarissa vai pitääkö meidän antaa kokonaan periksi? Ilmoita minulle mitä tuumitte ja millä tavoin teillä on aikomus toimia. – Pyydän Sinua myös kertomaan, onko Costi tai sinä kirjoittanut Stuckenille ja Gisikolle vai kirjoitanko minä. – Jotta voisin arvioida, täytyykö asiaa nyt pitää loppuun käsiteltynä, olisi hyvä saada vastaus näihin kysymyksiin. –

Miten Kurtenin ja minun Pankeille lähettämän kirjelmän on käynyt? Mitä ne ovat päättäneet asiasta? Toivon että ilmoitat minulle heti, kun jokin lopullinen päätös on tehty.

Ekströmiltä Rosenbergiltä ja Krabbelta olen nyt saanut kirjallisen sitoumuksen, jolla kukin ottaa vastuulleen neljäsosan Yhdyspankilta saadusta osakelainasta, jonka takaajia he ovat, ja he lähettävät huomenna paperin sekä tarvittavan saatekirjeen. Koska kuitenkin uskon, että Yhdyspankki epäröi vapauttaa heitä näillä ehdoilla, varsinkin, jos Krabbe ei omalta osaltaan halua hankkia uutta takausta, mikäli herra ja senaattori Wn osuudet jäävät pysyväksi lainaksi, katson että asiakirjalla on vähemmän merkitystä kuin olisi toivottavaa. – Ikävä kyllä akordin mahdollisuudet jäävät näin ollen aika epämääräisiksi. –

Ohessa kaksi Hagemannin vekseliä, No 7 on 1 250 ja No 8 puolestaan 1 200 hopearuplalle, ja pyydän Sinua myymään ne ystävällisesti Suomen Pankille. Olisitko hyvä ja käyttäisit osan maksettavasta summasta ostamalla Suomen pankista 1 000 Ruplan maksuosoituksen ja lähettäisit sen torstain postissa kirjattuna osoitteeseen Aug. Hagemann Pburg Prospectiva de Newsky Mais. Benardsky No 84 log. M18, ja lähettäisit sitten vielä loput tänne postissa keskiviikkona 16. p. Hagemannin on saatava rahalähetys siksi, että matkalla on parhaillaan vähän 2 000 ruplan arvosta massaa, mutta Hagemann pelkäsi, ettei se ehdi perille, ennen kuin tämän kuun 23nnelle asetettu vekseli lankeaa maksettavaksi. –

Sain juuri eilisen ystävällisen kirjeesi. Anomuksen kohtalon ehditkin jo lukea edellisestä. Lähetä myös varat omaa vekseliäsi varten huomenna, niin ehdin hoitaa asian ennen Ilmajoelle lähtöäni 18. p.

Sydämellisin terveisin
ystäväsi

Fredrik Idestam

Original (transkription)

|1|

Heders Vän!

Med anledning af den ditt senaste d.dennes d.tillagt åtföljande
petitionscopian har jag sökt vidtaga nödiga mått
och steg och har g.genom Procopés medverkan åstadkom-
mit en petition med något öfver trettio under-
skrifter, hvilken af honom personligen kommer att
till Dig öfverlemnas för att tillsammans med eder
egen, Åboboarnes och möjligen äfven andra kom-
muners petitioner till vederbörlig ort vidare
befordras. – Månne icke vore skäl att vid kapprän-
ningen i ThusTavastehus nästa fredag äfven framlägga
en sådan till underskrift, då icke blott stadsboar-
ne utan äfven en hel mängd personer från
landsorten blefve i tillfälle att i petitionen
deltaga. – Ju allmännare missnöjet uttalas desto
säkrare kan man väl hoppas en förändring
af de nuvarande försvåradesvårtytt förhållandena, i afse-
ende å pressen. –

Du omnämnde icke i ditt senaste hvem eller
hvilka som i senaten röstat för bifall till vår
emissionsansökan. Det hade dock varit roligt
att veta detta. – Hvad är nu Costis och din åsigt
om vidare åtgärder i saken? Anser I att arbeten bör
och kan i PburgSankt Petersburg bedrifvas med framgång, för vår
sak eller skola vi nu uppgifva alltsammans? Med-
|2| dela mig huru I tänken och på hvad sätt
I nu hafve för afsigt att operera. – Äfven
ber jag Dig underrätta om Costi eller Du redan
skrifvit till Stucken och Gisiko eller om jag
skall göra det. – För att kunna bedömma om
saken nu skall anses slutagerad vore bra att
få dessa frågor besvarade. –

Huru har det gått med Kurtens och min
inlaga till Bankerne? Hvad besluta de i
saken? Såsnart något definitivt beslut
är fattadt hoppas jag Du meddelar mig det.

Af Ekström ochstruket Rosenberg och Krabbe har
jag nu fått emottaga en skriftlig förbindelse
att ansvara hvarochen för en fjerdedel af
det aktietillagtlån ur FBFöreningsbanken, för hvilket de stå i borgen,
och skall i morgon insända pappret jemte
nödigt vehikel. Då jag likväl tror att FBFöreningsbanken
kommer att tveka i fråga om deras frigif-
vande på dessa vilkor, isynnerhet som
Krabbe för sin del icke vill anskaffa ny
borgen i händelse herre och senator Ws andelar
blefve stående lån, anser jag skriften haf-
va mindre betydelse än önskligt wore. –
Thyvärr äro utsigten för accord således
ganska töcknigasvårtytt. –

Hosföljande tvenne vexlar på Hagemann
No 7 å Sr RbSilver Rubel 1 250 och No 8 à Sr RbSilver Rubel 1 200 hvilka
|3| jag ber Dig vara god och försälja till
FBankenFöreningsbanken. Af utfallande beloppet ville Du
vara god och använda en del till inköp
å Finlands Bank af en anvisning å 1 000
Rubel, hvilken Du med thorsdagsposten ville
sända till Aug. Hagemann PburgSankt Petersburg Prospec-
tiva de Newsky Mais.Maison Benardsky No 84 log.logement Msvårtytt18
under rekommenderadt kuvert, så vet
ännu med onsdagens den 16de post äfven
sända återstoden hit. Att Hagemann
måste få remissen beror uppå att den
massa som är å väg för närvarande,
till ett wärde af något öfver 2 000 RbRubel, af
Hagemann befarade icke hinna fram-
komma tills en vexel den 23 dennes
förefaller till betalning. –

Just nu emottog ditt wänskapsfulla af
gårdagen. Huru petitionsfrågan utfallit
ser Du af det föregående. Sänd medlen
för din egen vexel äfven i morgon så
hinner jag reglera saken innan min
afresa till Ilmola d. 18de.

Hjertliga helsningar från
vännen

Fredrik Idestam

Dokumentet i faksimil